Rīgā

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā

 

10.12.2008.                   Nr.90/TA-3830, TA-3818,

TA-3819, TA-3823, TA-3836

 

Saeimas Prezidijam

 

Lūdzu saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 51.panta pirmo daļu iekļaut Saeimas 2008.gada 11.decembra sēdes darba kārtībā un atzīt par steidzamu Ministru kabineta sēdē atbalstīto valsts budžeta 2009.gadam grozījumu likumprojektu paketi: likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2009.gadam"", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli"", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"" un likumprojektu "Par valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem finansēto institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā". Likumprojektus izstrādāja Finanšu ministrija (atbildīgās amatpersonas - Adijāne 67095437, Zane.Adijane@fm.gov.lv, Smirnova 67083843, Irina.Smirnova@fm.gov.lv, Regža 67095511, nora.regza@fm.gov.lv, Pužule 67095521, Gunta.Puzule@fm.gov.lv, Brencis 67083996, Martins.Brencis@fm.gov.lv).

 

Pielikumā: 1. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2009.gadam"" uz       lp.

2. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2009.gadam"" anotācija uz      lp.

3. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2009.gadam"" paskaidrojumi uz       lp.

4. Latvijas ekonomikas stabilizācijas un izaugsmes atjaunošanas programma uz           lp.

5. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"" uz     lp.

6. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"" anotācija uz 6 lp.

7. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli"" uz     lp.


8. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli"" anotācija uz 7 lp.

9. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli""
uz      lp.

10. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"" anotācija uz 10 lp.

11. Likumprojekts "Par valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem finansēto institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā" uz      lp.

12. Likumprojekta "Par valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem finansēto institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā" anotācija uz 6 lp.

13. Ministru kabineta 2008.gada 9.decembra sēdes protokola Nr.89  1.§, 2.§, 3.§, 4.§ un 5.§ izraksts uz 7 lp.

 

 

 

Ministru prezidents                   I.Godmanis

 

 

 

 

 

 

Stafecka 67082931

 

 


Likumprojekts

 

Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"

 

Izdarīt likumā "Par akcīzes nodokli" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2003, 23.nr.; 2004, 8., 10.nr.; 2005, 2., 10., 24. nr.; 2007, 3., 24. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2008, 186.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Izteikt 2.panta astoto daļu šādā redakcijā:

„(8) Nelabvēlīga lēmuma apstrīdēšana vai pārsūdzēšana saistībā ar tādu licenču vai atsevišķu to nosacījumu, atļauju, apliecību, sertifikātu vai izziņu pārreģistrāciju, apturēšanu vai anulēšanu, kuras paredzētas uz likuma pamata izdotajos normatīvajos aktos, neaptur šā lēmuma darbību.”

 

2. 12.pantā:

aizstāt pirmās daļas 1.punktā skaitli „2”ar skaitli „4”;

 

aizstāt pirmās daļas 2.punktā skaitli „30” ar skaitli „40”;

 

aizstāt pirmās daļas 3.punktā skaitli „30” ar skaitli „40”;

 

izteikts pirmās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

„5) pārējiem alkoholiskajiem dzērieniem (par 100 litriem absolūtā spirta) -  825 latu.”;

 

aizstāt otrās daļas 1.punktā skaitli „2” ar skaitli „4”;

 

aizstāt otrās daļas 2.punktā skaitli „2” ar skaitli „4”..

 

3. 14.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

< p class=naisf style='margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify; text-indent:35.45pt'>„(1) Naftas produktiem, izņemot šā panta otrajā, trešajā, ceturtajā, piektajā un sestajā daļā minētos gadījumus, nodokli aprēķina pēc šādām likmēm:

1) svinu nesaturošam benzīnam, tā aizstājējproduktiem un komponentiem (par 1000 litriem) - 269 lati;

2) svinu saturošam benzīnam, tā aizstājējproduktiem un komponentiem (par 1000 litriem) - 300 lati;

3) petrolejai, tās aizstājējproduktiem un komponentiem (par 1000 litriem) – 234 lati;

4) dīzeļdegvielai (gāzeļļai), tās aizstājējproduktiem un komponentiem (par 1000 litriem) - 234 lati;

5) naftas gāzēm un pārējiem gāzveida ogļūdeņražiem (par 1000 kilogramiem) - 90 lati;

6) degvieleļļai, kuras kolorimetriskais indekss ir mazāks par 2,0 un kinemātiskā viskozitāte 50° C ir mazāka par 25 mm2/s, tās aizstājējproduktiem un komponentiem, izņemot šīs daļas 7.punktā minētās degvieleļļas (par 1000 litriem) – 234 lati;

7) degvieleļļai, kuras kolorimetriskais indekss ir vienāds ar 2,0 vai lielāks vai kinemātiskā viskozitāte 50° C ir vienāda ar 25 mm2/s vai lielāka, tās aizstājējproduktiem un komponentiem (par 1000 kilogramiem) - 11 lati.”

