Rīgā

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā

 

28.11.2008.                   Nr.90/TA-3498

 

Saeimas Prezidijam

 

Nosūtām izskatīšanai Ekonomikas ministrijas sagatavoto Ministru kabineta sēdē atbalstīto likumprojektu "Grozījums likumā "Par dzīvojamo telpu īri"". Likumprojektu izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Auders 67013078, martins.auders@em.gov.lv).

 

Pielikumā: 1. Likumprojekts uz 1 lp.

2. Likumprojekta anotācija uz 6 lp.

3. Ministru kabineta 2008.gada 25.novembra sēdes protokola Nr.83  60.§ izraksts uz 1 lp.

 

 

 

Ministru prezidents                   I.Godmanis

 

 

 

 

 

 

Stafecka 67082931


Likumprojekts

 

Grozījums likumā

“Par dzīvojamo telpu īri”

 

Izdarīt likumā “Par dzīvojamo telpu īri” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 7.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 4., 20.nr.; 1998, 15., 23.nr.; 2001, 16.nr.; 2005, 2.nr.; 2007, nr.3) grozījumu un papildināt 11.3 pantu ar devīto daļu šādā redakcijā:

„Par šā panta pirmajā daļā minēto pakalpojumu maksas paaugstināšanu īrnieks nav jābrīdina, ja  attiecīgā pakalpojuma maksas paaugstināšana saistīta ar sabiedrisko pakalpojumu regulatora noteiktajām tarifu izmaiņām”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

Ekonomikas ministrs

 

Valsts sekretāra vietā valsts sekretāra vietnieks

Juridiskā dienesta vadītāja

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

 

 

K.Gerhards

A.Liepiņš

Dž.Innusa

D.Pūne

M.Auders

 

06.11.2008. 12:16

104

M.Auders, 67013078

martins.auders@em.gov.lv

 

 

Likumprojekta

„Grozījums likumā „Par dzīvojamo telpu īri””

anotācija

 

 I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 1. Atsauce uz Deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību, politikas plānošanas dokumentu un citiem dokumentiem, kuros dots uzdevums izstrādāt normatīvā akta projektu

Nav attiecināms

 2. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

Likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 21.panta septītajā daļā noteikts, ka apstiprinātie tarifi stājas spēkā regulatora administratīvajā aktā noteiktajā dienā, taču ne agrāk kā 30 dienā pēc to publicēšanas. Savukārt likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 11.3panta piektajā daļā noteikts, ka par to, ka tiek paaugstināta maksa par šā panta pirmās daļas 1.punktā minētajiem pamatpakalpojumiem (t.i., apkure, aukstais ūdens, kanalizācija un sadzīves atkritumu izvešana), īrnieks rakstveidā brīdināms vismaz trīs mēnešus iepriekš, norādot maksas paaugstināšanas iemeslu un, ja īrnieks pieprasa, sniedzot finansiālo pamatojumu.

Līdz ar to likumā „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” un likumā „Par dzīvojamo telpu īri” ir noteikti atšķirīgi brīdināšanas (paziņošanas) termiņi. Īrniekiem noteiktie brīdināšanas termiņi atšķiras arī no tiem, kas noteikti attiecībā uz dzīvokļu īpašniekiem. Tādēļ ievērojot faktu, ka bez iepriekšējas paziņošanas jaunā maksa īrniekam nav saistoša, gadījumos, kad dzīvokļa īpašnieks dzīvokli izīrē, viņam divus mēnešus maksas paaugstinājums ir jāsedz no saviem līdzekļiem.

 3.  Normatīvā akta projekta būtība

 

 

Likumprojekts paredz noteikt, ka par pakalpojumu maksas paaugstināšanu īrnieks nav jābrīdina, ja  attiecīgā pakalpojuma maksas paaugstināšana saistīta ar sabiedrisko pakalpojumu regulatora noteiktajām tarifu izmaiņām.

 4. Cita informācija

 

 

  Nav attiecināms

 

 II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 1. Vispārēja ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības pārmaiņām

  Nav attiecināms

 2. Ekonomiskā ietekme:

2.1. makroekonomiskā vide;

2.2. preču un pakalpojumu ražošanas apjoms un kvalitāte;

2.3. cenas;

2.4. eksporta un importa apjoms;

2.5. konkurences apstākļi;

2.6. jauninājumi un pētījumi;

2.7. augstāka resursu izmantošanas efektivitāte

  Nav attiecināms

 3. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi, administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu komersantiem, pašnodarbinātajām personām, zemnieku un zvejnieku saimniecībām

 

  Nav attiecināms

 4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu fiziskām personām

  Nav attiecināms

 5. Sociālā ietekme:  

5.1. sociālās situācijas izmaiņas;

5.2. nodarbinātība

 

  Nav attiecināms

 6. Ietekme uz vidi:

6.1. dabas resursu lietošana;

6.2. ietekme uz piesārņojošo vielu emisiju vidē;

6.3. darbības radītie atkritumi;

6.4. ķīmisko vielu produktu ražošana;

6.5. ietekme uz īpaši aizsargājamām sugām vai biotopiem;

6.6. ietekme uz īpaši aizsargājamām teritorijām;

