LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

BUDŽETA UN FINANŠU (NODOKĻU) KOMISIJA

 

Jēkaba iela 10/12        LV 1811                tālr. 708 7318, fakss 708 7317

________________________________________________________________

Rīgā

2008.gada 11.decembris

Nr.9/2 – 2 – 

 

Saeimas Prezidijam

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz pavairot un izdalīt deputātiem komisijas apkopotos priekšlikumus likumprojekta     „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2009.gadam”” (Nr.1007/Lp9) izskatīšanai 2.lasījumā.

 

 

Pielikumā: Komisijas apkopotie priekšlikumi uz         lp.

 

 

Godbijībā,

 

 

komisijas priekšsēdētājs                                                 K.Leiškalns

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Likumprojekts (steidzams) otrajam lasījumam

Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2009.gadam”

(Nr. 1007/Lp9 )

 

Likuma redakcija, kas stājas spēkā 2009. gada 1. janvārī

Pirmā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi

( 33 )

Ministru kabineta atzinums

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā “Par valsts budžetu 2009.gadam” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2008, nr.__) šādus grozījumus:

 

 

 

 

Izdarīt likumā “Par valsts budžetu 2009.gadam” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2008, nr.__) šādus grozījumus:

1.pants. Apstiprināt valsts budžetu 2009.gadam ieņēmumos 5 318 598 452 latu apmērā saskaņā ar 1. un 2.pielikumu.

 par 2.pants. Apstiprināt valsts budžetu 2009.gadam izdevumos 5 565 582 452 latu apmērā saskaņā ar 1., 3., 4. un 5.pielikumu.

3.pants. Apstiprināt mērķdotāciju apjomu pašvaldībām 370 728 044 latu apmērā, tajā skaitā:

1)            republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību pamata, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās izglītības, speciālās izglītības iestāžu un daļējai interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 262 602 459 latu apmērā saskaņā ar 6., 7., 8. un 9.pielikumu;

2)            republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību speciālajām pirmsskolas iestādēm, internātskolām un sanatorijas tipa internātskolām, speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem
64 935 246 latu apmērā saskaņā ar 10.pielikumu;

3)            republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 17 882 603 latu apmērā saskaņā ar 11.pielikumu;

4)            republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādēs nodarbināto pedagogu darba samaksas paaugstināšanai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 22 847 604 latu apmērā saskaņā ar 12.pielikumu;

5) pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 982 792 latu apmērā saskaņā ar 13.pielikumu;

6)            pašvaldību pasākumiem 1 477 340 latu apmērā saskaņā ar 18.pielikumu.

1. Izteikt 1., 2. un 3.pantu šādā redakcijā:

„1.pants. Apstiprināt valsts budžetu 2009.gadam ieņēmumos 4 406 584 828 latu apmērā saskaņā ar 1. un 2.pielikumu.

2.pants. Apstiprināt valsts budžetu 2009.gadam izdevumos 5 146 019 328 latu apmērā saskaņā ar 1. un 3.pielikumu.

3.pants. Apstiprināt mērķdotāciju apjomu pašvaldībām 323 728 044 latu apmērā, tajā skaitā:

1) republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām – izglītības pasākumiem 321 267 912 latu apmērā. Sadalījumu pa programmām un pašvaldībām nosaka Izglītības un zinātnes ministrija;

2) pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 982 792 latu apmērā saskaņā ar 13.pielikumu;

3)  pašvaldību pasākumiem 1 477 340 latu apmērā saskaņā ar 18.pielikumu.”

1

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izteikt 3.panta 3) punktu šādā redakcijā:

„3)  pašvaldību pasākumiem 1 108 005 latu apmērā veicot proporcionālu projektu finansējuma samazinājumu saskaņā ar 18.pielikumu.”

 

Atbalstīts

Atbalstīts

1. Izteikt 1., 2. un 3.pantu šādā redakcijā:

„1.pants. Apstiprināt valsts budžetu 2009.gadam ieņēmumos 4 406 584 828 latu apmērā saskaņā ar 1. un 2.pielikumu.

2.pants. Apstiprināt valsts budžetu 2009.gadam izdevumos 5 146 019 328 latu apmērā saskaņā ar 1. un 3.pielikumu.

3.pants. Apstiprināt mērķdotāciju apjomu pašvaldībām 323 728 044 latu apmērā, tajā skaitā:

1) republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām – izglītības pasākumiem 321 267 912 latu apmērā. Sadalījumu pa programmām un pašvaldībām nosaka Izglītības un zinātnes ministrija;

2) pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 982 792 latu apmērā saskaņā ar 13.pielikumu;

3)  pašvaldību pasākumiem 1 108 005 latu apmērā veicot proporcionālu projektu finansējuma samazinājumu saskaņā ar 18.pielikumu.”

5.pants. Apstiprināt valsts budžeta ilgtermiņa saistību maksimāli pieļaujamo apjomu saskaņā ar 14.pielikumu.

6.pants. Noteikt maksimālo valsts parādu gada beigās pēc nomināla 2 820 000 000 latu apmērā. Noteikt, ka finanšu ministrs 2009.gadā var valsts vārdā sniegt galvojumus 229 331 463 latu apmērā saskaņā ar 15.pielikumu.

 

2. Izteikt 5. un 6.pantu šādā redakcijā:

„5.pants. Apstiprināt valsts budžeta ilgtermiņa saistību maksimāli pieļaujamo apjomu saskaņā ar 14.pielikumu. Izdevumus Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem plānot atbilstoši 14.pielikumam, ievērojot samazinājumu atlīdzībai 15 procentu apmērā. Izdevumus pārējiem ilgtermiņa saistību veidiem plānot 3.pielikumā noteikto apropriāciju ietvaros, kas nepārsniedz 14.pielikumā noteiktos apjomus.

6.pants. Noteikt maksimālo valsts parādu gada beigās pēc nomināla 5 000 000 000 latu apmērā. Noteikt, ka finanšu ministrs 2009.gadā var valsts vārdā sniegt galvojumus 229 331 463 latu apmērā saskaņā ar 15.pielikumu.”

 

 

 

 

2. Izteikt 5. un 6.pantu šādā redakcijā:

„5.pants. Apstiprināt valsts budžeta ilgtermiņa saistību maksimāli pieļaujamo apjomu saskaņā ar 14.pielikumu. Izdevumus Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem plānot atbilstoši 14.pielikumam, ievērojot samazinājumu atlīdzībai 15 procentu apmērā. Izdevumus pārējiem ilgtermiņa saistību veidiem plānot 3.pielikumā noteikto apropriāciju ietvaros, kas nepārsniedz 14.pielikumā noteiktos apjomus.

6.pants. Noteikt maksimālo valsts parādu gada beigās pēc nomināla 5 000 000 000 latu apmērā. Noteikt, ka finanšu ministrs 2009.gadā var valsts vārdā sniegt galvojumus 229 331 463 latu apmērā saskaņā ar 15.pielikumu.”

