Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

BUDŽETA UN FINANŠU (NODOKĻU) KOMISIJA

 

Jēkaba iela 10/12        LV 1811                tālr. 708 7318, fakss 708 7317

________________________________________________________________

Rīgā

2008.gada 11.decembris

Nr.9/2 – 2 – 

 

Saeimas Prezidijam

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz pavairot un izdalīt deputātiem komisijas apkopotos priekšlikumus likumprojekta     „Grozījumi likumā „Par pievienotās vērtības nodokli”” (Nr.1009/Lp9) izskatīšanai 2.lasījumā.

 

 

Pielikumā: Komisijas apkopotie priekšlikumi uz         lp.

 

 

 

 

Godbijībā,

 

 

komisijas priekšsēdētājs                                                 K.Leiškalns

 

 

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

            Likumprojekts (steidzams) otrajam lasījumam

Grozījumi likumā „Par pievienotās vērtības nodokli” (Nr.1009/Lp9)

 

Spēkā esošā redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

Nr

Priekšlikumi

( 18)

Ministru kabineta atzinums

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā “Par pievienotās vērtības nodokli” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 9., 24.nr.; 1996, 11.nr.; 1997, 24.nr.; 1999, 10., 24.nr.; 2001, 1., 7., 24.nr.; 2002, 21.nr.; 2003, 2., 15., 24.nr.; 2004, 2., 6., 8., 10., 23.nr.; 2005, 2., 14., 24.nr.; 2006, 14.nr.; 2007, 3.nr.; 2008, 5.,186.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

 

Izdarīt likumā “Par pievienotās vērtības nodokli” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 9., 24.nr.; 1996, 11.nr.; 1997, 24.nr.; 1999, 10., 24.nr.; 2001, 1., 7., 24.nr.; 2002, 21.nr.; 2003, 2., 15., 24.nr.; 2004, 2., 6., 8., 10., 23.nr.; 2005, 2., 14., 24.nr.; 2006, 14.nr.; 2007, 3.nr.; 2008, 5.,186.nr.) šādus grozījumus:

5.pants. Nodokļa likmes

(1) Nodokļa likmi 18 procentu apmērā nosaka apliekamiem darījumiem, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

(2) Nodokļa likmi 0 procentu apmērā nosaka apliekamiem darījumiem saskaņā ar šā likuma 7., 13., 28., 33. un 34.pantu.

1. 5.pantā:

aizstāt 1.punktā skaitli un vārdus „18 procentu apmērā” ar skaitli un vārdiem „21 procenta apmērā”;

1

 

 

 

 

2

 

Partijas „Jaunais laiks” frakcija

Izslēgt likumprojekta 1.pantu.

 

Partijas "Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā" frakcija

Svītrot likumprojekta 1. pantu.

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

1. 5.pantā:

aizstāt 1.punktā skaitli un vārdus „18 procentu apmērā” ar skaitli un vārdiem „21 procenta apmērā”;

(3) Nodokļa likmi 5 procentu apmērā nosaka apliekamiem darījumiem saskaņā ar šā likuma 6.2 pantu.

aizstāt 3.punktā skaitli un vārdus „5 procentu apmērā” ar skaitli un vārdiem „10 procentu apmērā”;

 

 

 

 

aizstāt 3.punktā skaitli un vārdus „5 procentu apmērā” ar skaitli un vārdiem „10 procentu apmērā”;

6.2 pants. Nodokļa 5 procentu likmes piemērošana

Nodokļa 5 procentu likmi piemēro:

 

2. 6.2 pantā:

 izteikt panta nosaukumu un ievaddaļu šādā redakcijā:

„Nodokļa 10 procentu likmes piemērošana

Nodokļa 10 procentu likmi piemēro:”;

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Partijas „Jaunais laiks” frakcija

Izslēgt likumprojekta 2.pantu.

 

Partijas "Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā" frakcija

Svītrot likumprojekta 2. pantu.

