Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

BUDŽETA UN FINANŠU (NODOKĻU) KOMISIJA

 

Jēkaba iela 10/12        LV 1811                tālr. 708 7318, fakss 708 7317

________________________________________________________________

Rīgā

2008.gada 18.decembrī

Nr.9/2 – 2 – 282 - (9/08)

 

Saeimas Prezidijam

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz pavairot un izdalīt deputātiem komisijas apkopotos priekšlikumus likumprojekta  ”Banku pārņemšanas likums” (Nr.1053/Lp9) izskatīšanai 2.lasījumā.

 

Pielikumā: Komisijas apkopotie priekšlikumi uz____lp.

 

 

 

Godbijībā,

 

komisijas priekšsēdētājs                                                 K.Leiškalns

 

 

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Likumprojekts (steidzams) otrajam lasījumam

 

Banku pārņemšanas likums  

(Reģ.nr. 1053/Lp9)

 

Pirmā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi

(  20  )

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

1. pants

(1)  Likuma mērķis ir Latvijas Republikas banku sistēmas stabilitātes saglabāšana un maksājumu sistēmu raitas darbības nodrošināšana sabiedrības interesēs.

(2)  Kredītiestāžu likuma, Finanšu instrumentu tirgus likuma, Komerclikuma, Noguldījumu garantiju likuma, Komercķīlas likuma un likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” noteikumi bankas pārņemšanai piemērojami tiktāl, ciktāl šajā likumā nav noteikts citādi.

 

 

 

1. pants

(1)  Likuma mērķis ir Latvijas Republikas banku sistēmas stabilitātes saglabāšana un maksājumu sistēmu raitas darbības nodrošināšana sabiedrības interesēs.

(2)  Kredītiestāžu likuma, Finanšu instrumentu tirgus likuma, Komerclikuma, Noguldījumu garantiju likuma, Komercķīlas likuma un likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” noteikumi bankas pārņemšanai piemērojami tiktāl, ciktāl šajā likumā nav noteikts citādi.

2.pants

(1) Šā likuma noteikumi ir attiecināmi uz Latvijas Republikā reģistrētām bankām un to filiālēm Latvijas Republikā vai ārvalstīs, kuras saņēmušas licenci kredītiestādes darbībai.

 

1

 

 

Juridiskais birojs

Ierosinām pēc vārdiem „Latvijas Republikā” papildināt ar vārdiem „citās Eiropas Savienības dalībvalstīs”.

Atbalstīts

2.pants

(1) Šā likuma noteikumi ir attiecināmi uz Latvijas Republikā reģistrētām bankām un to filiālēm Latvijas Republikā, citās Eiropas Savienības dalībvalstīs vai ārvalstīs, kuras saņēmušas licenci kredītiestādes darbībai.

(2)  Šā likuma noteikumi nav attiecināmi uz Eiropas Savienības dalībvalstīs vai uz trešajās valstīs reģistrētu banku filiālēm Latvijā.

 

2

 

 

Juridiskais birojs
Ierosinām vārdus „trešajās valstīs” aizstāt ar vārdu „ārvalstīs”.

Atbalstīts

(2)  Šā likuma noteikumi nav attiecināmi uz Eiropas Savienības dalībvalstīs vai uz ārvalstīs reģistrētu banku filiālēm Latvijā.

(3)  Šā likuma noteikumi nav attiecināmi uz bankām, kas līdz šī likuma 6.pantā minētā lēmuma par pārņemšanu pieņemšanai atzītas par likvidējamām vai maksātnespējīgām, vai pret kurām Finanšu un kapitāla tirgus komisija tiesā ir iesniegusi maksātnespējas vai likvidācijas pieteikumu.

 

 

 

(3)  Šā likuma noteikumi nav attiecināmi uz bankām, kas līdz šī likuma 6.pantā minētā lēmuma par pārņemšanu pieņemšanai atzītas par likvidējamām vai maksātnespējīgām, vai pret kurām Finanšu un kapitāla tirgus komisija tiesā ir iesniegusi maksātnespējas vai likvidācijas pieteikumu.

3.pants

(1) Bankas pārņemšana pieļaujama izņēmuma gadījumos, kad Latvijas Republikas banku sistēmas stabilitāte un maksājumu sistēmu raita darbība ir nopietni apdraudēta vai tiktu apdraudēta, ja bankas pārņemšana nenotiktu un banka tādēļ nespētu ievērot likumā noteiktās banku darbību regulējošās prasības.

