Likumprojekts otrajam lasījumam

Rīgā, 2008.gada 10.decembrī

Nr.9/3 –

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 

Juridiskā komisija iesniedz izskatīšanai otrajam lasījumam komisijas sagatavoto likumprojektu “Grozījumi Saeimas kārtības rullī” (Nr.989/Lp9) (steidzams), kurš ir iekļauts Saeimas š.g. 11.decembra sēdes darba kārtībā.

 

Pielikumā: likumprojekts uz      .lpp.

 

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētāja                                         V.Muižniece

 

 


Juridiskā komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

Grozījumi Saeimas kārtības rullī (Nr.989/Lp9) (steidzams)

 

1.

Spēkā esošā likuma redakcija

2.

Pirmā lasījuma redakcija

3.

Nr.

4.

Priekšlikumi (12)

5.

Komisijas atzinums

6.

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt Saeimas kārtības rullī (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 17., 24.nr.; 1995, 10., 24.nr.; 1996, 13., 22.nr.; 1997, 12., 21.nr.; 1998, 22.nr.; 2000, 2.nr.; 2001, 5., 10.nr.; 2002, 12., 22.nr.; 2004, 23.nr.; 2005, 14.nr.; 2006, 8., 14., 24.nr., 2008, 3., 13.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt Saeimas kārtības rullī (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 17., 24.nr.; 1995, 10., 24.nr.; 1996, 13., 22.nr.; 1997, 12., 21.nr.; 1998, 22.nr.; 2000, 2.nr.; 2001, 5., 10.nr.; 2002, 12., 22.nr.; 2004, 23.nr.; 2005, 14.nr.; 2006, 8., 14., 24.nr.; 2008, 3., 13.nr.) šādus grozījumus:

21.(1) Priekšsēdētājs reprezentē Saeimu, vada Saeimas sēdes un gādā par kārtību tajās. Priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda kāds no viņa biedriem pēc savstarpējas vienošanās. Tāpat priekšsēdētājs un viņa biedri sadala savā starpā kārtējos darbus, arī sēžu vadīšanu.

(2) Saeimas pieņemtos lēmumus, kam ir vispārēja nozīme, priekšsēdētājs izsludina "Latvijas Vēstnesī". Šis noteikums attiecas arī uz 30. un 30.1 pantā paredzētajiem gadījumiem..

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 06.05.96. likumu un 15.05.2008. likumu)

 

1.

Juridiskais birojs

Ierosinām papildināt likumprojektu ar jaunu pantu un papildināt 21. pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

‘’(3) Saeimas priekšsēdētājs ieceļ amatā Saeimas priekšsēdētāja biroja vadītāju.‘’

Atbalstīts

1. Papildināt 21. pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

‘’(3) Saeimas priekšsēdētājs ieceļ amatā Saeimas priekšsēdētāja biroja vadītāju.‘’

23. (1) Prezidijs:

1) nosaka iekšējo kārtību un darba gaitu Saeimas Kancelejā un citās Saeimas struktūrvienībās;

2) pieņem darbā un atlaiž no darba Saeimas struktūrvienību vadītājus;

3) dod atzinumus un virza tālāk ienākušās lietas visos Kārtības rullī paredzētajos gadījumos;

4) saziņā ar Frakciju padomi (190.p.) kārto ar Kārtības rulli un Saeimas lēmumiem nenoskaidrotus jautājumus;

5) lemj par komandējumiem un to apmaksu;

6) sastāda Saeimas sēžu darba kārtību;

7) nosaka Saeimas darbinieku štatu sarakstu un atalgojumu;

8) nosaka deputātu un Saeimas darbinieku veselības un dzīvības apdrošināšanas, apdrošināšanas pret nelaimes gadījumiem kārtību, pabalstu sistēmu un Saeimas darbiniekiem izmaksājamo kompensāciju sistēmu, pielīdzinot tās civildienesta ierēdņiem noteiktajai kompensāciju un pabalstu sistēmai;

9) nosaka Saeimas pārstāvi Satversmes tiesā, ja Saeima nav lēmusi citādi.

(2) Prezidija sēdes norisi fiksē fonogrammā, pēc kuras, ja nepieciešams, sagatavo attiecīgās daļas stenogrammu. Prezidija sēdes protokolā atspoguļo pieņemtos atzinumus un lēmumus. Protokolam pievieno Prezidijam iesniegtos dokumentus. Prezidija sēdes protokolu paraksta sēdes vadītājs - Saeimas priekšsēdētājs vai viņa biedrs - un Saeimas sekretārs vai viņa biedrs.

