Iesniedz Tautsaimniecības agrārās, vides un

16.06.2009.

9/8-

 

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Izskatot trešajā lasījumā likumprojektu “Grozījumi Ģenētiski modificēto organismu aprites likumā“ (reģ. nr. 993), Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija lūdz aizstāt dokumentu Nr.4442 (likumprojekta “Grozījumi ģenētiski modificēto organismu aprites likumā” tabula trešajam lasījumam) ar jaunu dokumentu – komisijas sagatavoto tabulu likumprojekta “Grozījumi Ģenētiski modificēto organismu aprites likumā” (reģ. nr. 993) trešajam lasījumam.

 

 

Pielikumā:  apkopoto priekšlikumu tabula likumprojekta                                           trešajam lasījumam uz .... lpp.

 

 

 

Ar cieņu,

 

 

 

Guntis Blumbergs

komisijas priekšsēdētājs

 


Iesniedz Tautsaimniecības agrārās, vides un        

reģionālās politikas komisija  

Likumprojekts trešajam lasījumam

Grozījumi Ģenētiski modificēto organismu aprites  likumā

(reģ. nr. 993/Lp9)

 

Spēkā esošā likuma redakcija

Otrā lasījuma redakcija

Nr. p.k.

Priekšlikumi

(23)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Grozījumi Ģenētiski modificēto organismu aprites likumā

 

 

 

Grozījumi Ģenētiski modificēto organismu aprites likumā

Ģenētiski modificēto organismu aprites likums

Izdarīt Ģenētiski modificēto organismu aprites likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2008, 1.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt Ģenētiski modificēto organismu aprites likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2008, 1.nr.) šādus grozījumus:

1.pants. Likumā lietotie termini

 

 

 

 

 

Likumā ir lietoti šādi termini:

 

 

 

 

 

1) ģenētiski modificēts organisms — jebkurš dzīvs organisms ar jaunu ģenētiskā materiāla kombināciju, kura iegūta, izmantojot likumā noteiktās ģenētiskās modifikācijas metodes;

 

 

 

 

 

2) ģenētiskās modifikācijas metodes:

 

 

 

 

 

a) nukleīnskābju rekombinācijas metodes — jaunu ģenētiskā materiāla kombināciju veidošana, ārpus organisma ar dažādiem līdzekļiem ievadot nukleīnskābju fragmentus vīrusā, baktēriju plazmīdā vai citā vektorsistēmā, kā arī tādu nukleīnskābju nogādāšana šūnās, kuras tajās neveidojas dabiski, taču spēj turpināt vairošanos,

 

 

 

 

 

b) metodes, kas saistītas ar ārpus organisma izveidotā ģenētiskā materiāla tiešu ievadīšanu organismā, tai skaitā ar mikroinjekciju, makroinjekciju, mikroinkapsulāciju,

 

 

 

 

 

c) šūnu un protoplastu sapludināšanas vai hibridizācijas metodes — šūnu veidošana ar jaunām ģenētiskā materiāla kombinācijām, sapludinot divas vai vairākas šūnas no sistemātiski attālām organismu grupām un izmantojot paņēmienus, kas nav sastopami dabā;

 

 

 

 

 

3) ģenētiski modificēto organismu aprite — darbības, kas saistītas ar ģenētiski modificēto organismu ierobežoto izmantošanu un izplatīšanu vidē vai tirgū;

 

 

 

 

 

4) ģenētiski modificēto organismu ierobežotā izmantošana — jebkura darbība, ko veic saistībā ar ģenētiski modificētajiem organismiem, kurus kontrolē, izmantojot īpašus norobežošanas pasākumus, kas efektīvi ierobežo šo organismu saskarsmi ar vidi un ietekmi uz to;

 

 

 

 

 

5) ģenētiski modificēto organismu izplatīšana vidē — ģenētiski modificēto organismu izplatīšana vidē izmēģinājumiem, kas saistīti ar to turpmāko izmantošanu lauksaimniecībā vai citās tautsaimniecības nozarēs, vai kādiem citiem noteiktiem mērķiem, neizmantojot īpašus norobežošanas pasākumus, lai ierobežotu ģenētiski modificēto organismu tiešu saskarsmi ar vidi, kā arī tādu zāļu un veterināro zāļu izmantošana klīniskajā izpētē, kuras satur ģenētiski modificētos organismus, sastāv vai ir iegūtas no tiem;

 

1

Atbildīgā komisija

Izslēgt 1. panta 5. punktā vārdus “un veterināro zāļu”.

Atbalstīts

1. 1. pantā:

izslēgt 5. punktā vārdus “un veterināro zāļu”;

6) ģenētiski modificēto organismu izplatīšana tirgū — ģenētiski modificēto organismu vai tos saturošu produktu nodošana trešajām personām par maksu vai bez maksas. Izplatīšana tirgū ietver darbības, kas saistītas ar:

 

 

 

 

 

a) tādas pārtikas apriti, kura satur ģenētiski modificētos organismus, sastāv vai ir iegūta no tiem,

 

 

 

 

 

b) tādas dzīvnieku barības apriti, kura satur ģenētiski modificētos organismus, sastāv vai ir iegūta no tiem,

 

 

 

 

 

c) ģenētiski modificēto kultūraugu sēklu un augu pavairošanas materiāla apriti,

 

 

 

 

 

d) ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanu,

 

 

 

 

 

e) ģenētiski modificēto dzīvnieku apriti,

 

 

 

 

 

f) ģenētiski modificēto organismu izmantošanu citās tautsaimniecības nozarēs;

 

 

 

 

 

7) līdzāspastāvēšana — ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšana, novākšana, uzglabāšana, sagatavošana, saiņošana un transportēšana līdztekus bioloģiskajai un konvencionālajai lauksaimniecībai;

 

 

 

 

 

8) riska novērtēšana — uz zinātniskiem pierādījumiem balstītu pasākumu kopums, lai identificētu un noteiktu ģenētiski modificēto organismu iespējamo kaitīgo tiešo vai netiešo, īstermiņa vai ilgtermiņa ietekmi uz cilvēku un dzīvnieku veselību vai vidi;

 

2

Vides ministrs R.Vējonis

Aizstāt 1. panta 8. punktā saikli “vai”pēc vārda “veselību” ar saikli “un”.

Atbalstīts

aizstāt 8. punktā vārdu “vai”pēc vārda “veselību” ar vārdu“un”;

9) ārkārtas gadījums — gadījums, kas saistīts ar ģenētiski modificēto organismu nejaušu izkļūšanu ārpus kontroles to ierobežotās izmantošanas laikā, kad šī izkļūšana īstermiņā vai ilgtermiņā var radīt draudus cilvēku un dzīvnieku veselībai vai videi.

