Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

BUDŽETA UN FINANŠU (NODOKĻU) KOMISIJA

 

Jēkaba iela 10/12        LV 1811                tālr. 708 7318, fakss 708 7317

________________________________________________________________

Rīgā

2008.gada 11.decembris

Nr.9/2 – 2 – 

 

Saeimas Prezidijam

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz pavairot un izdalīt deputātiem komisijas apkopotos priekšlikumus likumprojekta     „Grozījumi likumā „Par akcīzes nodokli”” (Nr.1010/Lp9) izskatīšanai 2.lasījumā.

 

 

Pielikumā: Komisijas apkopotie priekšlikumi uz         lp.

 

 

 

 

Godbijībā,

 

 

komisijas priekšsēdētājs                                                 K.Leiškalns

 

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Likumprojekts (steidzams) otrajam lasījumam

 

Grozījumi likumā „Par akcīzes nodokli”

(Reģ.nr.1010 /Lp9)

 

 

Spēkā esošā redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi

(2)

Ministru kabineta atzinums

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā "Par akcīzes nodokli" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2003, 23.nr.; 2004, 8., 10.nr.; 2005, 2., 10., 24. nr.; 2007, 3., 24. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2008, 186.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

 

Izdarīt likumā "Par akcīzes nodokli" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2003, 23.nr.; 2004, 8., 10.nr.; 2005, 2., 10., 24. nr.; 2007, 3., 24. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2008, 186.nr.) šādus grozījumus:

2.pants. Likuma darbības joma

(8) Lēmuma apstrīdēšana vai pārsūdzēšana saistībā ar tādu licenču vai atsevišķu to nosacījumu, atļauju, apliecību, sertifikātu vai izziņu izsniegšanu, pārreģistrāciju, apturēšanu vai anulēšanu, kuras paredzētas uz likuma pamata izdotajos normatīvajos aktos, neaptur šā lēmuma darbību.

 

1. Izteikt 2.panta astoto daļu šādā redakcijā:

„(8) Nelabvēlīga lēmuma apstrīdēšana vai pārsūdzēšana saistībā ar tādu licenču vai atsevišķu to nosacījumu, atļauju, apliecību, sertifikātu vai izziņu pārreģistrāciju, apturēšanu vai anulēšanu, kuras paredzētas uz likuma pamata izdotajos normatīvajos aktos, neaptur šā lēmuma darbību.”

 

 

 

 

1. Izteikt 2.panta astoto daļu šādā redakcijā:

„(8) Nelabvēlīga lēmuma apstrīdēšana vai pārsūdzēšana saistībā ar tādu licenču vai atsevišķu to nosacījumu, atļauju, apliecību, sertifikātu vai izziņu pārreģistrāciju, apturēšanu vai anulēšanu, kuras paredzētas uz likuma pamata izdotajos normatīvajos aktos, neaptur šā lēmuma darbību.”

12.pants. Nodokļa likmes alkoholiskajiem dzērieniem

(1) Alkoholiskajiem dzērieniem nodokli aprēķina pēc šādām likmēm:

1) alum (par 100 litriem) — 1,45 latu par katru absolūtā spirta tilpumprocentu, kas izteikts ar precizitāti līdz vienai desmitdaļai, bet ne mazāk kā 2 lati par 100 litriem alus;

2. 12.pantā:

aizstāt pirmās daļas 1.punktā skaitli „2”ar skaitli „4”;

1

Deputāts K.Šadurskis

Izdarīt likumā "Par akcīzes nodokli" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2003, 23.nr.; 2004, 8., 10.nr.; 2005, 2., 10., 24. nr.; 2007, 3., 24. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2008, 186.nr.) šādus grozījumus:

12.pantā:

aizstāt pirmās daļas 1.punktā skaitli „2"ar skaitli „4"; un skaitli "1,45" ar skaitli "1,75"

Neatbalstīts

Neatbalstīts

2. 12.pantā:

aizstāt pirmās daļas 1.punktā skaitli „2”ar skaitli „4”;

2) vīnam (par 100 litriem) — 30 latu;

aizstāt pirmās daļas 2.punktā skaitli „30” ar skaitli „40”;

 

 

 