(3) Prezidija locekļu palīgus un padomniekus pieņem darbā uz Prezidija locekļu amata pildīšanas laiku un atlaiž no darba Saeimas Kanceleja pēc Prezidija locekļa ierosinājuma Darba likumā noteiktajā kārtībā. Uz viņiem neattiecas Darba likuma 45.panta pirmajā daļā noteiktais darba līguma termiņa ierobežojums.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.12.99. likumu,  18.01.2001. likumu, 16.05.2002. likumu un 24.10.2002. likumu, kas stājas spēkā no 05.11.2002. /apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem tiek piemērota no 2003.gada 1.janvāra, skat. 24.10.2002. likuma "Pārejas noteikumi" 1.punktu/)

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Juridiskais birojs

Papildināt pirmās daļas otro punktu pēc vārda ‘’vadītājus’’ ar vārdiem ‘’izņemot Saeimas priekšsēdētāja biroja vadītāju’’.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Izteikt pirmās daļas 8. punktu šādā redakcijā:

‘’8) nosaka deputātu un Saeimas darbinieku veselības apdrošināšanas, apdrošināšanas pret nelaimes gadījumiem kārtību, pabalstu sistēmu un Saeimas darbiniekiem izmaksājamo kompensāciju sistēmu, ņemot vērā civildienesta ierēdņiem noteikto kompensāciju un pabalstu sistēmu’’.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Aizstāt trešajā daļā vārdus ‘’Prezidija locekļu palīgus un padomniekus’’ ar vārdiem ‘’Saeimas priekšsēdētāja biroja vadītāju, Prezidija locekļu palīgus un padomniekus’’.

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

2. 23. pantā:

 papildināt pirmās daļas 2.punktu pēc vārda ‘’vadītājus’’ ar vārdiem ‘’izņemot Saeimas priekšsēdētāja biroja vadītāju’’;

 

 

 

 

 

 

 

 

izteikt pirmās daļas 8. punktu šādā redakcijā:

‘’8) nosaka deputātu un Saeimas darbinieku veselības apdrošināšanas, apdrošināšanas pret nelaimes gadījumiem kārtību, pabalstu sistēmu un Saeimas darbiniekiem izmaksājamo kompensāciju sistēmu, ņemot vērā civildienesta ierēdņiem noteikto kompensāciju un pabalstu sistēmu’’;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aizstāt trešajā daļā vārdus ‘’Prezidija locekļu palīgus un padomniekus’’ ar vārdiem ‘’Saeimas priekšsēdētāja biroja vadītāju, Prezidija locekļu palīgus un padomniekus’’.

 

120.(1) Kārtējās sesijas laikā Prezidijs nosaka laiku atbilžu sniegšanai uz jautājumiem. Šis laiks nevar būt ilgāks par vienu stundu.

(2) Vienlaikus ar Saeimas kārtējās sēdes darba kārtības izziņošanu Prezidijs izziņo to jautājumu sarakstu, uz kuriem noteiktajā laikā tiks sniegtas atbildes. Šajā sarakstā Jautājumu reģistrā fiksētajā secībā iekļaujamas atbildes uz tiem jautājumiem, kuri iesniegti ne vēlāk kā vismaz sešas dienas pirms sēdes.

(3) Jautājumu sarakstā iekļaujams pilns jautājumu teksts, Jautājumu reģistra numurs, norādāmi deputāti, kas jautājumu iesnieguši, kā arī amatpersona, kurai tas adresēts.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.12.99. likumu un 28.10.2004. likumu)

 

5.

Partijas "Jaunais laiks" frakcija

Izteikt likuma 120.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

„(1) Kārtējas sesijas laikā Prezidijs nosaka laiku kārtējās sēdes ietvaros atbilžu sniegšanai uz deputātu jautājumiem. Šis laiks nevar būt ilgāks par vienu stundu.”

Neatbalstīts

 

122. (1) Jautājumu uzdošanu un atbilžu sniegšanu vada Saeimas priekšsēdētājs vai kāds no viņa biedriem, kas pēc jautājumu iesniedzēju vai atbilžu devēju priekšlikuma var izdarīt izsludinātajā atbilžu sniegšanas kārtībā tikai šādus grozījumus:

1) mainīt atbilžu secību;

2) papildus iekļaut atbildes uz steidzamiem jautājumiem;

3) pārcelt atbildes sniegšanu uz laiku pēc Saeimas nākamās kārtējās sēdes sakarā ar tās amatpersonas attaisnotu prombūtni, kurai jautājums uzdots;

4) izslēgt no jautājumiem, uz kuriem sniedzama atbilde to jautājumu, kurš neatbilst Saeimas kārtības ruļļa 119.panta pirmās un otrās daļas prasībām.