 

izteikt trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

„(3) Ja šā panta pirmās daļas 1.punktā minētajiem produktiem akcīzes preču noliktavā Latvijas Republikā ir pievienots etilspirts, kas iegūts no lauksaimniecības izejvielām un ir dehidratēts (ar spirta saturu vismaz 99,5 tilpumprocenti), attiecīgajiem produktiem (par 1000 litriem):

1) nodokli aprēķina pēc likmes 256 lati, ja absolūtā spirta saturs veido 5,0 tilpumprocentus no kopējā produktu daudzuma;

2) šā panta pirmās daļas 1.punktā noteikto likmi proporcionāli samazina atbilstoši absolūtā etilspirta daudzumam, ja absolūtā spirta saturs veido no 70 līdz 95 tilpumprocentiem no kopējā produktu daudzuma.

(4) Ja šā panta pirmās daļas 4.punktā minētajiem naftas produktiem akcīzes preču noliktavā Latvijas Republikā ir pievienota rapšu sēklu eļļa vai no rapšu sēklu eļļas iegūta biodīzeļdegviela, attiecīgajiem naftas produktiem nodokli aprēķina:

1) pēc likmes 223 lati par 1000 litriem, ja rapšu sēklu eļļa vai biodīzeļdegviela veido no 5 līdz 30 (neieskaitot) tilpumprocentiem no kopējā naftas produktu daudzuma;

2) pēc likmes 164 lati par 1000 litriem, ja rapšu sēklu eļļa vai biodīzeļdegviela veido vismaz 30 tilpumprocentus no kopējā naftas produktu daudzuma.”

 

4.15.pantā:

aizstāt pirmajā daļā skaitli „2” ar skaitli „4”;

 

aizstāt otrajā daļā skaitli „50” ar skaitli „100”.

 

 

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.februārī.

 

 

 

 

 

 

08.12.2008 8:44

501
G.Pužule, 67095521

Gunta.Puzule@fm.gov.lv


Likumprojekta

„Grozījumi likumā „Par akcīzes nodokli””

anotācija

 

 I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 

 1. Atsauce uz Deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību, politikas plānošanas dokumentu un citiem dokumentiem, kuros dots uzdevums izstrādāt normatīvā akta projektu

Atbilstoši Ministru kabineta š.g. 11.novembra sēdes protokola Nr.80 41.§ 2.4.1.punktam Finanšu ministrijai, ņemot vērā tieslietu ministra sniegto informāciju, līdz 2009.gada 31.janvārim ir uzdots sagatavot un finanšu ministram iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā likumprojektu par grozījumiem likumā „Par akcīzes nodokli”.

 

 2. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

Atbilstoši likuma „Par akcīzes nodokli” 2.panta astotajai daļai lēmuma apstrīdēšana vai pārsūdzēšana saistībā ar tādu licenču vai atsevišķu to nosacījumu, atļauju, apliecību, sertifikātu vai izziņu izsniegšanu, pārreģistrāciju, apturēšanu vai anulēšanu, kuras paredzētas uz likuma pamata izdotajos normatīvajos aktos, neaptur šā lēmuma darbību.

Šā gada 11.novembrī Ministru kabinetā tika izskatīta un pieņemta zināšanai tieslietu ministra sniegtā informācija „Izvērtējums par administratīvā akta darbību vai izpildi administratīvā akta apstrīdēšanas vai pārsūdzēšanas gadījumā  (Ministru kabineta š.g. 11.novembra sēdes protokola Nr.80 41.§) (turpmāk - informatīvais ziņojums). Informatīvajā ziņojumā ir minēts, ka darba grupa attiecībā uz likuma „Par akcīzes nodokli” 2.panta astotajā daļā noteikto nolemj, ka, ja atsaka izsniegt licenci (atļauju, sertifikātu utt.), lēmuma darbība nav apturama, jo nav ko apturēt, līdz ar to lēmuma darbības apturēšanai būtu jāattiecas tikai uz nelabvēlīgiem lēmumiem, un darba grupa nolemj atbalstīt apturēšanu negatīva lēmuma gadījumā. Atbilstoši informatīvajam ziņojumam Ministru kabinets uzskata, ka likumā „Par akcīzes nodokli” attiecībā uz atsevišķiem administratīvo aktu veidiem būtu jāsaglabā izņēmums no vispārējā principa, ka administratīvā akta darbību vai izpildi aptur tā apstrīdēšanas vai pārsūdzēšanas gadījumā.