 

aizstāt pirmās daļas 2.punktā skaitli „30” ar skaitli „40”;

3) raudzētajiem dzērieniem (par 100 litriem) — 30 latu;

aizstāt pirmās daļas 3.punktā skaitli „30” ar skaitli „40”;

 

 

 

 

aizstāt pirmās daļas 3.punktā skaitli „30” ar skaitli „40”;

5) pārējiem alkoholiskajiem dzērieniem (par 100 litriem absolūtā spirta) — 705 latu.

izteikt pirmās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

„5) pārējiem alkoholiskajiem dzērieniem (par 100 litriem absolūtā spirta) - 825 latu.”;

 

 

 

 

izteikt pirmās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

„5) pārējiem alkoholiskajiem dzērieniem (par 100 litriem absolūtā spirta) - 825 latu.”;

(2) Patstāvīgo mazo alus darītavu saražotajam alum (par 100 litriem) nodokli aprēķina par katru absolūtā spirta tilpumprocentu, kas izteikts ar precizitāti līdz vienai desmitdaļai, pēc šādām likmēm:

1) par viena kalendāra gadā saražotajiem pirmajiem 10 tūkstošiem hektolitriem alus - 50 procenti no šā panta pirmās daļas 1.punktā noteiktās likmes, bet ne mazāk kā 2 lati par 100 litriem alus,

aizstāt otrās daļas 1.punktā skaitli „2” ar skaitli „4”;

2

Deputāts A.Kāposts

Likuma 12.panta otrās daļas pirmajā punktā :

skaitli “10 “

aizstāt ar skaitli “30”.

Neatbalstīts

Neatbalstīts

aizstāt otrās daļas 1.punktā skaitli „2” ar skaitli „4”;

2) par pārējo viena kalendāra gadā saražoto alu - šā panta pirmās daļas 1.punktā noteiktā likme, bet ne mazāk kā 2 lati par 100 litriem alus.

aizstāt otrās daļas 2.punktā skaitli „2” ar skaitli „4”.

 

 

 

 

aizstāt otrās daļas 2.punktā skaitli „2” ar skaitli „4”.

14.pants. Nodokļu likmes naftas produktiem

(1) Naftas produktiem, izņemot šā panta otrajā, trešajā, ceturtajā, piektajā un sestajā daļā minētos gadījumus, nodokli aprēķina pēc šādām likmēm:

1) svinu nesaturošam benzīnam, tā aizstājējproduktiem un komponentiem (par 1000 litriem) - 228 lati;

2) svinu saturošam benzīnam, tā aizstājējproduktiem un komponentiem (par 1000 litriem) - 297 lats;

3) petrolejai, tās aizstājējproduktiem un komponentiem (par 1000 litriem) - 193 lati;

4) dīzeļdegvielai (gāzeļļai), tās aizstājējproduktiem un komponentiem (par 1000 litriem) - 193 lati;

5) naftas gāzēm un pārējiem gāzveida ogļūdeņražiem (par 1000 kilogramiem) - 87 lati;

6) degvieleļļai, kuras kolorimetriskais indekss ir mazāks par 2,0 un kinemātiskā viskozitāte 50° C ir mazāka par 25 mm2/s, tās aizstājējproduktiem un komponentiem, izņemot šīs daļas 7.punktā minētās degvieleļļas (par 1000 litriem) - 193 lati;

7) degvieleļļai, kuras kolorimetriskais indekss ir vienāds ar 2,0 vai lielāks vai kinemātiskā viskozitāte 50° C ir vienāda ar 25 mm2/s vai lielāka, tās aizstājējproduktiem un komponentiem (par 1000 kilogramiem) - 11 lati.

