Rīgā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā

 

04.12.2008.                   Nr.90/TA-3420

 

Saeimas Prezidijam

 

Nosūtām izskatīšanai Ministru kabineta sēdē atbalstīto likumprojektu "Grozījumi Civilstāvokļa aktu likumā". Likumprojektu izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Iklāva 67226222, arija.iklava@tm.gov.lv).

 

Pielikumā: 1. Likumprojekts uz 1 lp.

2. Likumprojekta anotācija uz 5 lp.

3. Ministru kabineta 2008.gada 20.novembra sēdes protokola Nr.81  40.§ izraksts uz 1 lp.

 

 

 

Ministru prezidents                   I.Godmanis

 

 

 

 

 

 

Stafecka 67082931

 


Likumprojekts

 

Grozījumi Civilstāvokļa aktu likumā

 

Izdarīt Civilstāvokļa aktu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2005, 8.nr.; 2006, 12.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Izteikt 2.panta trešo daļu šādā redakcijā:

 

"(3) Dzimtsarakstu nodaļas izveidošana ir katras vietējās pašvaldības kompetencē. Dzimtsarakstu nodaļas darbības iecirknis sakrīt ar attiecīgās republikas pilsētas vai novada administratīvās teritorijas robežām. Pēc saskaņošanas ar tieslietu ministru vietējās pašvaldības, savstarpēji vienojoties, var izveidot kopīgu dzimtsarakstu nodaļu vai vienā republikas pilsētā vai novadā izveidot vairākas dzimtsarakstu nodaļas."

 

2. Izslēgt 19.panta 1.punktā vārdus "(novads, pagasts, pilsēta)".

 

3. Aizstāt 31.panta otrajā daļā vārdus "reģistrēts bērna dzimšanas fakts" ar vārdiem "glabājas bērna dzimšanas reģistrs".

 

4. Pārejas noteikumos:

aizstāt 4.punktā vārdus "novadu, pagastu un rajona pilsētu" (attiecīgā skaitlī un locījumā) ar vārdiem "novadu un republikas pilsētu";

aizstāt 5.punktā vārdus "Novadu un pilsētu" ar vārdiem "Vietējo pašvaldību" un vārdus "novada vai pilsētas" ar vārdiem "novada vai republikas pilsētas";

papildināt pārejas noteikumus ar 6.punktu šādā redakcijā:

 

"6. Līdz novada dzimtsarakstu nodaļas izveidošanai, bet ne ilgāk kā līdz 2009.gada 30.decembrim, darbu turpina novada pagastu un pagasta pilsētu dzimtsarakstu nodaļas."

 

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.

 

 

 

 

 

Tieslietu ministrs

G.Bērziņš


Likumprojekta „Grozījumi Civilstāvokļa aktu likumā” anotācija

 

1. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. 1. Atsauce uz Deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību, politikas plānošanas dokumentu un citiem dokumentiem, kuros dots uzdevums izstrādāt normatīvā akta projektu

Likumprojekts izstrādāts saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 22. februāra rīkojuma Nr. 90 „Par nepieciešamajiem grozījumiem ar pašvaldību darbību saistītajos likumos, pabeidzot vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālo reformu” 6. punktā doto uzdevumu izvērtēt grozījumu nepieciešamību 2. un 3. pielikumā norādītajos likumos un, ja nepieciešams, līdz 2008. gada 10. oktobrim iesniegt Ministru kabinetā attiecīgos likumprojektus. Šā rīkojuma 3. pielikuma „Likumi, kuros nepieciešams izdarīt grozījumus, kas saistīti ar attiecīgo administratīvo teritoriju, vietējo pašvaldību domju (padomju) un citu institūciju neesamību” 4. punktā ir ietverts Civilstāvokļa aktu likums.