(2)  Bankas pārņemšana pieļaujama uz līguma pamata vai pret taisnīgu atlīdzību uz atsevišķa likuma pamata.

3

 

 

Juridiskais birojs

Ierosinām likumprojekta 3.panta otro daļu (terminu saskaņošanas nolūkā ar 6.panta otro un trešo daļu) izteikt šādā redakcijā:

„(2) Bankas pārņemšana pieļaujama uz līguma pamata (labprātīga pārņemšana) vai pret taisnīgu atlīdzību uz atsevišķa likuma pamata (piespiedu pārņemšana).”.

 

Atbalstīts

3.pants

(1) Bankas pārņemšana pieļaujama izņēmuma gadījumos, kad Latvijas Republikas banku sistēmas stabilitāte un maksājumu sistēmu raita darbība ir nopietni apdraudēta vai tiktu apdraudēta, ja bankas pārņemšana nenotiktu un banka tādēļ nespētu ievērot likumā noteiktās banku darbību regulējošās prasības.

(2)  Bankas pārņemšana pieļaujama uz līguma pamata (labprātīga pārņemšana) vai pret taisnīgu atlīdzību uz atsevišķa likuma pamata (piespiedu pārņemšana).”

4.pants

(1) Bankas pārņemšana notiek:

1)   atsavinot bankas emitētās akcijas; vai

2)  atsavinot bankas mantu, tiesības un saistības.

 

4

 

 

 

Juridiskais birojs

Ierosinām apspriest, vai precizēšanas nolūkā likumprojekta 4.panta pirmā daļa nebūtu izsakāma šādā redakcijā:

„(1) Bankas pārņemšana notiek, atsavinot bankas emitētās akcijas, bankas mantu, tiesības vai saistības.”

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

4.pants

(1) Bankas pārņemšana notiek, atsavinot bankas emitētās akcijas, bankas mantu, tiesības vai saistības.

(2) Bankas pārņēmējs var būt valsts tiešās pārvaldes iestādes personā vai valsts kapitālsabiedrība.

5

 

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 4.panta otrajā daļā vārdus „var būt” ar vārdu „ir”.

Atbalstīts

 

(2) Bankas pārņēmējs ir valsts tiešās pārvaldes iestādes personā vai valsts kapitālsabiedrība.

(3) Akciju atsavināšanas gadījumā nav piemērojami noteikumi par akcionāru pirmpirkuma tiesībām.

 

 

 

(3) Akciju atsavināšanas gadījumā nav piemērojami noteikumi par akcionāru pirmpirkuma tiesībām.

(4) Neatkarīgi no kreditoru piekrišanas uz šā likuma 3.pantā minētā atsevišķā likuma pamata dzēšamas visas uz atsavināmajām akcijām ierakstītās ķīlas tiesības un citi apgrūtinājumi, izņemot tos, kuras bankas pārņēmējs pārņēmis uz sevi. Personas, kam par labu nostiprināta ķīla, saņem tām pienākošās summas priekšrocības kārtībā no akcionāriem izmaksājamās atlīdzības. Ja akcijas apgrūtinātas ar tādiem parādiem, kuri pārsniedz noteikto atlīdzību par atsavināmajām akcijām, šiem kreditoriem ir tiesības prasīt no sava personiskā parādnieka tā parāda atlikuma samaksu, kas nav dzēsts ar atsavināto akciju ekvivalentu.

6

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izslēgt likumprojekta 4.panta ceturtajā daļā vārdus „personiskā”.

 

Atbalstīts

(4) Neatkarīgi no kreditoru piekrišanas uz šā likuma 3.pantā minētā atsevišķā likuma pamata dzēšamas visas uz atsavināmajām akcijām ierakstītās ķīlas tiesības un citi apgrūtinājumi, izņemot tos, kuras bankas pārņēmējs pārņēmis uz sevi. Personas, kam par labu nostiprināta ķīla, saņem tām pienākošās summas priekšrocības kārtībā no akcionāriem izmaksājamās atlīdzības. Ja akcijas apgrūtinātas ar tādiem parādiem, kuri pārsniedz noteikto atlīdzību par atsavināmajām akcijām, šiem kreditoriem ir tiesības prasīt no sava parādnieka tā parāda atlikuma samaksu, kas nav dzēsts ar atsavināto akciju ekvivalentu.

