Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

BUDŽETA UN FINANŠU (NODOKĻU) KOMISIJA

 

Jēkaba iela 10/12        LV 1811                tālr. 708 7318, fakss 708 7317

________________________________________________________________

Rīgā

2008.gada 11.decembris

Nr.9/2 – 2 – 

 

Saeimas Prezidijam

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz pavairot un izdalīt deputātiem komisijas apkopotos priekšlikumus likumprojekta     „Grozījums Radio un televīzijas likumā” (Nr.1028/Lp9) izskatīšanai 2.lasījumā.

 

 

Pielikumā: Komisijas apkopotie priekšlikumi uz         lp.

 

 

 

 

Godbijībā,

 

 

komisijas priekšsēdētājs                                                 K.Leiškalns

 

 

 

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Likumprojekts (steidzams) otrajam lasījumam

 

 

Grozījums Radio un televīzijas likumā

(Reģ.nr.1028 /Lp9)

 

Spēkā esošā redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi

(7)

Ministru kabineta atzinums

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt Radio un televīzijas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 20.nr., 1996, 22.nr.; 1997, 11., 23.nr.; 1998, 24.nr.; 1999, 5., 22., 24.nr.; 2001, 6.nr.; 2002, 20., 22.nr.; 2003, 12.nr.; 2004, 14.nr.; 2005, 2.nr.) šādu grozījumu:

 

 

 

 

Izdarīt Radio un televīzijas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 20.nr., 1996, 22.nr.; 1997, 11., 23.nr.; 1998, 24.nr.; 1999, 5., 22., 24.nr.; 2001, 6.nr.; 2002, 20., 22.nr.; 2003, 12.nr.; 2004, 14.nr.; 2005, 2.nr.) šādu grozījumus:

47.pants. Nacionālās radio un televīzijas padomes darbības nodrošināšana

 (2) Sekretariāta darbinieku atalgojums atbilst attiecīgās kategorijas valsts civildienesta ierēdņu amatalgām.

 

1

Juridiskais birojs

Izteikt 47.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Sekretariāta darbinieku atalgojumu budžeta ietvaros nosaka padomes noteiktajā kārtībā.”

 

Atbalstīts

 

Atbalstīts

1. Izteikt 47.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Sekretariāta darbinieku atalgojumu budžeta ietvaros nosaka padomes noteiktajā kārtībā.”

51.pants. Nacionālās radio un televīzijas padomes priekšsēdētājs

(5) Padomes priekšsēdētāja un viņa vietnieka amatalga tiek pielīdzināta 1. kategorijas valsts civildienesta ierēdņa amatalgai.

 

2

Juridiskais birojs

Izteikt 51.panta piekto daļu šādā redakcijā:

(5) Padomes priekšsēdētāja un viņa vietnieka amatalgu budžeta ietvaros nosaka padomes noteiktajā kārtībā.”

 

Atbalstīts

 

Atbalstīts

2. Izteikt 51.panta piekto daļu šādā redakcijā:

(5) Padomes priekšsēdētāja un viņa vietnieka amatalgu budžeta ietvaros nosaka padomes noteiktajā kārtībā.”

52.pants. Nacionālās radio un televīzijas padomes locekļu pienākumi un tiesības

 (4) Padomes locekļu amatalga tiek pielīdzināta 2. kategorijas valsts civildienesta ierēdņa amatalgai.

 

3

Juridiskais birojs

Izteikt 52.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Padomes locekļu amatalgu budžeta ietvaros nosaka padomes noteiktajā kārtībā.”

 

Atbalstīts

 

Atbalstīts

3. Izteikt 52.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Padomes locekļu amatalgu budžeta ietvaros nosaka padomes noteiktajā kārtībā.”

Pārejas noteikumi

Papildināt pārejas noteikumus ar 24.punktu šādā redakcijā:

„24. Šajā likumā noteikto amatalgu, prēmijas, pabalstus, kompensācijas, piemaksas un citus mantiskus labumus atlīdzības nozīmē 2009.gadā nosaka saskaņā ar īpašu likumu.”.

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Juridiskais birojs

Papildināt pārejas noteikumus ar 24.punktu šādā redakcijā:

“24. Saskaņā ar šo likumu noteikto atlīdzību (atalgojums, amatalga u.c.) 2009.gadā nosaka atbilstoši likumam “Par valsts un pašvaldību institūciju atlīdzību 2009.gadā.”

 Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Papildināt pārejas noteikumus ar 24.punktu šādā redakcijā:

“24. Saskaņā ar šo likumu noteikto atlīdzību (atalgojums, amatalga u.c.) 2009.gadā nosaka atbilstoši likumam “Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku  atlīdzību 2009.gadā.”

Atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā Nr.5.

 

 

 

Atbalstīts

 

 

Atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā Nr.5.

 

 

 

Atbalstīts

4. Papildināt pārejas noteikumus ar 24.punktu šādā redakcijā:

“24. Saskaņā ar šo likumu noteikto atlīdzību (atalgojums, amatalga u.c.) 2009.gadā nosaka atbilstoši likumam “Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku  atlīdzību 2009.gadā.”

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Juridiskais birojs

Papildināt likumprojektu ar norādi uz likuma spēkā stāšanos šādā redakcijā:

“Likums stājas spēkā vienlaikus ar likumu “Par valsts un pašvaldību institūciju atlīdzību 2009.gadā.”

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Papildināt likumprojektu ar norādi uz likuma spēkā stāšanos šādā redakcijā:

“Likums stājas spēkā vienlaikus ar likumu “Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku  atlīdzību 2009.gadā.”

 

Atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā Nr.7.

 

 

 

Atbalstīts

Atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā Nr.7.

 

 

 

Atbalstīts

Likums stājas spēkā vienlaikus ar likumu “Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku  atlīdzību 2009.gadā.