2. Pašreizējās situācijas raksturojums

Saskaņā ar Administratīvi teritoriālās reformas likuma (turpmāk – Reformas likums) 5. panta pirmo daļu pēc administratīvi teritoriālās reformas Latvijā ir šādas administratīvās teritorijas: apriņķi, novadi un republikas pilsētas. Reformas likuma 6. pants paredz, ka vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālā reforma tiek realizēta līdz 2009. gada vietējo pašvaldību vēlēšanām. Saskaņā ar Reformas likuma 6.panta pirmo daļu ir apstiprināts Ministru kabineta 2006. gada 28. jūnija rīkojums Nr. 478 „Par vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālā iedalījuma projektu”, kurā ir paredzēta deviņu republikas pilsētu un 103 novadu pašvaldību izveidošana.

Šobrīd saskaņā ar Civilstāvokļa aktu likumu civilstāvokļa aktu reģistrācija ir valsts deleģēta funkcija pašvaldību dzimtsarakstu nodaļām un  dzimtsarakstu nodaļas izveidošana ir katra novada, pagasta un pilsētas pašvaldības kompetencē.

Administratīvi teritoriālās reformas ietvaros pagasti un pilsētas tiks iekļautas novados vai pagasti vai pilsētas ar lauku teritoriju pārveidotas par novadiem. Rezultātā nebūs pagastu un pilsētu pašvaldību. Tādējādi Civilstāvokļa aktu likumā nepieciešams regulēt, kā tiks izveidotas un darbosies pašvaldību dzimtsarakstu nodaļas.

3. Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojekts paredz izdarīt labojumus, kas saistīti ar civilstāvokļa aktu reģistrācijas funkciju deleģēšanu pašvaldību dzimtsarakstu nodaļām un dzimtsarakstu nodaļu izveidošanu novados un republikas pilsētās.

4. Cita informācija

Nav attiecināms

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz

sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Vispārējā ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības pārmaiņām

Nav attiecināms

2. Ekonomiskā ietekme:

2.1. makroekonomiskā vide;

2.2. preču un pakalpojumu ražošanas apjoms un kvalitāte;

2.3. cenas;

2.4. eksporta un importa apjoms;

2.5. konkurences apstākļi;

2.6. jauninājumi un pētījumi;

2.7. augstāka resursu izmantošanas efektivitāte

Nav attiecināms

3. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi, administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu komersantiem, pašnodarbinātajām personām, zemnieku un zvejnieku saimniecībām

Nav attiecināms

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu fiziskām personām

Nav attiecināms

5. Sociālā ietekme:

5.1. sociālās situācijas izmaiņas;

5.2. nodarbinātība

Nav attiecināms

6. Ietekme uz vidi:

6.1. dabas resursu lietošana;

6.2. ietekme uz piesārņojošo vielu emisiju vidē;

6.3. darbības radītie atkritumi;

6.4. ķīmisko vielu produktu ražošana;

6.5. ietekme uz īpaši aizsargājamām sugām vai biotopiem;

6.6. ietekme uz īpaši aizsargājamām teritorijām;

6.7. cita veida piesārņojuma emisija

Nav attiecināms

7. Cita ietekme

Nav attiecināms

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz

valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

2008. gads

Turpmākie trīs gadi

2009.

2010.

2110

1

2

3

4

5

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos:

1.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

1.2. speciālais budžets;

1.3. pašvaldību budžets 

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

2. Izmaiņas budžeta izdevumos:

2.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

2.2. speciālais budžets;

2.3. pašvaldību budžets  

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

3. Finansiālā ietekme:

3.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

3.2. speciālais budžets;

3.3. pašvaldību budžets  

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai  

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins:

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

6. Cita informācija

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz

spēkā esošo tiesību sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti, to būtība, kā arī ministrija, kura ir atbildīga par tā sagatavošanu. Par Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojekta) – norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

Papildus jāveic grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 29. novembra noteikumos Nr. 904 „Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas kārtību, civilstāvokļa aktu reģistru paraugiem, reģistru glabāšanas kārtību un termiņiem, kā arī to dokumentu paraugiem, kurus izsniedz, pamatojoties uz reģistru ierakstiem”, precizējot 4., 7., 10., 11., 13., 14. un 16. pielikumu atbilstoši administratīvi teritoriālajam iedalījumam saskaņā ar Reformas likuma 5. panta pirmo daļu.

