Rīgā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā

 

12.12.2008.                   Nr.90/TA-2058

 

Saeimas Prezidijam

 

Nosūtām izskatīšanai Ministru kabineta sēdē atbalstīto likumprojektu "Grozījumi likumā "Par grāmatvedību"". Likumprojektu izstrādāja Finanšu ministrija (atbildīgā amatpersona - Šodnaka 67095615, Dace.Sodnaka@fm.gov.lv).

 

Pielikumā: 1. Likumprojekts uz 1 lp.

2. Likumprojekta anotācija uz 9 lp.

3. Ministru kabineta 2008.gada 9.decembra sēdes protokola Nr.89  10.§ izraksts uz 1 lp.

 

 

 

Ministru prezidents                   I.Godmanis

 

 

 

 

 

 

Stafecka 67082931


Likumprojekts

 

Grozījumi likumā "Par grāmatvedību"

 

Izdarīt likumā "Par grāmatvedību" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 44./45.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 3., 23.nr.; 1996, 24.nr.; 1999, 15.nr.; 2000, 10.nr.; 2003, 12.nr.; 2004, 6.nr.; 2006, 10.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Izslēgt 2.panta ceturtās daļas 4.punktu.

 

2. Izslēgt 9.panta otrās daļas 1.punktā vārdus "individuālajiem uzņēmumiem, zemnieku un zvejnieku saimniecībām".

 

3. Izslēgt 11.panta trešajā daļā vārdus "Individuālais uzņēmums, zemnieku un zvejnieku saimniecība, kā arī".

 

4.  13.pantā:

aizstāt trešajā daļā vārdus "likumā "Par uzņēmumu gada pārskatiem"" ar vārdiem "Gada pārskatu likumā";

izslēgt piektajā daļā vārdus un skaitļus "individuālajiem uzņēmumiem, zemnieku un zvejnieku saimniecībām, kuru apgrozījums (ieņēmumi) no saimnieciskajiem darījumiem iepriekšējā pārskata gadā nepārsniedz 200 000 latu".

 

5. Papildināt pārejas noteikumus ar 7.punktu šādā redakcijā:

 

"7. Grozījumi likuma 2.panta ceturtās daļas 4.punktā, 9.panta otrās daļas 1.punktā, 11.panta trešajā daļā un 13.panta piektajā daļā stājas spēkā 2011.gada 1.jūlijā."

 

 

 

 

 

 

 

Finanšu ministrs

A.Slakteris


Likumprojekta
“Grozījumi likumā „Par grāmatvedību””
anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1.                  Atsauce uz Deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību, politikas plānošanas dokumentu un citiem dokumentiem, kuros dots uzdevums izstrādāt normatīvā akta projektu

Likumprojekts “Grozījumi likumā „Par grāmatvedību”” (turpmāk – likumprojekts) sagatavots, lai, izpildot  Ministru kabineta 2007.gada 25.septembra protokola Nr.53 3.§ doto uzdevumu, likumu „Par grāmatvedību” saskaņotu ar Zemnieku un zvejnieku saimniecību likumu.

2.                  Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

 

       Saskaņā ar Zemnieku un zvejnieku saimniecību likuma  pārejas noteikumu 1.punktu ar 2010.gada 1.jūliju spēku zaudē likums „Par individuālo (ģimenes) uzņēmumu un zemnieka vai zvejnieka saimniecību”. Pašlaik likuma „Par grāmatvedību” 2.panta ceturtās daļas 4.punkts, 9.panta otrās daļas 1.punkts, 11.panta trešā daļa un 13.panta piektā daļa ietver  speciāli individuālajiem uzņēmumiem, zemnieku un zvejnieku saimniecībām paredzētus noteikumus, izvēles iespējas vai atbrīvojumus.