 

3

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre L.Silaraupa

Izslēgt 1. panta 9. punktā vārdus “to ierobežotās izmantošanas laikā”.

Atbalstīts

izslēgt 9. punktā vārdus “to ierobežotās izmantošanas laikā”.

3.pants. Ģenētiski modificēto organismu aprites principi

 

 

 

 

 

 

Lēmumu, kas saistīts ar ģenētiski modificēto organismu apriti, pieņem, ievērojot šādus principus:

 

 

 

 

 

1) riska novērtēšanas princips, kas paredz, ka risku novērtē pirms darbībām, kuras saistītas ar ģenētiski modificēto organismu apriti;

1. Papildināt 3.panta 1.punktu ar tekstu šādā redakcijā:

“tai skaitā attiecībā uz konkrēto ekosistēmu, kuru var ietekmēt ģenētiski modificēto organismu izplatīšana.”

 

 

 

2. Papildināt 3.panta 1.punktu ar vārdiem:

“tai skaitā attiecībā uz konkrēto ekosistēmu, kuru var ietekmēt ģenētiski modificēto organismu izplatīšana”.

2) ilgtspējīgas attīstības princips, kas paredz, ka ģenētiski modificēto organismu apriti var atļaut, ja attiecīgā darbība vērsta uz valsts ekonomikas attīstības veicināšanu un tiek ievēroti vides aizsardzību regulējošos normatīvajos aktos noteiktie ilgtspējīgas attīstības un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas pamatprincipi;

 

 

 

 

 

3) piesardzības princips, kas paredz attiecīgus pagaidu riska pārvaldes pasākumus bīstamības samazināšanai līdz riska novērtēšanai un riska vadības izstrādāšanai, ja riska novērtēšanas procesā pastāv nenoteiktība, kas saistīta ar iespējamo negatīvo ietekmi uz cilvēku un dzīvnieku veselību vai vidi, ģenētiski modificētos organismus izplatot vidē vai tirgū;

 

 

 

 

 

4) sabiedrības informēšanas un līdzdalības princips, kas paredz, ka institūcijas veicina sabiedrības izglītošanu un informēšanu, uzklausa un izvērtē sabiedrības viedokli jautājumos, kas saistīti ar ģenētiski modificēto organismu apriti;

 

 

 

 

 

5) uzraudzības un kontroles pasākumu nodrošināšanas princips, kas paredz, ka ģenētiski modificēto organismu izplatīšana vidē vai tirgū ir atļauta tikai tad, ja attiecīgajam ģenētiski modificētajam organismam ir nodrošināta noteikšanas metode un izsekojamība.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.pants. Likuma darbības joma

 

 

 

 

 

(1) Likums nosaka valsts institūciju kompetenci, fizisko un juridisko personu (turpmāk — persona) tiesības un pienākumus, ģenētiski modificēto organismu aprites, tai skaitā ģenētiski modificēto kultūraugu līdzāspastāvēšanas, principus, uzraudzību un kontroli, sabiedrības līdzdalību, personu atbildību un tiesisko aizsardzību, kā arī drošības pasākumus un informācijas apriti jebkura iespējamā ārkārtas gadījuma novēršanai.

 

 

 

 

 

(2) Likums neattiecas uz:

 

 

 

 

 

1) gēnu terapijas izmantošanu medicīnā;

 

 

 

 

 

2) to zāļu un veterināro zāļu izplatīšanu tirgū, kuras satur ģenētiski modificētos organismus, sastāv vai ir iegūtas no tiem, izņemot riska novērtēšanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ģenētiski modificēto organismu izplatīšanu vidē vai tirgū, monitoringa un atļaujas izsniegšanas kārtību, kā arī uz kārtību, kādā sniedzama informācija par ģenētiski modificēto organismu apriti un sabiedrības iesaistīšanu lēmumu pieņemšanas procesā;

 

4

Atbildīgā komisija

Izslēgt 4. panta otrās daļas 2. punktā vārdus “un veterināro zāļu”.

Atbalstīts

3. Izslēgt 4. panta otrās daļas 2. punktā vārdus “un veterināro zāļu”.

3) tādu organismu ģenētisko modifikāciju, kas notiek, izmantojot kādu no šādām metodēm (neizmantojot šā likuma 1.panta 2.punktā minētās metodes):

 

 

 

 

 

a) mutaģenēzi,

 

 

 

 

 

b) prokariotu sugu šūnu vai protoplastu saplūšanu, pēc kuras notiek ģenētiskā materiāla apmaiņa,

 

 

 

 

 

c) dažādu eikariotu sugu šūnu vai protoplastu saplūšanu, ieskaitot hibridomu un augu šūnu hibrīdu iegūšanu,

 

 

 

 

 

d) pašklonēšanu, kuras rezultātā iegūtie organismi nav bīstami cilvēkiem, dzīvniekiem vai augiem un nevar izraisīt to slimības, — nukleīnskābes izdalīšanu no šādu organismu šūnām, pēc kuras seko vai neseko visas attiecīgās nukleīnskābes, tās daļas vai tās sintētiskā ekvivalenta fermentatīva vai mehāniska apstrāde, lai izraisītu ģenētiskā materiāla modifikāciju, un iegūtā ģenētiskā materiāla ievadīšana tās pašas sugas vai filoģenētiski tuvu saistītu sugu organismu šūnās, ar kurām ģenētiskās informācijas apmaiņa ir iespējama arī dabiskos fizioloģiskos apstākļos;

 

 

 

 

 

4) ģenētiski modificēto organismu ierobežotu izmantošanu, kas saistīta ar tādu ģenētiski modificēto organismu izmantošanu, kuri atbilst nekaitīguma kritērijiem, kas noteikti normatīvajos aktos par ģenētiski modificēto organismu ierobežotās izmantošanas un atļaujas izsniegšanas kārtību.

 

 

 

 

 

5.pants. Ministru kabineta kompetence

 

 

 

 

 

(1) Ministru kabinets:

 

 

 

 

 

1) nosaka ģenētiski modificēto organismu ierobežotās izmantošanas un atļaujas izsniegšanas kārtību;

 

 

 

 

 

2) nosaka kārtību, kādā ģenētiski modificētos organismus izplata vidē vai tirgū, monitoringa un atļaujas izsniegšanas kārtību, kā arī kārtību, kādā sniedzama informācija par ģenētiski modificēto organismu apriti un sabiedrības iesaistīšanu lēmumu pieņemšanas procesā;

 

 

 

 

 

3) nosaka ģenētiski modificēto organismu riska novērtēšanas metodoloģiju;

 

 

 

 

 

4) nosaka prasības ģenētiski modificēto kultūraugu līdzāspastāvēšanas nodrošināšanai, kā arī uzraudzības, kontroles un atļaujas izsniegšanas kārtību;

2. 5. pantā:

izteikt pirmās daļas 4. punktu šādā redakcijā:

“4) nosaka prasības ģenētiski modificēto kultūraugu līdzāspastāvēšanai, kā arī uzraudzības un kontroles kārtību;”.