8.pants. (1) Noteikt pašvaldību aizņēmumu kopējo palielinājumu 107 517 793 latu apmērā, tajā skaitā 30 000 000 latu Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu īstenošanai, 2 500 000 latu pašvaldību finanšu stabilizācijas aizņēmumu nodrošināšanai atbilstoši likumam “Par pašvaldību finanšu stabilizēšanu un pašvaldību finansiālās darbības uzraudzību”. Pašvaldību sniegto galvojumu kopējo palielinājumu noteikt 40 000 000 latu apmērā.

(2) Noteikto pašvaldību aizņēmumu kopējo palielinājumu neietekmē pašvaldību ilgtermiņa saistības, ko tās uzņēmušās atbilstoši likuma “Par pašvaldību budžetiem” 22.pantam.

(3) Rajona padomei ir tiesības saņemt aizņēmumu vai sniegt galvojumu tikai tad, ja šāda aizņēmuma ņemšanu vai galvojuma sniegšanu ir atbalstījušas vairāk nekā puse no vietējām pašvaldībām, kuras pēc vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālās reformas veidos novadu, kas, pamatojoties uz Rajonu pašvaldību reorganizācijas likumā noteikto, būs rajona padomes attiecīgo institūciju pārņēmējas un apņemas pilnā apmērā atmaksāt rajona padomes saņemto aizņēmumu vai sniegto galvojumu. Vietējo pašvaldību domju (padomju) lēmumos norādāmi saistību izpildes finansējuma avoti.

 

3. Izteikt 8.pantu šādā redakcijā:

„8.pants. (1) Noteikt pašvaldību aizņēmumu kopējo palielinājumu 75 000 000 latu, tajā skaitā 50 000 000 latu apmērā Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu īstenošanai un 24 000 000 latu apmērā investīciju projektiem, kam piešķirts valsts budžeta finansējums 2009.gadā un, kuru finansiālajam nodrošinājumam nepieciešams pašvaldības līdzfinansējums, 1 000 000  pašvaldību finanšu stabilizācijas aizņēmumu nodrošināšanai Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu īstenošanai un investīciju projektiem, kam piešķirts valsts budžeta finansējums 2009.gadā un, kuru finansiālajam nodrošinājumam nepieciešams pašvaldības līdzfinansējums atbilstoši likumam “Par pašvaldību finanšu stabilizēšanu un pašvaldību finansiālās darbības uzraudzību”.  Pašvaldību sniegto galvojumu kopējo palielinājumu noteikt 40 000 000 latu apmērā.

(2) Noteikto pašvaldību aizņēmumu kopējo palielinājumu neietekmē pašvaldību ilgtermiņa saistības, ko tās uzņēmušās atbilstoši likuma “Par pašvaldību budžetiem” 22.pantam.

(3) Rajona padomei ir tiesības saņemt aizņēmumu šī panta pirmajā daļā minētajam mērķim vai sniegt galvojumu tikai tad, ja šāda aizņēmuma ņemšanu vai galvojuma sniegšanu ir atbalstījušas vairāk nekā puse no vietējām pašvaldībām, kuras pēc vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālās reformas veidos novadu, kas, pamatojoties uz Rajonu pašvaldību reorganizācijas likumā noteikto, būs rajona padomes attiecīgo institūciju pārņēmējas un apņemas pilnā apmērā atmaksāt rajona padomes saņemto aizņēmumu vai sniegto galvojumu. Vietējo pašvaldību domju (padomju) lēmumos norādāmi saistību izpildes finansējuma avoti.

   (4) Noteikt, ka pašvaldībām īstermiņa aizņēmumi budžeta un finanšu vadībai netiek piešķirti.”

2

 

Ministru kabinets

Izteikt 8.pantu šādā redakcijā:

„8.pants. (1) Noteikt pašvaldību aizņēmumu kopējo palielinājumu 50 000 000 latu apmērā Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu īstenošanai un 1 000 000  pašvaldību finanšu stabilizācijas aizņēmumu nodrošināšanai Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu īstenošanai atbilstoši likumam “Par pašvaldību finanšu stabilizēšanu un pašvaldību finansiālās darbības uzraudzību”.  Pašvaldību sniegto galvojumu kopējo palielinājumu noteikt 15 000 000 latu apmērā par tām parāda saistībām,ko uzņemas kapitālsabiedrības Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu īstenošanai un tām, kuras uzņemas studējošais studiju kredīta un studējošo kredīta saņemšanai no kredītiestādes.

(2) Noteikt, ka pašvaldībām nav tiesības uzņemties ilgtermiņa saistības atbilstoši likuma “Par pašvaldību budžetiem” 22.pantam.

(3) Rajona padomei ir tiesības saņemt aizņēmumu šī panta pirmajā daļā minētajam mērķim vai sniegt galvojumu tikai tad, ja šāda aizņēmuma ņemšanu vai galvojuma sniegšanu ir atbalstījušas vairāk nekā puse no vietējām pašvaldībām, kuras pēc vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālās reformas veidos novadu, kas, pamatojoties uz Rajonu pašvaldību reorganizācijas likumā noteikto, būs rajona padomes attiecīgo institūciju pārņēmējas un apņemas pilnā apmērā atmaksāt rajona padomes saņemto aizņēmumu vai sniegto galvojumu. Vietējo pašvaldību domju (padomju) lēmumos norādāmi saistību izpildes finansējuma avoti.

(4) Noteikt, ka pašvaldībām īstermiņa aizņēmumi budžeta un finanšu vadībai netiek piešķirti.”

Atbalstīts

Atbalstīts

3. Izteikt 8.pantu šādā redakcijā:

„8.pants. (1) Noteikt pašvaldību aizņēmumu kopējo palielinājumu 50 000 000 latu apmērā Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu īstenošanai un 1 000 000  pašvaldību finanšu stabilizācijas aizņēmumu nodrošināšanai Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu īstenošanai atbilstoši likumam “Par pašvaldību finanšu stabilizēšanu un pašvaldību finansiālās darbības uzraudzību”.  Pašvaldību sniegto galvojumu kopējo palielinājumu noteikt 15 000 000 latu apmērā par tām parāda saistībām,ko uzņemas kapitālsabiedrības Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu īstenošanai un tām, kuras uzņemas studējošais studiju kredīta un studējošo kredīta saņemšanai no kredītiestādes.

(2) Noteikt, ka pašvaldībām nav tiesības uzņemties ilgtermiņa saistības atbilstoši likuma “Par pašvaldību budžetiem” 22.pantam.

(3) Rajona padomei ir tiesības saņemt aizņēmumu šī panta pirmajā daļā minētajam mērķim vai sniegt galvojumu tikai tad, ja šāda aizņēmuma ņemšanu vai galvojuma sniegšanu ir atbalstījušas vairāk nekā puse no vietējām pašvaldībām, kuras pēc vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālās reformas veidos novadu, kas, pamatojoties uz Rajonu pašvaldību reorganizācijas likumā noteikto, būs rajona padomes attiecīgo institūciju pārņēmējas un apņemas pilnā apmērā atmaksāt rajona padomes saņemto aizņēmumu vai sniegto galvojumu. Vietējo pašvaldību domju (padomju) lēmumos norādāmi saistību izpildes finansējuma avoti.

(4) Noteikt, ka pašvaldībām īstermiņa aizņēmumi budžeta un finanšu vadībai netiek piešķirti.”