     Zemnieku un zvejnieku saimniecību likuma 2.un 3.pants nosaka, ka zemnieka un zvejnieka saimniecība ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kuras komercdarbības joma galvenokārt ir attiecīgi lauksaimniecība vai zvejniecība un ar to saistītie pakalpojumi un kura ierakstīta komercreģistrā attiecīgi kā zemnieka vai zvejnieka saimniecība un ka šīs saimniecības darbību regulē šis likums, Komerclikums un citi normatīvie akti, kas regulē sabiedrību ar ierobežotu atbildību darbību (tiktāl, ciktāl Zemnieku un zvejnieku saimniecību likums nenosaka citādi).

Zemnieku un zvejnieku saimniecību likums neregulē grāmatvedības kārtošanas vai gada pārskata sagatavošanas jautājumus.

        Saskaņā ar likuma ”Par grāmatvedību” 9.panta pirmo daļu sabiedrības ar ierobežotu atbildību, neatkarīgi no to darbības virziena vai apgrozījuma lieluma, kārto grāmatvedības reģistrus divkāršā ieraksta sistēmā. Saskaņā ar likuma ”Par grāmatvedību” 13.panta trešo daļu sabiedrības ar ierobežotu atbildību gada pārskatu sagatavo saskaņā ar Gada pārskatu likumu.

          Saskaņā ar nodokļus reglamentējošajiem likumiem sabiedrības ar ierobežotu atbildību ir uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātājas, kuru apliekamais ienākums tiek noteikts, pamatojoties uz gada  pārskatā norādīto finansiālo rezultātu.

    Grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā, ievērojot kases principu, kārto fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību un ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājas. 

3. Normatīvā akta projekta būtība

 

 

 

Likumprojekts izstrādāts, lai saskaņojot  likumu „Par grāmatvedību” ar Zemnieku un zvejnieku saimniecību likumu, attiecīgi precizētu  likuma „Par grāmatvedību” 2.panta ceturto daļu, 9.panta otrās daļas 1.punktu, 11.panta trešo daļu un 13.panta piekto daļu.

Zemnieku un zvejnieku saimniecību likuma  pārejas noteikumu 3.punktā ir noteikts, ka zemnieka vai zvejnieka saimniecība līdz 2010.gada 30.jūnijam (saskaņā ar Saeimā 2008.gada 16.oktobra sēdē komisijām nodotajiem Grozījumiem  Zemnieku un zvejnieku saimniecību likumā -  līdz 2011.gada 30.jūnijam)    piesaka zemnieka vai zvejnieka saimniecību ierakstīšanai komercreģistrā, pārveidojas par cita veida komercsabiedrību un piesaka attiecīgo komercsabiedrību ierakstīšanai komercreģistrā, piesaka zemnieka vai zvejnieka saimniecības īpašnieku ierakstīšanai komercreģistrā kā individuālo komersantu vai veic zemnieka vai zvejnieka saimniecības likvidāciju. Ņemot vērā minēto, paredzēts, ka attiecīgie likumprojektā paredzētie likuma „Par grāmatvedību” grozījumi stāsies spēkā 2011.gada 1.jūlijā.

4. Cita informācija

Nav attiecināms

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1.       Vispārēja ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības pārmaiņām

Nav attiecināms

2.Ekonomiskā ietekme:

2.1. makroekonomiskā vide;

2.2. preču un pakalpojumu ražošanas apjoms un kvalitāte;

2.3. cenas;

2.4. eksporta un importa apjoms;

2.5. konkurences apstākļi;

2.6. jauninājumi un pētījumi;

2.7. augstāka resursa izmantošanas efektivitāte

Nav attiecināms

3. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi, administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu komersantiem, pašnodarbinātajām personām, zemnieku un zvejnieku saimniecībām 

        Zemnieku un zvejnieku saimniecību likuma pārejas noteikumu 3.punkts ietver izvēles iespējas un termiņu, līdz kuram zemnieka vai zvejnieka saimniecības īpašniekam šī izvēle jāizdara.