Atbildīgā institūcija – Tieslietu ministrija.

2. Cita informācija

Nav attiecināms

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām

atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Nav attiecināms

2. Saistības pret citām valstīm un starptautiskajām institūcijām un organizācijām

Nav attiecināms

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Nav attiecināms

4. Atbilstības izvērtējums

1. tabula

Attiecīgo Eiropas Savienības tiesību aktu veids (piemēram, Eiropas Kopienas dibināšanas līgums, direktīva, regula, lēmums, vadlīnijas, rekomendācijas), nosaukums, datums un numurs, kuru prasības tiek pārņemtas vai ieviestas ar normatīvo aktu

Nav attiecināms

2. tabula

Eiropas Savienības tiesību akts un attiecīgā panta Nr. (uzskaitot katru direktīvas vienību – pantu, daļu, punktu, apakšpunktu)

Latvijas normatīvā akta projekta norma, kas pārņem katru šīs tabulas 1.ailē norādīto direktīvas vienību (uzskaitot visu normatīvā akta projekta vienību Nr.)

Komentāri

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

5. Saistības sniegt paziņojumu Eiropas Savienības institūcijām atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta sniegšanas un finanšu noteikumu projektiem

Nav attiecināms

6. Cita informācija

Nav attiecināms

 

VI. Kādas konsultācijas noteikušas,

sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizācijām un citām iesaistītajām institūcijām konsultācijas ir notikušas

Notikušas konsultācijas ar visu izveidoto novadu dzimtsarakstu nodaļu vadītājiem.

2. Kāda ir šo pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizāciju un citu iesaistīto institūciju pozīcija (atbalsts, iestrādāti to iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Atbalsta

3. Kāds konsultāciju veids un sabiedrības informēšanas pasākumi ir izmantoti

Notikuši trīs Tieslietu ministrijas organizēti semināri visu pilsētu un novadu dzimtsarakstu nodaļu vadītājiem, kā arī Krāslavas, Ludzas un Rēzeknes rajona pagastu dzimtsarakstu nodaļu vadītājiem.

4. Konsultācijas ar ekspertiem

Konsultācijas nav notikušas

5. Cita informācija

Nav attiecināms

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Jaunu valsts institūciju radīšana nav nepieciešama. Normatīvā akta izpildei tiks reorganizētas esošās dzimtsarakstu nodaļas. Normatīvā akta izpildi nodrošinās vietējās pašvaldības.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likums tiks publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” (arī laikraksta mājas lapā), portālā www.nais.lv un www.likumi.lv

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Nav attiecināms

4. Cita informācija

Nav attiecināms

 

 

 

 

 

Tieslietu ministrs                                                                                                 G. Bērziņš

 

 

 

 

Valsts sekretārs

Juridiskā dienesta vadītāja

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

 

M. Lazdovskis

I. Bergmane

L. Popova

Ā. Iklāva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.11.2008. 16:49

1136

D. Švarca

67830686; Dzintra.Svarca@tm.gov.lv


 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

___________________________________________________________

protokola izraksts

 

 

Rīgā

Nr.81

2008.gada 20.novembrī

 

 

40.§

 

Likumprojekts "Grozījumi Civilstāvokļa aktu likumā"

     TA-3420

___________________________________________________________

(G.Bērziņš, I.Godmanis)

 

     1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

     Valsts kancelejai kopīgi ar Tieslietu ministriju precizēt projektu, un Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

     2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.

     

 

 

Ministru prezidents

  

I.Godmanis

 

Valsts kancelejas direktore

  

G.Veismane

 

 

 

2008-MK-PROT-81-2011-#40.doc

1