Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

BUDŽETA UN FINANŠU (NODOKĻU) KOMISIJA

 

Jēkaba iela 10/12        LV 1811                tālr. 708 7318, fakss 708 7317

________________________________________________________________

Rīgā

2008.gada 11.decembris

Nr.9/2 – 2 – 

 

Saeimas Prezidijam

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz pavairot un izdalīt deputātiem komisijas apkopotos priekšlikumus likumprojekta     „Par valsts vai pašvaldības institūciju amatpersonu atlīdzību 2009.gadā” (Nr.1016/Lp9) izskatīšanai 2.lasījumā.

 

 

Pielikumā: Komisijas apkopotie priekšlikumi uz         lp.

 

 

 

 

Godbijībā,

 

 

komisijas priekšsēdētājs                                                            K.Leiškalns

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Likumprojekts (steidzams) otrajam lasījumam

 

Par valsts vai pašvaldības institūciju amatpersonu atlīdzību 2009.gadā

 (Reģ.nr. 1016/Lp9)

 

 

 

Pirmā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi

(22)

Ministru kabineta atzinums

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

1

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta nosaukumu šādā redakcijā: „Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā”.

Atbalstīts

Atbalstīts

Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā

 

2

Juridiskais birojs

Aizstāt visā likumprojektā vārdu „amatpersona” (attiecīgajā skaitlī un locījumā) ar vārdiem „amatpersona (darbinieks)” (attiecīgajā skaitlī un locījumā).

Atbalstīts

Atbalstīts

 

1.pants. Likuma mērķis ir ierobežot visu valsts vai pašvaldību institūciju izdevumus amatpersonu atlīdzībai.

 

 

 

 

 

1.pants. Likuma mērķis ir ierobežot visu valsts vai pašvaldību institūciju izdevumus amatpersonu (darbinieku) atlīdzībai.

2.pants. Likums attiecas uz visām valsts vai pašvaldības institūcijām – tiešās pārvaldes iestādēm (arī aģentūrām), Ministru kabinetu (arī Valsts kanceleju), Valsts prezidenta kanceleju, Valsts kontroli, Centrālo zemes komisiju, Centrālo vēlēšanu komisiju, Tiesībsargu un Tiesībsarga biroju, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju, prokuratūru, tiesām (arī tiesnešiem), pastarpinātās pārvaldes iestādēm un atvasinātām publiskām personām (arī vietējām un rajona pašvaldībām, publiskiem nodibinājumiem, Finanšu un kapitāla tirgus komisiju, Latvijas Banku un Nacionālā radio un televīzijas padomi).

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

Partijas „Pilsoniskā Savienība” frakcija

Likumprojekta 2.pantu sekojošā redakcijā:

„2.pants. Likums attiecas uz visām valsts vai pašvaldības institūcijām – tiešās pārvaldes iestādēm (arī aģentūrām), valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībām, Saeimu (arī tās struktūrvienībām), Ministru kabinetu (arī Valsts kanceleju), Valsts prezidenta kanceleju, Valsts kontroli, Centrālo zemes komisiju, Centrālo vēlēšanu komisiju, Tiesībsargu un Tiesībsarga biroju, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju, prokuratūru, tiesām (arī tiesnešiem), pastarpinātās pārvaldes iestādēm un atvasinātām publiskām personām (arī vietējām un rajona pašvaldībām, publiskiem nodibinājumiem, Finanšu un kapitāla tirgus komisiju un Nacionālā radio un televīzijas padomi).”

 

Juridiskais birojs

Aizstāt 2.pantā vārdu „visām” ar vārdu „šādām”.

 

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Papildināt 2.panta tekstu pēc vārdiem iekavās „televīzijas padomi” ar vārdiem „ un valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrībām”.

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izslēgt 2.pantā vārdus „Latvijas Banku” un papildināt ar otro teikumu šādā redakcijā:

„Šis likums neattiecas uz Latvijas Banku”.

