LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

BUDŽETA UN FINANŠU (NODOKĻU) KOMISIJA

 

Jēkaba iela 10/12        LV 1811                tālr. 708 7318, fakss 708 7317

________________________________________________________________

Rīgā

2008.gada 11.decembris

Nr.9/2 – 2 – 

 

Saeimas Prezidijam

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz pavairot un izdalīt deputātiem komisijas apkopotos priekšlikumus likumprojekta     „Grozījumi likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”” (Nr.1008/Lp9) izskatīšanai 2.lasījumā.

 

 

Pielikumā: Komisijas apkopotie priekšlikumi uz 6  lp.

 

 

 

 

Godbijībā,

komisijas priekšsēdētājs                                                 K.Leiškalns

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

            Likumprojekts (steidzams) otrajam lasījumam

 

Grozījumi likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”  (Nr.1008/Lp9)

 

Spēkā esošā redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

Nr

Priekšlikumi

(10)

Ministru kabineta atzinums

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 22./23.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 2., 23.nr.; 1995, 8., 14.nr.; 1996, 9.nr.; 1997, 3., 21.nr.; 1998, 1.nr.; 1999, 24.nr.; 2000, 5.nr.; 2001, 1., 24.nr.; 2002, 6.nr.; 2003, 15.nr.; 2004, 2.nr., 2005, 2., 8., 24.nr., 2006 14., 22.nr.; 2007, 3.,12., 24.nr.; 2008, 12., 187.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

 

Izdarīt likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 22./23.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 2., 23.nr.; 1995, 8., 14.nr.; 1996, 9.nr.; 1997, 3., 21.nr.; 1998, 1.nr.; 1999, 24.nr.; 2000, 5.nr.; 2001, 1., 24.nr.; 2002, 6.nr.; 2003, 15.nr.; 2004, 2.nr., 2005, 2., 8., 24.nr., 2006 14., 22.nr.; 2007, 3.,12., 24.nr.; 2008, 12., 187.nr.) šādus grozījumus:

2.pants. Nodokļa maksātāji

Nodokli maksā fiziskās personas (turpmāk - maksātāji):

1) kas atbilstoši likumam "Par nodokļiem un nodevām" ir iekšzemes nodokļu maksātāji (turpmāk - arī rezidenti) un taksācijas periodā (kalendārajā gadā) ir guvuši ienākumus Latvijas Republikā un/vai ārvalstīs;

2) kas atbilstoši likumam "Par nodokļiem un nodevām" ir ārvalstu nodokļu maksātāji (turpmāk - arī nerezidenti) un taksācijas periodā ir guvuši ienākumus Latvijas Republikā.

 

1

Politisko organizāciju (partiju) apvienības "Saskaņas Centrs" frakcija

Papildināt likuma 2.pantu ar jaunu otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Nodokli nemaksā smagas invaliditātes invalīdi: I un II grupas invalīdi”.

Neatbalstīts

Neatbalstīts

 

3.pants. Ar nodokli apliekamais objekts

3. Ārvalsts nodokļa maksātāja (nerezidenta) ar nodokli apliekamais ienākums ir:

11) procentu ienākums, izņemot šā likuma 9.panta pirmajā daļā noteiktos procentu ienākumus;

 

 

2

Politisko organizāciju (partiju) apvienības "Saskaņas Centrs" frakcija

Izteikt 3.panta trešās daļas 11.punktu šādā redakcijā:

“11) procentu ienākums:

- no noguldījumiem un depozītiem Latvijas Republikā un citās Eiropas Savienības dalībvalstīs reģistrētās kredītiestādēs un krājaizdevumu sabiedrībās, kā arī ienākumi no hipotekārajām ķīlu zīmēm;

- ienākumi no Latvijas valsts un pašvaldību parādzīmēm.

Neatbalstīts

Neatbalstīts

 

3. Ārvalsts nodokļa maksātāja (nerezidenta) ar nodokli apliekamais ienākums ir:14) pensijas, kas izmaksātas saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem;

 

3

Politisko organizāciju (partiju) apvienības "Saskaņas Centrs" frakcija

Izslēgt 3.panta trešās daļas 14.punktu.

 

Neatbalstīts

Neatbalstīts

 

8.pants. Gada apliekamā ienākuma avoti

3. Pie pārējiem fiziskās personas ienākumiem, par kuriem ir jāmaksā nodoklis, tiek pieskaitīti:

10) pensijas neatkarīgi no to izmaksas avota;

 

 

4

Politisko organizāciju (partiju) apvienības "Saskaņas Centrs" frakcija

Izslēgt 8.panta trešās daļas 10.punktu.

Neatbalstīts

Neatbalstīts

 

9.pants. Ar nodokli neapliekamo ienākumu veidi

1. Gada apliekamajā ienākumā netiek ietverti un ar nodokli netiek aplikti šādi ienākumu veidi:

3) ienākumi no noguldījumiem un depozītiem Latvijas Republikā un citās Eiropas Savienības dalībvalstīs vai Eiropas Ekonomikas zonas valstīs reģistrētās kredītiestādēs un krājaizdevu sabiedrībās, kā arī ienākumi no hipotekārajām ķīlu zīmēm;

6) ienākumi no Latvijas vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts un pašvaldību parādzīmēm;

 

 

5

Politisko organizāciju (partiju) apvienības "Saskaņas Centrs" frakcija

Izslēgt 9.panta pirmās daļas 3. un 6.punktu.

