Rīgā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā

 

17.12.2008.                   Nr.90/TA-3720

 

Saeimas Prezidijam

 

Nosūtām izskatīšanai Ministru kabineta sēdē atbalstīto likumprojektu "Grozījums Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā". Likumprojektu izstrādāja Zemkopības ministrija (atbildīgā amatpersona - Krūmiņa 67027671, Elina.Krumina@zm.gov.lv).

 

Pielikumā: 1. Likumprojekts uz 1 lp.

2. Likumprojekta anotācija uz 6 lp.

3. Ministru kabineta 2008.gada 9.decembra sēdes protokola Nr.89  42.§ izraksts uz 1 lp.

 

 

 

Ministru prezidents                   I.Godmanis

 

 

 

 

 

 

Stafecka 67082931


Likumprojekts

 

Grozījums Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā

 

Izdarīt Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 10.nr.; 2006, 9.nr.; 2007, 3., 23.nr.; 2008, 8.nr.) grozījumu un izteikt 1.panta 5.punktu šādā redakcijā:

 

"5) lauku teritorija – visa Latvijas teritorija, izņemot republikas pilsētas;".

 

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemkopības ministrs

M.Roze


Normatīvā akta projekta

„Grozījums Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā”

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Atsauce uz Deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību, politikas plānošanas dokumentu un citiem dokumentiem, kuros dots uzdevums izstrādāt normatīvā akta projektu

Ministru kabineta 2008.gada 22.februāra rīkojuma Nr.90 „Par nepieciešamajiem grozījumiem ar pašvaldību darbību saistītajos likumos, pabeidzot vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālo reformu” 6.punkts nosaka, ka šī rīkojuma 3.pielikumā minētajām institūcijām jāizvērtē grozījumu nepieciešamību 3.pielikumā minētajos likumos un, ja nepieciešams, līdz 2008.gada 10.oktobrim jāiesniedz Ministru kabinetā attiecīgos likumprojektus. Rīkojuma 3.pielikumā „Likumi, kuros nepieciešams izdarīt grozījumus, kas saistīti ar attiecīgo administratīvo teritoriju, vietējo pašvaldību domju (padomju) un citu institūciju neesamību” ir norādīts likums „Lauksaimniecības un lauku attīstības likums”.

2. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

„Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma” 1.panta 5.punkts paredz lauku teritoriju terminu skaidrojumu, kurā ir ietverts „rajona centri”.

Taču saskaņā ar „Administratīvi teritoriālās reformas likuma” 5.panta pirmo daļu, pēc administratīvi teritoriālās reformas Latvijā administratīvās teritorijas ir tikai apriņķi, novadi, republikas pilsētas.

3.  Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojekts „Grozījums Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā” grozījumi paredz svītrot vārdus „un rajonu centrus”

4. Cita informācija

 Nav attiecināms.

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Vispārēja ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības pārmaiņām

Nav attiecināms.

2. Ekonomiskā ietekme:

 

2.1. makroekonomiskā vide;

Nav attiecināms.

 

2.2. preču un pakalpojumu ražošanas apjoms un kvalitāte;

Nav attiecināms.

2.3. cenas;

Nav attiecināms.

2.4. eksporta un importa apjoms;

Nav attiecināms.

2.5. konkurences apstākļi;

Nav attiecināms.

2.6. jauninājumi un pētījumi;

Nav attiecināms.

2.7. augstāka resursu izmantošanas efektivitāte

Nav attiecināms.

3. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi, administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu komersantiem, pašnodarbinātajām personām, zemnieku un zvejnieku saimniecībām

 

Nav attiecināms.

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu fiziskām personām

Nav attiecināms.

5. Sociālā ietekme: 

 

5.1. sociālās situācijas izmaiņas;

Nav attiecināms.

5.2. nodarbinātība

 Nav attiecināms.

6. Ietekme uz vidi:

 

6.1. dabas resursu lietošana;

Nav attiecināms.

6.2. ietekme uz piesārņojošo vielu emisiju vidē;

Nav attiecināms.

6.3. darbības radītie atkritumi;

Nav attiecināms.

6.4. ķīmisko vielu produktu ražošana;

 Nav attiecināms.

6.5. ietekme uz īpaši aizsargājamām sugām vai biotopiem;

Nav attiecināms.

6.6. ietekme uz īpaši aizsargājamām teritorijām;

Nav attiecināms.

