Rīgā

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā

 

28.11.2008.                Nr.90/TA-3092

 

Saeimas Prezidijam

 

Nosūtām izskatīšanai Ministru kabineta sēdē atbalstīto likumprojektu "Grozījumi Civilās aizsardzības likumā". Likumprojektu izstrādāja Iekšlietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Mihailova 67075889, gcap@vugd.gov.lv).

 

Pielikumā: 1. Likumprojekts uz 1 lp.

2. Likumprojekta anotācija uz 7 lp.

3. Ministru kabineta 2008.gada 25.novembra sēdes protokola Nr.83  10.§ izraksts uz 1 lp.

 

 

 

Ministru prezidents                                                     I.Godmanis

 

 

 

 

 

 

Stafecka 67082931

 


Likumprojekts

 

Grozījumi Civilās aizsardzības likumā

 

Izdarīt Civilās aizsardzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2006, 22.nr.; 2008, 16.nr.) šādus grozījumus:

 

1.  7.pantā:

izteikt pirmās daļas 9.punktu šādā redakcijā:

 

"9) koordinēt civilās aizsardzības mācību organizēšanu valsts un reģionālā līmenī atbilstoši Valsts civilās aizsardzības plānā institūcijām noteiktajiem uzdevumiem;";

 

izteikt otrās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

 

"2) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā kontrolēt civilās aizsardzības jautājumus regulējošos normatīvajos aktos noteikto civilās aizsardzības prasību ievērošanu, sagatavot pārbaudes aktus par civilās aizsardzības jomā konstatētajiem trūkumiem, kā arī sniegt valsts iestādēm, pašvaldībām un komersantiem konsultācijas par trūkumu novēršanu un civilās aizsardzības pasākumu pilnveidošanu;".

 

2. Izteikt 15.panta trešo daļu šādā redakcijā:

 

"(3) Plašsaziņas līdzekļi un elektroniskie sabiedrības saziņas līdzekļi bez maksas izziņo Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta informāciju par apdraudējumu un ieteikumus iedzīvotāju rīcībai, kā arī informāciju par trauksmes sirēnu gatavības pārbaudēm, ievērojot dienesta nosacījumus par informācijas sniegšanas steidzamību."

 

 

 

 

Iekšlietu ministrs

M.Segliņš


 

Likumprojekta

„Grozījumi Civilās aizsardzības likumā”

anotācija

 

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

Likumprojekts „Grozījumi Civilās aizsardzības likumā” izstrādāts, lai izpildītu Deklarācijas par Ivara Godmaņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību 1.17.apakšpunktu.

Civilās aizsardzības likuma 7.panta pirmās daļas 9.punktā noteikts, ka Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta uzdevums ir organizēt civilās aizsardzības mācības valsts un reģionālā līmenī, piedalīties starptautiskajās un vietēja līmeņa civilās aizsardzības mācībās. Minētais punkts ir pretrunā ar Civilās aizsardzības likuma 6.panta ceturtajā daļā noteikto, jo, atkarībā no katastrofas veida, reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamos pasākumus notikuma vietā vada Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersona vai — atbilstoši kompetencei — Valsts civilās aizsardzības plānā vai pašvaldību civilās aizsardzības plānos norādītās valsts iestādes amatpersona. Turklāt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests un citas Latvijas institūcijas piedalās starptautiskajās un vietēja līmeņa civilās aizsardzības mācībās saskaņā ar attiecīgo institūciju uzaicinājumiem.

Lai katastrofās profesionāli vadītu reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamos pasākumus notikuma vietā atbilstoši kompetencei, pieredze ir jāiegūst organizējot un vadot attiecīgas mācības valsts un reģionālā līmenī. Turklāt Civilās aizsardzības likuma 23.panta otrā daļa uzdod civilās aizsardzības sistēmas gatavības nodrošināšanai valsts iestādēm un pašvaldībām organizēt civilās aizsardzības mācības. Minētās mācības civilās aizsardzības sistēmas ietvaros valsts iestādes un pašvaldības rīko, lai pārbaudītu savas spējas veikt normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus, kā arī reaģēt atbilstoši Valsts civilās aizsardzības plānā noteiktajai civilās aizsardzības institūciju sadarbībai valsts apdraudējuma gadījumos.   

Nepieciešams likvidēt Civilās aizsardzības likumā pastāvošās pretrunas saistībā ar civilās aizsardzības mācību organizēšanu valsts un reģionālā līmenī.

2008.gada 22.septembrī ir pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr.772 „Noteikumi par civilās aizsardzības mācību veidiem un organizēšanas kārtību”.

Civilās aizsardzības likuma 7.panta otrās daļas 2.punkts nosaka, ka Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam ir tiesības kontrolēt civilās aizsardzības jautājumus regulējošos normatīvajos aktos noteikto civilās aizsardzības prasību ievērošanu.