 

 

 

 

4. 5. pantā:

izteikt pirmās daļas 4. punktu šādā redakcijā:

“4) nosaka prasības ģenētiski modificēto kultūraugu līdzāspastāvēšanai, kā arī uzraudzības un kontroles kārtību;”;

 

5) nosaka, kādā apmērā maksājama valsts nodeva par ģenētiski modificēto organismu riska novērtējuma atzinuma sagatavošanu, kā arī tās samaksas kārtību;

 

 

 

 

 

6) apstiprina Ģenētiski modificēto organismu uzraudzības padomes nolikumu.

 

 

 

 

 

(2) Ministru kabinets ne retāk kā reizi septiņos gados apstiprina nacionālās bioloģiskā drošuma sistēmas attīstības stratēģijas pamatnostādnes un šīs sistēmas attīstības plānu.

 

5

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre L.Silaraupa

Izslēgt 5. panta otro daļu.

Neatbalstīts

 

(3) Ministru kabinets var noteikt ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas ierobežojumus konkrētās teritorijās, kurās saskaņā ar zinātnisko pamatojumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšana var nodarīt būtiskus zaudējumus ekonomikai vai kavēt tās attīstību, nodarīt kaitējumu cilvēku un dzīvnieku veselībai vai videi.

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

 

“(3) Ministru kabinets var noteikt aizliegumus un ierobežojumus ģenētiski modificēto organismu izplatīšanai tirgū Latvijā vai atsevišķā tās teritorijā, ja saskaņā ar zinātnisko pamatojumu ģenētiski modificēto organismu izplatīšana var nodarīt būtiskus zaudējumus Latvijas vai atsevišķas tās teritorijas ekonomikai vai kavēt ekonomikas attīstību, vai nodarīt kaitējumu cilvēku vai dzīvnieku veselībai vai videi.”

6

Atbildīgā komisija

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

 

“(3) Ministru kabinets var noteikt aizliegumus un ierobežojumus ģenētiski modificēto organismu izplatīšanai tirgū Latvijā vai atsevišķā tās teritorijā, ja saskaņā ar zinātnisko pamatojumu ģenētiski modificēto organismu izplatīšana var nodarīt kaitējumu cilvēku vai dzīvnieku veselībai vai videi, vai var radīt būtiskus zaudējumus Latvijas vai atsevišķas tās teritorijas daļas ekonomikas attīstībai. Par minēto aizliegumu tiek informēta Eiropas Komisija.”

Atbalstīts

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

 

“(3) Ministru kabinets var noteikt aizliegumus un ierobežojumus ģenētiski modificēto organismu izplatīšanai tirgū Latvijā vai atsevišķā tās teritorijā, ja saskaņā ar zinātnisko pamatojumu ģenētiski modificēto organismu izplatīšana var nodarīt kaitējumu cilvēku vai dzīvnieku veselībai vai videi, vai var radīt būtiskus zaudējumus Latvijas vai atsevišķas tās teritorijas daļas ekonomikas attīstībai. Par minēto aizliegumu tiek informēta Eiropas Komisija.”

7.pants. Valsts augu aizsardzības dienesta kompetence

 

 

 

 

 

Valsts augu aizsardzības dienests:

 

 

 

 

 

1) organizē un vada valsts informācijas sistēmas — ģenētiski modificēto kultūraugu audzētāju reģistra — izveidošanu un darbību;

3. Papildināt 7.panta 1.punktu pēc vārda “vada” ar vārdiem “publiski pieejamas”.

 

 

 

5. 7. pantā:

 papildināt 1.punktu pēc vārda “vada” ar vārdiem “publiski pieejamas”;

2) izskata iesniegumus un pieņem lēmumus par ģenētiski modificēto kultūraugu audzētāju iekļaušanu ģenētiski modificēto kultūraugu audzētāju reģistrā;

 

 

 

 

 

3) ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas laikā nodrošina līdzāspastāvēšanas uzraudzību un kontroli;

 

7

Vides ministrs R.Vējonis

Izteikt 7. panta 3. punktu šādā redakcijā:

“3) nodrošina  ģenētiski modificēto kultūraugu līdzāspastāvēšanas uzraudzību un kontroli;”.

Atbalstīts

izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

“3) nodrošina  ģenētiski modificēto kultūraugu līdzāspastāvēšanas uzraudzību un kontroli;”.

4) nodrošina ģenētiski modificēto kultūraugu šķirņu sēklu un augu pavairošanas materiāla aprites uzraudzību un kontroli;

 

 

 

 

 

5) nosaka ģenētiski modificētos organismus sēklās un augu pavairošanas materiālā;

 

 

 

 

 

6) piedalās starptautisko organizāciju rīkotajās starplaboratoriju testēšanas programmās;

 

 

 

 

 

7) ievieš starptautiski atzītas metodes, kas saistītas ar ģenētiski modificēto organismu noteikšanu sēklās un augu pavairošanas materiālā;

 

 

 

 

 

8) nodrošina ģenētiski modificēto organismu noteikšanu sēklās un augu pavairošanas materiālā ārvalstu laboratorijās, ja to nav iespējams veikt Latvijā.

 

 

 

 

 

8.pants. Pārtikas un veterinārā dienesta kompetence

 

 

 

 

 

Pārtikas un veterinārais dienests:

 

 

 

 

 

1) pamatojoties uz Zinātniskās ekspertu komisijas atzinumu un Ģenētiski modificēto organismu uzraudzības padomes priekšlikumu, izdod, kā arī anulē atļauju ģenētiski modificēto organismu:

 

8

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre L.Silaraupa

Izslēgt 8. panta 1. punktā vārdus “kā arī anulē “.

Atbalstīts

6. 8. pantā:

izslēgt 1. punktā vārdus “kā arī anulē “;

a) ierobežotai izmantošanai,

 

 

 

 

 

b) izplatīšanai vidē, izņemot atļauju to zāļu un veterināro zāļu izmantošanai klīniskajā izpētē, kuras satur ģenētiski modificētos organismus, sastāv vai ir iegūtas no tiem,

 

9

Atbildīgā komisija

Izslēgt 8. panta 1. punkta b) apakšpunktā vārdus “un veterināro zāļu”.