 

Partijas “Pilsoniskā Savienība“ frakcija

„6.2 pantā:

 izteikt panta nosaukumu un ievaddaļu šādā redakcijā:

„Nodokļa 10 procentu likmes piemērošana

Nodokļa 10 procentu likmi piemēro:”;

Neatbalstīts

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

Neatbalstīts

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

2. 6.2 pantā:

 izteikt panta nosaukumu un ievaddaļu šādā redakcijā:

„Nodokļa 10 procentu likmes piemērošana

Nodokļa 10 procentu likmi piemēro:”;

1) medikamentu piegādēm saskaņā ar Ministru kabineta apstiprināto sarakstu;

2) medicīnisko ierīču un medicīnas preču (arī komplektējošo daļu, rezerves daļu un piederumu) piegādēm saskaņā ar Ministru kabineta apstiprināto sarakstu;

3) veterināro medikamentu piegādēm saskaņā ar Ministru kabineta apstiprināto sarakstu;

4) zīdaiņiem paredzēto specializēto produktu piegādēm saskaņā ar Ministru kabineta apstiprināto sarakstu;

5) grāmatu un kartogrāfisko izdevumu piegādēm;

6) šādiem masu informācijas līdzekļiem vai to abonentmaksai:

a) avīzēm, žurnāliem, biļeteniem un citiem periodiskajiem izdevumiem, kuri iznāk ne retāk kā reizi trijos mēnešos un kuru vienreizējā tirāža pārsniedz 100 eksemplārus, izņemot erotiska un pornogrāfiska rakstura izdevumus, kā arī tādus izdevumus, kuru saturiskā ievirze un uzdevums ir reklāmas vai komercsludinājumu publicēšana,

b) komerciālās televīzijas un komerciālā radio abonentmaksai;

7) viesu izmitināšanas pakalpojumiem viesu izmitināšanas mītnēs (viesnīcās, moteļos, viesu mājās, lauku tūrismam izmantojamās mājās, kempingos, tūrisma mītnēs);

8) ūdens piegādei centralizētā ūdensapgādes sistēmā;

9) kanalizācijas pakalpojumiem;

10) sadzīves atkritumu savākšanas, pārvadāšanas un apglabāšanas pakalpojumiem;

11) apbedīšanas pakalpojumiem;

12) ieejas maksai sporta pasākumos;

13) ieejas maksai kinoizrādēs, izņemot erotiska un pornogrāfiska rakstura kinoizrādes;

14) sabiedriskā transporta pakalpojumiem iekšzemē (pasažieru un bagāžas pārvadāšana tramvajos, trolejbusos, pilsētas, rajona un tālsatiksmes autobusos, iekšzemes un starptautiskajos vilcienos, kā arī iekšzemes lidojumos);

15) siltumenerģijas piegādēm iedzīvotājiem;

16) elektroenerģijas piegādēm iedzīvotājiem;

17) dabasgāzes piegādēm iedzīvotājiem, izņemot dabasgāzi autotransportam;

18) frizieru pakalpojumiem galapatērētājiem (fiziskajām personām);

19) iedzīvotājiem sniegtajiem vienkāršotās renovācijas pakalpojumiem (darbiem) un remonta pakalpojumiem būvniecības jomā (kuriem nav nepieciešams būvprojekts), kas veikti to dzīvojamo māju (dzīvokļu) iekštelpās, kuras tiek vai tiks izmantotas dzīvošanai. Šo pakalpojumu cenā nav iekļaujami izdevumi par materiāliem, tehnoloģijām un mehānismu izmantošanu;

20) šādas malkas un koksnes kurināmā piegādēm iedzīvotājiem:

a) pagaļu, zaru, žagaru saišķu vai tamlīdzīgā veidā,

b) koksnes šķeldas vai skaidas,

c) zāģskaidas un koksnes atlikumi,

d) zāģskaidu un koksnes atlikumi aglomerētu vai neaglomerētu brikešu, granulu vai tamlīdzīgā veidā.

izslēgt  2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 17., 18., 19. un 20.punktu.

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

Deputāts M.Mitrofanovs

izslēgt 2., 3., 5.,7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 17., 18., 19. un 20.punktu.”

 

 

Partijas “Pilsoniskā Savienība“ frakcija

 izslēgt 2., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 17., 18., 19. un 20.punktu.”

 

 

Partijas "Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā" frakcija

Izslēgt likuma 6.2 panta 2.,3.,5.,7.,11.,12.,13.,18.,19.,

un 20.punktu

 

Apvienības "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK frakcija

 Likumprojekta 2.pantā izslēgt no izslēdzamo punktu uzskaitījuma 8. un 9.punktu.