10.pants. Noteikt, ka saskaņā ar likumu “Par valsts sociālo apdrošināšanu” sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu ieņēmumu īpatsvars gada sociālās apdrošināšanas pakalpojumu finansējuma summā ir šāds: valsts pensiju speciālajā budžetā — 68,92 procenti, invaliditātes, maternitātes un slimības speciālajā budžetā — 24,58 procenti, nodarbinātības speciālajā budžetā — 5,75 procenti, darba negadījumu speciālajā budžetā — 0,75 procenti.

4. Izteikt 10.pantu šādā redakcijā:

„10.pants. Lai nodrošinātu līdzekļu ieskaitīšanu un izdevumu finansēšanu, noteikt, ka Labklājības ministrija atbilstoši 3.pielikumā noteiktajai sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta apropriācijai saskaņā ar likumu „Par valsts sociālo apdrošināšanu” precizē sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu ieņēmumu īpatsvaru gada sociālās apdrošināšanas pakalpojumu finansējuma summā un iesniedz Finanšu ministrijā.”  

 

 

 

 

4. Izteikt 10.pantu šādā redakcijā:

„10.pants. Lai nodrošinātu līdzekļu ieskaitīšanu un izdevumu finansēšanu, noteikt, ka Labklājības ministrija atbilstoši 3.pielikumā noteiktajai sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta apropriācijai saskaņā ar likumu „Par valsts sociālo apdrošināšanu” precizē sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu ieņēmumu īpatsvaru gada sociālās apdrošināšanas pakalpojumu finansējuma summā un iesniedz Finanšu ministrijā.”  

12.pants. Apstiprināt izdevumus programmai “Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO” 2009.gadā 296 934 069 latu apmērā saskaņā ar 16.pielikumu. Programmas “Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO” izlietojumu nosaka Ministru kabinets.

5. Izslēgt 12.pantu.

3

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izteikt 12.pantu šādā redakcijā:

„12.pants.  Programmas “Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO” izlietojumu nosaka Ministru kabinets.”

Atbalstīts

Atbalstīts

5. Izteikt 12.pantu šādā redakcijā:

„12.pants.  Programmas “Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO” izlietojumu nosaka Ministru kabinets.”.

16.pants. Noteikt, ka programmas 01.00.00 “Mērķdotācijas izglītības pasākumiem”, programmas 05.00.00 “Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”, programmas 10.00.00 „Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” un programmas 14.00.00 “Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādēs nodarbināto pedagogu darba samaksas paaugstināšanai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” izpildītājs ir Izglītības un zinātnes ministrija un ka tā nodrošina finansēšanas plānu iesniegšanu Valsts kasei.

6. Izteikt 16.pantu šādā redakcijā:

„16.pants. Noteikt, ka programmas 01.00.00 “Mērķdotācijas izglītības pasākumiem”, programmas 05.00.00 “Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”, programmas 10.00.00 „Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” un programmas 14.00.00 “Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādēs nodarbināto pedagogu darba samaksas paaugstināšanai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” izpildītājs ir Izglītības un zinātnes ministrija un ka tā sagatavo sadalījumu pa programmām un pašvaldībām un nodrošina programmas finansēšanas plānu iesniegšanu Valsts kasei.”

 

 

 

 

6. Izteikt 16.pantu šādā redakcijā:

„16.pants. Noteikt, ka programmas 01.00.00 “Mērķdotācijas izglītības pasākumiem”, programmas 05.00.00 “Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”, programmas 10.00.00 „Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” un programmas 14.00.00 “Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādēs nodarbināto pedagogu darba samaksas paaugstināšanai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” izpildītājs ir Izglītības un zinātnes ministrija un ka tā sagatavo sadalījumu pa programmām un pašvaldībām un nodrošina programmas finansēšanas plānu iesniegšanu Valsts kasei.”

19.pants. Noteikt, ka iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu sadalījums starp valsts budžetu un pašvaldību budžetiem ir pašvaldību budžetiem 82 procentu apmērā un valsts budžetam — 18 procentu apmērā, iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāja mēneša neapliekamais minimums — 100 lati un iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojums par apgādībā esošu personu — 70 lati mēnesī.

7. Izteikt 19.pantu šādā redakcijā:

„19.pants. Noteikt, ka iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu sadalījums starp valsts budžetu un pašvaldību budžetiem ir pašvaldību budžetiem 83 procentu apmērā un valsts budžetam — 17 procentu apmērā, iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāja mēneša neapliekamais minimums — 90 lati un iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojums par apgādībā esošu personu — 63 lati mēnesī.”

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

Frakcija „Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK

Izteikt likumprojekta 7. pantu šādā redakcijā:

„19.pants. Noteikt, ka iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu sadalījums starp valsts budžetu un pašvaldību budžetiem ir pašvaldību budžetiem 83 procentu apmērā un valsts budžetam — 17 procentu apmērā, iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāja mēneša neapliekamais minimums — 90 lati un iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojums par apgādībā esošu personu — 63 lati mēnesī. Pašvaldību finanšu izlīdzināšanā pašvaldībām tiek noteikts solidārs izlīdzināto ieņēmumu samazinājums pret 2008. gada izlīdzinātajiem ieņēmumiem.”

Politisko organizāciju (partiju) apvienības "Saskaņas Centrs" frakcija

Izteikt 7.pantu šādā redakcijā:

“7. Izteikt 19.pantu šādā redakcijā:

“19.pants. Noteikt, ka iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu sadalījums starp valsts budžetu un pašvaldību budžetiem ir: pašvaldību budžetiem 80 procentu apmērā un valsts budžetam- 20 procentu apmērā, iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāja mēneša neapliekamais minimums - 100 latu (mēneša algām, kuras pārsniedz 10 minimālās mēneša algas, mēneša neapliekamais minimums-0 lati), un iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojums par apgādībā esošu personu- 70 lati mēnesī.”

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

7. Izteikt 19.pantu šādā redakcijā:

„19.pants. Noteikt, ka iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu sadalījums starp valsts budžetu un pašvaldību budžetiem ir pašvaldību budžetiem 83 procentu apmērā un valsts budžetam — 17 procentu apmērā, iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāja mēneša neapliekamais minimums — 90 lati un iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojums par apgādībā esošu personu — 63 lati mēnesī.”

20.pants. (1) Noteikt, ka prognozētā Valsts kases iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu budžeta sadales kontā ieskaitāmā iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu daļa  ir 522 910 176 lati.

(2) Ja sadales kontā ieskaitāmā iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu prognoze neizpildās, atļaut Valsts kasei kompensēt 90 procentu apmērā trūkstošo summu no valsts pamatbudžetā ieskaitāmās iedzīvotāju ienākuma nodokļa daļas.

(3) Veicot pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķinu 2009.gadam, iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu prognozi katrai pašvaldībai noteikt ar koeficientu 0,9.

8. Izslēgt 20.pantu.

 

 

 

 

8. Izslēgt 20.pantu.

23.pants. Noteikt, ka Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja budžeta programmā 02.00.00 “Operatīvās darbības pasākumu nodrošināšana” paredzētās apropriācijas piešķiršanas, izlietošanas un tās uzraudzības kārtību nosaka Ministru kabinets.