5.pants

Bankas pārņemšana neietekmē bankai līdz pārņemšanai piešķirto valsts atbalstu un Latvijas Bankas finansējumu.

 

 

 

5.pants

Bankas pārņemšana neietekmē bankai līdz pārņemšanai piešķirto valsts atbalstu un Latvijas Bankas finansējumu.

6.pants

(1)  Bankas pārņemšanu var ierosināt Finanšu un kapitāla tirgus komisija vai Latvijas Banka. Ierosinājumu iesniedz Finanšu ministrijai, tajā norādot pamatojumu un faktus, kas norāda uz šā likuma 3.panta pirmajā daļā minētajiem apstākļiem.

 

 

 

6.pants

(1)  Bankas pārņemšanu var ierosināt Finanšu un kapitāla tirgus komisija vai Latvijas Banka. Ierosinājumu iesniedz Finanšu ministrijai, tajā norādot pamatojumu un faktus, kas norāda uz šā likuma 3.panta pirmajā daļā minētajiem apstākļiem.

(2) Finanšu ministrija kopā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisiju un Latvijas Banku nekavējoties izvērtē bankas pārņemšanas lietderību un nepieciešamību, kā arī iespējamo bankas pārņemšanas veidu saskaņā ar šā likuma 4.panta pirmo daļu. Ja pieņemts vienprātīgs lēmums par bankas pārņemšanas lietderību, Finanšu un kapitāla tirgus komisija uzdod pārņemamās bankas valdei paziņot akcionāriem par sarunu uzsākšanu, vienlaicīgi nosakot pienākumu valdei saņemt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas iepriekšēju akceptu darījumiem, kuri rada pārņemamai bankai jaunas saistības vai palielina esošo saistību apjomu. Finanšu ministrs uzsāk sarunas ar banku vai tās akcionāriem par bankas labprātīgu pārņemšanu. Ja piecu darba dienu laikā pēc sarunu uzsākšanas ar banku vai tās akcionāriem vienošanās par bankas labprātīgu pārņemšanu netiek panākta, finanšu ministrs sagatavo šā likuma 3.pantā minētā likuma projektu bankas piespiedu pārņemšanai.

7

 

 

 

 

 

8

 

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 6.panta otrās daļas otrajā teikumā vārdus „komisijas iepriekšēju akceptu darījumiem, kuri” ar vārdiem „komisijas iepriekšēju piekrišanu darījumam, kurš”.

 
Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 6.panta otrās daļas trešo teikumu šādā redakcijā:

„Sarunas ar banku vai tās akcionāriem par bankas labprātīgu pārņemšanu ved Finanšu ministrs.”.

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

(2) Finanšu ministrija kopā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisiju un Latvijas Banku nekavējoties izvērtē bankas pārņemšanas lietderību un nepieciešamību, kā arī iespējamo bankas pārņemšanas veidu saskaņā ar šā likuma 4.panta pirmo daļu. Ja pieņemts vienprātīgs lēmums par bankas pārņemšanas lietderību, Finanšu un kapitāla tirgus komisija uzdod pārņemamās bankas valdei paziņot akcionāriem par sarunu uzsākšanu, vienlaicīgi nosakot pienākumu valdei saņemt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas iepriekšēju piekrišanu darījumam, kurš rada pārņemamai bankai jaunas saistības vai palielina esošo saistību apjomu. Sarunas ar banku vai tās akcionāriem par bankas labprātīgu pārņemšanu ved Finanšu ministrs.

 (3) Lēmumu par bankas pārņemšanu pieņem Ministru kabinets pēc finanšu ministra ierosinājuma. Lēmuma projektam par bankas labprātīgu pārņemšanu pievienojams ar banku vai tās akcionāriem saskaņots līguma projekts. Lēmuma projektam par bankas piespiedu pārņemšanu pievienojams likumprojekts bankas piespiedu pārņemšanai un šā likuma 8.pantā minētās komisijas novērtējums. Lēmumā par bankas piespiedu pārņemšanu nosaka taisnīgās atlīdzības apmēru.

