Rīgā

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā

 

10.12.2008.                Nr.90/TA-3830, TA-3818,

TA-3819, TA-3823, TA-3836

 

Saeimas Prezidijam

 

Lūdzu saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 51.panta pirmo daļu iekļaut Saeimas 2008.gada 11.decembra sēdes darba kārtībā un atzīt par steidzamu Ministru kabineta sēdē atbalstīto valsts budžeta 2009.gadam grozījumu likumprojektu paketi: likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2009.gadam"", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli"", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"" un likumprojektu "Par valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem finansēto institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā". Likumprojektus izstrādāja Finanšu ministrija (atbildīgās amatpersonas - Adijāne 67095437, Zane.Adijane@fm.gov.lv, Smirnova 67083843, Irina.Smirnova@fm.gov.lv, Regža 67095511, nora.regza@fm.gov.lv, Pužule 67095521, Gunta.Puzule@fm.gov.lv, Brencis 67083996, Martins.Brencis@fm.gov.lv).

 

Pielikumā: 1. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2009.gadam"" uz       lp.

2. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2009.gadam"" anotācija uz      lp.

3. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2009.gadam"" paskaidrojumi uz       lp.

4. Latvijas ekonomikas stabilizācijas un izaugsmes atjaunošanas programma uz           lp.

5. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"" uz     lp.

6. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"" anotācija uz 6 lp.

7. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli"" uz     lp.


8. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli"" anotācija uz 7 lp.

9. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli""
uz      lp.

10. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"" anotācija uz 10 lp.

11. Likumprojekts "Par valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem finansēto institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā" uz      lp.

12. Likumprojekta "Par valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem finansēto institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā" anotācija uz 6 lp.

13. Ministru kabineta 2008.gada 9.decembra sēdes protokola Nr.89  1.§, 2.§, 3.§, 4.§ un 5.§ izraksts uz 7 lp.

 

 

 

Ministru prezidents                                                     I.Godmanis

 

 

 

 

 

 

Stafecka 67082931


Likumprojekts

 

 

Grozījumi likumā „Par pievienotās vērtības nodokli”

 

Izdarīt likumā “Par pievienotās vērtības nodokli” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 9., 24.nr.; 1996, 11.nr.; 1997, 24.nr.; 1999, 10., 24.nr.; 2001, 1., 7., 24.nr.; 2002, 21.nr.; 2003, 2., 15., 24.nr.; 2004, 2., 6., 8., 10., 23.nr.; 2005, 2., 14., 24.nr.; 2006, 14.nr.; 2007, 3.nr.; 2008, 5.,186.nr.) šādus grozījumus:

 

 

1.  5.pantā:

aizstāt 1.punktā skaitli un vārdus „18 procentu apmērā” ar skaitli un vārdiem „21 procenta apmērā”;

aizstāt 3.punktā skaitli un vārdus „5 procentu apmērā” ar skaitli un vārdiem „10 procentu apmērā”;

 

2. 6.2 pantā:

 izteikt panta nosaukumu un ievaddaļu šādā redakcijā:

„Nodokļa 10 procentu likmes piemērošana

Nodokļa 10 procentu likmi piemēro:”;

 

izslēgt  2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 17., 18., 19. un 20.punktu.

 

3. Aizstāt 13.panta septītajā daļā skaitli un vārdus „18 procentu likmi” ar skaitli un vārdiem „21 procentu likmi”.

 

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.janvārī.


Likumprojekta

„Grozījumi likumā „Par pievienotās vērtības nodokli””

anotācija

 

 I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 

 1. Atsauce uz Deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību, politikas plānošanas dokumentu un citiem dokumentiem, kuros dots uzdevums izstrādāt normatīvā akta projektu

 

 

 2. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

Pašreiz likumā „Par pievienotās vērtības nodokli” ir noteikta pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk-PVN)  standartlikme 18 procentu apmērā un samazinātā likme 5 procentu apmērā, kas attiecas uz likumā 6.2pantā iekļautajām preču un pakalpojumu grupām.

Globālās finanšu un ekonomiskās krīzes apstākļos šādu PVN likmju piemērošana vairs nespēj nodrošināt plānotos un nepieciešamos ieņēmumus valsts budžetā.

 

 3.  Normatīvā akta projekta būtība

 

 

Lai mazinātu globālās finanšu un ekonomiskās krīzes ietekmi uz valsts budžeta ieņēmumiem,  likumprojekta mērķis ir veikt grozījumus likumā „Par pievienotās vērtības nodokli” šādus grozījumus:

-   paaugstināt PVN standartlikmi no 18 procentiem līdz 21 procentam;

-   atcelt likuma 6.2pantā noteikto PVN samazināto likmi 5 procentu apmērā;

-   noteikt PVN samazināto likmi 10 procentu apmērā  medikamentu piegādēm, zīdaiņiem paredzēto specializēto produktu piegādēm, siltumenerģijas un elektroenerģijas piegādēm iedzīvotājiem, sabiedriskā transporta pakalpojumiem iekšzemē.  

