Rīgā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā

 

05.12.2008.                   Nr.90/TA-3548

 

Saeimas Prezidijam

 

Nosūtām izskatīšanai Ministru kabineta sēdē atbalstīto likumprojektu "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā". Likumprojektu izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Nikuļceva 67036946, Inese.Nikulceva@tm.gov.lv).

Minēto likumprojektu lūdzam atzīt par steidzamu.

 

Pielikumā: 1. Likumprojekts uz 1 lp.

2. Likumprojekta anotācija uz 9 lp.

3. Ministru kabineta 2008.gada 2.decembra sēdes protokola Nr.86  41.§ izraksts uz 1 lp.

 

 

 

Ministru prezidents                   I.Godmanis

 

 

 

 

 

 

Stafecka 67082931


Likumprojekts

 

Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā

 

Izdarīt Latvijas Sodu izpildes kodeksā šādus grozījumus:

 

52.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

 

"Ar brīvības atņemšanu notiesātajiem noteikts normālais nedēļas darba laiks – 40 stundas. Notiesātajiem noteikta astoņu stundu darbadiena piecu dienu darba nedēļā. Ja darba rakstura dēļ nevar noteikt piecu dienu darba nedēļu, nosaka sešu dienu darba nedēļu, šādā gadījumā dienas darba laika ilgums nedrīkst pārsniegt septiņas stundas. Darba (maiņas) sākums un beigas noteiktas brīvības atņemšanas iestādes dienas kārtībā. Notiesātie atbrīvojami no darba svētku dienās un brīvdienās.";

 

izteikt piektās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

 

"Strādājošiem notiesātajiem piešķir sešas darbadienas ilgu apmaksātu atvaļinājumu, bet strādājošiem nepilngadīgajiem notiesātajiem – 12 darbadienas ilgu apmaksātu atvaļinājumu.";

 

izslēgt sestās daļas pirmo teikumu.

 

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.maijā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tieslietu ministrs

G.Bērziņš


Likumprojekta

“Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā”

 anotācija

 

 I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 1. Atsauce uz Deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību, politikas plānošanas dokumentu un citiem dokumentiem, kuros dots uzdevums izstrādāt normatīvā akta projektu

2008. gada 21. oktobrī Satversmes tiesa pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2008-02-03, atzīstot Latvijas Sodu izpildes kodeksa 52. panta pirmās daļas pirmo teikumu un trešo teikumu daļā par atpūtas dienu, kā arī sestās daļas pirmo teikumu par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 107. pantam un spēkā neesošu no 2009. gada 1. maija.

 2. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

1. Latvijas Sodu izpildes kodeksa (turpmāk – Kodekss) 52. panta pirmās daļas pirmais un trešais teikums paredz, ka ar brīvības atņemšanu notiesātajiem noteikta astoņu stundu darbadiena sešu darbdienu nedēļā un notiesātajiem piešķirama viena atpūtas diena nedēļā. Satversmes tiesa spriedumā norādījusi, ka saskaņā ar Darba likumu darbinieka normālais dienas darba laiks nedrīkst pārsniegt astoņas stundas, bet normālais nedēļas darba laiks — 40 stundas. Lai gan Satversmes tiesa ir atzinusi, ka ieslodzīto darba attiecības nevar vērtēt tāpat kā darba attiecības ārpus ieslodzījuma un ka ieslodzīto nodarbinātībai ir atšķirīgs tiesiskais regulējums, tomēr Satversmes tiesa norādījusi, ka uz ieslodzītajām personām ir attiecināmas visas Satversmē noteiktās cilvēka pamattiesības, ciktāl tās nav ierobežotas un ir savienojamas ar soda izciešanas mērķi un ieslodzījuma režīmu. Satversmes tiesa uzskata, ka nav gūstams apstiprinājums tam, ka ieslodzīto tiesības uz normālu darba laiku, proti, uz 40 stundu darba nedēļu un vismaz vienu brīvdienu, būtu jāierobežo, līdz ar to Kodeksa 52. panta pirmās daļas pirmais un trešais teikums neatbilst Satversmes 107. pantam.