Atbilstoši Ministru kabineta š.g. 11.novembra sēdes protokola Nr.80 41.§ 2.4.1.punktam Finanšu ministrijai, ņemot vērā tieslietu ministra sniegto informāciju, līdz 2009.gada 31.janvārim ir uzdots sagatavot un finanšu ministram iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā likumprojektu par grozījumiem likumā „Par akcīzes nodokli”.

Stiprie alkoholiskie dzērieni ir kaitīgi veselībai. Akcīzes nodoklis ir arī kā instruments, ar kura palīdzību var ietekmēt veselībai kaitīgu produktu, šajā gadījumā stipro alkoholisko dzērienu (pārējie alkoholiskie dzērieni), patēriņu, to samazinot. Tādējādi akcīzes nodokļa likmes palielināšana šādiem dzērieniem ir pozitīvi vērtējama no sabiedrības, veselības un sociālajiem aspektiem.  Atbilstoši likuma 12.panta pirmās daļas 5.punktam pārējiem alkoholiskajiem dzērieniem (t.sk. spirtam), t.i., alkoholiskajiem dzērieniem, kas  nav vīns, raudzētie dzērieni, alus vai starpprodukti, piemēro akcīzes nodokli Ls 630 par 100 litriem absolūtā spirta. Eiropas Savienības minimālais nodoklis pārējiem alkoholiskajiem dzērieniem un spirtam ir EUR 550 jeb Ls 387,2 par 100 litriem absolūtā spirta. Salīdzinot ar Baltijas valstīm - Lietuvu un Igauniju, Latvijā šis nodoklis ir viszemākais. Lietuvā akcīzes nodoklis pārējiem alkoholiskajiem dzērieniem ir EUR 1112 jeb Ls 789 par 100 litriem absolūtā spirta. Savukārt Igaunijā - EUR 1291 jeb Ls 916 par 100 litriem absolūtā spirta.

Saeimā š.g. 14.novembrī pieņēma grozījumus likumā "Par akcīzes nodokli", kas paredz ar 2009.gada 1.februāri palielināt pārējiem alkoholiskajiem dzērieniem un spirtam likmi (par 100 litriem absolūtā spirta) no Ls 630 uz Ls 705 jeb par 11,8%. Pēc Saeimā jau apstiprinātās likmes palielināšanas Latvijā akcīzes nodoklis pārējiem alkoholiskajiem dzērieniem un spirtam būs mazāks nekā Lietuvā (Ls 789) un Igaunijā (Ls 916). Lai situācija akcīzes nodokļa piemērošanā pārējiem alkoholiskajiem dzērieniem būtu daudz maz līdzīga šajās trijās Baltijas valstīs, ir nepieciešams Latvijas akcīzes nodokļa likmi palielināt. Pēc rīcībā esošas informācijas arī Lietuva plāno palielināt akcīzes nodokli pārējiem alkoholiskajiem dzērieniem. Ņemot to vērā, Latvijas akcīze nodokļa likmi pārējiem alkoholiskajiem dzērieniem  varētu palielināt līdz Ls 825 par 100 litriem absolūtā spirta. Salīdzinot ar šobrīd spēkā esošo likmi Ls 630, to vajadzētu palielināt par Ls 195 jeb 31%.

Saskaņā ar likumu „Par akcīzes nodokli” šobrīd akcīzes nodoklis vīnam un raudzētajiem dzērieniem ir Ls 30 par 100 litriem un tā ir zemāka nekā Lietuvā (Ls 37 par 100 litriem) un Igaunijā (Ls 47 par 100 litriem).

Lai situācija akcīzes nodokļa piemērošanā vīnam un raudzētajiem dzērieniem būtu daudz maz līdzīga šajās trijās Baltijas valstīs, ir nepieciešams Latvijas akcīzes nodokļa likmi palielināt. Šajā gadījumā akcīzes nodokļa likmi vīnam un raudzētajiem dzērieniem varētu palielināt līdz Ls 40 par 100 litriem. Salīdzinot ar šobrīd spēkā esošo likmi Ls 30, to vajadzētu palielināt par Ls 10 jeb 33,3%.