      Ja zemnieka vai zvejnieka saimniecība būs pārveidota par komercsabiedrību, šai komercsabiedrībai neatkarīgi no tās lieluma būs jākārto grāmatvedības reģistri divkāršā ieraksta sistēmā, saskaņā ar Gada pārskatu likumu  jāsagatavo gada pārskats un jāievēro citas Gada pārskatu likuma prasības.

      Ja zemnieka vai zvejnieka saimniecības īpašnieks būs ierakstīts komercreģistrā kā individuālais komersants un ja šī individuālā komersanta apgrozījums (ieņēmumi) no saimnieciskajiem darījumiem iepriekšējā pārskata gadā pārsniegs 200 000 latu, tad saskaņā ar likuma „Par grāmatvedību” 13.panta sesto daļu šis komersants  sagatavos bilanci un ieņēmumu un izdevumu pārskatu, kuru saturs, sagatavošanas un iesniegšanas kārtība noteikta Ministru kabineta 2007.gada 8.maija noteikumos Nr.301 „Noteikumi par individuālo komersantu finanšu pārskatiem”.

      Ja zemnieka vai zvejnieka saimniecības īpašnieks būs fiziska persona, kas veic saimniecisko darbību vai būs ierakstīts komercreģistrā kā individuālais komersants un šī individuālā komersanta apgrozījums (ieņēmumi) no saimnieciskajiem darījumiem iepriekšējā pārskata gadā nepārsniegs 200 000 latu, tad saskaņā ar likuma „Par grāmatvedību” 9.panta sesto daļu šī persona  kārtos grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā Ministru kabineta 2007.gada 20.marta noteikumos Nr.188 noteiktajā kārtībā. Pēc likuma pieņemšanas paredzēts sagatavot un virzīt šo noteikumu grozījumus, lai  izteiktu noteikumu nosaukumu šādā redakcijā:  „Kārtība, kādā individuālie komersanti, citas fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā” un lai attiecīgi precizētu noteikumu 1.punktā norādīto šo noteikumu subjektu loku.

     Līdz ar to, ar likumprojektā paredzētajiem likuma „Par grāmatvedību” grozījumiem netiks noteiktas jaunas administratīvās procedūras zemnieku un zvejnieku saimniecībām un tām netiks atņemti līdzšinējie atvieglojumi un priekšrocības,  bet gan radīsies lielāka skaidrība, jo likums „Par grāmatvedību” būs saskaņots ar Zemnieku un zvejnieku saimniecību likumu.

4.    Ietekme uz administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu fiziskām personām

Nav attiecināms

5.    Sociālā ietekme:

5.1.  sociālās situācijas izmaiņas;

5.2.  nodarbinātība

Nav attiecināms

6.        Ietekme uz vidi:

6.1.  dabas resursu lietošana;

6.2.  ietekme uz piesārņojošo vielu emisiju vidē;

6.3.  darbības radītie atkritumi;

6.4.  ķīmisko vielu produktu ražošana;

6.5.  ietekme uz īpaši aizsargājamām sugām vai biotopiem;

6.6.  ietekme uz īpaši aizsargājamām teritorijām;

6.7.  cita veida piesārņojuma emisija vidē

Nav attiecināms

7. Cita ietekme

Nav attiecināms

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
 valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

 n-tais gads

 Turpmākie trīs gadi

 n+1

 n+2

 n+3

1

2

3

4

5

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos:

1.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

1.2. speciālais budžets;

1.3. pašvaldību budžets

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

 2. Izmaiņas budžeta izdevumos:

2.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

2.2. speciālais budžets;

2.3. pašvaldību budžets

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

 3. Finansiālā ietekme:

3.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

3.2. speciālais budžets;

3.3. pašvaldību budžets 

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

5. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

 

 

6. Cita informācija

 

Nav attiecināms

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti, to būtība, kā arī ministrija, kura ir atbildīga par tā sagatavošanu. Par Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) – norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt 