 

Neatbalstīts

Neatbalstīts

 

 

 

6

Politisko organizāciju (partiju) apvienības "Saskaņas Centrs" frakcija

Papildināt likuma 9.panta pirmo daļu ar jaunu 32.punktu šādā redakcijā:

“32) smagas invaliditātes: I un II grupas invalīdu pensijas”.

 

Neatbalstīts

Neatbalstīts

 

12.pants. Maksātāja gada neapliekamais minimums

1. Maksātāja gada apliekamajā ienākumā netiek ietverta summa vienas personas gada neapliekamā minimuma apmērā. Gada neapliekamais minimums ir visu gada mēnešu neapliekamo minimumu summa. Mēneša neapliekamā minimuma apmēru taksācijas gadam nosaka Ministru kabinets līdz pirmstaksācijas gada 30.jūnijam.

 

7

Politisko organizāciju (partiju) apvienības "Saskaņas Centrs" frakcija

Izteikt 12.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“12.pants. Maksātāja gada neapliekamais minimums.

Maksātāja gada apliekamajā ienākumā netiek ietverta summa vienas personas gada neapliekamā minimuma apmērā. Gada neapliekamais minimums ir visu gada mēnešu neapliekamo minimumu summa. Mēneša neapliekamā minimuma apmēru taksācijas gadam nosaka Ministru kabinets līdz pirmstaksācijas gada 30.jūlijam. Mēneša neapliekamais minimums nevar būt attiecināms uz personām, kuras saņem algu lielāku par 10 (desmit) minimālajām mēneša algām.”

Neatbalstīts

Neatbalstīts

 

13.pants. Atvieglojumi maksātājam

1. Maksātājam paredzēti šādi atvieglojumi:

2) personām, kurām pensija piešķirta līdz 1996.gada 1.janvārim atbilstoši likumam "Par valsts pensijām", neapliekamais minimums ir šīs pensijas apmērā;

 

8

Politisko organizāciju (partiju) apvienības "Saskaņas Centrs" frakcija

Izteikt 13.panta pirmās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

“2) personām, kurām piešķirta pensija atbilstoši likumam “Par valsts pensijām”,

neapliekamais minimums ir šīs pensijas apmērā.”

Neatbalstīts

Neatbalstīts

 

15.pants. Nodokļa likmes

2. Nodokļa likme, kas jāmaksā no gada apliekamā ienākuma, ir 25 procenti. Algas nodokļa maksātājam nodokļa likme 25 procentu apmērā jāmaksā no mēneša apliekamā ienākuma.

1. Aizstāt 15.panta otrajā daļā skaitli „25” ar skaitli „23”.

9

 

Partijas „Jaunais laiks” frakcija

Izteikt likumprojekta 1.pantu šādā redakcijā:

Aizstāt 15.panta otrajā daļā skaitli „25” ar skaitli „20”.

Neatbalstīts

Neatbalstīts

1. Aizstāt 15.panta otrajā daļā skaitli „25” ar skaitli „23”.

17.pants. Algas nodokļa ieturēšana un maksāšana un nodokļa ieturēšana no ienākumiem, kuri nav saistīti ar darba attiecībām

17. Neatkarīgi no jebkuriem šā likuma noteikumiem iedzīvotāju ienākuma nodokli ietur pēc 25 procentu likmes no visiem maksājumiem, ko fiziskās personas — Latvijas rezidenti vai nerezidenti, kuriem saskaņā ar šo likumu ir pienākums iesniegt Latvijā gada ienākumu deklarāciju, izmaksā juridiskajām, fiziskajām un citām personām, kuras atrodas, ir izveidotas vai nodibinātas Ministru kabineta noteikumos minētajās zemu nodokļu un beznodokļu valstīs vai teritorijās, ieskaitot maksājumus šo personu pārstāvjiem vai trešo personu kredītiestāžu kontos un maksājumus, kas veikti savstarpēja norēķinu ieskaita veidā, izņemot maksājumus par preču piegādēm personām, kuras atrodas, ir izveidotas vai nodibinātas Ministru kabineta noteikumos minētajās zemu nodokļu un beznodokļu valstīs vai teritorijās, ja šīs preces ir attiecīgās zemu nodokļu vai beznodokļu valsts vai teritorijas izcelsmes preces.

19. Šā panta septiņpadsmitajā daļā minētajiem maksājumiem, no kuriem nodoklis izmaksas vietā nav ieturams pēc 25 procentu likmes, un maksājumiem, no kuriem saskaņā ar šā panta astoņpadsmito daļu ir atļauts neieturēt nodokli, piemērojami šā likuma 3.panta trešās daļas un šā panta desmitās un divpadsmitās daļas noteikumi.

2. Aizstāt 17.panta septiņpadsmitajā un deviņpadsmitajā daļā skaitli „25” ar skaitli „23”.

10

 

Partijas „Jaunais laiks” frakcija

Izteikt likumprojekta 2.pantu šādā redakcijā:

Aizstāt 17.panta septiņpadsmitajā un deviņpadsmitajā daļā skaitli „25” ar skaitli „20”.

Neatbalstīts

Neatbalstīts

2. Aizstāt 17.panta septiņpadsmitajā un deviņpadsmitajā daļā skaitli „25” ar skaitli „23”.

 

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.janvārī.

 

 

 

 

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.janvārī.