(2) Ja nav iespējams izskatīt jautājumu, kas iesniegts kā steidzams, atbilde uz to tiek sniegta Prezidija noteiktajā laikā.

(3) Mutvārdu atbilde sniedzama tikai tad, ja ir klāt vismaz viens no jautājuma iesniedzējiem. Runas laiks atbildei uz jautājumu nedrīkst pārsniegt piecas minūtes, bet, ja ir dota rakstveida atbilde, - divas minūtes.

(4) Pēc atbildes saņemšanas jautājuma iesniedzēji, ja vēlas, var uzdot divus ar iesniegto jautājumu saistītus papildjautājumus. Vārdu dod pirmajam jautājuma parakstītājam, ja iesniedzēji nav vienojušies citādi. Runas laiks viena papildjautājuma uzdošanai nedrīkst pārsniegt vienu minūti.

(5) Pēc tam, kad ir saņemtas atbildes uz jautājuma iesniedzēju papildjautājumiem, ar iesniegto jautājumu saistītus papildjautājumus, bet ne vairāk kā trijus, var uzdot pārējie klātesošie deputāti. Ja papildjautājumu iesniedzēju ir vairāk, papildjautājumus uzdod pieteikumu iesniegšanas secībā.

(6) Ja sēdes vadītājs uzskata, ka papildjautājums nav saistīts ar attiecīgo jautājumu, viņš to noraida. Noraidītā papildjautājuma vietā var uzdot citu papildjautājumu.

(7) Runas laiks atbildei uz katru papildjautājumu nedrīkst pārsniegt divas minūtes.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.10.2004. likumu)

 

 

 

 

 

 

 

 

< ![if !supportEmptyParas]> 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partijas "Jaunais laiks" frakcija

Izteikt likuma 122.panta pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

„3) Pārcelt atbildes sniegšanu uz Saeimas nākamo kārtējo sēdi sakarā ar tās amatpersonas attaisnotu prombūtni, kurai jautājums uzdots;”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

149. (1) Saeimā pastāvīgi darbojas šādas komisijas:

1) Ārlietu komisija;

2) Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija;

3) Juridiskā komisija;

4) Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija;

5) Izglītības, kultūras un zinātnes komisija;

6) Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija;

7) Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija;

8) Tautsaimniecības komisija;

9) Agrārās, vides un reģionālās politikas komisija;

10) Sociālo un darba lietu komisija;

11) Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija;

12) Pieprasījumu komisija;

13) Publisko izdevumu un revīzijas komisija;

14) Saimnieciskā komisija;

15) Nacionālās drošības komisija;

16) Pilsonības likuma izpildes komisija;

17) Eiropas lietu komisija.

(2) Katras komisijas izveidošanas principus nosaka Saeima.

(3) Ārpolitiskai darbībai nepieciešamos budžeta izdevumus komisija saskaņo ar Prezidiju.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 02.11.95. likumu, 07.10.98. likumu,16.12.99. likumu, 24.10.2002. likumu, 02.03.2006. likumu un 09.11.2006. likumu)

 

7.

Deputāts M.Kučinskis

Izteikt 149.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

„(1) Saeimā pastāvīgi darbojas šādas komisijas:

1) Ārlietu komisija;

2) Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija;

3) Juridiskā komisija;

4) Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija;

5) Izglītības, kultūras un zinātnes komisija;

6) Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija;

7) Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija;

8) Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija;

9) Sociālo un darba lietu komisija;

10) Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija;

11) Pieprasījumu komisija;

12) Publisko izdevumu un revīzijas komisija;

13) Saimnieciskā komisija;

14) Nacionālās drošības komisija;

15) Pilsonības likuma izpildes komisija;

16) Eiropas lietu komisija.”

Atbalstīts

3. Izteikt 149.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

„(1) Saeimā pastāvīgi darbojas šādas komisijas:

1) Ārlietu komisija;

2) Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija;

3) Juridiskā komisija;

4) Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija;

5) Izglītības, kultūras un zinātnes komisija;

6) Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija;

7) Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija;

8) Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija;

9) Sociālo un darba lietu komisija;

10) Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija;

11) Pieprasījumu komisija;

12) Publisko izdevumu un revīzijas komisija;

13) Saimnieciskā komisija;

14) Nacionālās drošības komisija;

15) Pilsonības likuma izpildes komisija;

16) Eiropas lietu komisija.”