 

Veselības ministrs I.Eglītis

Svītrot 2.punktā aiz vārda „izslēgt” skaitli „2”.

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

izslēgt 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 18., 19. un 20.punktu.”.

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

Atbalstīts

 

Daļēji atbalstīts. Iekļauts komisijas priekšlikumā nr.11

 

Daļēji atbalstīts. Iekļauts komisijas priekšlikumā nr.11

 

Daļēji atbalstīts. Iekļauts komisijas priekšlikumā nr.11

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

Atbalstīts

 

izslēgt  3., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 18., 19. un 20.punktu.”.

 

 

 

12

 

 

Partijas "Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā" frakcija

papildināt likumu ar 6.3 pantu šādā redakcijā:

„6.3 pants. Nodokļa 9 procentu likmes piemērošana

Nodokļa 9 procentu likmi piemēro:
1) medicīnisko ierīču un medicīnas preču (arī komplektējošo daļu, rezerves daļu un piederumu) piegādēm saskaņā ar Ministru kabineta apstiprināto sarakstu;
2) veterināro medikamentu piegādēm saskaņā ar Ministru kabineta apstiprināto sarakstu;
3) grāmatu un kartogrāfisko izdevumu piegādēm;
4) viesu izmitināšanas pakalpojumiem viesu izmitināšanas mītnēs (viesnīcās, moteļos, viesu mājās, lauku tūrismam izmantojamās mājās, kempingos, tūrisma mītnēs);
5) apbedīšanas pakalpojumiem;
6) ieejas maksai sporta pasākumos;
7) ieejas maksai kinoizrādēs, izņemot erotiska un pornogrāfiska rakstura kinoizrādes;
8) frizieru pak alpojumiem galapatērētājiem (fiziskajām personām);
9) iedzīvotājiem sniegtajiem vienkāršotās renovācijas pakalpojumiem (darbiem) un remonta pakalpojumiem būvniecības jomā (kuriem nav nepieciešams būvprojekts), kas veikti to dzīvojamo māju (dzīvokļu) iekštelpās, kuras tiek vai tiks izmantotas dzīvošanai. Šo pakalpojumu cenā nav iekļaujami izdevumi par materiāliem, tehnoloģijām un mehānismu izmantošanu;
10) šādas malkas un koksnes kurināmā piegādēm iedzīvotājiem:
a) pagaļu, zaru, žagaru saišķu vai tamlīdzīgā veidā,
b) koksnes šķeldas vai skaidas,
c) zāģskaidas un koksnes atlikumi,
d) zāģskaidu un koksnes atlikumi aglomerētu vai neaglomerētu brikešu, granulu vai tamlīdzīgā veidā.”

Neatbalstīts

Neatbalstīts

 

13.pants. Nodokļa piemērošana tūrisma aģentūru un tūrisma operatoru pakalpojumiem

(7) Tūrisma aģentūru vai tūrisma operatoru pašu sniegtā pakalpojuma vērtība apliekama ar nodokļa 18 procentu likmi. Ja tūrisma aģentūru vai tūrisma operatoru pakalpojumi tiek sniegti gan Eiropas Savienības teritorijā, gan ārpus tās, ar nodokļa 0 procentu likmi tiek aplikta tikai tā pakalpojumu daļa, kas sniegta ārpus Eiropas Savienības teritorijas.

3. Aizstāt 13.panta septītajā daļā skaitli un vārdus „18 procentu likmi” ar skaitli un vārdiem „21 procentu likmi”.

13

 

 

 

 

14

 

 

Partijas „Jaunais laiks” frakcija

Izslēgt likumprojekta 3.pantu.

 

Partijas "Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā" frakcija

Svītrot likumprojekta 3. pantu.

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

Neatbalstīts

Neatbalstīts

 

 

 

 

Neatbalstīts

3. Aizstāt 13.panta septītajā daļā skaitli un vārdus „18 procentu likmi” ar skaitli un vārdiem „21 procentu likmi”.

Pārejas noteikumi

 

15

 

 

Partijas “Pilsoniskā Savienība“ frakcija

Papildināt Pārejas noteikumus ar 54. punktu šādā redakcijā:

„54. Grozījumus attiecībā uz šā likuma 6.2 panta „a” apakšpunkta izslēgumu stājas spēkā ar 2010. gada 1. janvāri. Līdz 2009. gada 31. decembrim šajā punktā uzskaitītajām precēm tiek piemērota nodokļa 10 procentu likme.”

