Rīgā, 2008

 

Rīgā, 2008.gada 3.decembrī

Nr.9/3 – ______________

 

SAEIMAS PREZIDIJAM

 

 

Saskaņā ar Kārtības ruļļa 79.pantu, Juridiskā komisija iesniedz Saeimai izskatīšanai likumprojektu “Grozījums Latvijas Republikā ievēlēto Eiropas Parlamenta deputātu darbības finansēšanas kārtības likumā”.

Juridiskā komisija lūdz minēto likumprojektu nodot tikai Juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija.

Saskaņā ar Kārtības ruļļa 86.pantu, Juridiskā komisija lūdz minēto likumprojektu izskatīt pirmajā lasījumā š.g. 11.decembra Saeimas sēdē bez atkārtotas izskatīšanas komisijā.

Juridiskā komisija lūdz atzīt minēto likumprojektu par steidzamu.

 

Pielikumā: likumprojekts uz 1.lpp. un anotācija uz 1.lpp.

 

 

Ar cieņu,

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētāja                                      V.Muižniece


 

Likumprojekts

 

Iesniedz Juridiskā komisija                     

 

 

 

                            

Grozījums Latvijas Republikā ievēlēto Eiropas Parlamenta deputātu darbības finansēšanas kārtības likumā

 

 

 

 

          Izdarīt Latvijas Republikā ievēlēto Eiropas Parlamenta deputātu darbības finansēšanas kārtības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2008, nr.5) šādu grozījumu:

 

          Papildināt Pārejas noteikumus ar 3. punktu šādā redakcijā:

„3. No 2009.gada 1.aprīļa līdz 2009.gada 31.decembrim, piemērojot likuma 3. un 4.pantu, izmantojams Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā norādītais sabiedriskajā sektorā strādājošo vidējās darba samaksas apmērs 2007.gadā, šim darba samaksas apmēram piemērojot koeficientu 0.812.”

 

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

 

 

 


Likumprojekta

“Grozījums Latvijas Republikā ievēlēto Eiropas Parlamenta deputātu darbības finansēšanas kārtības likumā”

ANOTĀCIJA

 

1. Kādēļ likums ir vajadzīgs?

Latvijas Republikā ievēlēto Eiropas Parlamenta deputātu amata alga tiek izmaksāta no Saeimas budžetā šim mērķim piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem. Budžeta racionālas un taupīgas izlietošanas nolūkā nepieciešams 2009.gadā ierobežot Eiropas Parlamenta deputātu amatalgas pieaugumu.

Likumprojekts nepieciešams, lai noteiktu kārtību, ka no 2009.gada 1.aprīļa līdz 2009.gada 31.decembrim Eiropas Parlamenta deputāta amata alga tiktu aprēķināta piemērojot koeficientu 0.812.

 

2. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību?

Nav būtiskas ietekmes.

3. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem?

Likumprojekts veidots atbilstoši likuma “Par valsts budžetu 2009.gadam” normām.

4. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu?

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst likumprojekts?

Likumprojekts šo jomu neskar.

6. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot likumprojektu?

Ar Saeimas Juridisko biroju.

7. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

Normatīvā akta izpilde tiks nodrošināta ar jau esošo institūciju palīdzību, to kompetences ietvaros.