 

 

 4. Cita informācija 

Nav attiecināms      

 

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 

 1. Vispārēja ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības pārmaiņām

Dod papildus ieņēmumus valsts budžetā. Paredzams, ka vienlaicīgi pieaugs preču  un pakalpojumu cenas, tā rezultātā varētu samazināties šo preču un pakalpojumu patēriņš un paaugstināties inflācija. Cenu paaugstināšana negatīvi iespaidos mājsaimniecības, īpaši  maznodrošinātos iedzīvotājus.

 

 2. Ekonomiskā ietekme:

2.1. makroekonomiskā vide;

2.2. preču un pakalpojumu ražošanas apjoms un kvalitāte;

2.3. cenas;

2.4. eksporta un importa apjoms;

2.5. konkurences apstākļi;

2.6. jauninājumi un pētījumi;

2.7. augstāka resursu izmantošanas efektivitāte

Dod papildus ieņēmumus valsts budžetā, rezultātā samazinot valsts budžeta deficītu.

 

 

 

 

 

Paredzams, ka cenas pieaugs praktiski visā preču un pakalpojumu grupām.

 

 3. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi, administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu komersantiem, pašnodarbinātajām personām, zemnieku un zvejnieku saimniecībām

 

Varētu samazināties no valsts budžeta atmaksājamo PVN pārmaksu summas.

Varētu rasties zaudējumi Latvijas tūrisma biznesam, īpaši lauku tūrisma jomā.

Varētu samazināties preses abonentu skaits.

Varētu nedaudz pieaugt medikamentu patēriņš, jo cilvēku ārstēšanai paredzētās zāles lieto arī dzīvnieku ārstēšanai.

 

 

 4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu fiziskām personām

 

 

 

 5. Sociālā ietekme:  

5.1. sociālās situācijas izmaiņas;

5.2. nodarbinātība

 

Nav attiecināms      

 

 6. Ietekme uz vidi:

6.1. dabas resursu lietošana;

6.2. ietekme uz piesārņojošo vielu emisiju vidē;

6.3. darbības radītie atkritumi;

6.4. ķīmisko vielu produktu ražošana;

6.5. ietekme uz īpaši aizsargājamām sugām vai biotopiem;

6.6. ietekme uz īpaši aizsargājamām teritorijām;

6.7. cita veida piesārņojuma emisija vidē

 

Nav attiecināms      

 

 7. Cita ietekme

Nav attiecināms    

 

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

  

 (tūkst. latu)

Rādītāji

2008

Turpmākie trīs gadi

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

 1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos:

1.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

1.2. speciālais budžets;

1.3. pašvaldību budžets

 

Nav attiecināms  

+288000

 

  + 288000

+288000

 

+288000

+288000

 

  +288000

 2. Izmaiņas budžeta izdevumos:

2.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

2.2. speciālais budžets;

2.3. pašvaldību budžets 

 

Nav attiecināms 

 

Nav attiecināms    

Nav attiecināms    

Nav attiecināms    

 3. Finansiālā ietekme:

3.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

3.2. speciālais budžets;

3.3. pašvaldību budžets 

 

Nav attiecināms 

 

 

+288000

 

 

 

+288000

 

 

+288000

 

 4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai 

 

Nav attiecināms  

Nav attiecināms    

Nav attiecināms    

Nav attiecināms    

 5. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā)

  Nav attiecināms  

 

 

 

 6. Cita informācija 

 

 

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 

 1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti, to būtība, kā arī ministrija, kura ir atbildīga par tā sagatavošanu. Par Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) – norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt 

Lai nodrošinātu likumprojekta normu darbību, jāveic grozījumi šādos tiesību aktos, aizstājot tajos minēto PVN 18 procentu likmi ar PVN 21 procentu likmi un PVN 5 procentu likmi ar PVN 10 procentu likmi:

- Ministru kabineta 2006.gada 14.novembra noteikumos Nr.933 „Likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” normu piemērošanas kārtība”;

- Ministru kabineta 2006.gada 10.janvāra noteikumi Nr.42 „Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarāciju”;

- Ministra kabineta 2005.gada 6.septembra noteikumi Nr.680 „Noteikumi par medicīniskajām ierīcēm un medicīnas precēm, to komplektējošām daļām, rezerves daļām un piederumiem, kuru piegādēm piemēro pievienotās vērtības nodokļa piecu procentu likmi”;

       - Ministra kabineta 2004.gada 20.aprīļa noteikumi Nr. 366 „Kārtība, kādā pievienotās vērtības nodoklis piemērojams neapliekamās personas veiktajai jauna transportlīdzekļa piegādei Eiropas Savienības teritorijā”;

       - Ministra kabineta 2006.gada 19.decembra  noteikumi Nr. 1028 „Pievienotās vērtības nodokļa piemērošanas kārtība darījumos ar kokmateriāliem”;