Vienīgi gan Lietuvā, gan Igaunijā vīnam un raudzētajiem dzērieniem ar mazāku alkohola saturu piemēro samazinātu likmi:

- Lietuvā ar alkohola saturu līdz 8,5 alk. tilp.% piemēro likmi - Ls 9,9 par 100 litriem;

- Igaunijā ar alkohola saturu līdz 6 alk.tilp.%, piemēro likmi - Ls 20,4 par 100 litriem.

Latvijai ir zemāka patērētāju pirktspēja un attiecīgi arī dzīves līmenis, nekā vecajās dalībvalstīs. Ņemot to vērā, lai mazinātu nodokļu sloga pieauguma negatīvo ietekmi, Latvija ir panākusi pārejas periodus pakāpeniskai nodokļu palielināšanai bezsvina benzīnam līdz 2011.gadam, kā arī dīzeļdegvielai un petrolejai līdz 2013.gadam (Padomes 2004.gada 29.aprīļa Direktīvā 2004/74/EK, ar ko groza Direktīvu 2003/96/EK par dažu dalībvalstu iespēju piemērot nodokļu līmeņa pagaidu atbrīvojumus vai samazinājumus attiecībā uz energoproduktiem un elektroenerģiju (turpmāk – Direktīva 2004/74/EK)).

Eiropas Savienības minimālais nodokļa līmenis:

-   bezsvina benzīnam – EUR 359 jeb Ls 255 par 1000 litriem;

-  dīzeļdegvielai un petrolejai – EUR 330 jeb Ls 234 par 1000 litriem.

Pārrēķināšanai tika izmantots Eiropas Centrālās bankas eiro/lata kurss 2008.gada 1.oktobrī - EUR/LVL = 0,7091).

Šobrīd saskaņā ar likumu „Par akcīzes nodokli” bezsvina benzīnam akcīzes nodoklis ir Ls 228 par 1000 litriem, bet dīzeļdegvielai un petrolejai – Ls 193 par 1000 litriem, un tas atbilst Direktīvā 2004/74/EK noteiktajam nodokļa līmeņa starpposmam 2008.gadam.

Igaunija ar 2008.gada 1.janvāri ir palielinājusi akcīzes nodokli bezsvina benzīnam un dīzeļdegvielai līdz Eiropas Savienības minimālajam līmenim – bezsvina benzīnam EUR 359 par 1000 litriem un dīzeļdegvielai EUR 330 par 1000 litriem, kaut arī tai ir piešķirti pārejas periodi Eiropas Savienības minimālā nodokļa līmeņa sasniegšanai līdz 2010.gadam. Savukārt Lietuva līdzīgi kā Latvijai 2008.gada 1.janvārī palielināja akcīzes nodokli bezsvina benzīnam (EUR 323 par 1000 litriem), petrolejai un dīzeļdegvielai (līdz EUR 274 par 1000 litriem) atbilstoši Direktīvā 2004/74/EK noteiktajam nodokļa līmeņa starpposmam 2008.gadam. Latvijai un Lietuvai piešķirtie pārejas periodi Eiropas Savienības minimālā nodokļa līmeņa sasniegšanai bezsvina benzīnam, petrolejai un dīzeļdegvielai ir vienādi. Pēc rīcībā esošās informācijas Lietuva plāno ar 2009.gada janvāri palielināt akcīzes nodokli bezsvina benzīnam un dīzeļdegvielai līdz Eiropas Savienības minimālajam līmenim, t.i., bezsvina benzīnam līdz EUR 359 par 1000 litriem un dīzeļdegvielai līdz EUR 330 par 1000 litriem.

Šobrīd salīdzinājumā ar šī gada pavasari un vasaru ir strauji kritušās naftas produktu (degvielas) cenas. Šī gada 2.decembrī vidējā mazumtirdzniecības cena 95.markas benzīnam bija 58,4 sant. par litru, savukārt dīzeļdegvielai – 67 sant. par litru. Piemēram, salīdzinājumā ar šī gada jūnija sākumu  95.markas benzīna mazumtirdzniecības cena ir samazinājusies aptuveni par 17,6 santīmiem par litru jeb par 23,2%, savukārt dīzeļdegvielas mazumtirdzniecības cena ir samazinājusies par 18,5 santīmiem par litru jeb par 21,6%. Arī pasaules tirgū naftas cenas ir būtiski samazinājušās. Šī gada 19.novembrī tās pietuvojās 50 dolāriem par barelu. "Brent" jēlnaftas cena janvāra piegādēm Londonas biržā ICE šā gada 19.novembrī uz brīdi sasniedza 50,61 dolāru (27,99 latus) par barelu, turpinoties tirdzniecības sesijai, pieaugot līdz 51,02 dolāriem (28,21 latam) par barelu. Savukārt Ņujorkas NYMEX biržā ASV vieglās jēlnaftas cena decembra piegādēm šā gada 19.novembrī samazinājās par 0,7 dolāriem - līdz 53,69 dolāriem (29,69 latiem) par barelu. Kopš šā gada jūlijā sasniegtā visu laiku augstākā līmeņa virs 147 dolāriem par barelu naftas cenas ir samazinājušās par gandrīz divām trešdaļām.