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

Juridiskais birojs

Papildināt likumprojekta 6.pantu ar jaunu trešo daļu (attiecīgi mainot turpmāko daļu numerāciju), vienlaikus pārceļot uz šo daļu otrās daļas pēdējo teikumu. Šajā sakarā ierosinām trešo daļu izteikt šādā redakcijā:

„(3) Ja piecu darba dienu laikā pēc sarunu uzsākšanas ar banku vai tās akcionāriem tiek panākta vienošanās par bankas labprātīgu pārņemšanu, finanšu ministrs sagatavo Ministru kabineta lēmuma projektu par bankas pārņemšanu. Lēmuma projektam par bankas labprātīgu pārņemšanu pievienojams ar banku vai tās akcionāriem saskaņots līguma projekts. Lēmumu       par bankas pārņemšanu    pieņem Ministru kabinets pēc finanšu ministra ierosinājuma.”.

 

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 6.panta ceturto daļu (ja tiek atbalstīts  Juridiskā biroja priekšlikums par panta papildināšanu ar jaunu trešo daļu) šādā redakcijā:

„(4) Ja piecu darba dienu laikā pēc sarunu uzsākšanas ar banku vai tās akcionāriem netiek panākta vienošanās par bankas labprātīgu pārņemšanu, finanšu ministrs sagatavo Ministru kabineta lēmuma projektu par bankas piespiedu pārņemšanas nepieciešamību, kuram pievieno likumprojektu par bankas piespiedu pārņemšanu. Ministru kabinets likumprojektu par bankas piespiedu pārņemšanu iesniedz Saeimā.”

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3) Ja piecu darba dienu laikā pēc sarunu uzsākšanas ar banku vai tās akcionāriem tiek panākta vienošanās par bankas labprātīgu pārņemšanu, finanšu ministrs sagatavo Ministru kabineta lēmuma projektu par bankas pārņemšanu. Lēmuma projektam par bankas labprātīgu pārņemšanu pievienojams ar banku vai tās akcionāriem saskaņots līguma projekts. Lēmumu       par bankas pārņemšanu    pieņem Ministru kabinets pēc finanšu ministra ierosinājuma.

(4) Ja piecu darba dienu laikā pēc sarunu uzsākšanas ar banku vai tās akcionāriem netiek panākta vienošanās par bankas labprātīgu pārņemšanu, finanšu ministrs sagatavo Ministru kabineta lēmuma projektu par bankas piespiedu pārņemšanas nepieciešamību, kuram pievieno likumprojektu par bankas piespiedu pārņemšanu. Ministru kabinets likumprojektu par bankas piespiedu pārņemšanu iesniedz Saeimā.”

7.pants

(1) Līgumā par bankas labprātīgu pārņemšanu ietver pārņemšanas noteikumus, tajā skaitā atlīdzības apmēru un samaksas kārtību.

(2) Likumā par bankas pārņemšanu ietver pārņemšanas noteikumus un bankai vai bankas akcionāriem piešķiramās taisnīgas atlīdzības samaksas kārtību.

11

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

Juridiskais birojs

Ierosinām likumprojekta 7.panta otro daļu izteikt šādā redakcijā:

 „(2) Likumā par bankas pārņemšanu atbilstoši šā likuma 4.pantam norāda pārņemšanas objektu, tā apmēru un citas pārņemamo objektu raksturojošās pazīmes.”.

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izteikt likumprojekt a 7.panta otro daļu šādā redakcijā:

 „(2) Likumā par bankas pārņemšanu atbilstoši šā likuma 4.pantam norāda pārņemšanas objektu, tā apmēru un citas pārņemamo objektu raksturojošās pazīmes un bankas pārņēmēju.”.

Atbalstīts. Iekļauts komisijas priekšliku-mā nr.12

 

 

 

 

Atbalstīts

 

7.pants

(1) Līgumā par bankas labprātīgu pārņemšanu ietver pārņemšanas noteikumus, tajā skaitā atlīdzības apmēru un samaksas kārtību.

(2) Likumā par bankas pārņemšanu atbilstoši šā likuma 4.pantam norāda pārņemšanas objektu, tā apmēru un citas pārņemamo objektu raksturojošās pazīmes un bankas pārņēmēju.

8.pants

(1)  Akciju piespiedu atsavināšanas gadījumā bankas akcionāriem piešķiramās taisnīgās atlīdzības apmērs tiek noteikts saskaņā ar novērtējumu atbilstoši summai, kuru bankas akcionārs iegūtu bankas likvidācijas gadījumā. Mantas, tiesību un saistību piespiedu atsavināšanas gadījumā bankai piešķiramās taisnīgās atlīdzības apmērs tiek noteikts saskaņā ar novērtējumu atbilstoši summai, kuru banka iegūtu, pārdodot mantu bankas likvidācijas procesā. Ja pārņemamā banka saņēmusi valsts atbalstu vai Latvijas Banka tai piešķīrusi finansējumu pirms ierosinājuma par bankas pārņemšanu vai vienlaicīgi ar to, nosakot atlīdzības apmēru, no aprēķiniem izslēdzams bankai piešķirtais valsts atbalsts un Latvijas Bankas finansējums. 