Atbalstīts

izslēgt 1. punkta b) apakšpunktā vārdus “un veterināro zāļu”;

c) izplatīšanai tirgū, izņemot atļauju Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 22.septembra regulā (EK) Nr.1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un barību (turpmāk — Eiropas Parlamenta un Padomes regula Nr.1829/2003) noteiktajām darbībām;

 

 

 

 

 

2) nodrošina, lai Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes, Eiropas Zāļu aģentūras un citu Eiropas Savienības dalībvalstu kompetento institūciju sagatavotie atzinumi par riska novērtēšanu sakarā ar ģenētiski modificēto organismu izplatīšanu vidē vai tirgū tiktu izskatīti atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes regulai Nr.1829/2003 un Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 31.marta regulai (EK) Nr.726/2004, ar ko nosaka cilvēkiem paredzēto un veterināro zāļu reģistrēšanas un uzraudzības Kopienas procedūras un izveido Eiropas Zāļu aģentūru;

 

10

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre L.Silaraupa

Papildināt 8. panta 2. punktu ar vārdiem “kā arī atbilstoši normatīvajiem aktiem par ģenētiski modificēto organismu izplatīšanu vidē vai tirgū, monitoringa un atļaujas izsniegšanas kārtību, kā arī kārtību, kādā sniedzama informācija par ģenētiski modificēto organismu apriti un sabiedrības iesaistīšanu lēmumu pieņemšanas procesā”.

Atbalstīts

papildināt 2. punktu ar vārdiem: “kā arī atbilstoši normatīvajiem aktiem par ģenētiski modificēto organismu izplatīšanu vidē vai tirgū, monitoringa un atļaujas izsniegšanas kārtību, kā arī kārtību, kādā sniedzama informācija par ģenētiski modificēto organismu apriti un sabiedrības iesaistīšanu lēmumu pieņemšanas procesā”;

3) organizē un vada valsts informācijas sistēmas — ģenētiski modificēto organismu aprites reģistra — izveidošanu un darbību.

 

 

 

 

4.Papildināt 8.panta 3.punktu pēc vārda “vada” ar vārdiem “publiski pieejamas”.

 

 

 

 

papildināt 3.punktu pēc vārda “vada” ar vārdiem “publiski pieejamas”.

 

10.pants. Zāļu valsts aģentūras kompetence

 

11

Atbildīgā komisija

Atbalstīts

 

Zāļu valsts aģentūra novērtē zāles un veterinārās zāles, kas satur ģenētiski modificētos organismus, sastāv vai ir iegūtas no tiem, izdod atļaujas to izplatīšanai vidē, kā arī uzrauga to izplatīšanu vidē, ja attiecīgās zāles izmanto klīniskajā izpētē atbilstoši farmāciju regulējošos normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

 

 

 

 

Izslēgt 10. pantā vārdus “un veterinārās zāles”.

 

7 . Izslēgt 10. pantā vārdus “un veterinārās zāles”.

12.pants. Valsts vides dienesta kompetence

 

 

 

 

 

Valsts vides dienests kontrolē vides aizsardzības nosacījumu ievērošanu attiecībā uz ģenētiski modificēto organismu izplatīšanu vidē.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Papildināt 12. panta tekstu pēc vārda “vidē” ar vārdiem “un ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanu”.

 

 

 

 

8.Papildināt 12. pantu ar vārdiem “un ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanu”.

 

15.pants. Zinātniskā ekspertu komisija

 

 

 

 

 

(1) Zinātniskā ekspertu komisija ir konsultatīva ekspertu darba grupa, kas izskata personu iesniegtos riska novērtēšanas dokumentus, kā arī sagatavo un iesniedz Pārtikas un veterinārajam dienestam zinātniski pamatotu atzinumu par ģenētiski modificēto organismu riska novērtējumu. Zinātniskā ekspertu komisija sagatavo priekšlikumus Pārtikas un veterinārajam dienestam jautājumos, kas saistīti ar nacionālās bioloģiskā drošuma sistēmas attīstības stratēģijas pilnveidošanu, un veicina sabiedrības iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā par ģenētiski modificēto organismu apriti.

 

6.Papildināt 15. panta pirmās daļas pirmo teikumu ar palīgteikumu šādā redakcijā:

 “kā arī par monitoringa programmu.”

 

 

 

9.15. pantā:

papildināt pirmās daļas pirmo teikumu ar vārdiem:

 “un monitoringa programmu”;

(2) Zinātniskā ekspertu komisija, sagatavojot šā panta pirmajā daļā minēto atzinumu, izvērtē un ņem vērā šā likuma 14.pantā minētās kompetentās institūcijas ieteikumus.

 

 

12

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre L.Silaraupa

Izslēgt 15. panta otro daļu.

Atbalstīts

izslēgt otro daļu.

(3) Pārtikas un veterinārais dienests atbilstoši piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem nodrošina Zinātniskās ekspertu komisijas darbību.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.pants. Ģenētiski modificēto organismu uzraudzības padome

 

 

 

 

 

(1) Ģenētiski modificēto organismu uzraudzības padome ir Ministru kabineta izveidota konsultatīva institūcija, kas koordinē nacionālās bioloģiskā drošuma sistēmas politikas izstrādi. Ģenētiski modificēto organismu uzraudzības padome veicina sadarbību starp institūcijām, kas kontrolē un uzrauga ģenētiski modificēto organismu apriti, un zinātniskajām institūcijām, kas veic pētījumus šajā jomā, kā arī sekmē ar ģenētiski modificēto organismu apriti saistītās valsts politikas īstenošanā iesaistīto institūciju sadarbību un valsts politikas instrumentu pilnveidošanu.

 

 

 

 

 

(2) Ģenētiski modificēto organismu uzraudzības padome iesniedz priekšlikumus Pārtikas un veterinārajam dienestam par šā likuma 8.panta 1.punktā minētās atļaujas izsniegšanu.

7.Papildināt 16. panta otro daļu pēc vārdiem “atļaujas izsniegšanu” ar vārdiem “vai anulēšanu”.

 

 

 

10.papildināt 16. panta otro daļu ar vārdiem “vai anulēšanu”.

(3) Ģenētiski modificēto organismu uzraudzības padomes nolikumu un sastāvu apstiprina Ministru kabinets. Nolikumā nosaka Ģenētiski modificēto organismu uzraudzības padomes institucionālo sastāvu, tiesības, funkcijas un darbības kārtību.