Tādējādi, ņemot vērā degvielas cenu kritumu, šobrīd ir labvēlīga situācija akcīzes nodokļa likmju palielināšanai.

Paaugstinot 2009.gadā akcīzes nodokļa likmi līdz ES minimālajam nodokļa līmenim, kas būtu jāsasniedz benzīnam 2011.gadā, dīzeļdegvielai un petrolejai – 2013.gadā, ir sagaidāma vienreizēja ietekme uz inflāciju, kas nākamajos gados izlīdzināsies. Turklāt pilnībā tiek ievērotas Eiropas Savienības direktīvu prasības par Eiropas Savienības minimālo nodokļa līmeni.

Lai sasniegtu Eiropas Savienības minimālo nodokļa līmeni, ir nepieciešams šobrīd esošo likmi dīzeļdegvielai un petrolejai par litru palielināt par 4,1 santīmu, savukārt bezsvina benzīnam par litru – par 2,7 santīmiem. Lai likmju palielinājums naudas izteiksmē vienādi attiektos kā uz dīzeļdegvielu un petroleju, tā arī uz bezsvina benzīnu, nepieciešams palielināt likmi bezsvina benzīnam vēl par 1,4 santīmiem par litru. Tad minētajiem degvielas veidiem būtu vienāds palielinājums naudas izteiksmē - par 4,1 santīmu par litru.

Līdz ar to, ņemot vērā labvēlīgo situāciju degvielas cenu ziņā, lai tiktu izlīdzinātas akcīzes nodokļa likmes naftas produktiem Baltijas valstīs 2009.gadā un vienlaikus Latvija izpildītu saistības attiecībā uz Eiropas Savienības minimālā akcīzes nodokļa līmeņa sasniegšanu, ir nepieciešams palielināt akcīzes nodokļa likmes naftas produktiem.

Eiropas Savienības minimālā nodokļa likme svinu saturošam benzīnam ir EUR 421 par 1000 litriem. Savukārt atbilstoši likumam „Par akcīzes nodokli” akcīzes nodokļa likme svinu saturošam benzīnam ir Ls 297 jeb EUR 418,8 par 1000 litriem. Līdz ar to ir nepieciešams palielināt akcīzes nodokļa likmi svinu saturošam benzīnam.

Eiropas Savienības minimālā nodokļa likme sašķidrinātai naftas gāzei ir EUR 125 par 1000 kilogramiem. Savukārt atbilstoši likumam „Par akcīzes nodokli” akcīzes nodokļa likme sašķidrinātai naftas gāzei ir Ls 87 jeb EUR 122,7 par 1000 kilogramiem. Līdz ar to ir nepieciešams palielināt akcīzes nodokļa līmeni sašķidrinātai naftas gāzei.

Šobrīd saskaņā ar likumu „Par akcīzes nodokli” akcīzes nodokļa likme bezalkoholiskajiem dzērieniem ir salīdzinoši neliela – Ls 2 par 100 litriem jeb 2 santīmi par 1 litru, un no nodokļa ieviešanas, t.i., no 2000.gada likme nav mainīta.

Ar nodokli apliek ūdeņus un minerālūdeņus ar cukura, citu saldinātāju vai aromātisko vielu piedevu. Ar nodokli neapliek augļu un dārzeņu sulas un nektāru, dabīgos ūdeņus un minerālūdeņus.

Šobrīd saskaņā ar likumu „Par akcīzes nodokli” akcīzes nodokļa likme kafijai ir Ls 50 par 100 kilogramiem. Tādējādi šobrīd par 250 gramiem kafijas nodoklis ir 12,5 santīmi. Akcīzes nodokļa likme kafijai no tās ieviešanas brīža, t.i., no 2000.gada nav mainīta.

