Rīgā

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā

 

10.12.2008.                Nr.90/TA-3830, TA-3818,

TA-3819, TA-3823, TA-3836

 

Saeimas Prezidijam

 

Lūdzu saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 51.panta pirmo daļu iekļaut Saeimas 2008.gada 11.decembra sēdes darba kārtībā un atzīt par steidzamu Ministru kabineta sēdē atbalstīto valsts budžeta 2009.gadam grozījumu likumprojektu paketi: likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2009.gadam"", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli"", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"" un likumprojektu "Par valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem finansēto institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā". Likumprojektus izstrādāja Finanšu ministrija (atbildīgās amatpersonas - Adijāne 67095437, Zane.Adijane@fm.gov.lv, Smirnova 67083843, Irina.Smirnova@fm.gov.lv, Regža 67095511, nora.regza@fm.gov.lv, Pužule 67095521, Gunta.Puzule@fm.gov.lv, Brencis 67083996, Martins.Brencis@fm.gov.lv).

 

Pielikumā: 1. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2009.gadam"" uz       lp.

2. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2009.gadam"" anotācija uz      lp.

3. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2009.gadam"" paskaidrojumi uz       lp.

4. Latvijas ekonomikas stabilizācijas un izaugsmes atjaunošanas programma uz           lp.

5. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"" uz     lp.

6. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"" anotācija uz 6 lp.

7. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli"" uz     lp.


8. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli"" anotācija uz 7 lp.

9. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli""
uz      lp.

10. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"" anotācija uz 10 lp.

11. Likumprojekts "Par valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem finansēto institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā" uz      lp.

12. Likumprojekta "Par valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem finansēto institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā" anotācija uz 6 lp.

13. Ministru kabineta 2008.gada 9.decembra sēdes protokola Nr.89  1.§, 2.§, 3.§, 4.§ un 5.§ izraksts uz 7 lp.

 

 

 

Ministru prezidents                                                     I.Godmanis

 

 

 

 

 

 

Stafecka 67082931


Likumprojekts

 

Grozījumi likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”

 

Izdarīt likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 22./23.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 2., 23.nr.; 1995, 8., 14.nr.; 1996, 9.nr.; 1997, 3., 21.nr.; 1998, 1.nr.; 1999, 24.nr.; 2000, 5.nr.; 2001, 1., 24.nr.; 2002, 6.nr.; 2003, 15.nr.; 2004, 2.nr., 2005, 2., 8., 24.nr., 2006 14., 22.nr.; 2007, 3.,12., 24.nr.; 2008, 12., 187.nr.) šādus grozījumus:

 

1.  Aizstāt 15.panta otrajā daļā skaitli „25” ar skaitli „23”.

 

2.  Aizstāt 17.panta septiņpadsmitajā un deviņpadsmitajā daļā skaitli „25” ar skaitli „23”.

 

 

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.janvārī.


 

Likumprojekta

Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Atsauce uz Deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību, politikas plānošanas dokumentu un citiem dokumentiem, kuros dots uzdevums izstrādāt normatīvā akta projektu

Nav attiecināms.

2. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

 Iedzīvotāju ienākuma nodokļa standarta likme, ko piemēro algota darba ienākumam ir 25 procenti, kas ir augstāka nekā citās Baltijas valstīs (Lietuvā (24%) un Igaunijā (21%)).

3.  Normatīvā akta projekta būtība

 

 

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmi pazemināt par 2 procentu punktiem līdz 23 procentiem.

4. Cita informācija

 

 

Nav attiecināms. 

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Vispārēja ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības pārmaiņām

Nav attiecināms.

2. Ekonomiskā ietekme:

2.1. makroekonomiskā vide;

 

 

 

 

 

 

 

2.2. preču un pakalpojumu ražošanas apjoms un kvalitāte;

2.3. cenas;

2.4. eksporta un importa apjoms;

2.5. konkurences apstākļi;

2.6. jauninājumi un pētījumi;

2.7. augstāka resursu izmantošanas efektivitāte

 

2.1. Veicinās valsts ekonomisko attīstību, samazinot darbaspēka izmaksu daļu, kas saistīta ar nodokļu maksājumiem. Veicinās iedzīvotāju naudas līdzekļu palielinājumu uz nodokļa samazinājuma rēķina, minētos brīvos līdzekļus būs iespējams patērtēt, tādējādi veicinot pieprasījumu pēc precēm un pakalpojumiem, vai veidot uzkrājumus.

2.2. Nav attiecināms.

 

2.3. Nav attiecināms.

2.4 Nav attiecināms.

2.5. Nav attiecināms.

2.6. Nav attiecināms.

2.7. Nav attiecināms.

3. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi, administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu komersantiem, pašnodarbinātajām personām, zemnieku un zvejnieku saimniecībām

 

Veicinās komercdarbību, jo darba devējiem samazināsies darba spēka izmaksu apjoms.

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu fiziskām personām

Likumprojekts nerada praktiski papildu administratīvo slogu uz nodokļa maksātājiem, jo lielai daļai no maksātājiem, uz kuriem attiecas likumprojekts jau šobrīd uzliek par pienākumu iesniegt iedzīvotāju ienākuma nodokļa gada deklarāciju. Daļa maksātāju iedzīvotāju ienākuma nodokļa gada deklarāciju jau šobrīd iesniedz brīvprātīgi, lai saņemtu nodokļa atmaksu par attaisnotajiem izdevumiem.