179. (1) Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija:

1) sagatavo Saeimas ziņojumu par deputātu pilnvaru apstiprināšanu un izbeigšanu;

2) sagatavo Saeimas lēmuma projektu sakarā ar Ģenerālprokuratūras iesniegumu par kriminālvajāšanas ierosināšanu pret Saeimas locekli, viņa apcietināšanu, aizturēšanu, kratīšanas izdarīšanu vai citādu personas brīvības ierobežošanu, kā arī priekšlikumus sakarā ar iesniegumiem par administratīvā soda uzlikšanu Saeimas loceklim;

3) pārrauga Saeimas deputātu ētikas kodeksa ievērošanu un izskata Saeimas deputātu ētikas kodeksa pārkāpumu lietas;

4) sagatavo reizi mēnesī pārskatu Saeimai par iesniegumiem, kas saņemti Saeimas Iesniegumu birojā, un par to izskatīšanu Saeimas frakcijās un komisijās.

(2) Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā ievēlē pa vienam deputātam no katras Saeimā pārstāvētās frakcijas. Komisijas locekļi atturas no darbībām, kuras var uzskatīt par nepamatotu vēršanos pret politiskajiem oponentiem vai par deputātu rīcības nepamatotu aizstāvību viņu politiskās piederības dēļ.

(3) Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija ierosina Saeimas deputātu ētikas kodeksa pārkāpuma lietu ne vēlāk kā nedēļas laikā pēc tam, kad saņemts deputāta, deputātu grupas vai frakcijas rakstveida iesniegums, kurā:

1) izklāstīta lietas būtība;

2) paskaidrots, kādā veidā izpaudies Saeimas deputātu ētikas kodeksa pārkāpums;

3) sniegti pierādījumi, ja tādi ir iesniedzēja rīcībā;

4) minēti citi fakti, kuriem var būt nozīme lietas izskatīšanā.

(4) Ja iesniegums nav pietiekami pamatots, to nekavējoties nosūta iesniedzējam precizēšanai un nepilnību novēršanai.

(5) Saeimas deputātu ētikas kodeksa pārkāpuma lietas izskatīšanu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija uzsāk ne vēlāk kā nedēļas laikā pēc tās ierosināšanas. Pēc lietas ierosināšanas komisija nekavējoties nosūta ierosinājuma un iesnieguma kopiju tam deputātam, par kura rīcību ierosināta Saeimas deputātu ētikas kodeksa pārkāpuma lieta.

(6) Saeimas deputātu ētikas kodeksa pārkāpuma lietu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija izskata atklātā sēdē ne vēlāk kā divas nedēļas pēc lietas ierosināšanas. Komisija ar divu trešdaļu balsu vairākumu var nolemt par slēgtas sēdes rīkošanu. Slēgtas sēdes rīkošanu var ierosināt komisijas loceklis.

(7) Konstatējusi Saeimas deputāta ētikas kodeksa pārkāpumu, Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

1) izsaka deputātam mutvārdu brīdinājumu, kas tiek atzīmēts komisijas protokolā;

2) izsaka deputātam rakstveida brīdinājumu;

3) izsaka deputātam rakstveida brīdinājumu, paziņo par to Saeimas sēdē un publicē komisijas lēmumu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

(1998.gada 7.oktobra likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 02.03.2006. likumu)

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Tieslietu mi nistrs G.Bērziņš

Izteikt 179.panta pirmās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

„2) sagatavo Saeimas lēmuma projektu par atļauju uzsākt kriminālvajāšanu pret Saeimas locekli, viņa apcietināšanu, kratīšanas izdarīšanu vai citādu personas brīvības ierobežošanu, kā arī priekšlikumus sakarā ar iesniegumiem par administratīvā soda uzlikšanu Saeimas loceklim.”

Deputāti: G.Daudze, V.Muižniece, K.Pētersone, Dz.Rasnačs, A.Klementjevs

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu un izteikt 179.panta pirmās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

„4) sagatavo reizi mēnesī pārskatu Saeimai par iesniegumiem, kas saņemti Saeimas Sabiedrisko attiecību birojā, un par to izskatīšanu Prezidijā, Saeimas frakcijās, komisijās un citās Saeimas struktūrvienībās

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Izteikt 179.panta pirmās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

„4) sagatavo reizi mēnesī pārskatu Saeimai par iesniegumiem, kas saņemti Saeimas Sabiedrisko attiecību birojā, un par to izskatīšanu Prezidijā, Saeimas frakcijās, komisijās un citās Saeimas struktūrvienībās.”