2. Kodeksa 52. panta piektā daļa paredz, ka strādājošiem notiesātajiem piešķir sešu darbadienu ilgu atvaļinājumu, bet strādājošiem nepilngadīgajiem notiesātajiem - 12 darbadienu ilgu atvaļinājumu, savukārt 52. panta sestās daļas pirmais teikums - ka notiesāto atvaļinājums netiek apmaksāts. Satversmes tiesa spriedumā norādījusi, ka apmaksāts atvaļinājums ir viena no Satversmes 107. pantā paredzētajām garantijām. Satversmes tiesa norāda, ka ieslodzīto personu tiesības uz apmaksātu atvaļinājumu var ierobežot (piemēram, nosakot mazāku atvaļinājuma dienu skaitu nekā paredzēts Darba likumā), taču tās nevar atņemt pēc būtības. Kodeksa 52. panta sestās daļas pirmais teikums apmaksātu atvaļinājumu neparedz vispār un līdz ar to neatbilst Satversmes 107. pantam.

 3.  Normatīvā akta projekta būtība

 

 

      Likumprojekts sagatavots Satversmes tiesas sprieduma lietā Nr. 2008-02-03 izpildei.

1. Kodeksa 52. panta pirmo daļu paredzēts izteikt jaunā redakcijā, paredzot notiesātajiem astoņu stundu darbadienu piecu dienu darba nedēļā līdzīgi kā Darba likums noteic attiecībā uz darbiniekiem. Tomēr, ja darba rakstura dēļ nevar noteikt piecu dienu darba nedēļu, ieslodzītām personām nosaka sešu dienu darba nedēļu, šajā gadījumā dienas darba laika ilgums nedrīkst pārsniegt septiņas stundas.

2. Likumprojekts paredz svītrot Kodeksa 52. panta sestās daļas pirmo teikumu par to, ka ieslodzīto personu atvaļinājums netiek apmaksāts. Ņemot vērā Satversmes tiesas spriedumā norādīto, ka ieslodzītajām personām var noteikt mazāku atvaļinājuma dienu skaitu kā paredzēts Darba likumā, saturiski netiek mainīta Kodeksa 52.panta piektā daļa, kas paredz, ka strādājošiem notiesātajiem piešķir sešu darbadienu ilgu atvaļinājumu, bet strādājošiem nepilngadīgajiem notiesātajiem - 12 darbadienu ilgu atvaļinājumu. Vienlaikus 52.panta otrās daļas teksts tiek papildināts ar norādi, ka atvaļinājums ir apmaksāts.

Atbilstoši Satversmes tiesas spriedumam Saeimai likums „Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā” jāpieņem līdz 2009. gada 1.maijam, tādēļ tas virzāms steidzamības kārtībā.

4. Cita informācija

Nav.

 

 II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 1. Vispārēja ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības pārmaiņām

  Vispārējā ietekme uz sabiedrību ir pozitīva, jo likumprojekts nodrošinās augstāku ieslodzīto personu cilvēktiesību aizsardzības līmeni.

 2. Ekonomiskā ietekme:

2.1. makroekonomiskā vide;

2.2. preču un pakalpojumu ražošanas apjoms un kvalitāte;

2.3. cenas;

2.4. eksporta un importa apjoms;

2.5. konkurences apstākļi;

2.6. jauninājumi un pētījumi;

2.7. augstāka resursu izmantošanas efektivitāte

  Nav attiecināms  

 3. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi, administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu komersantiem, pašnodarbinātajām personām, zemnieku un zvejnieku saimniecībām

  Likumprojekts paredz pienākumu darba devējiem, kas nodarbina notiesātas personas, noteikt 40 stundu darba nedēļu (iepriekšējo 48 stundu vietā), kā arī apmaksāt atvaļinājumu sešas darba dienas (12 darba dienas – nepilngadīgajiem notiesātajiem).