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

2.pants. Likums attiecas uz šādām valsts vai pašvaldības institūcijām – tiešās pārvaldes iestādēm (arī aģentūrām), Ministru kabinetu (arī Valsts kanceleju), Valsts prezidenta kanceleju, Valsts kontroli, Centrālo zemes komisiju, Centrālo vēlēšanu komisiju, Tiesībsargu un Tiesībsarga biroju, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju, prokuratūru, tiesām (arī tiesnešiem), pastarpinātās pārvaldes iestādēm un atvasinātām publiskām personām (arī vietējām un rajona pašvaldībām, publiskiem nodibinājumiem, Finanšu un kapitāla tirgus komisiju un Nacionālā radio un televīzijas padomi) un valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrībām. Šis likums neattiecas uz Latvijas Banku.

3.pants. Par valsts vai pašvaldības institūcijas amatpersonu šī likuma izpratnē uzskatāma persona, kura nodarbinātā 2.pantā minētajās institūcijās pamatojoties uz darba līgumu, pilda valsts dienestu, ievēlēta amatā vai citādi pilda noteiktus amata pienākumus valsts vai pašvaldības institūcijā.

7

Politisko organizāciju (partiju) apvienības „Saskaņas Centrs” frakcija

Papildināt likumprojekta 3.pantu pēc vārda “institūcijā” ar tekstu šādā redakcijā:

“izņemot personas, kuras nodarbinātas Valsts policijas, Ieslodzījuma vietu pārvaldes dienestā, izglītības un ārstniecības iestādēs.”

Neatbalstīts

Neatbalstīts

3.pants. Par valsts vai pašvaldības institūcijas amatpersonu (darbinieku) šī likuma izpratnē uzskatāma persona, kura nodarbinātā 2.pantā minētajās institūcijās pamatojoties uz darba līgumu, pilda valsts dienestu, ievēlēta amatā vai citādi pilda noteiktus amata pienākumus valsts vai pašvaldības institūcijā.

4.pants. (1) Valsts vai pašvaldības institūcijas, kurām pieejamo finansējumu atlīdzības izmaksai nosaka saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu 2009.gadam”, samazina finansējuma apjomu atlīdzības izmaksai par 15 procentiem no kopējā institūcijai 2009.gadā noteiktā vai plānotā finansējuma apjoma atlīdzības izmaksai.

 

 

 

 

4.pants. (1) Valsts vai pašvaldības institūcijas, kurām pieejamo finansējumu atlīdzības izmaksai nosaka saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu 2009.gadam”, samazina finansējuma apjomu atlīdzības izmaksai par 15 procentiem no kopējā institūcijai 2009.gadā noteiktā vai plānotā finansējuma apjoma atlīdzības izmaksai.

(2) Valsts vai pašvaldības institūcijas, kurām pieejamo finansējumu atlīdzības izmaksai nenosaka saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu 2009.gadam”, ne vēlāk kā līdz 2009.gada 1.martam, grozot vai pieņemot 2009.gada budžetu, 2009.gada finansējuma apjomu atlīdzības izmaksai amatpersonām samazina par 15 procentiem no 2009.gadā noteiktā vai plānotā finansējuma apjoma atlīdzībai, līdz 2009.gada 1.martam iesniedzot attiecīgu apliecinājumu Finanšu ministrijai.

 

 

 

 

(2) Valsts vai pašvaldības institūcijas, kurām pieejamo finansējumu atlīdzības izmaksai nenosaka saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu 2009.gadam”, ne vēlāk kā līdz 2009.gada 1.martam, grozot vai pieņemot 2009.gada budžetu, 2009.gada finansējuma apjomu atlīdzības izmaksai amatpersonām (darbiniekiem) samazina par 15 procentiem no 2009.gadā noteiktā vai plānotā finansējuma apjoma atlīdzībai, līdz 2009.gada 1.martam iesniedzot attiecīgu apliecinājumu Finanšu ministrijai.

 

8

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Papildināt 4.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

„ (3) Ja valsts vai pašvaldības institūcijai no valsts budžeta saskaņā ar normatīvajiem aktiem piešķirts finansējums atlīdzības izmaksai un attiecībā uz šo finansējumu ir veikts šā panta pirmajā daļā paredzētais samazinājums, valsts vai pašvaldības institūcija attiecībā uz piešķirto finansējumu nepiemēro šā panta otro daļu.”