13

 

 

Juridiskais birojs

Ierosinām likumprojekta 8.panta pirmo daļu izteikt šādā redakcijā:

„(1) Ministru kabinets akciju, mantas, tiesību vai saistību atsavināšanas gadījumā nosaka akcionāriem vai bankai piešķiramās taisnīgās atlīdzības, tās apmēra un samaksas, kā arī piedāvāšanas kārtību. Ja pārņemamā banka saņēmusi valsts atbalstu vai Latvijas Banka tai piešķīrusi finansējumu pirms ierosinājuma par bankas pārņemšanu vai vienlaicīgi ar to, nosakot atlīdzības apmēru, no aprēķiniem izslēdzams bankai piešķirtais valsts atbalsts un Latvijas Bankas finansējums.”.

Atbalstīts

 

8.pants

(1) Ministru kabinets akciju, mantas, tiesību vai saistību atsavināšanas gadījumā nosaka akcionāriem vai bankai piešķiramās taisnīgās atlīdzības, tās apmēra un samaksas, kā arī piedāvāšanas kārtību. Ja pārņemamā banka saņēmusi valsts atbalstu vai Latvijas Banka tai piešķīrusi finansējumu pirms ierosinājuma par bankas pārņemšanu vai vienlaicīgi ar to, nosakot atlīdzības apmēru, no aprēķiniem izslēdzams bankai piešķirtais valsts atbalsts un Latvijas Bankas finansējums. 

(2)  Novērtējumu veic finanšu ministra apstiprināta komisija, kuras sastāvā ietilpst pa vienam pārstāvim no Finanšu un kapitāla tirgus komisijas, Latvijas Bankas un Valsts kases. Komisijas darbu nodrošina Finanšu un kapitāla tirgus komisija. Komisiju vada Finanšu un kapitāla tirgus komisijas pārstāvis.

 

14

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Papildināt 8.panta (2) daļu ar vārdiem „Pārņemamā objekta”.

 

Atbalstīts

 

(2)  Pārņemamā objekta novērtējumu veic finanšu ministra apstiprināta komisija, kuras sastāvā ietilpst pa vienam pārstāvim no Finanšu un kapitāla tirgus komisijas, Latvijas Bankas un Valsts kases. Komisijas darbu nodrošina Finanšu un kapitāla tirgus komisija. Komisiju vada Finanšu un kapitāla tirgus komisijas pārstāvis.

(3)   Novērtējums ir veicams atbilstoši bankas stāvoklim, kāds tas bija dienā, kad atbilstoši šā likuma 6.panta pirmajai daļai Finanšu ministrijai ir iesniegts ierosinājums par bankas pārņemšanu. Komisijas locekļi nav civiltiesiski atbildīgi par sekām, kādas rodas vai varētu rasties novērtējuma rezultātā, izņemot ja tiek pierādīts, ka kāds no komisijas locekļiem darbojies prettiesiski.

 

15

 

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 8.panta trešajā daļā vārdus „Novērtējums ir veicams atbilstoši bankas stāvoklim” ar vārdiem „Akciju, mantas, tiesību vai saistību atsavināšanas gadījumā novērtējums ir veicams atbilstoši bankas finansiālajam stāvoklim”.

 

Atbalstīts

 

(3)   Akciju, mantas, tiesību vai saistību atsavināšanas gadījumā novērtējums ir veicams atbilstoši bankas finansiālajam stāvoklim, kāds tas bija dienā, kad atbilstoši šā likuma 6.panta pirmajai daļai Finanšu ministrijai ir iesniegts ierosinājums par bankas pārņemšanu. Komisijas locekļi nav civiltiesiski atbildīgi par sekām, kādas rodas vai varētu rasties novērtējuma rezultātā, izņemot ja tiek pierādīts, ka kāds no komisijas locekļiem darbojies prettiesiski.

(4) Strīda gadījumā bankai vai bankas akcionāriem piešķiramās taisnīgās atlīdzības apmēru nosaka tiesa civilprocesuālajā kārtībā pēc bankas vai bankas akcionāru prasības. Šāda prasība nav nodrošināma ar prasības nodrošinājumu.