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts. Iekļauts deputāta K.Leiškalna priekšlikumā nr.16

4. Papildināt pārejas noteikumus ar, 55., 56., 57. un 58.punktu šādā redakcijā:

„55. Grozījums attiecībā uz šā likuma 6.2 panta 6.punkta „a” apakšpunkta izslēgumu stājas spēkā ar 2010.gada 1.janvāri. Līdz 2009.gada 31.decembrim šajā punktā uzskaitītajām precēm tiek piemērota nodokļa 10 procentu likme.

 

 

16

 

 

Deputāts K.Leiškalns

Papildināt Pārejas noteikumus ar 55.punktu šādā redakcijā:

„55. Grozījums attiecībā uz šā likuma 6.2 panta 6.punkta „a” apakšpunkta izslēgumu stājas spēkā ar 2010.gada 1.janvāri. Līdz 2009.gada 31.decembrim šajā punktā uzskaitītajām precēm tiek piemērota nodokļa 10 procentu likme”.

 

 

Neatbalstīts

Atbalstīts

 

 

 

17

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Papildināt pārejas noteikumus ar jauniem punktiem šādā redakcijā:

„55. Ja preču piegāde saskaņā ar šā likuma 8.panta pirmo daļu vai pakalpojuma sniegšana saskaņā ar šā likuma 8.panta otro daļu ir notikusi līdz 2008.gada 31.decembrim, bet nodokļa rēķins vēl nav izrakstīts, šim darījumam piemēro attiecīgo nodokļa likmi, kas šādai preču piegādei vai pakalpojumam bija piemērojama līdz 2008.gada 31.decembrim.

56. Darījumos, par kuriem apmaksa ir veikta šo darījumu starpniecības aģentam līdz 2008.gada 31.decembrim, preču piegādātājs vai pakalpojuma sniedzējs piemēro nodokļa likmi, kas šādiem darījumiem bija piemērojama līdz 2008.gada 31.decembrim.

57. Cigaretēm, kuru marķēšanai akcīzes nodokļa markas ir pasūtītas līdz 2008.gada 31.decembrim un maksimālā mazumtirdzniecības cena noteikta, ņemot vērā nodokļa 18 procentu likmi, un kuras ar attiecīgām akcīzes nodokļa markām ir laistas brīvā apgrozījumā līdz 2009.gada 31.janvārim, piemēro nodokļa likmi, kas bija piemērojama līdz 2008.gada 31.decembrim, bet ne ilgāk kā līdz 2009.gada 31.martam.”

Atbalstīts

Atbalstīts

56. Ja preču piegāde saskaņā ar šā likuma 8.panta pirmo daļu vai pakalpojuma sniegšana saskaņā ar šā likuma 8.panta otro daļu ir notikusi līdz 2008.gada 31.decembrim, bet nodokļa rēķins vēl nav izrakstīts, šim darījumam piemēro attiecīgo nodokļa likmi, kas šādai preču piegādei vai pakalpojumam bija piemērojama līdz 2008.gada 31.decembrim.

57. Darījumos, par kuriem apmaksa ir veikta šo darījumu starpniecības aģentam līdz 2008.gada 31.decembrim, preču piegādātājs vai pakalpojuma sniedzējs piemēro nodokļa likmi, kas šādiem darījumiem bija piemērojama līdz 2008.gada 31.decembrim.

58. Cigaretēm, kuru marķēšanai akcīzes nodokļa markas ir pasūtītas līdz 2008.gada 31.decembrim un maksimālā mazumtirdzniecības cena noteikta, ņemot vērā nodokļa 18 procentu likmi, un kuras ar attiecīgām akcīzes nodokļa markām ir laistas brīvā apgrozījumā līdz 2009.gada 31.janvārim, piemēro nodokļa likmi, kas bija piemērojama līdz 2008.gada 31.decembrim, bet ne ilgāk kā līdz 2009.gada 31.martam.”

 

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.janvārī.

18

 

Partijas „Jaunais laiks” frakcija

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.februārī.

Neatbalstīts

Neatbalstīts

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.janvārī.