 

 

 

 

 

(4) Ģenētiski modificēto organismu uzraudzības padomes sekretariāta funkcijas veic Zemkopības ministrija valsts budžetā kārtējam gadam šim mērķim paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros.

 

 

 

 

 

 

20.pants. Tiesības izplatīt ģenētiski modificētos organismus vidē vai tirgū

 

(1) Tiesības izplatīt ģenētiski modificētos organismus vidē ir personai, kas saņēmusi Pārtikas un veterinārā dienesta vai Zāļu valsts aģentūras atļauju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā ģenētiski modificētos organismus izplata vidē vai tirgū, monitoringa un atļaujas izsniegšanas kārtību, kā arī kārtību, kādā sniedzama informācija par ģenētiski modificēto organismu apriti un sabiedrības iesaistīšanu lēmumu pieņemšanas procesā.

 

13

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre L.Silaraupa

Izteikt 20. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Lai izplatītu ģenētiski modificētos organismus vidē , personai, kura ir izveidojusi ģenētiski modificētos organismus, nepieciešams saņemt Pārtikas un veterinārā dienesta  vai Zāļu valsts aģentūras atļauju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā ģenētiski  modificētos organismus izplata vidē vai tirgū, monitoringa un atļaujas izsniegšanas kārtību, kā arī kārtību, kādā sniedzama informācija par ģenētiski modificēto organismu apriti un sabiedrības iesaistīšanu lēmumu pieņemšanas procesā.”

Atbalstīts

11. Izteikt 20. panta tekstu šādā redakcijā:

“(1) Lai izplatītu ģenētiski modificētos organismus vidē, personai, kura ir izveidojusi ģenētiski modificētos organismus, nepieciešams saņemt Pārtikas un veterinārā dienesta  vai Zāļu valsts aģentūras atļauju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā ģenētiski  modificētos organismus izplata vidē vai tirgū, monitoringa un atļaujas izsniegšanas kārtību, kā arī kārtību, kādā sniedzama informācija par ģenētiski modificēto organismu apriti un sabiedrības iesaistīšanu lēmumu pieņemšanas procesā.

(2) Tiesības izplatīt ģenētiski modificētos organismus tirgū ir personai, kas saņēmusi Pārtikas un veterinārā dienesta atļauju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā ģenētiski modificētos organismus izplata vidē vai tirgū, monitoringa un atļaujas izsniegšanas kārtību, kā arī kārtību, kādā sniedzama informācija par ģenētiski modificēto organismu apriti un sabiedrības iesaistīšanu lēmumu pieņemšanas procesā, vai Eiropas Parlamenta un Padomes regulā Nr.1829/2003 noteikto atļauju.

8. Izteikt 20. panta

otro un trešo daļu šādā redakcijā:

“(2) Lai izplatītu ģenētiski modificētos organismus tirgū, personai, kura izveidojusi ģenētiski modificētos organismus, nepieciešams saņemt Pārtikas un veterinārā dienesta atļauju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā ģenētiski modificētos organismus izplata vidē vai tirgū, monitoringa un atļaujas izsniegšanas kārtību, kā arī kārtību, kādā sniedzama informācija par ģenētiski modificēto organismu apriti un sabiedrības iesaistīšanu lēmumu pieņemšanas procesā, vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentas institūcijas attiecīgu atļauju, vai Eiropas Parlamenta un Padomes regulā Nr.1829/2003 noteikto atļauju.

 

 

 

 (2) Lai izplatītu ģenētiski modificētos organismus tirgū, personai, kura ir izveidojusi ģenētiski modificētos organismus, nepieciešams saņemt Pārtikas un veterinārā dienesta atļauju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā ģenētiski modificētos organismus izplata vidē vai tirgū, monitoringa un atļaujas izsniegšanas kārtību, kā arī kārtību, kādā sniedzama informācija par ģenētiski modificēto organismu apriti un sabiedrības iesaistīšanu lēmumu pieņemšanas procesā, vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentas institūcijas attiecīgu atļauju, vai Eiropas Parlamenta un Padomes regulā Nr.1829/2003 noteikto atļauju.

(3) Tiesības audzēt Eiropas Savienībā atzītos ģenētiski modificētos kultūraugus ir personai, kas reģistrēta ģenētiski modificēto kultūraugu audzētāju reģistrā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ģenētiski modificēto kultūraugu līdzāspastāvēšanas nodrošināšanas, kā arī uzraudzības, kontroles un atļaujas izsniegšanas kārtību.

Izteikt 20.panta trešo daļu šādā redakcijā:

 (3) Tiesības audzēt ģenētiski modificētos kultūraugus ir ģenētiski modificēto kultūraugu audzētāju reģistrā reģistrētai  personai, ja attiecīgā ģenētiski modificētā organisma izveidotājam ir izsniegta atbilstoša šā panta otrajā daļā minētā atļauja. Ģenētiski modificētā kultūrauga audzētājs nodrošina līdzāspastāvēšanas noteikumu ievērošanu atbilstoši normatīvajiem aktiem par ģenētiski modificēto kultūraugu līdzāspastāvēšanu un uzraudzības un kontroles kārtību.

 

 

 

 

(3) Tiesības audzēt ģenētiski modificētos kultūraugus ir ģenētiski modificēto kultūraugu audzētāju reģistrā reģistrētai  personai, ja attiecīgā ģenētiski modificētā organisma izveidotājam ir izsniegta atbilstoša šā panta otrajā daļā minētā atļauja. Ģenētiski modificētā kultūrauga audzētājs nodrošina līdzāspastāvēšanas noteikumu ievērošanu atbilstoši normatīvajiem aktiem par ģenētiski modificēto kultūraugu līdzāspastāvēšanu un uzraudzības un kontroles kārtību.”

 

21.pants. Atļaujas saņemšana zāļu klīniskās izpētes veikšanai

Ja zāles un veterinārās zāles satur ģenētiski modificētos organismus, sastāv vai ir iegūtas no tiem, tās atļauts izplatīt vidē, ja ir saņemta Zāļu valsts aģentūras atļauja un ētikas komitejas atzinums saskaņā ar normatīvajiem aktiem par zāļu klīniskās izpētes un lietošanas novērojumu veikšanu un Pārtikas un veterinārā dienesta atzinums par ģenētiski modificēto organismu riska novērtējumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā ģenētiski modificētos organismus izplata vidē vai tirgū, monitoringa un atļaujas izsniegšanas kārtību, kā arī kārtību, kādā sniedzama informācija par ģenētiski modificēto organismu apriti un sabiedrības iesaistīšanu lēmumu pieņemšanas procesā.