Atbalstīts

Atbalstīts

(3) Ja valsts vai pašvaldības institūcijai no valsts budžeta saskaņā ar normatīvajiem aktiem piešķirts finansējums atlīdzības izmaksai un attiecībā uz šo finansējumu ir veikts šā panta pirmajā daļā paredzētais samazinājums, valsts vai pašvaldības institūcija attiecībā uz piešķirto finansējumu nepiemēro šā panta otro daļu.

5.pants. (1) Lai nodrošinātu likumā „Par valsts budžetu 2009.gadam” un šā likuma 4.pantā minēto kopējās atlīdzības samazinājumu, 2009.gadā valsts vai pašvaldības institūcijās tiek veikti šā panta otrajā un trešajā daļā minētie pasākumi.

 

 

 

 

5.pants. (1) Lai nodrošinātu likumā „Par valsts budžetu 2009.gadam” un šā likuma 4.pantā minēto kopējās atlīdzības samazinājumu, 2009.gadā valsts vai pašvaldības institūcijās tiek veikti šā panta otrajā un trešajā daļā minētie pasākumi.

(2) Valsts vai pašvaldības institūcijā netiek izmaksātas:

1) prēmijas, naudas balvas;

2) atvaļinājuma pabalsti;

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Juridiskais birojs

7. Izteikt 5.panta otrās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

„2) atvaļinājuma pabalsts par atvaļinājumu 2009.gadā;”

 

Partijas „Jaunais laiks” frakcija

Papildināt likumprojekta 5.panta otro daļu ar 3.punktu šādā redakcijā:

  „3) atlīdzība saskaņā ar vadības līgumiem;”

 

 

Partijas „Pilsoniskā Savienība” frakcija

Likumprojekta 5. panta otro daļu ar jaunu trešo punktu šādā redakcijā:

„3) netiek slēgti vadības līgumi, bet noslēgtie vadības līgumi uzskatāmi par izbeigtiem;”

 

Politisko organizāciju (partiju) apvienības „Saskaņas Centrs” frakcija

Papildināt likumprojekta 5.panta otro daļu ar jaunu 5.punktu šādā redakcijā:

“5) atalgojums, kuru saņem saskaņā ar vadības līgumu”

 

Politisko organizāciju (partiju) apvienības „Saskaņas Centrs” frakcija

Papildināt likumprojekta 5.panta otro daļu ar jaunu 6.punktu šādā redakcijā:

“6) atalgojums, kuru saņem par amatu savienošanu valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību padomēs un valdēs.”

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izteikt 5.panta otro daļu šādā redakcijā:

(2) Valsts vai pašvaldības institūcijā:

1) netiek izmaksātas prēmijas, naudas balvas;

2) netiek izmaksāts atvaļinājuma pabalsts par atvaļinājumu 2009.gadā;

3) ar šā likuma spēkā stāšanos netiek slēgti vadības līgumi, un noslēgtie vadības līgumi uzskatāmi par izbeigtiem.

Atbalstīts

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts. Iekļauts komisijas priekšlikumā Nr.14

 

Daļēji atbalstīts. Iekļauts komisijas priekšlikumā Nr.14

 

 

Daļēji atbalstīts. Iekļauts komisijas priekšlikumā Nr.14

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

Atbalstīts

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts. Iekļauts komisijas priekšlikumā Nr.14

 

Daļēji atbalstīts. Iekļauts komisijas priekšlikumā Nr.14

 

 

Daļēji atbalstīts. Iekļauts komisijas priekšlikumā Nr.14

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

(2) Valsts vai pašvaldības institūcijā:

1) netiek izmaksātas prēmijas, naudas balvas;

2) netiek izmaksāts atvaļinājuma pabalsts par atvaļinājumu 2009.gadā;

3) ar šā likuma spēkā stāšanos netiek slēgti vadības līgumi, un noslēgtie vadības līgumi uzskatāmi par izbeigtiem.