5. Sociālā ietekme: 

5.1. sociālās situācijas izmaiņas;

5.2. nodarbinātība

 

5.1. Likumprojekta „Grozījumi likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”” pieņemšanas rezultātā darba devējiem samazināsies darba spēka izmaksu apjoms. Savukārt darba ņēmējiem samazināsies nodokļa slogs.

5.2. Nav attiecināms.

6. Ietekme uz vidi:

6.1. dabas resursu lietošana;

6.2. ietekme uz piesārņojošo vielu emisiju vidē;

6.3. darbības radītie atkritumi;

6.4. ķīmisko vielu produktu ražošana;

6.5. ietekme uz īpaši aizsargājamām sugām vai biotopiem;

6.6. ietekme uz īpaši aizsargājamām teritorijām;

6.7. cita veida piesārņojuma emisija vidē

 

 

6.1. Nav attiecināms.

6.2. Nav attiecināms.

6.3. Nav attiecināms.

6.4. Nav attiecināms.

6.5. Nav attiecināms.

 

6.6. Nav attiecināms.

6.7. Nav attiecināms.

 

7. Cita ietekme

 Nav.

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

2008.gads

Turpmākie trīs gadi

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos:

1.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

1.2. speciālais budžets;

1.3. pašvaldību budžets

Nav attiecināms.

 

-          66 000,0

 

 

 

-          11 880,0

 

0

-          54 120,0

 

-          66 000,0

 

 

 

-          11 880,0

 

0

-          54 120,0

 

-          66 000,0

 

 

 

-          11 880,0

 

0

-          54 120,0

 

2. Izmaiņas budžeta izdevumos:

2.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

2.2. speciālais budžets;

2.3. pašvaldību budžets 

Nav attiecināms.

Nav attiecināms.

Nav attiecināms.

Nav attiecināms.

3. Finansiālā ietekme:

3.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

3.2. speciālais budžets;

3.3. pašvaldību budžets 

 

 

 

 

 

Nav attiecināms.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-          66 000,0

 

-          11 880,0

 

 

 

0

-          54 120,0

 

 

 

 

-          66 000,0

 

-          11 880,0

 

 

 

0

-          54 120,0

 

 

 

-          66 000,0

 

-          11 880,0

 

 

 

0

-          54 120,0

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā)

Nav attiecināms.

6. Cita informācija 

 

Nav attiecināms.

 

 

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti, to būtība, kā arī ministrija, kura ir atbildīga par tā sagatavošanu. Par Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) – norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt 

 Nav attiecināms.

2. Cita informācija

 Nav attiecināms.

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Nav attiecināms.

2. Saistības pret citām valstīm un starptautiskajām institūcijām un organizācijām

Nav attiecināms.

 

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem 

Nav attiecināms.

 

 

 

 

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgo Eiropas Savienības tiesību aktu veids (piemēram, Eiropas Kopienas dibināšanas līgums, direktīva, regula, lēmums, vadlīnijas, rekomendācijas), nosaukums, datums un numurs, kuru prasības tiek pārņemtas vai ieviestas ar normatīvo aktu

Nav attiecināms.

 

2.tabula

Eiropas Savienības tiesību akts un attiecīgā panta Nr. (uzskaitot katru direktīvas vienību – pantu, daļu, punktu, apakšpunktu)

Latvijas normatīvā akta projekta norma, kas pārņem katru šīs tabulas 1.ailē norādīto direktīvas vienību (uzskaitot visu normatīvā akta projekta vienību Nr.)

Komentāri

5. Saistības sniegt paziņojumu Eiropas Savienības institūcijām atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta sniegšanas un finanšu noteikumu projektiem

Nav attiecināms.

 

6. Cita informācija

Nav attiecināms.

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizācijām un citām iesaistītajām institūcijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas.

2. Kāda ir šo pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizāciju un citu iesaistīto institūciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti to iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Nav attiecināms.

3. Kāds konsultāciju veids un sabiedrības informēšanas pasākumi ir izmantoti

Sabiedrības informēšanas pasākumi tiks veikti pēc likumprojekta atbalstīšanas Ministru kabinetā.

4. Konsultācijas ar ekspertiem

Konsultācijas ar ekspertiem nav notikušas.

5. Cita informācija

Nav attiecināms.

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Lai īstenotu paredzētos grozījumus likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, nav nepieciešams radīt jaunas valsts institūcijas.

 

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likums tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, kā arī sniegta informācija par to Finanšu ministrijas mājas lapā. Likums būs pieejams Normatīvo aktu informācijas sistēmā.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Indivīds savas tiesības var aizstāvēt administratīvo procesu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Indivīds savas tiesības var aizstāvēt likumā „Par nodokļiem un nodevām” noteiktajā kārtībā, Valsts ieņēmumu dienestā un tiesā.

4. Cita informācija

Nav attiecināms.

 

 

 
Finanšu ministrs                                                                              A.Slakteris

 

 

2008.12.08. 9:57

1041

Smirnova, 67083843

Irina.Smirnova@fm.gov.lv

 


LATVIJAS  REPUBLIKAS  MINISTRU  KABINETA 

SĒDES  PROTOKOLA  IZRAKSTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā

Nr.89

2008.gada 9.decembrī

 

 

2

 

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli""

     TA-3818

______________________________________________________

(A.Slakteris, A.Štokenbergs, E.Egle, Ž.Jaunzeme-Grende, E.Baldzēns, A.Šlesers, I.Godmanis)

 

     1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

     Finanšu ministrijai iesniegt likumprojektu Saeimā.

     2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.

     3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.

     

 

 

Ministru prezidents                                                                         I.Godmanis

 

 

 

Valsts kancelejas direktore                                                             G.Veismane