24.pants. Noteikt, ka Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas apakšprogrammā 25.01.00 “Atbalsts novadiem infrastruktūras attīstībai” paredzētās apropriācijas 11 280 653 latu apmērā izlietošanas kārtību novadu pašvaldībām infrastruktūras attīstībai nosaka Ministru kabinets.

25.pants. Noteikt, ka Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas apakšprogrammā 25.05.00 “Pašvaldību vienotās informācijas sistēmas attīstība un uzturēšana” paredzētās apropriācijas 893 300 latu apmērā piešķiršanas kārtību pašvaldību publiskajām bibliotēkām bezmaksas interneta un datoru izmantošanai nosaka Ministru kabinets.

9. Izslēgt 23., 24. un 25.pantu.

 

 

 

 

9. Izslēgt 23., 24. un 25.pantu.

40.pants. Lai nodrošinātu Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanas likuma izpildi un pamatojoties uz Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanas likuma 5.panta pirmo daļu, kultūras ministram atļaut pārskaitīt Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta 2009.gada finansējuma atlikumu Kultūras ministrijas apakšprogrammā 22.04.00 “Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošana” uz Kultūras ministrijas projekta īstenošanai atvērto uzkrājošo norēķinu kontu Valsts kasē.

41.pants. Noteikt, ka 6., 7., 8., 9., 10., 11. un 12.pielikumā sadalītais finansējums pašvaldībām ir paredzēts 2009.gada pirmajiem astoņiem mēnešiem. Nesadalīto finansējumu 133 052 273 latu apmērā Izglītības un zinātnes ministrija sadala Ministru kabineta noteiktajā kārtībā pašvaldībām līdz 2009.gada 1.septembrim.

10. Izslēgt 40. un 41.pantu.

 

 

 

 

10. Izslēgt 40. un 41.pantu.

 

11. Izslēgt 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. un  16.pielikumu.

 

 

 

 

11. Izslēgt 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. un  16.pielikumu.

 

12. Papildināt ar 43., 44., 45., 46., 47., 48., 49. un 50.pantu šādā redakcijā:

 „43.pants.  Normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pamatbudžeta apropriācijas pārdali starp ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm, kā arī ministriju un citu centrālo valsts iestāžu apropriācijas ietvaros  pašvaldībām,  līdzekļu piešķiršanas  un to izlietošanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

6

 

Juridiskais birojs

ierosina papildināt likuma 43. pantu ar otro teikumu šādā redakcijā:

‘’Šāda apropriācijas pārdale nedrīkst ierobežot Satversmē noteikto institūciju patstāvību, tai skaitā šo institūciju finansiālo patstāvību.’’.

 

Atbalstīts

Atbalstīts

12. Papildināt ar 43., 44., 45., 46., 47., 48., 49., 50., 51., 52., 53., 54. un 55.pantu šādā redakcijā:

 „43.pants.  Normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pamatbudžeta apropriācijas pārdali starp ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm, kā arī ministriju un citu centrālo valsts iestāžu apropriācijas ietvaros  pašvaldībām,  līdzekļu piešķiršanas  un to izlietošanas kārtību nosaka Ministru kabinets. Šāda apropriācijas pārdale nedrīkst ierobežot Satversmē noteikto institūciju patstāvību, tai skaitā šo institūciju finansiālo patstāvību.

 

44.pants.  Ministrijām un citām centrālām valsts iestādēm sagatavot finansēšanas plānus asignējumu saņemšanai Valsts kasē,  ievērojot 3.pielikumā attiecīgās ministrijas un citas centrālās iestādes norādītās budžeta programmas un apakšprogrammas un apstiprināto izdevumu kopsummu, kā arī šā likuma 5.panta nosacījumus.

45. pants. Finanšu ministrijai 3.pielikumā noteiktās apropriācijas ietvaros nodrošināt finansējumu valsts parāda vadībai 148 376 800 latu apmērā, iemaksām Eiropas Kopienas budžetā 181 480 000 latu apmērā un līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem 14 774 283 apmērā.

46.pants. Labklājības ministrijai nodrošināt šā likuma 3.pielikumā pamatbudžetā apstiprinātās apropriācijas ietvaros programmā 20.00.00 „Valsts sociālie pabalsti” izdevumus sociālajiem pabalstiem 107 975 100 latu apmērā un sociālās apdrošināšanas speciālā budžetā  apstiprinātās apropriācijas ietvaros apakšprogrammā 04.05.00 „Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets”  izdevumus ne vairāk kā 17 902 004 latu apmērā.

 

 

 

 

 

44.pants.  Ministrijām un citām centrālām valsts iestādēm sagatavot finansēšanas plānus asignējumu saņemšanai Valsts kasē,  ievērojot 3.pielikumā attiecīgās ministrijas un citas centrālās iestādes norādītās budžeta programmas un apakšprogrammas un apstiprināto izdevumu kopsummu, kā arī šā likuma 5.panta nosacījumus.

45. pants. Finanšu ministrijai 3.pielikumā noteiktās apropriācijas ietvaros nodrošināt finansējumu valsts parāda vadībai 148 376 800 latu apmērā, iemaksām Eiropas Kopienas budžetā 181 480 000 latu apmērā un līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem 14 774 283 apmērā.

46.pants. Labklājības ministrijai nodrošināt šā likuma 3.pielikumā pamatbudžetā apstiprinātās apropriācijas ietvaros programmā 20.00.00 „Valsts sociālie pabalsti” izdevumus sociālajiem pabalstiem 107 975 100 latu apmērā un sociālās apdrošināšanas speciālā budžetā  apstiprinātās apropriācijas ietvaros apakšprogrammā 04.05.00 „Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets”  izdevumus ne vairāk kā 17 902 004 latu apmērā.

 

 

 

7

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Papildināt ar jaunu 47.pantu, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju, šādā redakcijā:

„47. pants. Apstiprināt 21 832 073 latus Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas valsts budžeta apakšprogrammai 25.02.00 “Atbalsts pašvaldību investīciju projektiem”, veicot proporcionālu finansējuma samazinājumu 17.pielikumā minētajiem projektiem.”

Atbalstīts

Atbalstīts

47. pants. Apstiprināt 21 832 073 latus Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas valsts budžeta apakšprogrammai 25.02.00 “Atbalsts pašvaldību investīciju projektiem”, veicot proporcionālu finansējuma samazinājumu 17.pielikumā minētajiem projektiem.

 

47.pants. Noteikt, ka Ministru kabinets izstrādā grozījumus likumā „Par valsts budžetu 2009.gadam” un iesniedz Saeimā  līdz 2009.gada 1.martam.

48.pants. Izstrādājot grozījumus likumā „Par valsts budžetu 2009.gadam”, izvērtēt ministriju un citu centrālo valsts iestāžu finansējumu Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem, tajā skaitā tehniskajai palīdzībai.

49.pants. Grozījumus likumā „Par valsts budžetu 2009.gadam” sagatavo, izmantojot šādus pieņēmumus:

1) iekšzemes kopprodukts salīdzināmās cenās samazinās par 5 procentiem;

2) patēriņa cenu inflācijas (gada vidējās) pieaugums ir 5,9 procentiem;

3) reģistrētais bezdarbs palielinās līdz 10,0 procentiem no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita.