(3) Valsts vai pašvaldības institūcijās tiek noteikts apmēra ierobežojums šādiem normatīvajos aktos paredzētajiem pabalstiem:

1) pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā ir divu mēnešalgu (darba algu) apmērā par katru bērnu, bet ne vairāk kā 1000 latu apmērā par katru bērnu;

2) pabalsts sakarā ar ģimenes locekļa vai apgādājamā nāvi ir mēnešalgas (darba algas) apmērā, bet ne vairāk kā 1000 latu.

 

 

 

 

(3) Valsts vai pašvaldības institūcijās tiek noteikts apmēra ierobežojums šādiem normatīvajos aktos paredzētajiem pabalstiem:

1) pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā ir divu mēnešalgu (darba algu) apmērā par katru bērnu, bet ne vairāk kā 1000 latu apmērā par katru bērnu;

2) pabalsts sakarā ar ģimenes locekļa vai apgādājamā nāvi ir mēnešalgas (darba algas) apmērā, bet ne vairāk kā 1000 latu.

 

15

Partijas „Pilsoniskā Savienība” frakcija

Likumprojekta 5. pantu ar jaunu ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Vienas amatpersonas vai darbinieka ikmēneša darba samaksa nedrīkst pārsniegt 15 minimālo mēnešalgu apmēru.”

Neatbalstīts

Neatbalstīts

 

6.pants. Amatpersonai nosaka piemaksu 20 procentu apmērā no viņa mēnešalgas (darba algas) par prombūtnē esošas amatpersonas pienākumu pildīšanu uz laiku, kas nav ilgāks par diviem mēnešiem.

16

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Izteikt 6.panta tekstu šādā redakcijā:

  „Amatpersonai nosaka piemaksu ne vairāk kā 20 procentu apmērā no viņa mēnešalgas (darba algas) par prombūtnē esošas amatpersonas pienākumu pildīšanu uz laiku, kas nav ilgāks par diviem mēnešiem viena gada laikā

Atbalstīts

Atbalstīts

6.pants. Amatpersonai (darbiniekam) nosaka piemaksu ne vairāk kā 20 procentu apmērā no viņa mēnešalgas (darba algas) par prombūtnē esošas amatpersonas (darbinieka)  pienākumu pildīšanu uz laiku, kas nav ilgāks par diviem mēnešiem viena gada laikā.

7.pants. (1) Ja šā likuma 5.pantā minēto un citu pasākumu rezultātā netiek nodrošināts šā likuma 4.pantā minētais kopējais amatpersonu atlīdzības izmaksai paredzētā finansējuma samazinājums, valsts vai pašvaldības institūcija veic attiecīgus pasākumus šā likuma mērķa sasniegšanai (amatpersonu skaita samazināšana, darba līguma grozīšana, institūcijas funkciju pārskatīšana u.c.).

 

 

 

 

7.pants. (1) Ja šā likuma 5.pantā minēto un citu pasākumu rezultātā netiek nodrošināts šā likuma 4.pantā minētais kopējais amatpersonu (darbinieku) atlīdzības izmaksai paredzētā finansējuma samazinājums, valsts vai pašvaldības institūcija veic attiecīgus pasākumus šā likuma mērķa sasniegšanai (amatpersonu (darbinieku) skaita samazināšana, darba līguma grozīšana, institūcijas funkciju pārskatīšana u.c.).

(2) Ja visu pasākumu rezultātā netiek nodrošināts šā likuma 4.pantā minētais kopējais amatpersonu atlīdzības izmaksai paredzētā finansējuma samazinājums, valsts vai pašvaldības institūcija sniedz attiecīgus priekšlikumus atbildīgajai institūcijai (finansējuma pārdale, iestāžu reorganizācija, atalgojuma sistēmas pārskatīšana utt.).

 

 

 

 

 

(2) Ja visu pasākumu rezultātā netiek nodrošināts šā likuma 4.pantā minētais kopējais amatpersonu (darbinieku) atlīdzības izmaksai paredzētā finansējuma samazinājums, valsts vai pašvaldības institūcija sniedz attiecīgus priekšlikumus atbildīgajai institūcijai (finansējuma pārdale, iestāžu reorganizācija, atalgojuma sistēmas pārskatīšana utt.).