 4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu fiziskām personām

  Nav attiecināms  

 5. Sociālā ietekme:  

5.1. sociālās situācijas izmaiņas;

5.2. nodarbinātība

 

  Nav attiecināms  

 6. Ietekme uz vidi:

6.1. dabas resursu lietošana;

6.2. ietekme uz piesārņojošo vielu emisiju vidē;

6.3. darbības radītie atkritumi;

6.4. ķīmisko vielu produktu ražošana;

6.5. ietekme uz īpaši aizsargājamām sugām vai biotopiem;

6.6. ietekme uz īpaši aizsargājamām teritorijām;

6.7. cita veida piesārņojuma emisija vidē

   Nav attiecināms  

 7. Cita ietekme

  Nav attiecināms  

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

    2008

Turpmākie trīs gadi

  2009

    2010

2011

 1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos:

1.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

1.2. speciālais budžets;

1.3. pašvaldību budžets

1529,4

 

1529,4

 

0

0

0

 2. Izmaiņas budžeta izdevumos:

2.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

2.2. speciālais budžets;

2.3. pašvaldību budžets 

1529,4

 

1529,4

 

328,5

 

328,5

467,8

 

467,8

467,8

 

467,8

 3. Finansiālā ietekme:

3.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

3.2. speciālais budžets;

3.3. pašvaldību budžets  

 

Nav attiecināms

-328,5

 

-328,5

-467,8

 

-467,8

-467,8

 

-467,8

 4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai  

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

 5. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā)

 

2008 gadā

629,5 notiesāto skaits, kuri nodarbināti saimnieciskajā apkalpē, atlīdzības ”bāzes” izdevumi 1 529 406 lati, no tiem atalgojums 1 232 497 lati un VSAOI 296 909 lati.

Saskaņā ar Latvijas Sodu izpildes kodeksa 52.panta pirmo daļu notiesātajiem noteikta 8 stundu darbadiena 6 darbadienu nedēļā (2408 notiesāto darba stundu skaits gadā) un to kopējais darba stundu skaits ieslodzījuma vietu saimnieciskajā apkalpē – 1515836 stundas gadā (2408 x 629,5).

 

No 2009. gada 1. maija

Saskaņā ar Satversmes tiesas sprieduma lietā Nr.2008-02-03 stāšanos spēkā no 2009.gada 1.maija, lai nodrošinātu notiesāto nodarbinātības 8 stundu darbadienu 5 darbadienu nedēļā un piešķirto apmaksāto sešu darbadienu ilgu atvaļinājumu, Ieslodzījuma vietu pārvaldei būs nepieciešams papildu finansējums.

 

Nepieciešamais notiesāto skaits ieslodzījuma vietu saimnieciskajā apkalpē:

629,5 x 2408 : 1947 = 779 amata vietas,

kur:

629,5 – notiesāto amata vietu skaits, kuri nodarbināti ieslodzījuma vietu saimnieciskajā apkalpē;

2408 – notiesāto darba stundu skaits gadā, ja strādā 48 stundas nedēļā;

1947 – darba stundu skaits pie normāla darba laika (1995 stundas gadā), atņemot 48 stundas ikgadējā atvaļinājuma.

Papildus nepieciešamais finansējums mēnešalgai:

150 x 180 lati x 8 mēneši = 216 000 Ls,

kur:

150 – papildus nepieciešamo amata vietu skaits (779 – 629,5),

180 Ls – minimālā mēnešalga no 2009.gada 1. janvāra.

 

Papildus nepieciešamais finansējums atvaļinājumam:
779 x 51,43 Ls = 40 064 Ls,

kur:

779 – Kopējais notiesāto amata vietu skaits, kuri nodarbināti ieslodzījuma vietu saimnieciskajā apkalpē;

51,43 Ls – 6 dienu apmaksāts atvaļinājums

 

Papildus nepieciešamais finansējums piemaksām par nakts darbu un darbu svētku dienās