3. 14.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

„(1) Naftas produktiem, izņemot šā panta otrajā, trešajā, ceturtajā, piektajā un sestajā daļā minētos gadījumus, nodokli aprēķina pēc šādām likmēm:

1) svinu nesaturošam benzīnam, tā aizstājējproduktiem un komponentiem (par 1000 litriem) - 269 lati;

2) svinu saturošam benzīnam, tā aizstājējproduktiem un komponentiem (par 1000 litriem) - 300 lati;

3) petrolejai, tās aizstājējproduktiem un komponentiem (par 1000 litriem) – 234 lati;

4) dīzeļdegvielai (gāzeļļai), tās aizstājējproduktiem un komponentiem (par 1000 litriem) - 234 lati;

5) naftas gāzēm un pārējiem gāzveida ogļūdeņražiem (par 1000 kilogramiem) - 90 lati;

6) degvieleļļai, kuras kolorimetriskais indekss ir mazāks par 2,0 un kinemātiskā viskozitāte 50° C ir mazāka par 25 mm2/s, tās aizstājējproduktiem un komponentiem, izņemot šīs daļas 7.punktā minētās degvieleļļas (par 1000 litriem) – 234 lati;

7) degvieleļļai, kuras kolorimetriskais indekss ir vienāds ar 2,0 vai lielāks vai kinemātiskā viskozitāte 50° C ir vienāda ar 25 mm2/s vai lielāka, tās aizstājējproduktiem un komponentiem (par 1000 kilogramiem) - 11 lati.”

 

 

 

 

3. 14.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

„(1) Naftas produktiem, izņemot šā panta otrajā, trešajā, ceturtajā, piektajā un sestajā daļā minētos gadījumus, nodokli aprēķina pēc šādām likmēm:

1) svinu nesaturošam benzīnam, tā aizstājējproduktiem un komponentiem (par 1000 litriem) - 269 lati;

2) svinu saturošam benzīnam, tā aizstājējproduktiem un komponentiem (par 1000 litriem) - 300 lati;

3) petrolejai, tās aizstājējproduktiem un komponentiem (par 1000 litriem) – 234 lati;

4) dīzeļdegvielai (gāzeļļai), tās aizstājējproduktiem un komponentiem (par 1000 litriem) - 234 lati;

5) naftas gāzēm un pārējiem gāzveida ogļūdeņražiem (par 1000 kilogramiem) - 90 lati;

6) degvieleļļai, kuras kolorimetriskais indekss ir mazāks par 2,0 un kinemātiskā viskozitāte 50° C ir mazāka par 25 mm2/s, tās aizstājējproduktiem un komponentiem, izņemot šīs daļas 7.punktā minētās degvieleļļas (par 1000 litriem) – 234 lati;

7) degvieleļļai, kuras kolorimetriskais indekss ir vienāds ar 2,0 vai lielāks vai kinemātiskā viskozitāte 50° C ir vienāda ar 25 mm2/s vai lielāka, tās aizstājējproduktiem un komponentiem (par 1000 kilogramiem) - 11 lati.”

(3) Ja šā panta pirmās daļas 1.punktā minētajiem produktiem akcīzes preču noliktavā Latvijas Republikā ir pievienots etilspirts, kas iegūts no lauksaimniecības izejvielām un ir dehidratēts (ar spirta saturu vismaz 99,5 tilpumprocenti), attiecīgajiem produktiem nodokli aprēķina:

1) pēc likmes 217 lati par 1000 litriem, ja absolūtā spirta saturs veido 5,0 tilpumprocentus no kopējā produktu daudzuma;

2) ja šā panta pirmās daļas 1.punktā minētajiem produktiem akcīzes preču noliktavā Latvijas Republikā ir pievienots etilspirts, kas iegūts no lauksaimniecības izejvielām un ir dehidratēts (ar spirta saturu vismaz 99,5 tilpumprocenti), attiecīgajiem produktiem (par 1000 litriem) šā panta pirmās daļas 1.punktā noteikto likmi proporcionāli samazina atbilstoši absolūtā etilspirta daudzumam, ja absolūtā spirta saturs veido no 70 līdz 95 tilpumprocentiem no kopējā produktu daudzuma.