Lai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests īstenotu minēto kontroli, nepieciešams noteikt kārtību, kādā veicama civilās aizsardzības prasību ievērošana.

Šobrīd Ministru kabineta 2004.gada 3.februāra noteikumi Nr.60 „Noteikumi par valsts ugunsdrošības uzraudzības inspektoru kompetenci un kārtību, kādā veicama valsts ugunsdrošības uzraudzība” nosaka tikai valsts ugunsdrošības uzraudzības inspektoru kompe­tenci un kārtību, kādā veicama valsts ugunsdrošības uzraudzība.

Civilās aizsardzības likuma 7.panta pirmās daļas 12.punkts nosaka, ka Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam ir pienākums, izmantojot plašsaziņas līdzekļus un elektroniskos sabiedrības saziņas līdzekļus, sniegt informāciju katastrofas skarto vai apdraudēto teritoriju iedzīvotājiem par katastrofu, tās draudiem un pasākumiem bīstamības novēršanai vai samazināšanai, bet 15.panta trešā daļa nosaka, ka plašsaziņas līdzekļi un elektroniskie sabiedrības saziņas līdzekļi bez maksas izziņo Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta informāciju par apdraudējumu un ieteikumus iedzīvotāju rīcībai, ievērojot dienesta nosacījumus par informācijas sniegšanas steidzamību.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 7.augusta noteikumu Nr.530 „Civilās trauksmes un apziņošanas sistēmas izveidošanas, izmantošanas un finansēšanas kārtība” 17.punktu trauksmes sirēnu gatavības pārbaudi (iedarbinot trauksmes sirēnas uz trim minūtēm) veic ne retāk kā divas reizes gadā (maijā un novembrī), informējot par to iedzīvotājus plašsaziņas līdzekļos trīs dienas pirms un nekavējoties pēc trauksmes sirēnu ieslēgšanas.

Nepieciešams noteikt, ka plašsaziņas līdzekļi un elektroniskie sabiedrības saziņas līdzekļi bez maksas izziņo Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta informāciju par trauksmes sirēnu gatavības pārbaudēm, ievērojot dienesta nosacījumus par informācijas sniegšanas steidzamību.”

2.  Normatīvā akta projekta būtība

 

 

Likumprojekts paredz noteikt kārtību, kādā kontrolējama civilās aizsardzības prasību ievērošana.

Likumprojekts paredz, ka plašsaziņas līdzekļiem un elektroniskajiem sabiedrības saziņas līdzekļiem bez maksas jāizziņo Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta informācija par trauksmes sirēnu gatavības pārbaudēm.

Likumprojekts paredz uzdot Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam koordinēt civilās aizsardzības mācību organizēšanu valsts un reģionālā līmenī, saskaņojot ar ministrijām - iestādi, kas rīkos mācības, mācību vadītāju, mācību līmeni, norises formu un mērķi.

 3. Cita informācija

Nav

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 1. Vispārēja ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības pārmaiņām

 Nav attiecināms

 2. Ekonomiskā ietekme:

2.1. makroekonomiskā vide;

2.2. preču un pakalpojumu ražošanas apjoms un kvalitāte;

2.3. cenas;

2.4. eksporta un importa apjoms;

2.5. konkurences apstākļi;

2.6. jauninājumi un pētījumi;

2.7. augstāka resursu izmantošanas efektivitāte

 Nav attiecināms

 3. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi, administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu komersantiem, pašnodarbinātajām personām, zemnieku un zvejnieku saimniecībām

 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta sagatavotās informācijas bezmaksas pārraidīšana iedzīvotājiem par trauksmes sirēnu gatavības pārbaudēm plašsaziņas līdzekļos un elektroniskajos sabiedrības saziņas līdzekļos neradīs tiem finansiālus zaudējumus.

Šobrīd Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests ir noslēdzis sadarbības dokumentus ar lielākajām raidorganizācijām (VB SIA „Latvijas Radio”, VB SIA „Latvijas Televīzija”, a/s „Latvijas Neatkarīgā Televīzija”, a/s „Radio SWH”, SIA „Beta Fakts” un SIA „Vārds & CO” Latvijas Kristīgais radio) par bezmaksas paziņojumu pārraidīšanu iedzīvotājiem katastrofu un tās draudu gadījumos.

Jāatzīmē, ka minētā informācija iedzīvotājiem nepieciešama, lai savlaicīgi saņemtu brīdinājumu par kārtējām trauksmes sirēnu pārbaudēm, kā arī sagatavotu iedzīvotājus rīcībai apdraudējuma gadījumos. 