       - Ministra kabineta 2004.gada 13.aprīļa noteikumi Nr.292 „Kārtība, kādā pievienotās vērtības nodoklis piemērojams darījumos ar lietotām mantām, mākslas darbiem, kolekciju priekšmetiem un senlietām”;

- Ministra kabineta 2004.gada 13.aprīļa noteikumi Nr.293 „Kārtība, kādā trešajās valstīs vai trešajās teritorijās reģistrētām fiziskajām personām atmaksājams pievienotās vērtības nodoklis par Latvijas Republikā iegādātajām precēm, kuras tiek izvestas no Eiropas Savienības teritorijas, licences izsniegšanas kārtība un kārtība, kādā licencētā persona un veikals norēķinās savstarpēji un ar valsts budžetu”;

         - Ministra kabineta 2004.gada 13.aprīļa noteikumi Nr. 278 „Noteikumi par zīdaiņiem paredzētajiem specializētajiem produktiem”.

 

 

 

Nav attiecināms    

 

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

 

 1. Saistības pret Eiropas Savienību

 

 

 2. Saistības pret citām valstīm un starptautiskajām institūcijām un organizācijām

Nav attiecināms      

 

 3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem 

Nav attiecināms      

 

 4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

 

 Attiecīgo Eiropas Savienības tiesību aktu veids (piemēram, Eiropas Kopienas dibināšanas līgums, direktīva, regula, lēmums, vadlīnijas, rekomendācijas), nosaukums, datums un numurs, kuru prasības tiek pārņemtas vai ieviestas ar normatīvo aktu

Padomes 2006.gada 28.novembra direktīva 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (publikācija – OJ L 347, 11.12.2006., lpp. 1-118).

 

2.tabula

 

Eiropas Savienības tiesību akts un attiecīgā panta Nr. (uzskaitot katru direktīvas vienību – pantu, daļu, punktu, apakšpunktu)

Latvijas normatīvā akta projekta norma, kas pārņem katru šīs tabulas 1.ailē norādīto direktīvas vienību (uzskaitot visu normatīvā akta projekta vienību Nr.)

Komentāri

 

Padomes 2006.gada 28.novembra direktīva (2006/112/EK) par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu

 

 

 

96.pants

Likumprojekta 1.pants

(likuma 5.panta 1.punkts)

Likumprojekta 3.pants

(likuma 13.panta septītā daļa)

 

 

98.pants

Likumprojekta 2.pants

(likuma 6.2 pants)

 

 

 

 

 

 

 5. Saistības sniegt paziņojumu Eiropas Savienības institūcijām atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta sniegšanas un finanšu noteikumu projektiem

 Nav attiecināms     

 

 6. Cita informācija

 Nav attiecināms      

 

 

 VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

 

 1. Ar kurām pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizācijām un citām iesaistītajām institūcijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas  nav noteikušas

 

 2. Kāda ir šo pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizāciju un citu iesaistīto institūciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti to iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

 

 

 3. Kāds konsultāciju veids un sabiedrības informēšanas pasākumi ir izmantoti

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti

 

 4. Konsultācijas ar ekspertiem

Konsultācijas nav notikušas

 

 5. Cita informācija

Nav attiecināms    

 

 

 VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 

 1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Netiek radīta jauna institūcija un netiek paplašinātas esošo institūciju funkcijas, lai administrētu PVN. Normatīvā akta izpildi nodrošinās Valsts ieņēmumu dienests noteiktās kompetences ietvaros.

 

 

 2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Normatīvais akts tiks publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, VID mājas lapā internetā www.vid.gov.lv. Tiks veikta informatīva kampaņa masu saziņas līdzekļos, kā arī attiecīgā informācija tiks izvietota VID telpās apmeklētājiem redzamās vietās. Likumprojekts būs pieejams normatīvo aktu informācijas sistēmā.

 

 

 3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Indivīds savas tiesības var aizstāvēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

VID amatpersonu pieņemtos lēmumus indivīds var apstrīdēt un pārsūdzēt likumā "Par nodokļiem un nodevām" un Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

 

 

 4. Cita informācija

  Nav attiecināms    

 

 
 
Finanšu ministrs                                                                                                      A.Slakteris

 

 

10.12.2008.

1288

N.Regža

6709551, nora.regza@fm.gov.lv

 

 


LATVIJAS  REPUBLIKAS  MINISTRU  KABINETA 

SĒDES  PROTOKOLA  IZRAKSTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā

Nr.89

2008.gada 9.decembrī

 

 

3

 

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli""

     TA-3819

______________________________________________________

(A.Slakteris, K.Gerhards, I.Eglītis, E.Egle, A.Štokenbergs, S.Graikste, D.Robežniece, I.Godmanis)

 

     1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

     Finanšu ministrijai iesniegt likumprojektu Saeimā.

     2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.

     3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.

     

 

 

Ministru prezidents                                                                         I.Godmanis

 

 

 

Valsts kancelejas direktore                                                             G.Veismane