Rīgā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā

 

02.12.2008.                   Nr.90/TA-3518

 

Saeimas Prezidijam

 

Nosūtām izskatīšanai Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja izstrādāto Ministru kabineta sēdē atbalstīto likumprojektu "Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā"". Likumprojektu izstrādāja Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (atbildīgā amatpersona - Griga 67356165-328, Kristine.Griga@knab.gov.lv).

 

Pielikumā: 1. Likumprojekts uz 1 lp.

2. Likumprojekta anotācija uz 6 lp.

3. Ministru kabineta 2008.gada 25.novembra sēdes protokola Nr.83   36.§ izraksts uz 1 lp.

 

 

 

Ministru prezidents                   I.Godmanis

 

 

 

 

 

 

Stafecka 67082931

 


Likumprojekts

 

 

Grozījumi likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”

 

     Izdarīt likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 11.nr.; 2003, 6., 12.nr.; 2006, 2., 20.nr.; 2007, 14.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdus „dome (padome)” (attiecīgajā skaitlī un locījumā) ar vārdu „dome” (attiecīgajā skaitlī un locījumā).

2. 10.pantā:

papildināt ceturto daļu aiz vārdiem „pašvaldību izpilddirektori” ar vārdiem „viņu vietnieki”;

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

„(5) Republikas pilsētu domju un novada domju priekšsēdētājiem, viņu vietniekiem, šo pašvaldību izpilddirektoriem un viņu vietniekiem jāievēro šā panta ceturtās daļas noteikumi arī divus gadus pēc tam, kad viņi beiguši pildīt attiecīgā valsts amatpersonas amata pienākumus.”

3. Izteikt 18.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

„(1) Valsts amatpersona drīkst rīkoties ar valsts vai pašvaldības mantu, tai skaitā finanšu līdzekļiem, likumā, Ministru kabineta noteikumos, kā arī vietējo pašvaldību saistošajos noteikumos paredzētajā kārtībā.”

 

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.

 

 

Ministru prezidents

KNAB priekšnieka v.i.

 

Juridiskās nodaļas vadītāja

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.Godmanis

A.Vilks

V.Zeppa-Priedīte

I.Mozja

K.Griga

 

 

2008.10.20. 16:01

173

K.Griga

 67356165-328, Kristine.Griga@knab.gov.lv


 

Likumprojekta

„Grozījumi likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”

anotācija

 

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1.Atsauce uz Deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību, politikas plānošanas dokumentu un citiem dokumentiem, kuros dots uzdevums izstrādāt normatīvā akta projektu.

           

2008.gada 29.jūlija Ministru kabineta sēdes protokols Nr.54, 18.§

2. Pašreizējās situācijas raksturojums

Pašreizējā likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” redakcijā tiek lietota terminoloģija atbilstoši likumā „Par pašvaldībām” (ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 2005.gada 17.februārim) noteiktajam. Ņemot vērā, ka Saeima 2008.gada 17.jūlijā ir pieņēmusi likumu „Grozījumi likumā „Par pašvaldībām””, kurā ir noteiks terminu „pašvaldības dome (padome)” aizstāt ar terminu „pašvaldības dome” likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” ir nepieciešams veikt grozījumus atbilstoši likumā „Grozījumi likumā „Par pašvaldībām”” (Saeimā pieņemts 2008.gada 17.jūlijā) noteiktajam.

Vienlaikus, ņemot vērā, ka likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta pirmās daļas 14.punktā un 7.panta piektajā daļā pašvaldības priekšsēdētāja vietnieka un izpilddirektora vietnieka amats pēc minētajā likumā noteiktajiem speciālajiem amatu savienošanas ierobežojumiem attiecīgi pielīdzināms priekšsēdētāja un izpilddirektora amatam, arī likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 10.panta ceturto un piekto daļu ir nepieciešams papildināt attiecīgi ar pašvaldības priekšsēdētāja vietniekiem un izpilddirektora vietniekiem.

3. Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojekta mērķis ir, lai saistībā ar attiecīgo administratīvo teritoriju, vietējo pašvaldības domju (padomju) un citu institūciju neesamību pēc 2009.gada vietējo pašvaldību vēlēšanām nodrošinātu vienotu terminoloģijas lietojumu normatīvajos aktos.

Turklāt, ņemot vērā, ka saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta pirmās daļas 14.punktu pašvaldību priekšsēdētāju vietnieki un izpilddirektoru vietnieki ir valsts amatpersonas tāpat kā pašvaldību priekšsēdētāji un izpilddirektori un minētajām valsts amatpersonām ir noteikti vienādi speciālie amatu savienošanas ierobežojumi, likumprojekts paredz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 10.panta ceturto un piekto daļu attiecīgi papildināt arī ar pašvaldību priekšsēdētāju vietniekiem un izpilddirektoru vietniekiem, tādējādi nosakot arī šīm valsts amatpersonām vienādus komercdarbības ierobežojumus.

4. Cita informācija

Nav.

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 

1.Vispārēja  ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības pārmaiņām

Nav attiecināms

2.  Ekonomiskā ietekme:

2.1. makroekonomiskā vide;

2.2. preču un pakalpojumu ražošanas apjoms un kvalitāte;

2.3. cenas;

2.4. eksporta un importa apjoms;

2.5. konkurences apstākļi;

2.6. jauninājumi un pētījumi;

2.7. augstāka resursu izmantošanas efektivitāte

 

Nav attiecināms

3. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu komersantiem, pašnodarbinātajām personām, zemnieku un zvejnieku saimniecībām.