50.pants. Noteikt valsts konsolidētā budžeta ieņēmumus, izdevumus un finansiālo bilanci 2010. un 2011.gadam saskaņā ar 19.pielikumu.”

 

 

 

 

 

48.pants. Noteikt, ka Ministru kabinets izstrādā grozījumus likumā „Par valsts budžetu 2009.gadam” un iesniedz Saeimā  līdz 2009.gada 1.martam.

49.pants. Izstrādājot grozījumus likumā „Par valsts budžetu 2009.gadam”, izvērtēt ministriju un citu centrālo valsts iestāžu finansējumu Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem, tajā skaitā tehniskajai palīdzībai.

50.pants. Grozījumus likumā „Par valsts budžetu 2009.gadam” sagatavo, izmantojot šādus pieņēmumus:

1) iekšzemes kopprodukts salīdzināmās cenās samazinās par 5 procentiem;

2) patēriņa cenu inflācijas (gada vidējās) pieaugums ir 5,9 procentiem;

3) reģistrētais bezdarbs palielinās līdz 10,0 procentiem no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita.

51.pants. Noteikt valsts konsolidētā budžeta ieņēmumus, izdevumus un finansiālo bilanci 2010. un 2011.gadam saskaņā ar 19.pielikumu.”

 

 

8

 

Ministru kabinets

Papildināt likumprojektu ar 51.pantu šādā redakcijā:

„51. pants. Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes sagatavo finansēšanas plānus atsevišķai valsts budžeta programmai Ministru kabineta lēmumā noteiktās proporcijas apjomā no likumā apstiprinātās apropriācijas. Ministru kabinets, pamatojoties uz sasniegtajiem kopbudžeta fiskālajiem rezultātiem, lemj par iepriekš minētās programmas sadalījumu pa programmām, apakšprogrammām un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, saskaņā ar ministrijas un citas centrālās valsts iestādes priekšlikumiem.”

Atbalstīts

Atbalstīts

52. pants. Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes sagatavo finansēšanas plānus atsevišķai valsts budžeta programmai Ministru kabineta lēmumā noteiktās proporcijas apjomā no likumā apstiprinātās apropriācijas. Ministru kabinets, pamatojoties uz sasniegtajiem kopbudžeta fiskālajiem rezultātiem, lemj par iepriekš minētās programmas sadalījumu pa programmām, apakšprogrammām un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, saskaņā ar ministrijas un citas centrālās valsts iestādes priekšlikumiem.

 

 

9

 

Ministru kabinets

Papildināt likumprojektu ar 52.pantu šādā redakcijā:

„52. pants. Izstrādājot grozījumus likumā "Par valsts budžetu 2009.gadam", rast iespēju nodrošināt Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldības savienības noslēgtajā vienošanās protokolā panākto vienošanos.”

Atbalstīts

Atbalstīts

53. pants. Izstrādājot grozījumus likumā "Par valsts budžetu 2009.gadam", rast iespēju nodrošināt Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldības savienības noslēgtajā vienošanās protokolā panākto vienošanos.

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

Ministru kabinets

Papildināt likumprojektu „Grozījumi likuma „Par valsts budžetu 2009.gadam”” ar jaunu pantu šādā redakcija:

„2009.gadā nepiemērot Valsts kultūrkapitāla fonda likuma 5.panta otro daļu un noteikt, ka Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums programmām un projektu konkursiem ir 4 686 424 lati, kas dalās: mērķprogrammām – 1 466 880 latu, kultūras programmām – 1 041 280 latu, projektu konkursiem – 1 638 264 lati, tai skaitā periodikai – 327296 lati un mūža stipendijām – 540000 latu.” 

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Papildināt likumprojektu „Grozījumi likuma „Par valsts budžetu 2009.gadam”” ar jaunu pantu šādā redakcija:

„Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums programmām un projektu konkursiem ir 4 686 424 lati, kas dalās: mērķprogrammām – 1 466 880 latu, kultūras programmām – 1 041 280 latu, projektu konkursiem – 1 638 264 lati, tai skaitā periodikai – 327296 lati un mūža stipendijām – 540000 latu.” 

Daļēji atbalstīts. Iekļauts komisijas priekšlikumā

nr.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

Daļēji atbalstīts. Iekļauts komisijas priekšlikumā

nr.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

54.pants. Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums programmām un projektu konkursiem ir 4 686 424 lati, kas dalās: mērķprogrammām – 1 466 880 latu, kultūras programmām – 1 041 280 latu, projektu konkursiem – 1 638 264 lati, tai skaitā periodikai – 327296 lati un mūža stipendijām – 540000 latu.

 

 

12

 

Ministru kabinets

Papildināt likumprojektu „Grozījumi likuma „Par valsts budžetu 2009.gadam”” ar jaunu pantu šādā redakcijā:

„2009.gada pirmajā ceturksni, izstrādājot grozījumus likumā „Par valsts budžetu 2009.gadam”, Ministru kabinetam izvērtēt izdevumus un nepieciešamības gadījuma pārdalīt līdzekļus starp ministrijām un citam centrālajam valsts iestādēm.”

Atbalstīts

Atbalstīts

55.pants. 2009.gada pirmajā ceturksni, izstrādājot grozījumus likumā „Par valsts budžetu 2009.gadam”, Ministru kabinetam izvērtēt izdevumus un nepieciešamības gadījuma pārdalīt līdzekļus starp ministrijām un citam centrālajam valsts iestādēm.”

 

 

13

 

Ministru kabinets

Likumprojekta teksta daļā precizēt pantus saskaņā ar atbalstītajiem priekšlikumiem.

 

 

 

Atbalstīts

Atbalstīts

 

 

 

14

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Kopsavilkuma skaitļus likumprojekta tekstā un pielikumos precizēt pēc balsojumiem par konkrētām pielikumu pozīcijām.

Atbalstīts

Atbalstīts

 

 

 

15

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Sakārtot nobalsotos priekšlikumus pa attiecīgajiem pielikumiem un programmām (apakšprogrammām), saskaņā ar budžeta klasifikāciju.

Atbalstīts

Atbalstīts

 

 

13. Izteikt 1.pielikumu šā likuma 1.pielikuma redakcijā.

 

 

 

 

13. Izteikt 1.pielikumu šā likuma 1.pielikuma redakcijā.

 

14. Izteikt 2.pielikumu šā likuma 2.pielikuma redakcijā.

 

 

 

 

14. Izteikt 2.pielikumu šā likuma 2.pielikuma redakcijā.

 

15. Izteikt 3.pielikumu šā likuma 3.pielikuma redakcijā.

 

 

 

 

15. Izteikt 3.pielikumu šā likuma 3.pielikuma redakcijā.

 

16. Izteikt 19.pielikumu šā likuma 4.pielikuma redakcijā.

 

 

 

 

16. Izteikt 19.pielikumu šā likuma 4.pielikuma redakcijā.

 

Likums stājas spēkā ar 2009.gada 1.janvāri.

 

 

 

 

Likums stājas spēkā ar 2009.gada 1.janvāri.

