Rīgā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā

 

03.12.2008.                Nr.90/TA-3379

 

Saeimas Prezidijam

 

Nosūtām izskatīšanai Ministru kabineta sēdē atbalstīto likumprojektu "Grozījumi Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likumā". Likumprojektu izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Miķelsone 67013179, marite.mikelsone@em.gov.lv).

 

Pielikumā: 1. Likumprojekts uz 1 lp.

2. Likumprojekta anotācija uz 6 lp.

3. Ministru kabineta 2008.gada 11.novembra sēdes protokola Nr.80  47.§ izraksts uz 2 lp.

 

 

 

Ministru prezidents                                                     I.Godmanis

 

 

 

 

 

 

Stafecka 67082931

 


Likumprojekts

 

Grozījumi Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likumā

 

Izdarīt Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 22.nr.; 2001, 17.nr.; 2005, 5.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Aizstāt 1.panta 1.punktā vārdus "Griškānu pagasta un Vērēmu pagasta" ar vārdiem "Rēzeknes novada Griškānu pagasta un Vērēmu pagasta".

 

2. Papildināt 3.panta otro daļu aiz vārdiem "ir jāveicina Rēzeknes" ar vārdiem "Rēzeknes novada".

 

3. Izteikt 9.panta otro daļu šādā redakcijā:

 

"(2) Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas akciju sabiedrības padomes sastāvā iekļauj vienu pārstāvi no Rēzeknes pilsētas domes, divus pārstāvjus no Rēzeknes novada domes un divus Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas komersantu deleģētus pārstāvjus."

 

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomikas ministrs

K.Gerhards


Likumprojekta

„Grozījumi Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likumā” anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 1. Atsauce uz Deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību, politikas plānošanas dokumentu un citiem dokumentiem, kuros dots uzdevums izstrādāt normatīvā akta projektu

  Saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 29.jūlija sēdē lemto (Prot.Nr.54 18.§ 3.punkts) uzdots ministrijām, Valsts kancelejai un Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam līdz šā gada 10.oktobrim sagatavot un iesniegt kā Ministru kabineta lietu likumprojektus par grozījumiem Ministru kabineta 2008.gada 22.februāra rīkojuma Nr.90 "Par nepieciešamajiem grozījumiem ar pašvaldību darbību saistītajos likumos, pabeidzot vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālo reformu" 2. un 3.pielikumā uzskaitītajos likumos. Minētā rīkojuma 3.pielikuma 60.punktā iekļauts Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likums (turpmāk – Likums), par kuru atbildīgā institūcija ir Ekonomikas ministrija.

 2. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

Saskaņā ar Administratīvi teritoriālās reformas likuma 5.panta pirmo daļu pēc administratīvi teritoriālās reformas Latvijā ir šādas administratīvās teritorijas: apriņķi, novadi un republikas pilsētas. Savukārt minētā likuma 6.pants nosaka, ka vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālā reforma tiek realizēta līdz 2009.gada vietējo pašvaldību vēlēšanām. Pamatojoties uz iepriekš minēto, nepieciešams Likumu  grozīt.

 3.  Normatīvā akta projekta būtība

 

 

  Pēc 2009. gada vietējo pašvaldību vēlēšanām, Griškānu pagasts un Vērēmu pagasts nebūs vairs  patstāvīga administratīvā vienība, bet gan daļa no Rēzeknes novada, līdz ar to  Likumā  jāprecizē Griškānu pagasta  un Vērēmu pagasta nosaukums papildinot tos ar vārdiem „Rēzeknes novada”.

Tāpat jāprecizē pašvaldību lēmējinstitūcijas atbilstoši vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālajam iedalījumam, nosakot, ka turpmāk lēmējinstitūcijas funkcijas veiks Rēzeknes pilsētas dome un Rēzeknes novada dome. Kā arī Rēzeknes pilsēta, Griškānu pagasts  un Vērēmu pagasts pēc 2009.gada vietējo pašvaldību vēlēšanām būs vienota administratīvā teritorija ar nosaukumu – Rēzeknes novads.

 

 Nepieciešams noteikt, ka likums stājas spēkā 2009. gada 1.jūlijā.

 

 4. Cita informācija

 

 

  Nav attiecināms

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 1. Vispārēja ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības pārmaiņām

  Nav attiecināms

 2. Ekonomiskā ietekme:

2.1. makroekonomiskā vide;

2.2. preču un pakalpojumu ražošanas apjoms un kvalitāte;

2.3. cenas;

2.4. eksporta un importa apjoms;

2.5. konkurences apstākļi;

2.6. jauninājumi un pētījumi;

2.7. augstāka resursu izmantošanas efektivitāte

  Nav attiecināms

 3. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi, administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu komersantiem, pašnodarbinātajām personām, zemnieku un zvejnieku saimniecībām

 

  Nav attiecināms

 4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu fiziskām personām

  Nav attiecināms

 5. Sociālā ietekme:  

5.1. sociālās situācijas izmaiņas;

5.2. nodarbinātība

 

  Nav attiecināms

 6. Ietekme uz vidi:

6.1. dabas resursu lietošana;

6.2. ietekme uz piesārņojošo vielu emisiju vidē;

6.3. darbības radītie atkritumi;

6.4. ķīmisko vielu produktu ražošana;

6.5. ietekme uz īpaši aizsargājamām sugām vai biotopiem;

6.6. ietekme uz īpaši aizsargājamām teritorijām;

6.7. cita veida piesārņojuma emisija vidē

 