 

 

 

10.

Tieslietu ministrs G.Bērziņš

Papildināt likumu ar 179.2 pantu šādā redakcijā:

„179.2  Juridiskā komisija sagatavo Saeimas lēmuma projektu par atļauju uzsākt kriminālvajāšanu pret tiesnesi vai tiesībsargu vai viņa apcietināšanu, kā arī priekšlikumus sakarā ar iesniegumiem par administratīvā soda uzlikšanu tiesībsargam.”

Atbalstīts

5. Papildināt likumu ar 179.2 pantu šādā redakcijā:

„179.2  Juridiskā komisija sagatavo Saeimas lēmuma projektu par atļauju uzsākt kriminālvajāšanu pret tiesnesi vai tiesībsargu vai viņa apcietināšanu, kā arī priekšlikumus sakarā ar iesniegumiem par administratīvā soda uzlikšanu tiesībsargam.”

 

 

11.

Tieslietu ministrs G.Bērziņš

Papildināt likumu ar 179.3 pantu šādā redakcijā:

„179.3  (1) Lūdzot atļauju uzsākt kriminālvajāšanu pret Saeimas locekli, viņa apcietināšanu, kratīšanas izdarīšanu vai citādu personas brīvības ierobežošanu, procesa virzītājs iesniedz 179.panta pirmās daļas 2.punktā norādītajai komisijai ierosinājumu.

(2) Lūdzot atļauju uzsākt kriminālvajāšanu vai apcietināšanu pret tiesnesi vai tiesībsargu, procesa virzītājs iesniedz 179.2 pantā norādītajai komisijai ierosinājumu.

(3) Lūdzot atļauju uzsākt kriminālvajāšanu pret Saeimas locekli, tiesnesi vai tiesībsargu, procesa virzītājs ierosinājumam pievieno uzziņu par pierādījumiem.

(4) Izskatot ierosinājumu par  kriminālprocesuālās imunitātes atcelšanu pret Saeimas locekli, tiesnesi vai tiesībsargu, Saeimas komisija uzklausa par konkrētā kriminālprocesa norisi atbildīgo iestāžu amatpersonas un var uzklausīt personu, kurai ar likumu noteikta kriminālprocesuālā imunitāte.”

Neatbalstīts

 

 

Pārejas noteikumā:

 

aizstāt vārdus “Pārejas noteikums” ar vārdiem “Pārejas noteikumi”;

 

papildināt pārejas noteikumus ar 2.punktu šādā redakcijā:

‘’2. No 2009.gada 1.janvāra līdz 2009.gada 31.decembrim, piemērojot 12.panta pirmās daļas otro teikumu, otro, trešo un ceturto daļu, kā arī 14.panta otro daļu, izmantojams Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicētais sabiedriskajā sektorā strādājošo vidējās darba samaksas apmērs 2007.gadā, šim darba samaksas apmēram piemērojot koeficientu 0.812.’’

 

uzskatīt līdzšinējo pārejas noteikuma tekstu par pārejas noteikumu 1.punktu.

12.

Juridiskā komisija

Papildināt pārejas noteikumus ar 3.punktu šādā redakcijā:

„3. Līdz Saeimas Sabiedrisko attiecību biroja darba uzsākšanai Saeimas Iesniegumu birojs sniedz Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijai informāciju par iesniegumiem, kas saņemti Saeimas Iesniegumu birojā, un par to izskatīšanu Saeimas frakcijās un komisijās.

Atbalstīts

Pārejas noteikumā:

 

aizstāt vārdus “Pārejas noteikums” ar vārdiem “Pārejas noteikumi”;

 

uzskatīt līdzšinējo pārejas noteikuma tekstu par pārejas noteikumu 1.punktu;

 

papildināt pārejas noteikumus ar 2. un 3.punktu šādā redakcijā:

‘’2. No 2009.gada 1.janvāra līdz 2009.gada 31.decembrim, piemērojot 12.panta pirmās daļas otro teikumu, otro, trešo un ceturto daļu, kā arī 14.panta otro daļu, izmantojams Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicētais sabiedriskajā sektorā strādājošo vidējās darba samaksas apmērs 2007.gadā, šim darba samaksas apmēram piemērojot koeficientu 0,812.

3. Līdz Saeimas Sabiedrisko attiecību biroja darba uzsākšanai, Saeimas Iesniegumu birojs sniedz Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijai informāciju par iesniegumiem, kas saņemti Saeimas Iesniegumu birojā, un par to izskatīšanu Saeimas frakcijās un komisijās.’’

 

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

 

 

 

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.