Rīgā, 2006

Rīgā, 2008.gada 26.novembrī

Nr.9/3 – ______________

 

SAEIMAS PREZIDIJAM

 

 

Saskaņā ar Kārtības ruļļa 79.pantu, Juridiskā komisija iesniedz Saeimai izskatīšanai likumprojektu “Grozījumi Saeimas kārtības rullī”.

Juridiskā komisija lūdz minēto likumprojektu nodot tikai Juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija.

Saskaņā ar Kārtības ruļļa 86.pantu, Juridiskā komisija lūdz minēto likumprojektu izskatīt pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā š.g. 4.decembra Saeimas sēdē.

Juridiskā komisija lūdz atzīt minēto likumprojektu par steidzamu.

 

Pielikumā: likumprojekts uz 1.lpp. un anotācija uz 1.lpp.

 

Ar cieņu,

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētāja                                   V.Muižniece

 


Iesniedz Juridiskā komisija

Likumprojekts

 

Grozījumi Saeimas kārtības rullī

 

Izdarīt Saeimas kārtības rullī (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 17., 24.nr.; 1995, 10., 24.nr.; 1996, 13., 22.nr.; 1997, 12., 21.nr.; 1998, 22.nr.; 2000, 2.nr.; 2001, 5., 10.nr.; 2002, 12., 22.nr.; 2004, 23.nr.; 2005, 14.nr.; 2006, 8., 14., 24.nr., 2008, 3., 13.nr.) šādus grozījumus:

 

Pārejas noteikumā:

aizstāt vārdus “Pārejas noteikums” ar vārdiem “Pārejas noteikumi”;

 

papildināt pārejas noteikumus ar 2.punktu šādā redakcijā:

‘’2. No 2009.gada 1.janvāra līdz 2009.gada 31.decembrim, piemērojot 12.panta pirmās daļas otro teikumu, otro, trešo un ceturto daļu, kā arī 14.panta otro daļu, izmantojams Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicētais sabiedriskajā sektorā strādājošo vidējās darba samaksas apmērs 2007.gadā, šim darba samaksas apmēram piemērojot koeficentu 0.812.’’

 

uzskatīt līdzšinējo pārejas noteikuma tekstu par pārejas noteikumu 1.punktu.

 

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

 

.


Likumprojekta

“Grozījumi Saeimas kārtības rullī”

anotācija

1. Kādēļ likums ir vajadzīgs?

Pašreiz Saeimas kārtības rullis nosaka, ka deputāta pamatalga piesaistāma Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicētajam valstī sabiedriskajā sektorā strādājošo iepriekšējā gada vidējās darba algas apmēram, kas noapaļots pilnos latos.

Budžeta racionālas un taupīgas izlietošanas nolūkā nepieciešams 2009.gadā ierobežot Saeimas deputātu amatalgas pieaugumu.

Likumprojekts nepieciešams, lai Saeimas kārtības rullī noteiktu kārtību, ka no 2009.gada 1.janvāra līdz 2009.gada 31.decembrim deputāta amata alga, piemaksa, atlīdzība par piedalīšanos Saeimas komisiju darbā, reprezentācijas nauda un kompensācijas tiktu aprēķinātas nevis vispārējā kārtībā, bet gan piemērojot koeficeintu 0.812.

2. Kāda var būt likuma ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību?

Nav būtiskas ietekmes.

3. Kāda var būt likuma ietekme uz valsts budžetu?

Likumprojekts veidots atbilstoši likuma “Par valsts budžetu 2009.gadam” normām.

4. Kāda var būt likuma ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu?

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

5. Kāda ir likumprojekta atbilstība Latvijas starptautiskajām saistībām?

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

6. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot likumprojektu?

Sagatavojot likumprojektu veiktas konsultācijas ar Saeimas deputātu frakcijām.

7. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

Likuma izpildi savas kompetences ietvaros veiks Saeimas Kanceleja.