Rīgā, 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā, 2008. gada 10.decembrī

Nr. 9/3 –

 

                                                                             Saeimas Prezidijam

 

          Saeimas Juridiskā komisija, saskaņā ar Kārtības ruļļa 51.pantu, lūdz grozīt šā gada 11.decembra Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā izskatīšanai komisijas sagatavoto likumprojektu „Grozījumi Civilprocesa likumā” sadaļā „Prezidija ziņojumi” kā 13. darba kārtības punktu.

Juridiskā komisija lūdz minēto likumprojektu nodot tikai Juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija.

Saskaņā ar Kārtības ruļļa 86.pantu, Juridiskā komisija lūdz virzīt minēto likumprojektu izskatīšanai pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā š. g. 11.decembra Saeimas sēdē sadaļā „Likumprojektu izskatīšana ” kā 25. darba kārtības punktu.

Juridiskā komisija lūdz atzīt minēto likumprojektu par steidzamu.

Pielikumā: likumprojekts uz    lpp. un anotāciju uz      lpp.

 

 

 

Ar cieņu,

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētāja                                      V.Muižniece


 

Likumprojekts

 

 

 

 

Grozījumi Civilprocesa likumā

 

Izdarīt Civilprocesa likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 23.nr.; 2001, 15.nr.; 2002, 24.nr.; 2003, 15.nr.; 2004, 6., 10., 14., 20.nr.; 2005, 7., 14.nr.; 2006, 1., 13., 20., 24.nr.; 2007, 24.nr.; 2008, 13.nr.) šādus grozījumus:

 

pārejas noteikumos:

aizstāt 12. punktā skaitļus un vārdus „2009. gada 1. janvārī” ar skaitļiem un vārdiem „2012. gada 1. janvārī”;

aizstāt 13. punktā skaitļus un vārdus „2008. gada 31. decembrim” ar skaitļiem un vārdiem „2011. gada 31. decembrim”.

 

 

          Likums stājas spēkā 2008.gada 31.decembrī.

 


 

Likumprojekta

„Grozījumi Civilprocesa likumā”

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Atsauce uz Deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību, politikas plānošanas dokumentu un citiem dokumentiem, kuros dots uzdevums izstrādāt normatīvā akta projektu

Nav attiecināms

2. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

Ministru kabinets 2008.gada 7.augustā nosūtīja Saeimas Prezidijam izskatīšanai Ministru kabineta sēdē atbalstīto likumprojektu „Grozījumi Civilprocesa likumā” (Nr.826/lp9). Minētais likumprojekts Saeimas plenārsēdē tika atbalstīts pirmajā lasījumā, kā arī tika noteikts priekšlikumu iesniegšanas termiņš 2008.gada 23.oktobris. Tieslietu ministrs G.Bērziņš 2008.gada 23.oktobrī Saeimas Juridiskajā komisijā iesniedza priekšlikumus pie minētā likumprojekta. Priekšlikuma 68.punkts paredzēja izteikt pārejas noteikumu 13.punktu jaunā redakcijā. Saeimas Juridiskās komisijas 2008.gada 19. un 26.novembra sēdē minētais priekšlikums tika atbalstīts, bet priekšlikumu iesniegšanas termiņš uz trešo lasījumu tika noteikts 2009.gada 5.janvāris.

Civilprocesa likuma pārejas noteikumu 13.punkts noteic, ka lietas par mantojuma tiesībām, kuras līdz 2002.gada 31.decembrim pieņemtas izskatīšanai sevišķās tiesāšanas kārtībā, tiesas izskata Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā līdz 2008.gada 31.decembrim. Savukārt pārejas noteikumu 12.punkts noteic, ka grozījumi Civilprocesa likumā par 34.panta otrās daļas 1. un 2.punkta un trešās daļas pirmā teikuma, 39.panta 8.punkta, 43.panta 9.punkta, par 40., 41., 42., 43., 44.nodaļas un 566.panta otrās daļas izslēgšanu stājas spēkā 2009.gada 1.janvārī. 

Ņemot vērā minēto un to, ka atbilstoši Tiesu administrācijas sniegtajām ziņām, neizskatīto strīdus mantojuma lietu skaits, kuru izskatīšana ir cieši saistīta ar minētajām tiesību normām, ir divdesmit piecas (minēto lietu neizskatīšanas iemesls – apturēta tiesvedība, pieteicēja neierašanās uz tiesas sēdi, pierādījumu neiesniegšana un strīds par tiesībām), kā arī to, ka attiecīgu grozījumu nepieņemšanas gadījumā, pastāvēs situācija, kad nepastāvēs tiesiskais regulējumus tam, lai attiecīgos jautājumus tiesa spētu pabeigt izskatīt, ir nepieciešams pieņemt grozījumus, kas paredz pagarināt minētajās tiesību normās noteiktos spēkā stāšanās (spēkā esības) termiņus.