 

14

Atbildīgā komisija

Izslēgt 21. pantā vārdus “un veterinārās zāles”.

Atbalstīts

12. Izslēgt 21. pantā vārdus “un veterinārās zāles”.

22.pants. Ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas ierobežojumi

Ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanu var aizliegt noteiktās teritorijās, kurās saskaņā ar zinātnisko pamatojumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšana var nodarīt būtiskus zaudējumus ekonomikai un kavēt tās attīstību, nodarīt kaitējumu cilvēku un dzīvnieku veselībai vai videi. Par minēto aizliegumu tiek informēta Eiropas Komisija.

 

9.Izteikt 22.pantu šādā redakcijā:

“(1) Ministru kabinets atbilstoši šā likuma 5.panta trešajai daļai var noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Latvijā vai atsevišķā tās teritorijā.

 

 

 

13.Izteikt 22.panta tekstu šādā redakcijā:

“(1) Ministru kabinets atbilstoši šā likuma 5.panta trešajai daļai var noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Latvijā vai atsevišķā tās teritorijā.

 

(2) Pašvaldība pēc savas iniciatīvas vai uz personas priekšlikuma pamata ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem var noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai attiecīgajā administratīvajā teritorijā vai tās daļā.

 

 

 

(2) Pašvaldība pēc savas iniciatīvas vai uz personas priekšlikuma pamata ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem var noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai attiecīgajā administratīvajā teritorijā vai tās daļā.

 

(3) Šā panta otrajā daļā minēto aizliegumu nosaka uz laiku, kas nav īsāks par pieciem gadiem.

 

 

 

(3) Šā panta otrajā daļā minēto aizliegumu nosaka uz laiku, kas nav īsāks par pieciem gadiem.

 

(4) Lai pieņemtu šā panta otrajā daļā minētos noteikumus, pašvaldība informē sabiedrību un publicē paziņojumu par nodomu noteikt aizliegumu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un pašvaldības izdotajā laikrakstā, bet, ja tāda nav, citā vietējā laikrakstā, norādot teritoriju, kurā paredzēts noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai, kā arī sabiedrības viedokļu, priekšlikumu un iebildumu sniegšanas vietu un termiņu. Priekšlikumu un iebildumu sniegšanas termiņš nevar būt īsāks par 30 dienām no paziņojuma publicēšanas brīža

15

Atbildīgā komisija

Papildināt 22. panta ceturto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Iebildumu neiesniegšana pašvaldības noteiktajā termiņā uzskatāma par piekrišanu aizlieguma noteikšanai.”

Atbalstīts

Redakcion.

precizēts

(4) Pirms šā panta otrajā daļā minēto noteikumu pieņemšanas pašvaldība informē sabiedrību un publicē paziņojumu par nodomu noteikt aizliegumu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un pašvaldības izdotajā laikrakstā, bet, ja tāda nav, - citā vietējā laikrakstā, norādot teritoriju, kurā paredzēts noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai, kā arī sabiedrības viedokļu, priekšlikumu un iebildumu sniegšanas vietu un termiņu. Priekšlikumu un iebildumu sniegšanas termiņš nedrīkst  būt īsāks par 30 dienām no paziņojuma publicēšanas dienas. Iebildumu neiesniegšana pašvaldības noteiktajā termiņā uzskatāma par piekrišanu aizlieguma noteikšanai.

 

(5)  Ja lauksaimnieks izsaka iebildumus, par platības, kurā viņš veic saimniecisko darbību, pilnīgu vai daļēju iekļaušanu teritorijā, kurā paredzēts ieviest aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai, pašvaldība attiecīgo platību pilnībā vai lauksaimnieka norādītājā daļā neiekļauj teritorijā, kurā paredzēts ieviest aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai. Iebildumu nesniegšana pašvaldības noteiktajā termiņā uzskatāma par piekrišanu aizlieguma noteikšanai.

 

16

Dep.A.Kāposts

Izteikt 22. panta piekto daļu šādā redakcijā:

(5) Ja lauksaimniecībā izmantojamās zemes īpašnieks vai valdītājs pašvaldībai iesniedz rakstiskus iebildumus pret viņa īpašumā vai valdījumā esošās zemes iekļaušanu teritorijā, kurā aizliegta ģenētiski modificēto kultūraugu  audzēšana, un ja šā zemes īpašnieka  vai valdītāja iebildumus atbalsta zemju īpašnieki un valdītāji, kuru zemes atrodas piecu kilometru zonā ap iebildumus iesniegušā īpašnieka vai valdītāja īpašumā vai valdījumā esošo zemi, tad pašvaldība attiecīgo platību pilnībā vai īpašnieka (valdītāja) norādītajā daļā neiekļauj teritorijā, kurā tiek noteikts aizliegums ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai. Iebildumu neiesniegšana pašvaldības noteiktajā termiņā uzskatāma par piekrišanu aizlieguma noteikšanai.”

Daļēji atbalstīt.

Iekļauts priekšlik. Nr. 17

 

 

 

17

Atbildīgā komisija

Izteikt 22. panta piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Ja pašvaldība saņēmusi rakstveida iebildumu pret ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas aizliegumu, pašvaldība izvērtē iesniegto iebildumu un lemj par konkrētās teritorijas, pret kuras iekļaušanu izteikts iebildums, izslēgšanu no paredzētās aizlieguma zonas vai atstāšanu tajā, ņemot vērā sabiedrības vairākuma viedokli, samērīguma un ilgtspejīgas attīstības principus.”

Atbalstīts

 (5) Ja pašvaldība saņēmusi rakstveida iebildumu pret ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas aizliegumu, pašvaldība izvērtē iesniegto iebildumu un lemj par konkrētās teritorijas, pret kuras iekļaušanu izteikts iebildums, izslēgšanu no paredzētās aizlieguma zonas vai atstāšanu tajā, ņemot vērā sabiedrības vairākuma viedokli, samērīguma un ilgtspejīgas attīstības principus.

 

(6) Pašvaldība par šā panta otrajā daļā minēto aizliegumu informē tās pašvaldības, kuru administratīvā teritorija robežojas ar teritoriju, kurā paredzēts noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai, kā arī Zemkopības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Valsts vides dienesta attiecīgo reģionālo vides pārvaldi, kā arī Valsts augu aizsardzības dienestu, kurš minēto informāciju iekļauj ģenētiski modificēto kultūraugu audzētāju reģistrā.”