Saistībā ar likumprojektā paredzētajiem grozījumiem likumā spēku zaudēs Ministru kabineta 2007.gada 20.marta  noteikumi Nr.188  “Kārtība, kādā individuālie komersanti, individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības, citas fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā”, tādēļ paredzēts sagatavot un virzīt Ministru kabineta noteikumu projektu „Kārtība, kādā individuālie komersanti, citas fiziskas personas, kas veic saimniecisko darbību, kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā”. Būs arī nepieciešami grozījumi   Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra  noteikumos Nr.585  “Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju”,  Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra  noteikumos Nr.584  “Kases operāciju uzskaites noteikumi” un  Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra  noteikumos Nr.583  “Uzņēmuma mantas, arī prasījumu un saistību novērtēšana grāmatvedībā un atspoguļošana finanšu pārskatos, ja uzņēmuma vai tā struktūrvienības darbība tiek izbeigta”. Tas nepieciešams, lai precizētu tās šo noteikumu normas, kuras satur speciāli individuālajiem uzņēmumiem, zemnieku un zvejnieku saimniecībām paredzētas  izvēles iespējas vai atbrīvojumus. Ministru kabineta noteikumu grozījumu projekti ir izstrādāti.

Vienlaikus ar likumprojektu tiek virzīts likumprojekts „Grozījumi Gada pārskatu likumā”,  lai  Gada pārskatu likumu saskaņotu ar  Zemnieku un zvejnieku saimniecību likumu.

Par šajā daļā minēto normatīvo aktu projektu sagatavošanu atbildīga Finanšu ministrija.

2. Cita informācija

Nav attiecināms

 

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Nav attiecināms

2. Saistības pret citām valstīm un starptautiskajām institūcijām un organizācijām

Nav attiecināms

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Nav attiecināms

 

4. Atbilstības izvērtējums

                                                                                                 1.tabula

Attiecīgo Eiropas Savienības tiesību aktu veids (piemēram, Eiropas Kopienas dibināšanas līgums, direktīva, regula, lēmums, vadlīnijas, rekomendācijas), nosaukums, datums un numurs, kuru prasības tiek pārņemtas vai ieviestas ar normatīvo aktu

Nav attiecināms

2.tabula

Eiropas Savienības tiesību akts un attiecīgā panta Nr. (uzskaitot katru direktīvas vienību – pantu, daļu, punktu, apakšpunktu)

Latvijas normatīvā akta projekta norma, kas pārņem katru šīs tabulas 1.ailē norādīto direktīvas vienību (uzskaitot visu normatīvā akta projekta vienību Nr.)

Komentāri

5. Saistības sniegt paziņojumu Eiropas Savienības institūcijām atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta sniegšanas un finanšu noteikumu projektiem

Nav attiecināms

6. Cita informācija

Nav attiecināms

 

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizācijām un citām iesaistītajām institūcijām konsultācijas ir notikušas

Likumprojekts nosūtīts izvērtēšanai un priekšlikumu sniegšanai Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijai un Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijai.

Par likumprojektu informēta Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome un biedrība „Zemnieku saeima”.

 

 2. Kāda ir šo pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizāciju un citu iesaistīto institūciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti to iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija un Latvijas Republikas grāmatvežu asociācija atbalsta likumprojekta tālāko virzību bez priekšlikumiem vai iebildumiem.