6.7. cita veida piesārņojuma emisija vidē

  Nav attiecināms.

7. Cita ietekme

  Nav attiecināms.

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais

2008.gads

Turpmākie trīs gadi

2009.

2010.

2011.

1

2

3

4

5

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos:

Nav attiecināms.

1.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

 

 

 

 

1.2. speciālais budžets;

 

 

 

 

1.3. pašvaldību budžets

 

 

 

 

2. Izmaiņas budžeta izdevumos:

Nav attiecināms.

2.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

 

 

 

 

2.2. speciālais budžets;

 

 

 

 

2.3. pašvaldību budžets 

 

 

 

 

3. Finansiālā ietekme:

Nav attiecināms.

3.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

 

 

 

 

3.2. speciālais budžets;

 

 

 

 

3.3. pašvaldību budžets 

 

 

 

 

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai 

 

 Nav attiecināms.

 

 

 

5. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins:

 Nav attiecināms.

 

 

6. Cita informācija 

 

 Nav attiecināms.

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti, to būtība, kā arī ministrija, kura ir atbildīga par tā sagatavošanu. Par Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) – norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt 

Nav attiecināms.

2. Cita informācija

  Nav attiecināms.

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Nav attiecināms.

2. Saistības pret citām valstīm un starptautiskajām institūcijām un organizācijām

Nav attiecināms.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem 

 Nav attiecināms.

 

 

 

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgo Eiropas Savienības tiesību aktu veids (piemēram, Eiropas Kopienas dibināšanas līgums, direktīva, regula, lēmums, vadlīnijas, rekomendācijas), nosaukums, datums un numurs, kuru prasības tiek pārņemtas vai ieviestas ar normatīvo aktu

Nav attiecināms.

 

2.tabula

Eiropas Savienības tiesību akts un attiecīgā panta Nr. (uzskaitot katru direktīvas vienību – pantu, daļu, punktu, apakšpunktu)

Latvijas normatīvā akta projekta norma, kas pārņem katru šīs tabulas 1.ailē norādīto direktīvas vienību (uzskaitot visu normatīvā akta projekta vienību Nr.)

Komentāri

 

Nav attiecināms.

 

5. Saistības sniegt paziņojumu Eiropas Savienības institūcijām atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta sniegšanas un finanšu noteikumu projektiem

Nav attiecināms.

6. Cita informācija

 Nav attiecināms.

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizācijām un citām iesaistītajām institūcijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas par grozījumiem „Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā” nav veiktas, grozījums nepieciešams, lai terminu skaidrojumi tiktu saskaņoti un būtu atbilstīgi administratīvi teritoriālajam iedalījumam.

Likumprojekts ievietots Zemkopības ministrijas mājas lapā.

2. Kāda ir šo pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizāciju un citu iesaistīto institūciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti to iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Nav attiecināms.

3. Kāds konsultāciju veids un sabiedrības informēšanas pasākumi ir izmantoti

Likumprojekts ievietots Zemkopības ministrijas mājas lapā.

4. Konsultācijas ar ekspertiem

Konsultācijas nav notikušas.

5. Cita informācija

Nav attiecināms.

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Likumprojekta izpildei jaunas valsts vai pašvaldību institūcijas netiek veidotas

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

 Likums pēc tā pieņemšanas tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un iekļauts Normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS).

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Likumprojekts neierobežo indivīda tiesības.

4. Cita informācija

 Nav attiecināms.

 

Zemkopības ministra vietā -

 vides ministrs                                                                  R.Vējonis

 

Valsts sekretāre

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

D.Lucaua

 

 

S.Dumbrovska

 

 

M.Salenieks

 

 

E.Krūmiņa

28.11.2008. 9:25

928

E.Krūmiņa       67027671, Elina.Krumina@zm.gov.lv

 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

___________________________________________________________

protokola izraksts

 

 

Rīgā

Nr.89

2008.gada 9.decembrī

 

 

42.§

 

Likumprojekts "Grozījums Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā"

     TA-3720

___________________________________________________________

(M.Roze, I.Godmanis)

 

     1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

     Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

     2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir zemkopības ministrs.

     

 

 

Ministru prezidents

  

I.Godmanis

 

Satiksmes ministrs

  

A.Šlesers

 

Valsts kancelejas direktore

  

G.Veismane

 

 

 

2008-MK-PROT-89-0912-#42.doc

1