150 x 180 Ls x 0,04 x 8 mēneši = 8 640 Ls,

kur:

150 - papildus nepieciešamo amata vietu skaits;

180 Ls – minimālā mēnešalga no 2009. gada 1. janvāra;

4% - vidējais piemaksas apmērs par nakts darbu un darbu svētku dienās (Ieslodzījuma vietu pārvaldes 2008.gada atskaites faktiskie dati par 6 mēnešiem)

 

Darba devēja VSAOI (24,09%):

264 704 x 24,09% = 63 767 Ls

 

Kopā atlīdzība

264 704 Ls + 63 767 Ls = 328 471 Ls

 

2010. gadā un turpmāk

Nepieciešamais notiesāto skaits saimnieciskajā apkalpē:

629,5 x 2408 : 1947 = 779 amata vietas,

kur:

629,5 – notiesāto amata vietu skaits, kuri nodarbināti ieslodzījuma vietu saimnieciskajā apkalpē;

2408 – notiesāto darba stundu skaits gadā, ja strādā 48 stundas nedēļā;

1947– darba stundu skaits pie normāla darba laika (1995 stundas gadā), atņemot 48 stundas ikgadējā atvaļinājuma.

Papildus nepieciešamais finansējums mēnešalgai:

150 x 180 lati x 12 mēneši = 324 000 Ls,

kur:

150 – papildus nepieciešamo amata vietu skaits (779 – 629,5),

180 Ls – minimālā mēnešalga no 2009. gada 1. janvāra.

 

Papildus nepieciešamais finansējums atvaļinājumam:
779 x 51,43 Ls = 40 064 Ls,

kur:

779 – Kopējais notiesāto amata vietu skaits, kuri nodarbināti saimnieciskajos darbos;

51,43 Ls – 6 dienu apmaksāts atvaļinājums

 

Papildus nepieciešamais finansējums piemaksām par nakts darbu un darbu svētku dienās

150 x 180 Ls x 0,04 x 12 mēneši = 12 960 Ls,

kur:

150 - papildus nepieciešamo amata vietu skaits;

180 Ls – minimālā mēnešalga no 2009. gada 1. Janvāra.

4% - vidējais piemaksas apmērs par nakts darbu un darbu svētku dienās (Ieslodzījuma vietu pārvaldes 2008.gada atskaites faktiskie dati par 6 mēnešiem)

 

Darba devēja VSAOI (24,09%):

377 024 x 24,09% = 90 825 Ls

 

Kopā atlīdzība

377 024 Ls + 90 825 Ls = 467 849 Ls

 6. Cita informācija 

 

2009.gadā nepieciešamo papildu finansējumu pieprasīt no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.

Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu Tieslietu ministrijai likumprojekta īstenošanai 2010. un turpmākajos gados izskatīt Ministru kabinetā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu jauno politikas iniciatīvu pieteikumiem gadskārtējā valsts budžeta projekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā.

 

 IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti, to būtība, kā arī ministrija, kura ir atbildīga par tā sagatavošanu. Par Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) – norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt 

Nav

 2. Cita informācija

  Nav attiecināms

 

 V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

 1. Saistības pret Eiropas Savienību

  Nav attiecināms  

 2. Saistības pret citām valstīm un starptautiskajām institūcijām un organizācijām

Pienākums ievērot Eiropas Padomes Ministru komitejas 2006. gada 11. janvāra rekomendāciju Rec(2006)2 „Eiropas cietumu noteikumi”.

 3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem 

 Eiropas Padomes Ministru komitejas 2006. gada 11. janvāra rekomendācija Rec(2006)2 „Eiropas cietumu noteikumi” paredz, ka maksimālo darba stundu skaitu dienā un nedēļā ieslodzītajiem nosaka, ievērojot vietējos noteikumus vai paražas, kas reglamentē brīvībā esošo darba ņēmēju nodarbinātību (26.15. punkts).