 

 

 3.  Normatīvā akta projekta būtība

 

 

Izpildot Ministru kabineta š.g. 11.novembra sēdes protokola Nr.80 41.§ 2.4.1.punktu, likumprojekts paredz likuma 2.panta astoto daļu izteikt jaunā redakcijā, paredzot, ka lēmuma darbības apturēšana attiecas tikai uz nelabvēlīgiem lēmumiem, tādējādi lēmuma darbības apturēšana vairs neattiecas uz gadījumu, kad atsaka izsniegt licenci (atļauju, sertifikātu utt.), jo šajā gadījumā nav ko apturēt (likumprojekta 1.pants).

Likumprojekts paredz palielināt akcīzes nodokli vīnam, raudzētajiem dzērieniem un pārējiem alkoholiskajiem dzērieniem Tādējādi tas ir pozitīvi vērtējams no sabiedrības, veselības un sociālajiem aspektiem, kā arī tiek izlīdzinātas akcīzes nodokļa likmes pārējiem alkoholiskajiem dzērieniem Baltijas valstīs. (likumprojekta 2.pants).

Likumprojekts paredz palielināt akcīzes nodokli bezsvina benzīnam par 18%, dīzeļdegvielai un petrolejai par 21,2% svinu saturošam benzīnam par 1%, sašķidrinātai naftas gāzei par 3,4%, kā arī attiecīgi naftas produktu sajaukumiem ar biodegvielu (likumprojekta 3.pants).

Likumprojekts paredz palielināt akcīzes nodokļa likmi kafijai (par 100 kg) no Ls 50 uz Ls 100 un bezalkoholiskajiem dzērieniem (par 100 litriem) no Ls 2 uz Ls 4 (likumprojekta 4.pants).

 

 

 4. Cita informācija

Nav

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 

 1. Vispārēja ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības pārmaiņām

Nav attiecināms.

 

 2. Ekonomiskā ietekme:

2.1. makroekonomiskā vide;

2.2. preču un pakalpojumu ražošanas apjoms un kvalitāte;

2.3. cenas;

2.4. eksporta un importa apjoms;

2.5. konkurences apstākļi;

2.6. jauninājumi un pētījumi;

2.7. augstāka resursu izmantošanas efektivitāte

Akcīzes    nodokļa    likmes    palielināšana noteiktiem produktiem negatīvi ietekmē (palielina) šo produktu  mazumtirdzniecības  cenu.  Ietekme uz inflāciju šajā gadījumā ir:

- likmes palielināšana bezsvina benzīnam - 0,19 procenta punkti;

- likmes palielināšana dīzeļdegvielai – 0,08 procenta punkti;

- pārējiem alkoholiskajiem dzērieniem – 0,22 procenta punkti;

- vīnam un raudzētajiem dzērieniem – 0,01 procenta punktu.

 

 3. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi, administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu komersantiem, pašnodarbinātajām personām, zemnieku un zvejnieku saimniecībām 

Nav attiecināms.

 

 4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu fiziskām personām

Nav attiecināms      

 

 5. Sociālā ietekme:  

5.1. sociālās situācijas izmaiņas;

5.2. nodarbinātība

Akcīzes    nodokļa    likmes    palielināšana   pārējiem alkoholiskajiem  dzērieniem, vīnam un raudzētajiem dzērieniem,  pozitīvi  vērtējama no sabiedrības, veselības un sociālajiem aspektiem, it īpaši alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu ierobežošanas   pasākumu   īstenošanas   jomā. Šajā gadījumā akcīzes nodokļa likmes palielināšana palielinās arī minēto alkoholisko dzērienu cenas, līdz ar to varētu būt sagaidāms (iespējams), ka samazināsies šādu alkoholisko dzērienu patēriņš.

 

 6. Ietekme uz vidi:

6.1. dabas resursu lietošana;

6.2. ietekme uz piesārņojošo vielu emisiju vidē;

6.3. darbības radītie atkritumi;

6.4. ķīmisko vielu produktu ražošana;

6.5. ietekme uz īpaši aizsargājamām sugām vai biotopiem;

6.6. ietekme uz īpaši aizsargājamām teritorijām;

6.7. cita veida piesārņojuma emisija vidē 

Nav attiecināms      

 

 7. Cita ietekme

Nav attiecināms    

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

  

 (tūkst. latu)

 

Rādītāji

2008

Turpmākie trīs gadi

 

2009

2010

2011

 

1

2

3

4

5

 

 1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos:

1.1.  valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

 

 papildu ieņēmumi par akcīzes nodokļa palielināšanu:

-         naftas produktiem

-         alkoholiskajiem dzērieniem

-         kafijai

-         bezalkoholiskajiem dzērieniem

 

1.2. speciālais budžets;

1.3. pašvaldību budžets

 

Nav attiecināms

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nav attiecināms

 