3. Normatīvā akta projekta būtība

  

Likumprojekts „Grozījumi Civilprocesa likumā” paredz aizstāt pārejas noteikumu 12.punktā skaitļus un vārdus „2009.gada 1.janvārī” ar skaitļiem un vārdiem „2012.gada 1.janvārī” un pārejas noteikumu 13.punktā skaitļus un vārdus „2008.gada 31.decembrim” ar skaitļiem un vārdiem „2011.gada 31.decembrim”, tādējādi nodrošinot, ka šajā laika periodā tiesā esošo neizskatīto strīdus mantojuma lietas tiks izskatītas.

4. Cita informācija 

Nav attiecināms

 II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 1. Vispārēja ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības pārmaiņām

Nav attiecināms

 2. Ekonomiskā ietekme:

2.1. makroekonomiskā vide;

2.2. preču un pakalpojumu ražošanas apjoms un kvalitāte;

2.3. cenas;

2.4. eksporta un importa apjoms;

2.5. konkurences apstākļi;

2.6. jauninājumi un pētījumi;

2.7. augstāka resursu izmantošanas efektivitāte

 Nav attiecināms

 3. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi, administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu komersantiem, pašnodarbinātajām personām, zemnieku un zvejnieku saimniecībām 

 Nav attiecināms

 4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu fiziskām personām

 Nav attiecināms

 5. Sociālā ietekme:  

5.1. sociālās situācijas izmaiņas;

5.2. nodarbinātība 

 Nav attiecināms

6. Ietekme uz vidi:

6.1. dabas resursu lietošana;

6.2. ietekme uz piesārņojošo vielu emisiju vidē;

6.3. darbības radītie atkritumi;

6.4. ķīmisko vielu produktu ražošana;

6.5. ietekme uz īpaši aizsargājamām sugām vai biotopiem;

6.6. ietekme uz īpaši aizsargājamām teritorijām;

6.7. cita veida piesārņojuma emisija vidē

Nav attiecināms

 7. Cita ietekme

Nav attiecināms

 

 III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

2008.gads

Turpmākie trīs gadi

2009.

2010.

2011.

1

2

3

4

5

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos:

1.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

1.2. speciālais budžets;

1.3. pašvaldību budžets 

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

2. Izmaiņas budžeta izdevumos:

2.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

2.2. speciālais budžets;

2.3. pašvaldību budžets  

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

3. Finansiālā ietekme:

3.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

3.2. speciālais budžets;

3.3. pašvaldību budžets  

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai  

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins:

 

 

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

6. Cita informācija

Nav attiecināms

 IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti, to būtība, kā arī ministrija, kura ir atbildīga par tā sagatavošanu. Par Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) – norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Nav attiecināms

2. Cita informācija

Nav attiecināms

 V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Nav attiecināms

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Nav attiecināms

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Nav attiecināms

 4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

 Attiecīgo Eiropas Savienības tiesību aktu veids (piemēram, Eiropas Kopienas dibināšanas līgums, direktīva, regula, lēmums, vadlīnijas, rekomendācijas), nosaukums, datums un numurs, kuru prasības tiek pārņemtas vai ieviestas ar normatīvo aktu

 Nav attiecināms

2.tabula

 Eiropas Savienības tiesību akts un attiecīgā panta Nr. (uzskaitot katru direktīvas vienību – pantu, daļu, punktu, apakšpunktu)

 Latvijas normatīvā akta projekta norma, kas pārņem katru šīs tabulas 1.ailē norādīto direktīvas vienību (uzskaitot visu normatīvā akta projekta vienību Nr.)

 Komentāri

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

 5. Saistības sniegt paziņojumu Eiropas Savienības institūcijām atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta sniegšanas un finanšu noteikumu projektiem

Nav attiecināms

6. Cita informācija

Nav attiecināms

 VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizācijām un citām iesaistītajām institūcijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas tika veiktas ar tiesām (Valmieras rajona tiesa, Gulbenes tiesa, Alūksnes rajona tiesa, Ventspils tiesa, Liepājas tiesa, Dobeles rajona tiesa, Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa, Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesa, Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa), kurās vēl jo projām atrodas neizskatītās strīdus mantojuma lietas, kuru izskatīšana ir cieši saistīta ar Civilprocesa likuma pārejas noteikumu 12. un 13.punktu.   

2. Kāda ir šo pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizāciju un citu iesaistīto institūciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti to iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

1.punktā minētās institūcijas atbalsta šādu grozījumu veikšanu Civilprocesa likuma pārejas noteikumu 12. un 13.punktā.

3. Kāds konsultāciju veids un sabiedrības informēšanas pasākumi ir izmantoti

Nav notikuši

4. Konsultācijas ar ekspertiem

Nav notikušas

5. Cita informācija

Nav attiecināms

 VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Jaunas valsts vai pašvaldību institūcijas netiek radītas. Likumprojekta izpildi nodrošinās Tieslietu ministrija.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likums tiks publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS) un www.likumi.lv.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Nav attiecināms

4. Cita informācija

Nav attiecināms