  Nav attiecināms

 7. Cita ietekme

  Nav attiecināms

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

  

 (tūkst. latu)

 Rādītāji

 2008. gads

 Turpmākie trīs gadi

2009. gads

2010.gads

2011.gads

 1

 2

3

4

5

 1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos:

1.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

1.2. speciālais budžets;

1.3. pašvaldību budžets

 

  Nav attiecināms

Nav attiecināms  

Nav attiecināms  

Nav attiecināms  

 2. Izmaiņas budžeta izdevumos:

2.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

2.2. speciālais budžets;

2.3. pašvaldību budžets 

 

  Nav attiecināms

  Nav attiecināms

  Nav attiecināms

  Nav attiecināms

 3. Finansiālā ietekme:

3.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

3.2. speciālais budžets;

3.3. pašvaldību budžets 

 

  Nav attiecināms

Nav attiecināms  

Nav attiecināms  

Nav attiecināms  

 4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai 

 

  Nav attiecināms

  Nav attiecināms

  Nav attiecināms

  Nav attiecināms

 5. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā)

 

  

 

 Nav attiecināms

 

 

 6. Cita informācija 

 

Nav attiecināms  

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti, to būtība, kā arī ministrija, kura ir atbildīga par tā sagatavošanu. Par Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) – norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt 

  Nav attiecināms  

 2. Cita informācija

  Nav attiecināms

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

 1. Saistības pret Eiropas Savienību

Nav attiecināms    

 2. Saistības pret citām valstīm un starptautiskajām institūcijām un organizācijām

Nav attiecināms  

 3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem 

Nav attiecināms  

 

 4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

 Attiecīgo Eiropas Savienības tiesību aktu veids (piemēram, Eiropas Kopienas dibināšanas līgums, direktīva, regula, lēmums, vadlīnijas, rekomendācijas), nosaukums, datums un numurs, kuru prasības tiek pārņemtas vai ieviestas ar normatīvo aktu

Nav attiecināms    

  

2.tabula

 Eiropas Savienības tiesību akts un attiecīgā panta Nr. (uzskaitot katru direktīvas vienību – pantu, daļu, punktu, apakšpunktu)

 Latvijas normatīvā akta projekta norma, kas pārņem katru šīs tabulas 1.ailē norādīto direktīvas vienību (uzskaitot visu normatīvā akta projekta vienību Nr.)

 Komentāri

 Nav attiecināms  

 Nav attiecināms  

  Nav attiecināms  

 5. Saistības sniegt paziņojumu Eiropas Savienības institūcijām atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta sniegšanas un finanšu noteikumu projektiem

  Nav attiecināms  

 6. Cita informācija

  Nav attiecināms  

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

 1. Ar kurām pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizācijām un citām iesaistītajām institūcijām konsultācijas ir notikušas

Nav attiecināms

 2. Kāda ir šo pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizāciju un citu iesaistīto institūciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti to iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

 Nav attiecināms   

 3. Kāds konsultāciju veids un sabiedrības informēšanas pasākumi ir izmantoti

Konsultācijas un sabiedrības informēšanas pasākumi nav nepieciešami.  

 4. Konsultācijas ar ekspertiem

Konsultācijas ar ekspertiem nav nepieciešamas.    

 5. Cita informācija

  Nav attiecināms.  

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Nav attiecināms

 2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

  Likums tiks publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un būs pieejami Interneta tīklā:  Normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS) un bezmaksas datu bāzē www.likumi.lv.

 3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Nav attiecināms

 4. Cita informācija

  Nav attiecināms

 

Ekonomikas ministrs                                                                        K.Gerhards                                

 

Valsts sekretārs

 

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

A.Matīss

Dž.Innusa

D.Pūne

M.Miķelsone

 

31.10.2008. 8:41

1002

M.Miķelsone

marita.mikelsone@em.gov.lv                                

67013179

 


 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

___________________________________________________________

protokola izraksts

 

 

Rīgā

Nr.80

2008.gada 11.novembrī

 

 

47.§

 

Likumprojekts "Grozījumi Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likumā"

     TA-3379

___________________________________________________________

(K.Gerhards, E.Zalāns, M.Gruškevics, L.Straujuma, G.Bērziņš, S.Rāgs, D.Lucaua, R.Vējonis, R.Beinarovičs, I.Godmanis)

 

     1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

     Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

     2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.

     3. Pieņemt zināšanai reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra sniegto informāciju par tiem likumprojektiem, kuri vēl nav iesniegti Saeimā saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" pārejas noteikumu 22.punktā paredzēto.

     4. Pieņemt zināšanai, ka reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra sniegtajā informācijā minēto Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošo likumprojektu izstrāde nav nepieciešama.

     5. Pieņemt zināšanai, ka reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra sniegtajā informācijā minētie Tieslietu ministrijas kompetencē esošie likumprojekti Valsts kancelejā tiks iesniegti, kad Saeima būs pieņēmusi Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu.

     6. Atbildīgajiem ministriem steidzami nodrošināt vēl neiesniegto likumprojektu iesniegšanu Valsts kancelejā un savstarpēju aktuālās informācijas apmaiņu ar Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 14.oktobra sēdē (prot. Nr.74 19.§ 3.punkts) dotajam uzdevumam.

 

 

Ministru prezidents

  

I.Godmanis

 

Valsts kancelejas direktore

  

G.Veismane

 

 

 

2008-MK-PROT-80-1111-#47.doc

1