68000

 

 

 

 

 

 

50200

13400

2400

2000

 

 

Nav attiecināms

 

68000

 

 

 

 

 

 

50200

13400

2400

2000

 

 

Nav attiecināms

 

68000

 

 

 

 

 

 

50,2

13400

2400

2000

 

 

Nav attiecināms

 

 

 2. Izmaiņas budžeta izdevumos:

2.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

2.2. speciālais budžets;

2.3. pašvaldību budžets  

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

 

 3. Finansiālā ietekme:

3.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

 

papildu ieņēmumi par akcīzes nodokļa palielināšanu:

-         naftas produktiem

-         alkoholiskajiem dzērieniem

-         kafijai

-         bezalkoholiskajiem dzērieniem

 

3.2. speciālais budžets;

3.3. pašvaldību budžets  

Nav attiecināms

 

 

 

 

 

 

68000

 

 

 

 

 

 

 

50200

13400

2400

2000

 

 

Nav attiecināms

68000

 

 

 

 

 

 

 

50200

13400

2400

2000

 

 

Nav attiecināms

68000

 

 

 

 

 

 

 

50200

13400

2400

2000

 

 

Nav attiecināms

 

 4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai  

Nav attiecināms  

Nav attiecināms    

Nav attiecināms    

Nav attiecināms    

 5. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā)

Sakarā ar akcīzes nodokļa likmes palielināšanu naftas produktiem, alkoholiskajiem dzērieniem (pārējiem alkoholiskajiem dzērieniem, vīnam un raudzētajiem dzērieniem), kafijai un bezalkoholiskajiem dzērieniem papildus ieņēmumi budžeta ieņēmumos plānoti no akcīzes nodokļa.

2009.gadā un turpmākajos gados sagaidāmie papildus ieņēmumi tiek plānoti kā starpība starp prognozētajiem ieņēmumiem, ņemot vērā normatīvā akta ietekmi, un prognozētajiem ieņēmumiem, neņemot vērā normatīvā akta ietekmi.

Aprēķinā tiek ņemts vērā, ka 2009.gadā un turpmākajos gados salīdzinājumā ar 2008.gadu minēto produktu  patēriņš varētu samazināties.

 6. Cita informācija 

Nav attiecināms.

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 

 1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti, to būtība, kā arī ministrija, kura ir atbildīga par tā sagatavošanu. Par Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) – norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt 

Likumprojekts paredz veikt grozījumus likuma „Par akcīzes nodokļa” 14.pant pirmajā, trešajā un ceturtajā daļā, nosakot bezsvina benzīnam, dīzeļdegvielai, petrolejai, gaišajai degvieleļļai un to sajaukumiem ar biodegvielu jaunas akcīzes nodokļa likmes. Minētā likuma 14.panta septītajā daļā ir  noteikts deleģējums Ministru kabinetam, ka tas nosaka šā panta trešajā, ceturtajā un piektajā daļā minēto produktu aprites un attiecīgā akcīzes nodokļa administrēšanas kārtību. Šobrīd minēto kārtību reglamentē Ministru kabineta 2007.gada 24.jūlija noteikumi Nr.514 „Bioproduktus saturošas degvielas aprites un attiecīgā akcīzes nodokļa administrēšanas kārtība”, līdz ar to būs nepieciešams veikt atbilstošus grozījumus minētajos Ministra kabineta 2007.gada 24.jūlija noteikumus Nr.514.

 

 2. Cita informācija

Nav attiecināms    

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

 

 1. Saistības pret Eiropas Savienību

Padomes 2004.gada 29.aprīļa Direktīvā 2004/74/EK, ar ko groza Direktīvu 2003/96/EK par dažu dalībvalstu iespēju piemērot nodokļu līmeņa pagaidu atbrīvojumus vai samazinājumus attiecībā uz energoproduktiem un elektroenerģiju, 1.panta 5.punkta pirmā un otrā daļa par Eiropas Savienības minimālo nodokļa līmeni bezsvina benzīnam, dīzeļdegvielai un petrolejai.

 

 2. Saistības pret citām valstīm un starptautiskajām institūcijām un organizācijām

Nav attiecināms      

 

 3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem 

Nav attiecināms      

 

 4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

 

 Attiecīgo Eiropas Savienības tiesību aktu veids (piemēram, Eiropas Kopienas dibināšanas līgums, direktīva, regula, lēmums, vadlīnijas, rekomendācijas), nosaukums, datums un numurs, kuru prasības tiek pārņemtas vai ieviestas ar normatīvo aktu

Padomes 2004.gada 29.aprīļa Direktīvā 2004/74/EK, ar ko groza Direktīvu 2003/96/EK par dažu dalībvalstu iespēju piemērot nodokļu līmeņa pagaidu atbrīvojumus vai samazinājumus attiecībā uz energoproduktiem un elektroenerģiju (publikācija – OV L 195, 02.06.2004., 26.lpp.).