(4) Ja šā panta pirmās daļas 4.punktā minētajiem naftas produktiem akcīzes preču noliktavā Latvijas Republikā ir pievienota rapšu sēklu eļļa vai no rapšu sēklu eļļas iegūta biodīzeļdegviela, attiecīgajiem naftas produktiem nodokli aprēķina:

1) pēc likmes 184 lati par 1000 litriem, ja rapšu sēklu eļļa vai biodīzeļdegviela veido no 5 līdz 30 (neieskaitot) tilpumprocentiem no kopējā naftas produktu daudzuma;

2) pēc likmes 136 lati par 1000 litriem, ja rapšu sēklu eļļa vai biodīzeļdegviela veido vismaz 30 tilpumprocentus no kopējā naftas produktu daudzuma.

izteikt trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

„(3) Ja šā panta pirmās daļas 1.punktā minētajiem produktiem akcīzes preču noliktavā Latvijas Republikā ir pievienots etilspirts, kas iegūts no lauksaimniecības izejvielām un ir dehidratēts (ar spirta saturu vismaz 99,5 tilpumprocenti), attiecīgajiem produktiem (par 1000 litriem):

1) nodokli aprēķina pēc likmes 256 lati, ja absolūtā spirta saturs veido 5,0 tilpumprocentus no kopējā produktu daudzuma;

2) šā panta pirmās daļas 1.punktā noteikto likmi proporcionāli samazina atbilstoši absolūtā etilspirta daudzumam, ja absolūtā spirta saturs veido no 70 līdz 95 tilpumprocentiem no kopējā produktu daudzuma.

(4) Ja šā panta pirmās daļas 4.punktā minētajiem naftas produktiem akcīzes preču noliktavā Latvijas Republikā ir pievienota rapšu sēklu eļļa vai no rapšu sēklu eļļas iegūta biodīzeļdegviela, attiecīgajiem naftas produktiem nodokli aprēķina:

1) pēc likmes 223 lati par 1000 litriem, ja rapšu sēklu eļļa vai biodīzeļdegviela veido no 5 līdz 30 (neieskaitot) tilpumprocentiem no kopējā naftas produktu daudzuma;

2) pēc likmes 164 lati par 1000 litriem, ja rapšu sēklu eļļa vai biodīzeļdegviela veido vismaz 30 tilpumprocentus no kopējā naftas produktu daudzuma.”

 

 

 

 

izteikt trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

„(3) Ja šā panta pirmās daļas 1.punktā minētajiem produktiem akcīzes preču noliktavā Latvijas Republikā ir pievienots etilspirts, kas iegūts no lauksaimniecības izejvielām un ir dehidratēts (ar spirta saturu vismaz 99,5 tilpumprocenti), attiecīgajiem produktiem (par 1000 litriem):

1) nodokli aprēķina pēc likmes 256 lati, ja absolūtā spirta saturs veido 5,0 tilpumprocentus no kopējā produktu daudzuma;

2) šā panta pirmās daļas 1.punktā noteikto likmi proporcionāli samazina atbilstoši absolūtā etilspirta daudzumam, ja absolūtā spirta saturs veido no 70 līdz 95 tilpumprocentiem no kopējā produktu daudzuma.

(4) Ja šā panta pirmās daļas 4.punktā minētajiem naftas produktiem akcīzes preču noliktavā Latvijas Republikā ir pievienota rapšu sēklu eļļa vai no rapšu sēklu eļļas iegūta biodīzeļdegviela, attiecīgajiem naftas produktiem nodokli aprēķina:

1) pēc likmes 223 lati par 1000 litriem, ja rapšu sēklu eļļa vai biodīzeļdegviela veido no 5 līdz 30 (neieskaitot) tilpumprocentiem no kopējā naftas produktu daudzuma;

2) pēc likmes 164 lati par 1000 litriem, ja rapšu sēklu eļļa vai biodīzeļdegviela veido vismaz 30 tilpumprocentus no kopējā naftas produktu daudzuma.”

15.pants. Nodokļa likmes bezalkoholiskajiem dzērieniem un kafijai

(1) Bezalkoholiskajiem dzērieniem (par 100 litriem) nodokļa likme ir 2 lati.

4.15.pantā:

aizstāt pirmajā daļā skaitli „2” ar skaitli „4”;

 

 

 

 

4.15.pantā:

aizstāt pirmajā daļā skaitli „2” ar skaitli „4”;

(2) Kafijai (par 100 kilogramiem) nodokļa likme ir 50 latu.

aizstāt otrajā daļā skaitli „50” ar skaitli „100”.

 

 

 

 

aizstāt otrajā daļā skaitli „50” ar skaitli „100”.

 

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.februārī.

 

 

 

 

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.februārī.