Nav attiecināms

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu fiziskām personām

Nav attiecināms

5. Sociālā ietekme:  

5.1. sociālās situācijas izmaiņas;

5.2. nodarbinātība

 

Nav attiecināms

6.Ietekme uz vidi

6.1. dabas resursu lietošana;

6.2. ietekme uz piesārņojošo vielu emisiju vidē;

6.3. darbības radītie atkritumi;

6.4. ķīmisko vielu produktu ražošana;

6.5. ietekme uz īpaši aizsargājamām sugām vai biotopiem;

6.6. ietekme uz īpaši aizsargājamām teritorijām;

6.7. cita veida piesārņojuma emisija vidē

 

Nav attiecināms

7.Cita ietekme

Nav.

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

 

2008

 

Turpmākie trīs gadi

 

 

2009

2010

2011

 

1

2

3

4

5

 

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos:

1.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

1.2. speciālais budžets;

1.3. pašvaldību budžets

 

 

0

 

0

 

0

 

0

 

2. Izmaiņas budžeta izdevumos:

2.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

2.2. speciālais budžets;

2.3. pašvaldību budžets 

 

 

0

 

0

 

0

 

0

 

3. Finansiālā ietekme:

3.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

3.2. speciālais budžets;

3.3. pašvaldību budžets

 

 

Nav attiecināms

 

Nav attiecināms

 

Nav attiecināms

 

Nav attiecināms

 

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

 

5. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā)

 

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

 

Nav attiecināms

6. Cita informācija

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz

spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti, to būtība, kā arī ministrija, kura ir atbildīga par tā sagatavošanu.

Par Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) - norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Papildus normatīvie akti nav jāizdod

 

2. Cita informācija

2008.gada 29.jūlija Ministru kabineta sēdē (protokols Nr.54, 18.§) uzdots arī ministrijām un Valsts kancelejai sagatavot un iesniegt kā Ministru kabineta lietu likumprojektus par grozījumiem Ministru kabineta 2008.gada 22.februāra rīkojuma Nr.90 „Par nepieciešamajiem grozījumiem ar pašvaldību darbību saistītajos likumos, pabeidzot vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālo reformu” 2. un 3.pielikumā uzskaitītajos likumos. 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

 

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Nav attiecināms

2. Saistības pret citām valstīm un starptautiskajām institūcijām un  organizācijām

Nav attiecināms

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Nav attiecināms

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgo  Eiropas Savienības tiesību aktu veids (piemēram, Eiropas Kopienas dibināšanas līgums, direktīva, regula, lēmums, vadlīnijas, rekomendācijas), nosaukums, datums un numurs, kuru prasības tiek pārņemtas vai ieviestas ar normatīvo aktu  

Nav attiecināms

2.tabula

Eiropas Savienības tiesību akts un attiecīgā panta Nr. (uzskaitot katru direktīvas vienību – pantu, daļu, punktu, apakšpunktu)

Latvijas normatīvā akta projekta norma, kas pārņem katru šīs tabulas 1.ailē norādīto direktīvas vienību (uzskaitot visu normatīvā akta projekta vienību Nr.)

Komentāri

 

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

 

5. Saistības sniegt paziņojumu Eiropas Savienības institūcijām atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta sniegšanas un finanšu noteikumu projektiem

Nav attiecināms

6. Cita informācija

Nav

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,

sagatavojot normatīvā akta projektu

 

1. Ar kurām pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizācijām un citām iesaistītajām institūcijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas

2. Kāda ir šo pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizāciju un citu iesaistīto institūciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti to iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Nav attiecināms

3. Kāds konsultāciju veids un sabiedrības informēšanas pasākumi ir izmantoti

Nav attiecināms

4. Konsultācijas ar ekspertiem

Konsultācijas nav notikušas

5. Cita informācija

Konsultāciju organizēšana nebija nepieciešama, jo likumprojekts ir izstrādāts atbilstoši 2008.gada 29.jūlija Ministru kabineta sēdē (protokols Nr.54, 18.§) uzdotajam uzdevumam

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas.

Līdz ar likumprojekta pieņemšanu jaunas institūcijas netiek radītas, kā arī netiek paplašinātas esošo institūciju funkcijas.

Likumprojekta izpilde iespējama uzreiz pēc tā pieņemšanas, pārejas laiks nav nepieciešams.

Likuma izpildi nodrošinās Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs.

 

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likums pēc tā pieņemšanas tiks publicēts oficiālajos laikrakstos “Latvijas Vēstnesis” un “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs”,  ievietots Normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS), kā arī tiks publicēts portālā www.likumi.lv.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Indivīds var aizstāvēt savas tiesības Administratīvā procesa likumā un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā paredzētajā kārtībā, tas ir, Biroja administratīvos aktus un faktisko rīcību persona var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

4. Cita informācija

Nav.

 

 

 

Ministru prezidents                        I.Godmanis

 

 

 

KNAB priekšnieka v.i.

Juridiskās  nodaļas vadītāja

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

A.Vilks

V.Zeppa-Priedīte

I.Mozja

K.Griga

 

 

2008.10.16. 12:43

1157

K.Griga

7356165-328, Kristine.Griga@knab.gov.lv

 

 

 


 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

___________________________________________________________

protokola izraksts

 

 

Rīgā

Nr.83

2008.gada 25.novembrī

 

 

36.§

 

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā""

     TA-3518

___________________________________________________________

(A.Vilks, I.Godmanis)

 

     1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

     Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

     2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir Ministru prezidents.

     

 

 

Ministru prezidents

  

I.Godmanis

 

Valsts kancelejas direktore

  

G.Veismane

 

 

 

2008-MK-PROT-83-2511-#36.doc

1