 

 

 

 

(6) Pašvaldība par šā panta otrajā daļā minēto aizliegumu informē tās pašvaldības, kuru administratīvā teritorija robežojas ar teritoriju, kurā paredzēts noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai, kā arī Zemkopības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Valsts vides dienesta attiecīgo reģionālo vides pārvaldi, kā arī Valsts augu aizsardzības dienestu, kas minēto informāciju iekļauj ģenētiski modificēto kultūraugu audzētāju reģistrā.”

 

26.pants. Tās pārtikas un dzīvnieku barības izplatīšana tirgū, kura satur ģenētiski modificētos organismus, sastāv vai ir iegūta no tiem

Tās pārtikas un dzīvnieku barības izplatīšana tirgū, kura satur ģenētiski modificētos organismus, sastāv vai ir iegūta no tiem, notiek atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes regulai Nr.1829/2003 un Padomes 2003.gada 22.septembra regulai (EK) Nr.1830/2003, kas attiecas uz ģenētiski modificēto organismu izsekojamību un marķēšanu, kā arī no ģenētiski modificētiem organismiem ražotu pārtikas un barības produktu izsekojamību, ar ko groza direktīvu 2001/18/EK.

 

 

18

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre L.Silaraupa

Papildināt 26. pantu aiz skaitļa un vārda “Nr. 1829/2003 un “ ar vārdiem “Eiropas Parlamenta un”

Atbalstīts

14.Papildināt 26. pantu pēc skaitļa un vārda “Nr. 1829/2003 un “ ar vārdiem “Eiropas Parlamenta un”.

 

10. Papildināt likumu ar 26.1 pantu šādā redakcijā:

“26.1 p ants. Prasības attiecībā uz tādu pārtikas produktu tirdzniecību, kuri satur ģenētiski modificētos organismus, sastāv vai ir iegūti no tiem

Pārtikas produktus, kuru marķējumā saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir ietverta norāde par to, ka tie satur ģenētiski modificētus organismus, sastāv vai ir iegūti no tiem, tirdzniecības vietās pārdošanai novieto savrup no citiem pārtikas produktiem tādā veidā, lai tie būtu viegli identificējami.”

 

 

 

 

15. Papildināt likumu ar 26.1 pantu šādā redakcijā:

“26.1 pants. Prasības attiecībā uz tādu pārtikas produktu tirdzniecību, kuri satur ģenētiski modificētos organismus, sastāv vai ir iegūti no tiem

Pārtikas produktus, kuru marķējumā saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir ietverta norāde par to, ka tie satur ģenētiski modificētos organismus, sastāv vai ir iegūti no tiem, tirdzniecības vietās pārdošanai novieto savrup no citiem pārtikas produktiem tādā veidā, lai tie būtu viegli identificējami.”

 

29.pants. Pašvaldību, biedrību un nodibinājumu funkcijas

11.Izslēgt 29. pantu.

 

 

 

16.Izslēgt 29. pantu.

Pašvaldības, biedrības un nodibinājumi var iesniegt priekšlikumus Zemkopības ministrijai, lai konkrēta teritorija tiktu pasludināta par brīvu no ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas, ja saskaņā ar zinātnisko pamatojumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšana var nodarīt būtiskus zaudējumus teritorijas ekonomikai vai kavēt tās attīstību, nodarīt kaitējumu cilvēku un dzīvnieku veselībai vai videi.

 

 

 

 

 

30.pants. Pienākums sniegt informāciju

(1) Persona, kura veic darbības ar ģenētiski modificētajiem organismiem, sistematizē un uzglabā informāciju, kas saistīta ar ģenētiski modificēto organismu apriti, un uzrāda to pēc kompetento institūciju pieprasījuma.

 

 

 

 

 

(2) Persona, kura veic darbības ar ģenētiski modificētajiem organismiem, nekavējoties atbilstoši normatīvajiem aktiem par ģenētiski modificēto organismu apriti informē attiecīgās kompetentās institūcijas un sabiedrību par gadījumiem, kad saņemti zinātniski pamatoti atzinumi par ģenētiski modificēto organismu iespējamo negatīvo ietekmi uz cilvēku un dzīvnieku veselību vai vidi.

12. Papildināt 30.panta otro daļu ar tekstu šādā redakcijā:

“kā arī par to, ka cilvēku un dzīvnieku veselībai vai videi jau nodarīts kaitējums vai pastāv tieši draudi, ka šāds kaitējums varētu rasties, vai novērotas negatīvas pārmaiņas vidē sakarā ar ģenētiski modificētā  organisma izplatīšanu.”

 

 

 

17. Papildināt 30.panta otro daļu ar vārdiem:

“kā arī par to, ka cilvēku un dzīvnieku veselībai vai videi jau nodarīts kaitējums vai pastāv tieši draudi, ka šāds kaitējums varētu rasties, vai novērotas negatīvas pārmaiņas vidē sakarā ar ģenētiski modificētā  organisma izplatīšanu.”

33.pants. Uzraudzības un kontroles institūciju tiesības

 

 

 

 

 

(1) Uzraudzības un kontroles institūcijas inspektoram ir tiesības:

 

 

 

 

 

1) veikt kontroli un iepazīties ar dokumentiem, lai nodrošinātu atļaujā noteikto nosacījumu izpildi;

 

 

 

 

 

2) ņemt paraugus, lai noteiktu, vai pārtikā, dzīvnieku barībā, sēklās un augu pavairošanas materiālā, kā arī citos vides objektos ir ģenētiski modificētie organismi;

 

 

 

 

 

3) ja rodas draudi cilvēku un dzīvnieku veselībai vai videi, atbilstoši kompetencei noteikt ierobežojumus vai aizliegumus.

 

 

 

 

 

(2) Ja rodas draudi cilvēku un dzīvnieku veselībai vai videi, tiesības noteikt ierobežojumus vai aizliegumus ģenētiski modificēto organismu apritē ir:

 

19

 

 

 

 

 

 

 

20

Vides ministrs R.Vējonis

Papildināt 33. panta otro daļu pēc vārdiem “vai videi” ar vārdiem “vai pārkāptas normatīvo aktu prasības”.

 

 

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre L.Silaraupa

Izteikt 33. panta  otro daļu šādā redakcijā:

 (2) Ja rodas draudi cilvēku un dzīvnieku veselībai vai videi, tiesības noteikt ierobežojumus vai aizliegumus ģenētiski modificēto organismu apritē ir:

Atbalstīt, iekļauts priekšlik. Nr.21

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīt, iekļauts priekšlik. Nr.21

 

1) Pārtikas un veterinārā dienesta ģenerāldirektoram — ģenētiski modificēto organismu izplatīšanai tirgū;

 

 

1) Pārtikas un veterinārā dienesta ģenerāldirektoram — ģenētiski modificēto organismu ierobežotai izmantošanai, izplatīšanai vidē un izplatīšanai tirgū;

 

 

2) Valsts darba inspekcijas direktoram — ģenētiski modificēto organismu ierobežotajai izmantošanai;

 

 

2) Valsts darba inspekcijas direktoram — ģenētiski modificēto organismu ierobežotai izmantošanai;

 

 

3) Valsts vides dienesta ģenerāldirektoram — ģenētiski modificēto organismu izplatīšanai vidē.