6.7. cita veida piesārņojuma emisija vidē

 

  Nav attiecināms

 7. Cita ietekme

  Nav attiecināms

 

 III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

  

 (tūkst. latu)

 Rādītāji

 2008. gads

 Turpmākie trīs gadi

2009. gads

2010.gads

2011.gads

 1

 2

3

4

5

 1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos:

1.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

1.2. speciālais budžets;

1.3. pašvaldību budžets

 

  Nav attiecināms

Nav attiecināms  

Nav attiecināms  

Nav attiecināms  

 2. Izmaiņas budžeta izdevumos:

2.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

2.2. speciālais budžets;

2.3. pašvaldību budžets 

 

  Nav attiecināms

  Nav attiecināms

  Nav attiecināms

  Nav attiecināms

 3. Finansiālā ietekme:

3.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

3.2. speciālais budžets;

3.3. pašvaldību budžets 

 

  Nav attiecināms

Nav attiecināms  

Nav attiecināms  

Nav attiecināms  

 4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai 

 

  Nav attiecināms

  Nav attiecināms

  Nav attiecināms

  Nav attiecināms

 5. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā)

 

  

 

 Nav attiecināms

 

 

 6. Cita informācija 

 

Nav attiecināms  

 

 IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti, to būtība, kā arī ministrija, kura ir atbildīga par tā sagatavošanu. Par Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) – norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt 

Nav attiecināms

 

 2. Cita informācija

  Nav attiecināms

 

 V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

 1. Saistības pret Eiropas Savienību

Nav attiecināms    

 2. Saistības pret citām valstīm un starptautiskajām institūcijām un organizācijām

Nav attiecināms  

 3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem 

Nav attiecināms  

 

 4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

 Attiecīgo Eiropas Savienības tiesību aktu veids (piemēram, Eiropas Kopienas dibināšanas līgums, direktīva, regula, lēmums, vadlīnijas, rekomendācijas), nosaukums, datums un numurs, kuru prasības tiek pārņemtas vai ieviestas ar normatīvo aktu

Nav attiecināms    

  

2.tabula

 Eiropas Savienības tiesību akts un attiecīgā panta Nr. (uzskaitot katru direktīvas vienību – pantu, daļu, punktu, apakšpunktu)

 Latvijas normatīvā akta projekta norma, kas pārņem katru šīs tabulas 1.ailē norādīto direktīvas vienību (uzskaitot visu normatīvā akta projekta vienību Nr.)

Nav attiecināms

 Nav attiecināms  

 Nav attiecināms  

  Nav attiecināms  

 5. Saistības sniegt paziņojumu Eiropas Savienības institūcijām atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta sniegšanas un finanšu noteikumu projektiem

  Nav attiecināms  

 6. Cita informācija

  Nav attiecināms  

 

 VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

 1. Ar kurām pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizācijām un citām iesaistītajām institūcijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas. Konsultāciju rezultātā paustais viedoklis nemainītu sagatavotā likumprojekta redakciju, jo likuma „Par dzīvojamo telpu īri” grozāmās normas pašreizējā redakcija ir pretrunā ar tiesiskās vienlīdzības principu.

 2. Kāda ir šo pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizāciju un citu iesaistīto institūciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti to iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

 Nav attiecināms

 3. Kāds konsultāciju veids un sabiedrības informēšanas pasākumi ir izmantoti

Konsultācijas un sabiedrības informēšanas pasākumi nav nepieciešami.  

 4. Konsultācijas ar ekspertiem

Konsultācijas ar ekspertiem nav nepieciešamas.    

 5. Cita informācija

  Nav attiecināms.  

 

 VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Nav attiecināms

 2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likums tiks publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un būs pieejami Interneta tīklā: Normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS) un bezmaksas datu bāzē www.likumi.lv.

 3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Indivīds savas tiesības saistībā ar regulatora pieņemtajiem lēmumiem varēs aizstāvēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

 4. Cita informācija

  Nav attiecināms

Ekonomikas ministrs                                                                  K.Gerhards

Ekonomikas ministrs

 

Valsts sekretāra vietā

valsts sekretāra vietnieks

Juridiskā dienesta vadītāja

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

 

 

K.Gerhards

A.Liepiņš

Dž.Innusa

D.Pūne

M.Auders

 

06.11.2008. 11:16

995

M.Auders, 67013078       

martins.auders@em.gov.lv

 

 


 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

___________________________________________________________

protokola izraksts

 

 

Rīgā

Nr.83

2008.gada 25.novembrī

 

 

60.§

 

Likumprojekts "Grozījums likumā "Par dzīvojamo telpu īri""

     TA-3498

___________________________________________________________

(K.Gerhards, M.Auders, E.Dreimane, V.Andrējeva, I.Godmanis)

 

     1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

     Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

     2. Pieņemt zināšanai ekonomikas ministra informāciju, ka likumprojekts sagatavots, ievērojot Patērētāju tiesību aizsardzības likuma prasības.

     3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.

     

 

 

Ministru prezidents

  

I.Godmanis

 

Valsts kancelejas direktore

  

G.Veismane

 

 

 

2008-MK-PROT-83-2511-#60.doc