 


Priekšlikumi pielikumiem

 

 

 

1.lasījumā nobalsots

 

Priekšlikumi par izmaiņām

 

 

1.lasījumā nobalsots

 

Priekšlikumi par izmaiņām

Ministru kabineta atzinums

 

Komisijas atzinums

 

16. Deputāts A.Latkovskis

 

22. Kultūras ministrija

 

 

Neatbalstīts

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

03.pielikums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resursi izdevumu segšanai

120 948 447

-29 000 373

 

 

 

 

 

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

117 513 122

-29 000 373

 

 

 

 

 

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

117 513 122

-29 000 373

 

 

 

 

 

Izdevumi – kopā

120 948 447

-29 000 373

 

 

 

 

 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas būvniecības apturēšana un iekonservēšana

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Deputāts S.Šķesters

 

37. Centrālā zemes komisija

 

 

Neatbalstīts

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesamazināt Centrālajai zemes komisijai 2009.gadā valsts pamatbudžetā paredzētos resursus izdevumu segšanai vai tos samazināt 2% apmērā no Centrālajai zemes komisijai 2009.gadā valsts pamatbudžetā paredzētajiem resursiem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Deputāts S.Šķesters

 

 

2009.gada valsts budžets

(spēkā ar 1.01.2009.)

 

1.lasījumā nobalsots

 

Priekšli-kumi par izmaiņām

2009.gada valsts budžets kopā ar grozījumiem

 

 

1.lasījumā nobalsots

 

Priekšlikumi par izmaiņām

Ministru kabineta atzinums

 

Komisijas atzinums

 

 

4.pieli-

kums izslēgts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37. Centrālā zemes komisija

 

 

Neatbalstīts

 

Neatbalstīts

 

04.pielikums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resursi izdevumu segšanai

105 378

 

-2 107

103 271

 

 

 

 

 

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

105 378

 

-2 107

103 271

 

 

 

 

 

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

105 378

 

-2 107

103 271

 

 

 

 

 

Izdevumi – kopā

105 378

 

-2 107

103 271

 

 

 

 

 

Atlīdzība

75 180

 

-2 107

73 073

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.00.00   04.212  Zemes reformas īstenošana Latvijas Republikā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

19. Frakcija „Jaunais Laiks”

 

 

 

1.lasījumā nobalsots

 

Priekšlikumi par izmaiņām

 

 

1.lasījumā nobalsots

 

Priekšlikumi par izmaiņām

Ministru kabineta atzinums

 

Komisijas atzinums

 

47. Radio un Televīzija

 

Neatbalstīts

 

Neatbalstīts

03.pielikums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resursi izdevumu segšanai

11 300 867

3725834

 

 

 

 

 

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

11 296 843

3725834

 

 

 

 

 

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

11 296 843

3725834

 

 

 

 

 

Izdevumi – kopā

11 300 867

3725834

 

 

 

 

 

 

 

20. Deputāti I.Druviete, K.Šadurskis

 

47. Radio un Televīzija

 

Neatbalstīts

 

Neatbalstīts

03.pielikums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resursi izdevumu segšanai

11 300 867

+3 725 834

 

 

 

 

 

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi – kopā

4 024

4 024

 

 

 

 

 

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

11 296 843

+3 725 834

 

 

 

 

 

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

11 296 843

+3 725 834

 

 

 

 

 

Izdevumi – kopā

11 300 867

+3 725 834

 

 

 

 

 

& nbsp;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Partijas "Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā" frakcija

 

10. Aizsardzības ministrija

 

15. Izglītības un zinātnes ministrija

 

Neatbalstīts

 

Neatbalstīts

03.pielikums

 

 

03.pielikums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resursi izdevumu segšanai

226 055 258

-43 221 479

Resursi izdevumu segšanai

221 574 733

43 221 479

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Politisko organizāciju (partiju) apvienības "Saskaņas Centrs" frakcija

 

Valsts speciālais budžets

 

18. Labklājības ministrija

 

Neatbalstīts

 

Neatbalstīts

 

03.pielikums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ieņēmumi  - kopā

1 781 488 152

 

 

 

 

 

 

 

Nodokļu ieņēmumi

1 669 000 000

 

 

 

 

 

 

 

Sociālās apdrošināšanas iemaksas -  kopā

1 669 000 000

 

 

 

 

 

 

 

Nenodokļu ieņēmumi

94 853 929

 

 

 

 

 

 

 

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi  - kopā

129 110

 

 

 

 

 

 

 

Transferti

17 505 113

 

 

 

 

 

 

 

Izdevumi - kopā

1 557 201 803

  + 40 700 000

 

 

 

 

 

04 00 00

Sociālā apdrošināšana

 

 

 

 

 

 

 

 

Ieņēmumi  - kopā

1 781 488 152

 

 

 

 

 

 

 

Izdevumi kopā

1 557 201 803

+ 40 700 000

 

 

 

 

 

 

Sociālie pabalsti

1 530 201 004

+ 40 700 000

 

 

 

 

 

 

Piezīme:  Valsts sociālā pabalsta palielinājums no 45 LVL līdz 60 LVL

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Ministru kabinets

 

 

 

 

Atbalstīts

Atbalstīts

10. Aizsardzības ministrija

 

 

 

 

 

3.pielikums

 

 

 

 

 

Resursi izdevumu segšanai

226 055 258

-155 736

 

 

 

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi – kopā

1 372 419

 

 

 

 

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

10 740 937

 

 

 

 

Transferti

18 742

 

 

 

 

Valsts budžeta transferti

18 742

 

 

 

 

Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti

18 742

 

 

 

 

Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā

18 742

 

 

 

 

Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

18 742

 

 

 

 

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

213 923 160

-155 736

 

 

 

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

213 923 160

-155 736

 

 

 

Izdevumi – kopā

226 055 258

-155 736

 

 

 

Atlīdzība

99 210 706

 

 

 

 

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu

8 647

 

 

 

 

33.00.00. Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. Ministru kabinets

 

 

 

 

Atbalstīts

Atbalstīts

12. Ekonomikas ministrija

 

 

 

 

 

3.pielikums

 

 

 

 

 

Resursi izdevumu segšanai

111 427 224

-5 956 000

 

 

 

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi – kopā

4 137 629

 

 

 

 

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

1 341 042

 

 

 

 

Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam

55 838

 

 

 

 

Transferti

115 900

 

 

 

 

Valsts budžeta transferti

115 900

 

 

 

 

Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti

115 900

 

 

 

 

Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā

115 900

 

 

 

 

Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem

115 900

 

 

 

 

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

105 832 653

-5 956 000

 

 

 

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

105 832 653

-5 956 000

 

 

 

Izdevumi – kopā

111 290 416

-5 956 000

 

 

 

Atlīdzība

19 041 899

 

 

 

 

Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos

55 838

 

 

 

 

Finansiālā bilance

136 808

 

 

 

 

Finansēšana

-136 808

 

 

 

 

Naudas līdzekļi

-136 808

 

 

 

 

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-136 808

 

 

 

 

32.03.00 Atbalsts mājokļiem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. Ministru kabinets

 

 

 

 

Atbalstīts

Atbalstīts

15. Izglītības un zinātnes ministrija

 

 

 

 

 

3.pielikums

 

 

 

 

 

Resursi izdevumu segšanai

221 574 733

-386 210

 