 4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

 Attiecīgo Eiropas Savienības tiesību aktu veids (piemēram, Eiropas Kopienas dibināšanas līgums, direktīva, regula, lēmums, vadlīnijas, rekomendācijas), nosaukums, datums un numurs, kuru prasības tiek pārņemtas vai ieviestas ar normatīvo aktu

  Nav attiecināms  

  

2.tabula

 Eiropas Savienības tiesību akts un attiecīgā panta Nr. (uzskaitot katru direktīvas vienību – pantu, daļu, punktu, apakšpunktu)

 Latvijas normatīvā akta projekta norma, kas pārņem katru šīs tabulas 1.ailē norādīto direktīvas vienību (uzskaitot visu normatīvā akta projekta vienību Nr.)

 Komentāri

 Nav attiecināms  

  Nav attiecināms    

   Nav attiecināms   

 5. Saistības sniegt paziņojumu Eiropas Savienības institūcijām atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta sniegšanas un finanšu noteikumu projektiem

  Nav

 6. Cita informācija

   Nav attiecināms  

 

 VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

 1. Ar kurām pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizācijām un citām iesaistītajām institūcijām konsultācijas ir notikušas

  Atsevišķas konsultācijas nav notikušas.

Likumprojekts atbalstīts Tieslietu ministrijas darba grupā, kas tika izveidota Latvijas Sodu izpildes kodeksa pilnveidošanai. Darba grupā piedalās sabiedriskās politikas centra „Providus” un Tiesībsarga biroja pārstāvji.

 2. Kāda ir šo pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizāciju un citu iesaistīto institūciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti to iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

  Atsevišķas konsultācijas nav notikušas. Likumprojekts atbalstīts Tieslietu ministrijas darba grupā, kas tika izveidota Latvijas Sodu izpildes kodeksa pilnveidošanai.

 

 3. Kāds konsultāciju veids un sabiedrības informēšanas pasākumi ir izmantoti

Nav attiecināms

 4. Konsultācijas ar ekspertiem

 Nav attiecināms 

 5. Cita informācija

  Nav attiecināms

 

 VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

  Jaunu valsts institūciju veidošana nav nepieciešama, esošo institūciju funkcijas netiks paplašinātas.

 2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

   Likums pēc tā pieņemšanas tiks publicēts oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un ievietots normatīvo aktu informācijas sistēmā „NAIS”, kā arī informācijas sistēmā www.likumi.lv.

 3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

  Likumprojekts neierobežo indivīda tiesības.

 4. Cita informācija

  Nav

 

 

 

 

Tieslietu ministrs                                                                  G.Bērziņš

 

 

Valsts sekretārs

Juridiskā dienesta vadītāja

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

M.Lazdovskis

I.Bergmane

L.Popova

I.Nikuļceva

 

 

28.10.2008. 8:32

1937

I.Nikuļceva

67036946, Inese.Nikulceva@tm.gov.lv


 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

___________________________________________________________

protokola izraksts

 

 

Rīgā

Nr.86

2008.gada 2.decembrī

 

 

41.§

 

Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā"

     TA-3548

___________________________________________________________

(G.Bērziņš, I.Godmanis)

 

     1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

     Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

     2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.

     3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.

     4. Pēc likuma stāšanās spēkā Tieslietu ministrijai sagatavot un tieslietu ministram iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā rīkojuma projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu ne vairāk kā 328471 lata apmērā no valsts pamatbudžeta apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem", lai nodrošinātu likuma izpildi 2009.gadā.

     5. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu 2010.gadā un turpmākajos gados izskatīt Ministru kabinetā vienlaikus ar visu ministriju budžeta prioritāšu pieteikumiem, sagatavojot valsts budžeta projektu kārtējam gadam.

     

 

 

Ministru prezidents

  

I.Godmanis

 

Valsts kancelejas direktora vietā - direktora vietniece tiesību aktu lietās

  

E.Dreimane

 

 

 

2008-MK-PROT-86-0212-#41.doc 1