 

 

 

 

(4) Strīda gadījumā bankai vai bankas akcionāriem piešķiramās taisnīgās atlīdzības apmēru nosaka tiesa civilprocesuālajā kārtībā pēc bankas vai bankas akcionāru prasības. Šāda prasība nav nodrošināma ar prasības nodrošinājumu.

(5) Prasības pieteikuma iesniegšana tiesā par bankai vai bankas akcionāriem piešķiramās atlīdzības apmēru neaptur lēmuma izpildi un nerada bankas pārņēmējam tiesību un saistību ierobežojumus uz atsavinātajām bankas emitētajām akcijām vai pārņemto mantu, tiesībām un saistībām.

16

 

 

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 8.panta piektajā daļā vārdus „bankas emitētajām akcijām vai pārņemto mantu, tiesībām un saistībām” ar vārdiem „bankas emitētajām akcijām, pārņemto mantu, tiesībām vai saistībām”.

Atbalstīts

 

(5) Prasības pieteikuma iesniegšana tiesā par bankai vai bankas akcionāriem piešķiramās atlīdzības apmēru neaptur lēmuma izpildi un nerada bankas pārņēmējam tiesību un saistību ierobežojumus uz atsavinātajām bankas emitētajām akcijām, pārņemto mantu, tiesībām vai saistībām.

9.pants

(1) Ja bankas pārņemšana notiek uz šī likuma 3.pantā minētā atsevišķā likuma pamata un piespiedu kārtā tiek atsavināta daļa no bankas akcijām, bankas valde trīs darba dienu laikā pēc bankas pārņēmēja rakstiska pieprasījuma saņemšanas izsludina bankas akcionāru ārkārtas sapulci.

 

 

 

9.pants

(1) Ja bankas pārņemšana notiek uz šī likuma 3.pantā minētā atsevišķā likuma pamata un piespiedu kārtā tiek atsavināta daļa no bankas akcijām, bankas valde trīs darba dienu laikā pēc bankas pārņēmēja rakstiska pieprasījuma saņemšanas izsludina bankas akcionāru ārkārtas sapulci.

(2) Paziņojumā par akcionāru ārkārtas sapulces sasaukšanu norāda sapulces darba kārtību. Paziņojums par akcionāru ārkārtas sapulces sasaukšanu izsludināms ne vēlāk kā trīs dienas pirms paredzētās akcionāru sapulces.

17

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izteikt 9.panta (2) daļas otro teikumu šādā redakcijā:

„Paziņojums par akcionāru ārkārtas sapulces sasaukšanu izsludināms “Latvijas Vēstnesī”  ne vēlāk kā trīs dienas pirms paredzētās akcionāru sapulces.”

Atbalstīts

 

(2) Paziņojumā par akcionāru ārkārtas sapulces sasaukšanu norāda sapulces darba kārtību. Paziņojums par akcionāru ārkārtas sapulces sasaukšanu izsludināms “Latvijas Vēstnesī”  ne vēlāk kā trīs dienas pirms paredzētās akcionāru sapulces.

 

18

 

Juridiskais birojs

Ierosinām papildināt likumprojekta 9.pantu ar jaunu trešo daļu šādā redakcijā:

„(3) Šajā pantā noteiktā kārtībā sasauktā akcionāru sapulce ir lemttiesīga neatkarīgi no pārstāvētā pamatkapitāla”.

Atbalstīts

 

(3) Šajā pantā noteiktā kārtībā sasauktā akcionāru sapulce ir lemttiesīga neatkarīgi no pārstāvētā pamatkapitāla.

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

Juridiskais birojs

Ierosinām apspriest, vai likumā nebūtu ietverams pārejas noteikums šādā redakcijā:

„Pārejas noteikums.

Ministru kabinets sagatavo un iesniedz Saeimā līdz ................nepieciešamos grozījumos citos likumos.”.

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Papidlināt ar pārejas noteikumu šādā redakcijā:

„Pārejas noteikums.

Ministru kabinets sagatavo un iesniedz Saeimā līdz 2009.gada 1.martam nepieciešamos grozījumus citos likumos.”.

Atbalstīts. Iekļauts komisijas priekšliku-mā nr.20

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

Pārejas noteikums.

Ministru kabinets sagatavo un iesniedz Saeimā līdz 2009.gada 1.martam nepieciešamos grozījumus citos likumos.

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

 

 

 

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.