 

 

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi – kopā

11 972 259

 

 

 

 

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

10 364 979

 

 

 

 

Transferti

490 079

 

 

 

 

Valsts budžeta transferti

490 079

 

 

 

 

Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti

490 079

 

 

 

 

Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā

490 079

 

 

 

 

Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem

490 079

 

 

 

 

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

198 747 416

-386 210

 

 

 

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

194 951 658

-386 210

 

 

 

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā

3 795 758

 

 

 

 

Izdevumi – kopā

220 443 968

-386 210

 

 

 

Atlīdzība

63 721 184

 

 

 

 

Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos

3 795 758

 

 

 

 

Finansiālā bilance

1 130 765

 

 

 

 

Finansēšana

-1 130 765

 

 

 

 

Aizņēmumi

-3 734 405

 

 

 

 

Saņemto aizņēmumu atmaksa

-3 734 405

 

 

 

 

Aizdevumi

2 603 640

 

 

 

 

Izsniegto aizdevumu saņemtā atmaksa

2 603 640

 

 

 

 

01.14.00 Mācību literatūras iegāde

 

 

 

 

 

02.00.00 Profesionālās izglītības mācību iestādes

 

 

 

 

 

 

 

 

< /td>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. Ministru kabinets

 

 

 

 

Atbalstīts

Atbalstīts

17. Satiksmes ministrija

 

 

 

 

 

3.pielikums

 

 

 

 

 

Resursi izdevumu segšanai

425 626 659

-17 927 866

 

 

 

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi – kopā

3 114 892

 

 

 

 

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

36 781 950

 

 

 

 

Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam

1 647 372

 

 

 

 

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

385 729 817

-17 927 866

 

 

 

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

358 112 020

-17 927 866

 

 

 

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā

27 617 797

 

 

 

 

Izdevumi – kopā

428 818 795

-17 927 866

 

 

 

Atlīdzība

5 103 448

 

 

 

 

Atmaksa valsts pamatbudžetā no Eiropas Savienības palīdzības programmu un Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļiem par Latvijas valsts ieguldītajiem finanšu resursiem Kohēzijas fonda projektos un SAPARD programmā

1 647 372

 

 

 

 

Atmaksa valsts budžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem

27 617 797

 

 

 

 

Finansiālā bilance

-3 192 136

 

 

 

 

Finansēšana

3 192 136

 

 

 

 

Naudas līdzekļi

3 192 136

 

 

 

 

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

3 192 136

 

 

 

 

23.04.00 Mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. Ministru kabinets

 

 

 

 

Atbalstīts

Atbalstīts

18. Labklājības ministrija

 

 

 

 

 

3.pielikums

 

 

 

 

 

Resursi izdevumu segšanai

191 920 085

-75 000

 

 

 

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi – kopā

5 764 230

 

 

 

 

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

186 155 855

-75 000

 

 

 

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

179 723 585

-75 000

 

 

 

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā

6 432 270

 

 

 

 

Izdevumi – kopā

191 920 085

-75 000

 

 

 

Atlīdzība

30 169 878

 

 

 

 

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu

17 558 497

 

 

 

 

Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos

6 432 270

 

 

 

 

05.04.00 Valsts sociālo pakalpojumu administrēšana, uzraudzība un kontrole

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. Ministru kabinets

 

 

 

 

Atbalstīts

Atbalstīts

21. Vides ministrija

 

 

 

 

 

3.pielikums

 

 

 

 

 

Resursi izdevumu segšanai

169 397 999

-500 000

 

 

 

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi – kopā

2 170 081

 

 

 

 

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

38 293 198

 

 

 

 

Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam

10 697 589

 

 

 

 

Transferti

1 646 837

 

 

 

 

Valsts budžeta transferti

1 646 837

 

 

 

 

Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti

1 646 837

 

 

 

 

Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā

1 646 837

 

 

 

 

Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem

1 646 837

 

 

 

 

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

127 287 883

-500 000

 

 

 

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

127 287 883

-500 000

 

 

 

Izdevumi – kopā

172 661 265

-500 000

 

 

 

Atlīdzība

10 803 088

 

 

 

 

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem uz valsts pamatbudžetu

18 742

 

 

 

 

Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos

8 369

 

 

 

 

Atmaksa valsts pamatbudžetā no Eiropas Savienības palīdzības programmu un Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļiem par Latvijas valsts ieguldītajiem finanšu resursiem Kohēzijas fonda projektos un SAPARD programmā

10 689 220

 

 

 

 

Finansiālā bilance

-3 263 266

 

 

 

 

Finansēšana

3 263 266

 

 

 

 

Naudas līdzekļi

3 263 266

 

 

 

 

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

3 263 266

 

 

 

 

21.02.00 Vides aizsardzības projekti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. Ministru kabinets

 

 

 

 

Atbalstīts

Atbalstīts

36. Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija

 

 

 

 

 

3.pielikums

 

 

 

 

 

Resursi izdevumu segšanai

22 141 771

-129 025

 

 

 

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi – kopā

1 005 000

 

 

 

 

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

1 400 114

 

 

 

 

Transferti

1 299 089

 

 

 

 

Valsts budžeta transferti

1 299 089

 

 

 

 

Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti

1 299 089

 

 

 

 

Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā

1 299 089

 

 

 

 

Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem

1 299 089

 

 

 

 

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

18 437 568

-129 025

 

 

 

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

18 437 568

-129 025

 

 

 

Izdevumi – kopā

22 141 771

-129 025

 

 

 

Atlīdzība

3 308 457

 

 

 

 

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu

13 014

 

 

 

 

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem uz valsts pamatbudžetu

3 520

 

 

 

 

01.02.00 Valsts programma bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabošanai

 

 

 

 

 

01.07.00 Jaunatnes politikas valsts programma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

30. Ministru kabinets

 

 

 

 

Atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā nr.31

Atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā nr.31

58. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija

 

 

 

 

 

3.pielikums

 

 

 

 

 

Resursi izdevumu segšanai

54 543 918

-8 570 163

 

 

 

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi – kopā

94 170

 

 

 

 

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

1 458 048

 

 

 

 

Transferti

1 408 207

 

 

 

 

Valsts budžeta transferti

1 408 207

 

 

 

 

Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti

1 408 207

 

 

 

 

Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā

1 408 207

 

 

 

 

Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem

1 408 207

 

 

 

 

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

51 583 493

-8 570 163

 

 

 

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

51 583 493

-8 570 163

 

 

 

Izdevumi – kopā

56 231 684

-8 570 163

 

 

 

Atlīdzība

5 039 958

 

 

 

 

Finansiālā bilance

-1 687 766

 

 

 

 

Finansēšana

1 687 766

 

 

 

 

Naudas līdzekļi

1 687 766

 

 

 

 

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

1 687 766

 

 

 

 

25.01.00 Atbalsts novadiem infrastruktūras attīstībai

 

 

 

 

 

25.05.00 Pašvaldību vienotās informācijas sistēmas attīstība un uzturēšana

 

 

 

 

 

25.06.00 Atbalsts telpiskās plānošanas politikas īstenošanai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

 

 

 

 

Atbalstīts

Atbalstīts

58. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija

 

 

 

 

 

3.pielikums

 