9.pants. Piemērojot šā likuma 8.pantu, amatpersonai saglabājama mēnešalga (darba alga), kas nav mazāka par divkāršu minimālās mēneša darba algas apmēru.

17

 

 

 

 

 

 

18

 

 

Juridiskais birojs

 Uzskatīt līdzšinējo 9. un 10.pantu par attiecīgi 8. un 9.pantu.

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Aizstāt līdzšinējā 9.pantā skaitli „8” ar skaitli „7”.

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

Atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju

 

Atbalstīts

8.pants. Piemērojot šā likuma 7.pantu, amatpersonai (darbiniekam)  saglabājama mēnešalga (darba alga), kas nav mazāka par divkāršu minimālās mēneša darba algas apmēru.

10.pants. Ja saskaņā ar šā likuma 8.pantu un atbilstoši citiem normatīvajiem aktiem amatpersonas alga tikusi samazināta, valsts vai pašvaldības institūcija 2009.gadā ir tiesīga samazināto algu pārskatīt , ja ir pieejami finanšu līdzekļi, tas nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem un vienlīdzības principu.

19

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Aizstāt līdzšinējā 10.pantā skaitli „8” ar skaitli „7”.

 

 

 

Atbalstīts

Atbalstīts

9.pants. Ja saskaņā ar šā likuma 7.pantu un atbilstoši citiem normatīvajiem aktiem amatpersonas (darbinieka) alga tikusi samazināta, valsts vai pašvaldības institūcija 2009.gadā ir tiesīga samazināto algu pārskatīt , ja ir pieejami finanšu līdzekļi, tas nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem un vienlīdzības principu.

Pārejas noteikumi

1. Šā likuma 5.panta trešās daļas 1.apakšpunkts stājas spēkā deviņus mēnešus pēc šā likuma spēkā stāšanās dienas.

20

Juridiskais birojs

Izteikt pārejas noteikumu 1.punkta tekstu šādā redakcijā:

„Šā likuma 5.panta trešās daļas 1.apakšpunkts neattiecas uz gadījumiem, ja bērns piedzimis 306 dienu laikā pēc šā likuma spēkā stāšanās dienas.”

Atbalstīts

Atbalstīts

Pārejas noteikumi

1. Šā likuma 5.panta trešās daļas 1.apakšpunkts neattiecas uz gadījumiem, ja bērns piedzimis 306 dienu laikā pēc šā likuma spēkā stāšanās dienas.

2. Šā likuma 5.panta trešās daļas 2.apakšpunktā noteikto pabalstu izmaksā, ja nāves gadījums iestājies pēc šā likuma spēkā stāšanās dienas.

 

 

 

 

2. Šā likuma 5.panta trešās daļas 2.apakšpunktā noteikto pabalstu izmaksā, ja nāves gadījums iestājies pēc šā likuma spēkā stāšanās dienas.

3. Likums attiecībā uz Latvijas Banku stājas spēkā pēc attiecīga saskaņojuma saņemšanas no Eiropas Centrālās bankas.

21

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izslēgt pārejas noteikumu 3.punktu.

 

Atbalstīts

Atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko punktu numerāciju

 

4. Ministru kabinets līdz 2009.gada 1.jūnijam iesniedz Saeimai izskatīšanai likumprojektu par vienotu valsts vai pašvaldību amatpersonu atlīdzības sistēmu.

 

 

 

 

3. Ministru kabinets līdz 2009.gada 1.jūnijam iesniedz Saeimai izskatīšanai likumprojektu par vienotu valsts vai pašvaldību amatpersonu (darbinieku) atlīdzības sistēmu.

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

22

Juridiskais birojs

Lai saskaņotu likuma nosaukumu ar norādi par likuma spēkā stāšanos, ierosinām izteikt norādi par likuma spēkā stāšanos šādā redakcijā:

„Likums stājas spēkā 2009.gada 1.janvārī”.

Atbalstīts

Atbalstīts

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.janvārī.