 

 

2.tabula

 

Eiropas Savienības tiesību akts un attiecīgā panta Nr. (uzskaitot katru direktīvas vienību – pantu, daļu, punktu, apakšpunktu)

Latvijas normatīvā akta projekta norma, kas pārņem katru šīs tabulas 1.ailē norādīto direktīvas vienību (uzskaitot visu normatīvā akta projekta vienību Nr.)

Komentāri

 

Padomes 2004.gada 29.aprīļa Direktīvā 2004/74/EK, ar ko groza Direktīvu 2003/96/EK par dažu dalībvalstu iespēju piemērot nodokļu līmeņa pagaidu atbrīvojumus vai samazinājumus attiecībā uz energoproduktiem un elektroenerģiju, 1.panta 5.punkta pirmā un otrā daļa par Eiropas Savienības minimālo nodokļa līmeni bezsvina benzīnam, dīzeļdegvielai un petrolejai.

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekta 2.pants

 

 

 5. Saistības sniegt paziņojumu Eiropas Savienības institūcijām atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta sniegšanas un finanšu noteikumu projektiem

 Nav attiecināms     

 

 6. Cita informācija

 

 

 VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

 

 1. Ar kurām pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizācijām un citām iesaistītajām institūcijām konsultācijas ir notikušas

Nav notikušas.

 

 

 2. Kāda ir šo pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizāciju un citu iesaistīto institūciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti to iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Nav notikušas.

 

 3. Kāds konsultāciju veids un sabiedrības informēšanas pasākumi ir izmantoti

Informācija par paredzamo akcīzes nodokļa likmju paaugstināšanu naftas produktiem ir publiskota masu medijos.

 

 4. Konsultācijas ar ekspertiem

Konsultācijas nav notikušas.

 

 5. Cita informācija

Nav attiecināms    

 

 VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 

 1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Likumprojektā paredzēto normu īstenošana neradīs vajadzību pēc jaunām struktūrvienībām vai institūcijām. Likumprojekta normu administrēšanu veiks Valsts ieņēmumu dienests savu esošo funkciju ietvaros.

 

 2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Sabiedrība par likumprojekta ieviešanu tiks informēta vispārējā kārtībā. Pēc tā pieņemšanas Saeimā likums tiks publicēts oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un pēc tam arī Valsts ieņēmumu dienesta mājas lapā internetā www.vid.gov.lv. Likums būs pieejams Normatīvo aktu informācijas sistēmā.

 

 3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Likumprojektā nav ietvertas normas, kas varētu ierobežot indivīda tiesības.

Tomēr indivīds savas tiesības var aizstāvēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonu pieņemtos lēmumus, izdotos administratīvos aktus vai faktisko rīcību privātpersona var apstrīdēt un pārsūdzēt likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu", likumā "Par nodokļiem un nodevām" un Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

 

 

 4. Cita informācija

  Nav attiecināms    

 

 
 
 
 
Finanšu ministrs                                                                                                     A.Slakteris

 

 

 

08.12.2008 8:44

2947
G.Pužule, 67095521

Gunta.Puzule@fm.gov.lv

 

 


LATVIJAS  REPUBLIKAS  MINISTRU  KABINETA 

SĒDES  PROTOKOLA  IZRAKSTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā

Nr.89

2008.gada 9.decembrī

 

 

4

 

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli""

     TA-3823

______________________________________________________

(A.Slakteris, I.Eglītis, E.Zalāns, D.Robežniece, A.Štokenbergs, E.Egle, I.Godmanis)

 

     1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

     Finanšu ministrijai iesniegt likumprojektu Saeimā.

     2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.

     3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.

     4. Ņemot vērā veselības ministra izteikto priekšlikumu par akcīzes nodokļa likmes paaugstināšanu tabakas izstrādājumiem, veselības ministram noformēt un iesniegt attiecīgu priekšlikumu Finanšu ministrijā.

     5. Finanšu ministrijai izvērtēt veselības ministra priekšlikumu un iesniegt attiecīgu informāciju Ministru kabinetā.

 

 

 

Ministru prezidents                         I.Godmanis

 

 

 

Valsts kancelejas direktore                         G.Veismane