Biedrība „Zemnieku saeima” neatbalsta likumprojektā paredzētās likuma „Par grāmatvedību” izmaiņas. Uzskata, ka tās var būtiski apgrūtināt un izmainīt zemnieku un zvejnieku saimniecību turpmāko darbību. Norāda, ka likumprojektā plānotās likuma „Par grāmatvedību” izmaiņas attieksies uz gandrīz visām zemnieku un zvejnieku saimniecībām, jo saimniecību daļa ar apgrozījumu virs 200 000 Ls sastāda tikai dažus procentus no visām saimniecībām, un uzņēmēju grupu, kuras vadītājiem vairumam ir sarežģīti pielāgoties straujām pārmaiņām, t.sk. tādām, ko izraisa normatīvo aktu grozījumi. Lai saglabātu savu saimniecību preču zīmi, ticamākais, ka vairums šo saimniecību īpašnieku, piesakot pārreģistrāciju, izvēlēsies saglabāt zemnieku saimniecību statusu, tādējādi tiks pakļauti pārmaiņām grāmatvedības kārtošanas nosacījumos, ko uzskatīs par darbības apgrūtinājumu. Šāda veida izmaiņas ir pretrunā ar vienošanos, kas tika panākta sarunu rezultātā par zemnieku un zvejnieku saimniecību statusa izmaiņām – pēc būtības saglabāt zemnieku un zvejnieku saimniecību statusu ne tikai šīs formas nosaukumu.

 3. Kāds konsultāciju veids un sabiedrības informēšanas pasākumi ir izmantoti

Informēšanas pasākumi nav veikti.

 4. Konsultācijas ar ekspertiem

Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem nav notikušas.

 5. Cita informācija

Nav attiecināms

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Jaunas valsts institūcijas netiks radītas, esošo institūciju funkcijas netiks paplašinātas.

 2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likumprojekts pēc tā pieņemšanas tiks publicēts oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, izdevumā “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs”, kā arī ievietots Normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS). Par jaunākajiem grozījumiem grāmatvedību reglamentējošajos normatīvajos aktos tiks plaši informēts vairākos specializētajos periodiskajos izdevumos. Sabiedrības informēšanas pasākumi tiks veikti arī ar Finanšu ministrijas mājas lapas www.fm.gov.lv un sabiedrisko attiecību speciālistu starpniecību dažādos plašsaziņas līdzekļos.

 3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Indivīds savas tiesības varēs aizstāvēt administratīvo procesu regulējošos normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālās iestādes amatpersonas lēmumu par normatīvajos aktos noteikto grāmatvedības kārtošanas nosacījumu neievērošanu, gada pārskatu neiesniegšanu attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktajos termiņos vai nepilnīgu iesniegšanu un izvairīšanos iesniegt gada pārskatu var pārsūdzēt Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektoram, iesniedzot attiecīgu iesniegumu. Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora lēmumu var pārsūdzēt administratīvajā rajona tiesā. Administratīvā rajona tiesas spriedumu, kas nav stājies spēkā, var pārsūdzēt apelācijas kārtībā Administratīvajā apgabaltiesā. Apelācijas instances tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā, ja tiesa pārkāpusi materiālo vai procesuālo tiesību normas vai, izskatot lietu, pārsniegusi savas kompetences robežas.

 4. Cita informācija

Nav attiecināms

 

 

 

Finanšu ministra vietā –

 

iekšlietu ministrs                                                                                    M.Segliņš

 

 

 

 

 

Valsts sekretārs

Tiesību aktu departamenta direktors

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā

amatpersona

 

 

 

 

 

 

M.Bičevskis

M.Brencis

M.Radeiko
D.Šodnaka

 

 

16.10.2008 14:45

1915

G.Majevska

67095616; Gunta.Majevska@fm.gov.lv


 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

___________________________________________________________

protokola izraksts

 

 

Rīgā

Nr.89

2008.gada 9.decembrī

 

 

10.§

 

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par grāmatvedību""

     TA-2058

___________________________________________________________

(A.Slakteris, I.Godmanis)

 

     1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

     Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

     2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.

     

 

 

Ministru prezidents

  

I.Godmanis

 

Satiksmes ministrs

  

A.Šlesers

 

Valsts kancelejas direktore

  

G.Veismane

 

 

 

2008-MK-PROT-89-0912-#10.doc

1