 

 

3) Valsts vides dienesta ģenerāldirektoram — ģenētiski modificēto organismu izplatīšanai vidē un ģenētiski modificētu kultūraugu audzēšanai;

 

 

 

 

 

4) Valsts augu aizsardzības dienesta direktoram – ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanā.

 

 

 

 

21

Atbildīgā komisija

Izteikt 33. panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Ja rodas draudi cilvēku un dzīvnieku veselībai vai videi vai pārkāptas normatīvo aktu prasības, tiesības noteikt ierobežojumus vai aizliegumus ģenētiski modificēto organismu apritē ir:

Atbalstīts

18. 33. pantā:

izteikt otro un trešo daļu šādā redakcijā:

“(2) Ja rodas draudi cilvēku un dzīvnieku veselībai vai videi vai pārkāptas normatīvo aktu prasības, tiesības noteikt ierobežojumus vai aizliegumus ģenētiski modificēto organismu apritē ir:

 

 

 

1) Pārtikas un veterinārajam dienestam — ģenētiski modificēto organismu ierobežotai izmantošanai, izplatīšanai vidē un izplatīšanai tirgū;

 

 

1) Pārtikas un veterinārajam dienestam — ģenētiski modificēto organismu ierobežotai izmantošanai, izplatīšanai vidē un izplatīšanai tirgū;

 

 

 

2) Valsts darba inspekcijai — ģenētiski modificēto organismu ierobežotai izmantošanai;

 

 

2) Valsts darba inspekcijai — ģenētiski modificēto organismu ierobežotai izmantošanai;

 

 

 

3) Valsts vides dienestam — ģenētiski modificēto organismu izplatīšanai vidē un ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai;

 

 

3) Valsts vides dienestam — ģenētiski modificēto organismu izplatīšanai vidē un ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai;

 

 

 

4) Valsts augu aizsardzības dienestam – ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai.

 

4) Valsts augu aizsardzības dienestam – ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai.

(3) Valsts augu aizsardzības dienestam ir tiesības:

 

22

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre L.Silaraupa

Izteikt 33. panta trešo daļu šādā redakcijā:

 

 

Atbalstīts

 

1) anulēt reģistrāciju ģenētiski modificēto kultūraugu audzētāju reģistrā, ja ir pārkāpti normatīvo aktu nosacījumi par ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanu un līdzāspastāvēšanu;

 

 

“(3) Valsts augu aizsardzības dienestam ir tiesības anulēt reģistrāciju ģenētiski modificēto kultūraugu audzētāju reģistrā, ja ir pārkāptas normatīvo aktu prasības par ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanu un līdzāspastāvēšanu.”

 

 (3) Valsts augu aizsardzības dienestam ir tiesības anulēt reģistrāciju ģenētiski modificēto kultūraugu audzētāju reģistrā, ja ir pārkāptas normatīvo aktu prasības par ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanu un līdzāspastāvēšanu.”;

2) aizliegt ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanu, ja ir kļuvusi pieejama jauna informācija par to negatīvo ietekmi uz cilvēku un dzīvnieku veselību, vidi vai bioloģisko daudzveidību.

 

 

 

 

 

 

 

23

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre L.Silaraupa

Papildināt 33. pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

 “(4) Pārtikas un veterinārajam dienestam ir tiesības anulēt atļauju ģenētiski modificēto organismu ierobežotai izmantošanai, izplatīšanai vidē un izplatīšanai tirgū, ja ir pārkāptas ģenētiski modificēto organismu apriti regulējošo normatīvo aktu prasības.”

Atbalstīts

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Pārtikas un veterinārajam dienestam ir tiesības anulēt atļauju ģenētiski modificēto organismu ierobežotai izmantošanai, izplatīšanai vidē un izplatīšanai tirgū, ja ir pārkāptas ģenētiski modificēto organismu apriti regulējošo normatīvo aktu prasības.”

Pārejas noteikumi

 

 

 

 

 

 1. Ministru kabinets līdz 2008.gada 1.decembrim izdod šā likuma 5.panta pirmajā daļā minētos Ministru kabineta noteikumus.

 

 

 

 

 

 

2. Līdz jaunu Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2008.gada 1.decembrim piemēro Ministru kabineta 2004.gada 20.aprīļa noteikumus Nr.333 “Noteikumi par ģenētiski modificēto organismu ierobežotu izmantošanu un apzinātu izplatīšanu vidē un tirgū, kā arī par monitoringa kārtību”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

 

 

 

 

 

 

 

3. Šā likuma 5.panta 5.punkts stājas spēkā vienlaikus ar atbilstošiem grozījumiem likumā “Par nodokļiem un nodevām”.

 

 

 

 

 

 

13. Papildināt pārejas noteikumus ar 4.punktu šādā redakcijā:

“4. Līdz dienai, kad stājas spēkā šā likuma 5.panta pirmās daļas 4.punktā minētie Ministru kabineta noteikumi, kas reglamentē prasības ģenētiski modificēto kultūraugu līdzāspastāvēšanai, kā arī uzraudzības un kontroles kārtību, bet ne ilgāk kā līdz 2010.gada 1.jūlijam ir piemērojami Ministru kabineta 2008.gada 15.janvāra noteikumi Nr.30 “Noteikumi par prasībām ģenētiski modificēto kultūraugu līdzāspastāvēšanas nodrošināšanai, kā arī uzraudzības un kontroles kārtību”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.”

 

 

 

 

19. Papildināt pārejas noteikumus ar 4.punktu šādā redakcijā:

“4. Līdz dienai, kad stājas spēkā šā likuma 5.panta pirmās daļas 4.punktā minētie Ministru kabineta noteikumi, kas reglamentē prasības ģenētiski modificēto kultūraugu līdzāspastāvēšanai, kā arī uzraudzības un kontroles kārtību, bet ne ilgāk kā līdz 2010.gada 1.jūlijam ir piemērojami Ministru kabineta 2008.gada 15.janvāra noteikumi Nr.30 “Noteikumi par prasībām ģenētiski modificēto kultūraugu līdzāspastāvēšanas nodrošināšanai, kā arī uzraudzības un kontroles kārtību”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.”