 4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu fiziskām personām

 Nav attiecināms

 5. Sociālā ietekme:  

5.1. sociālās situācijas izmaiņas;

5.2. nodarbinātība

 Nav attiecināms

 6. Ietekme uz vidi:

6.1. dabas resursu lietošana;

6.2. ietekme uz piesārņojošo vielu emisiju vidē;

6.3. darbības radītie atkritumi;

6.4. ķīmisko vielu produktu ražošana;

6.5. ietekme uz īpaši aizsargājamām sugām vai biotopiem;

6.6. ietekme uz īpaši aizsargājamām teritorijām;

6.7. cita veida piesārņojuma emisija vidē

 Nav attiecināms

 7. Cita ietekme

 Nav

 

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

  

 (tūkst. latu)

Rādītāji

n-tais gads

Turpmākie trīs gadi

n+1

n+2

n+3

1

2

3

4

5

 1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos:

1.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

1.2. speciālais budžets;

1.3. pašvaldību budžets

  Nav attiecināms

 2. Izmaiņas budžeta izdevumos:

2.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

2.2. speciālais budžets;

2.3. pašvaldību budžets 

   Nav attiecināms

 3. Finansiālā ietekme:

3.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

3.2. speciālais budžets;

3.3. pašvaldību budžets 

   Nav attiecināms

 4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai 

  Nav attiecināms

 5. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā)

  Nav attiecināms

 

 6. Cita informācija 

  Nav

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti, to būtība, kā arī ministrija, kura ir atbildīga par tā sagatavošanu. Par Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) – norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt. 

Jāsagatavo Ministru kabineta noteikumu projekts par kārtību, kādā kontrolē civilās aizsardzības jautājumus regulējošos normatīvajos aktos noteikto civilās aizsardzības prasību ievērošanu.

Minētais normatīvais akts paredz noteikt normas saistībā ar civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.

 Normatīvā akta projektu sagatavos Iekšlietu ministrija sešu mēnešu laikā pēc likuma stāšanas spēkā.

 2. Cita informācija

  Nav

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

 1. Saistības pret Eiropas Savienību

  Nav attiecināms

 2. Saistības pret citām valstīm un starptautiskajām institūcijām un organizācijām

  Nav attiecināms

 3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem 

  Nav attiecināms

  4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

 Attiecīgo Eiropas Savienības tiesību aktu veids (piemēram, Eiropas Kopienas dibināšanas līgums, direktīva, regula, lēmums, vadlīnijas, rekomendācijas), nosaukums, datums un numurs, kuru prasības tiek pārņemtas vai ieviestas ar normatīvo aktu

  Nav attiecināms

  2.tabula

 Eiropas Savienības tiesību akts un attiecīgā panta Nr. (uzskaitot katru direktīvas vienību – pantu, daļu, punktu, apakšpunktu)

 Latvijas normatīvā akta projekta norma, kas pārņem katru šīs tabulas 1.ailē norādīto direktīvas vienību (uzskaitot visu normatīvā akta projekta vienību Nr.)

 Nav attiecināms

 

 

  

 5. Saistības sniegt paziņojumu Eiropas Savienības institūcijām atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta sniegšanas un finanšu noteikumu projektiem

Nav attiecināms

 6. Cita informācija

  Nav

 

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

 1. Ar kurām pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizācijām un citām iesaistītajām institūcijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas, jo likumprojekts skar iedzīvotāju drošības jautājumus.

 2. Kāda ir šo pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizāciju un citu iesaistīto institūciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti to iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Konsultācijas nav notikušas

 3. Kāds konsultāciju veids un sabiedrības informēšanas pasākumi ir izmantoti

Konsultācijas un sabiedrības informēšanas pasākumi nav notikuši

 4. Konsultācijas ar ekspertiem

Konsultācijas ar ekspertiem nav notikušas

 5. Cita informācija

  Nav

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Jaunu valsts institūciju veidošana nav nepieciešama, esošo institūciju funkcijas netiks paplašinātas.

Normatīvā akta izpildi nodrošinās Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests.

 2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likums pēc tā pieņemšanas tiks publicēts oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un ievietots normatīvo aktu informācijas sistēmā „NAIS”, kā arī būs pieejams bezmaksas normatīvo aktu datu bāzē www.likumi.lv.

 3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Normatīvais akts neierobežo indivīda tiesības.

 4. Cita informācija

Nav

 

 

Iekšlietu ministrs                                                                             M.Segliņš  

 

 

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta

direktors

Par kontroli

atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

A.Straume
M.Rāzna
T.Stragova
M.Ziemelis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.10.2008. 09:43

1442

T.Mihailova

67075889, gcap@vugd.gov.lv


 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

___________________________________________________________

protokola izraksts

 

 

Rīgā

Nr.83

2008.gada 25.novembrī

 

 

10.§

 

Likumprojekts "Grozījumi Civilās aizsardzības likumā"

     TA-3092

___________________________________________________________

(M.Segliņš, I.Godmanis)

 

     1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

     Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

     2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.

     

 

 

Ministru prezidents

  

I.Godmanis

 

Valsts kancelejas direktore

  

G.Veismane

 

 

 

2008-MK-PROT-83-2511-#10.doc

1