Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

BUDŽETA UN FINANŠU (NODOKĻU) KOMISIJA

 

Jēkaba iela 10/12        LV 1811                tālr. 708 7318, fakss 708 7317

________________________________________________________________

Rīgā

2008.gada 11.decembris

Nr.9/2 – 2 – 

 

Saeimas Prezidijam

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz pavairot un izdalīt deputātiem komisijas apkopotos priekšlikumus likumprojekta     „Grozījums likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām"” (Nr.1033/Lp9) izskatīšanai 2.lasījumā.

 

 

Pielikumā: Komisijas apkopotie priekšlikumi uz         lp.

 

 

 

 

Godbijībā,

 

 

komisijas priekšsēdētājs                                                 K.Leiškalns

 

 

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

            Likumprojekts (steidzams) otrajam lasījumam

 

Grozījums likumā ”Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” (Nr.1033/Lp9)

 

Spēkā esošā redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi

( 9 )

Ministru kabineta atzinums

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 21.nr., 2003, 6., 15.nr., 2004, 18., 23.nr., 2005, 2., 15.nr., 2006, 24.nr.; 2008, 1.nr.) šādu grozījumu:

 

 

 

 

Izdarīt likumā „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 21.nr., 2003, 6., 15.nr., 2004, 18., 23.nr., 2005, 2., 15.nr., 2006, 24.nr.; 2008, 1.nr.) šādu grozījumu:

60.pants. Padome

Attiecībā uz padomes darbību un kompetenci piemērojami šā likuma 88.— 92.panta noteikumi, ja šajā nodaļā nav noteikts citādi.

 

 

 

1

Deputāti I.Čepāne, A.Seile, S.Kalniete

Papildināt 60.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Kapitālsabiedrības padomes loceklis, ievērojot Komerclikuma noteikumus, vienlaicīgi var būt par kapitālsabiedrības padomes vai valdes locekli ne vairāk kā divās valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībās.”;

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.

 

Neatbalstīts

 

Neatbalstīts

 

61.pants. Valde

(1) Valdes locekļu skaitu nosaka saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem atbilstoši sabiedrības lielumu raksturojošiem kritērijiem.

 

 

2

Deputāti I.Čepāne, A.Seile, S.Kalniete

Papildināt 61.pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

“(11) Kapitālsabiedrības valdes loceklis, ievērojot Komerclikuma noteikumus, vienlaicīgi var būt par kapitālsabiedrības padomes vai valdes locekli ne vairāk kā divās valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībās.”

 

Neatbalstīts

 

 

Neatbalstīts

 

 

89.pants. Padomes locekļu skaits, to iecelšana un atcelšana

(1) Padomes locekļu skaitu nosaka saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem atbilstoši sabiedrības (koncerna) lielumu raksturojošiem kritērijiem.

(2) Padomes locekļus ieceļ un atceļ akcionāru sapulce. Ministru kabinets ieceļ un atceļ padomes locekļus, ja tas ir paredzēts likumā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.06.2003. likumu, kas stājas spēkā no 18.07.2003.)

 

 

3

Deputāti I.Čepāne, A.Seile, S.Kalniete

Papildināt 89.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Kapitālsabiedrības padomes loceklis, ievērojot Komerclikuma noteikumus, vienlaicīgi var būt par kapitālsabiedrības padomes vai valdes locekli ne vairāk kā divās valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībās.”

 

Neatbalstīts

 

Neatbalstīts

 

94.pants. Valdes locekļu skaits

Valdes locekļu skaitu nosaka saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem atbilstoši sabiedrības (koncerna) lielumu raksturojošiem kritērijiem.

 

 

 

4

Deputāti I.Čepāne, A.Seile, S.Kalniete

Papildināt 94.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Kapitālsabiedrības valdes loceklis, ievērojot Komerclikuma noteikumus, vienlaicīgi var būt par kapitālsabiedrības padomes vai valdes locekli ne vairāk kā divās valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībās.”;

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.

 

Neatbalstīts

 

Neatbalstīts

 

Pārejas noteikumi

Papildināt pārejas noteikumus ar 19.punktu šādā redakcijā:

„19. Šajā likumā  noteikto atlīdzību, amatalgu, piemaksas, kompensācijas, pabalstus, prēmijas, naudas balvas un citus mantiskus labumus atlīdzības nozīmē 2009.gadā nosaka saskaņā ar īpašu likumu.”.    

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojektā piedāvāto pārejas noteikumu 19. punktu šādā redakcijā:

„19. Saskaņā ar šo likumu noteikto atlīdzību (amatalgu, pabalstus, u.c.) kapitāla daļu turētāja pārstāvim, atbildīgajam darbiniekam, valdes un padomes loceklim 2009. gadā nosaka atbilstoši likumam „Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu atlīdzību 2009. gadā”.”

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izteikt likumprojektā piedāvāto pārejas noteikumu 19. punktu šādā redakcijā:

„19. Saskaņā ar šo likumu noteikto atlīdzību (amatalgu, pabalstus, u.c.) kapitāla daļu turētāja pārstāvim, atbildīgajam darbiniekam, valdes un padomes loceklim 2009. gadā nosaka atbilstoši likumam „Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009. gadā”.”

Atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā Nr.6.

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

Atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā Nr.6.

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

Papildināt pārejas noteikumus ar 19.punktu šādā redakcijā:

„19. Saskaņā ar šo likumu noteikto atlīdzību (amatalgu, pabalstus, u.c.) kapitāla daļu turētāja pārstāvim, atbildīgajam darbiniekam, valdes un padomes loceklim 2009. gadā nosaka atbilstoši likumam „Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009. gadā”.”

 

 

 

 

7

Deputāti I.Čepāne, A.Seile, S.Kalniete

Papildināt likumu ar 20.pārejas noteikumu punktu šādā redakcijā:

“20. Ne vēlāk kā līdz 2009.gada 1.februārim attiecīgajai valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrības pārvaldes institūcijai izdarīt attiecīgus grozījumus kapitālsabiedrības pamatdokumentos, ievērojot šā likuma 60.panta otrajā daļā, 61.panta 1.1 daļā, 89.panta trešajā daļā un 94.panta otrajā daļā noteiktos ierobežojumus.”

Neatbalstīts

Neatbalstīts

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

 

Juridiskais birojs

Papildināt likumprojektu ar nosacījumu par likuma spēkā stāšanos šādā redakcijā:

„Likums stājas spēkā vienlaikus ar likumu „Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu atlīdzību 2009. gadā”.”

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Papildināt likumprojektu ar nosacījumu par likuma spēkā stāšanos šādā redakcijā:

„Likums stājas spēkā vienlaikus ar likumu „Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009. gadā”.”

 

 

Atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā Nr.9.

 

 

Atbalstīts

 

Atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā Nr.9.

 

 

 

Atbalstīts

 

Likums stājas spēkā vienlaikus ar likumu „Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009. gadā”.