 

 

 

 

Resursi izdevumu segšanai

54 543 918

-8 570 163

 

 

 

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi – kopā

94 170

 

 

 

 

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

1 458 048

 

 

 

 

Transferti

1 408 207

 

 

 

 

Valsts budžeta transferti

1 408 207

 

 

 

 

Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti

1 408 207

 

 

 

 

Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā

1 408 207

 

 

 

 

Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem

1 408 207

 

 

 

 

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

51 583 493

-8 570 163

 

 

 

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

51 583 493

-8 570 163

 

 

 

Izdevumi – kopā

56 231 684

-8 570 163

 

 

 

Atlīdzība

5 039 958

 

 

 

 

Finansiālā bilance

-1 687 766

 

 

 

 

Finansēšana

1 687 766

 

 

 

 

Naudas līdzekļi

1 687 766

 

 

 

 

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

1 687 766

 

 

 

 

25.01.00 Atbalsts novadiem infrastruktūras attīstībai

 

 

 

 

 

25.02.00 Atbalsts pašvaldību investīciju projektiem

 

 

 

 

 

25.05.00 Pašvaldību vienotās informācijas sistēmas attīstība un uzturēšana

 

 

 

 

 

25.06.00 Atbalsts telpiskās plānošanas politikas īstenošanai

 

 

 

 

 

62. Mērķdotācijas pašvaldībām

 

 

 

 

 

 12.00.00 Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem

 

 

 

 

 

 


Priekšlikums par izmaiņām 14.pielikumā

 

1.lasījuma nobalsotā redakcija

Nr.

Priekšlikumi

Ministru kabineta attieksme

Komisijas attieksme

Likuma “Par valsts budžetu 2009.gadam”

14.pielikums

Valsts budžeta ilgtermiņa saistību maksimāli pieļaujamais apjoms

 

32

Deputāti G.Blumbergs, A.Bērziņš, V.Aizbalts, B.Rivža, V.Ščerbatihs

Papildināt likuma „Par valsts budžetu 2009.gadam” 14.pielikuma „Valsts budžeta ilgtermiņa saistību maksimāli pieļaujamais apjoms” apakšprogrammu „Dotācija Latvijas Olimpiskajai komitejai (LOK) – valsts galvoto aizdevumu atmaksai”, apakšprogrammas kods 09.23.00, ar šādu priekšlikumu:

Neatbalstīts

Neatbalstīts

Program-mas, apakš-program-mas kods

 Saistību uzdevumu veidi

Projekta kods

2009.gadā

2010.gadā

2011.gadā

Tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai

 

Program-mas, apakš-program-mas kods

 Saistību uzdevumu veidi

Projekta kods

2009.gadā

2010.gadā

2011.gadā

Tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.23.00

Dotācija Latvijas Olimpiskajai komitejai (LOK) – valsts galvoto aizdevu-mu atmaksai

 

 

 

 

 

 

09.23.00

Dotācija Latvijas Olimpiskajai komitejai (LOK) - valsts galvoto aizdevumu atmaksai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citas ilgtermiņa saistības

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resursi izdevumu segšanai

 

 

 

5 108 615

27 369 721

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

 

 

 

5 108 615

27 369 721

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

 

 

 

5 108 615

27 369 721

 

 

< p class=MsoNormal> 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izdevumi - kopā

 

 

 

5 108 615

27 369 721

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzturēšanas izdevumi

 

 

 

5 108 615

27 369 721

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

 

 

 

5 108 615

27 369 721

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subsīdijas un dotācijas

 

 

 

5 108 615

27 369 721

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tajā skaitā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidzemes Olimpiskais centrs Valmierā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resursi izdevumu segšanai

 

 

 

1 078 867

6 561 333

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

 

 

 

1 078 867

6 561 333

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

 

 

 

1 078 867

6 561 333

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izdevumi - kopā

 

 

 

1 078 867

6 561 333

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzturēšanas izdevumi

 

 

 

1 078 867

6 561 333

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

 

 

 

1 078 867

6 561 333

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subsīdijas un dotācijas

 

 

 

1 078 867

6 561 333

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daugavpils Olimpiskais centrs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resursi izdevumu segšanai

 

 

 

1 361 349

7 029 588

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

 

 

 

1 361 349

7 029 588

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

 

 

 

1 361 349

7 029 588

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izdevumi - kopā

 

 

 

1 361 349

7 029 588

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzturēšanas izdevumi

 

 

 

1 361 349

7 029 588

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

 

 

 

1 361 349

7 029 588

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subsīdijas un dotācijas

 

 

 

1 361 349

7 029 588

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemgales Olimpiskais centrs Jelgavā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resursi izdevumu segšanai

 

 

 

1 207 133

6 233 267

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

 

 

 

1 207 133

6 233 267

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

 

 

 

1 207 133

6 233 267

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izdevumi - kopā

 

 

 

1 207 133

6 233 267

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzturēšanas izdevumi

 

 

 

1 207 133

6 233 267

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

 

 

 

1 207 133

6 233 267

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subsīdijas un dotācijas

 

 

 

1 207 133

6 233 267

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olimpiskā centra "Ventspils" attīstības projekts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resursi izdevumu segšanai

 

 

 

794 167

4 100 833

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

 

 

 

794 167

4 100 833

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

 

 

 

794 167

4 100 833

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izdevumi - kopā

 

 

 

794 167

4 100 833

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzturēšanas izdevumi

 

 

 

794 167

4 100 833

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

 

 

 

794 167

4 100 833

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subsīdijas un dotācijas

 

 

 

794 167

4 100 833

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bobsleja un kamaniņu trases "Sigulda" rekonstrukcijas projekts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resursi izdevumu segšanai

 

 

 

667 100

3 444 700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

 

 

 

667 100

3 444 700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

 

 

 

667 100

3 444 700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izdevumi - kopā

 

 

 

667 100

3 444 700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzturēšanas izdevumi

 

 

 

667 100

3 444 700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

 

 

 

667 100

3 444 700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subsīdijas un dotācijas

 

 

 

667 100

3 444 700

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Priekšlikums par izmaiņām 18.pielikumā

 

1.lasījuma nobalsotā redakcija

Nr.

Priekšlikumi

Ministru kabineta attieksme

Komisijas attieksme

Likuma “Par valsts budžetu 2009.gadam”

18.pielikums

Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem

 

33

Deputāts A.Brigmanis

Izdarīt grozījumus likuma 18.pielikumā:

“Jaungulbenes pagasta pirmsskolas izglītības iestādes ēkas daļēja renovācija un piebūve 50 000”  aizstāt  ar tekstu “Jaungulbenes pagasta Gulbīšu vidusskolas energoefektivitātes paaugstināšanas projekta realizācija 50 000”:

Atbalstīts

Atbalstīts

Pilsētas un rajoni

Projekta nosaukums

Ls

 

Pilsētas un rajoni

Projekta nosaukums

Ls

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gulbenes rajons

Jaungulbenes pagasta pirmsskolas izglītības iestādes ēkas daļēja renovācija un piebūve

50 000

 

Gulbenes rajons

Jaungulbenes pagasta pirmsskolas izglītības iestādes ēkas daļēja renovācija un piebūve

50 000