Likumprojekts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latvijas Republikas

9.Saeimas Prezidijam

 

2008.gada 27.novembrī

Nr._______________

 

 

 

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 79.pantu likumdošanas iniciatīvas kārtībā iesniedzam likumprojektu "Grozījums Krimināllikumā”.

 

Pielikumā:

1. Likumprojekts.

2. Anotācija (uz 3 lp.).

 

 

9. Saeimas deputāti:

 

____________________________________

 

____________________________________

 

____________________________________

 

____________________________________

 

____________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts

 

Grozījums Krimināllikumā

 

Izdarīt Krimināllikumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 15.nr.; 2000, 12., 13.nr.; 2001, 15.nr.; 2002, 11., 16., 22., 23.nr.; 2003, 10., 15.nr.; 2004, 2., 3., 4., 6., 11., 12., 13.nr.; 2005, 2., 11., 12., 13., 20., 21.nr.; 2006, 1., 7., 22.nr.; 2007, 3., 15.nr.; 2008, 3.nr.) šādu grozījumu:

 

 

Izslēgt 194.1 pantu.

 

Pārejas noteikums

Pirmstiesas izmeklēšanas iestāžu, prokuratūras un tiesu lietvedībā esošos kriminālprocesus par noziedzīgiem nodarījumiem, kas kvalificēti pēc Krimināllikuma 194.1 panta, izbeigt ar procesa virzītāja lēmumu, pamatojoties uz Kriminālprocesa likuma 377.panta 2.punktu.

 

 

 

 

 

 

9. Saeimas deputāti:

 

____________________________________

 

____________________________________

 

____________________________________

 

____________________________________

 

____________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

ANOTĀCIJA

likumprojektam

“Grozījums Krimināllikumā”

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

2007.gada 13. decembrī, Saeima 3. lasījumā pieņēma likumprojektu "Grozījumi Krimināllikumā"  (Nr.70/9Lp), kura ietvaros, bez pietiekamām diskusijām un Tiesībsarga atzinuma, tika pieņemts arī Saeimas Juridiskās komisija priekšlikums par Krimināllikuma papildināšanu ar 194.1 pantu „Nepatiesu datu vai ziņu izplatīšana par Latvijas Republikas finanšu sistēmas stāvokli”.

             Par šī panta pirmajā daļā paredzēto pārkāpumu - apzināti nepatiesu datu vai ziņu izplatīšanu mutvārdos, rakstveidā vai citādā veidā par Latvijas Republikas finanšu stāvokli, kā maksimālā sankcija ir paredzēta brīvības atņemšana uz laiku līdz pat diviem gadiem.

           Šī gada novembrī aizdomās par nepatiesu datu vai ziņu izplatīšanu par Latvijas Republikas finanšu sistēmas stāvokli Drošības policija ir aizturējusi Ventspils augstskolas Finanšu un grāmatvedības katedras lektoru Dmitriju Smirnovu, tāpat, šajā sakarā DP aizdomu lokā ir nonācis arī grupas "Putnu balle" dalībnieks Valters Frīdenbergs.

            Saistībā ar abiem augstākminētajiem gadījumiem publiskajā telpā gan no krimināltiesību speciālistiem, gan no masu mēdiju pārstāvjiem, gan no politiķiem ir izskanējusi pamatota kritika par nepieļaujamo cenzūru un Satversmē nostiprinātās vārda brīvības ierobežojumu DP piemērojot 194.1 pantu „Nepatiesu datu vai ziņu izplatīšana par Latvijas Republikas finanšu sistēmas stāvokli”.

 

2. Normatīvā akta projekta būtība

Iesniedzēji piedāvā izslēgt diskutablo Krimināllikuma 194.1 pantu  

 

 

3. Cita informācija

Nav

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Nav

 

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

 Nav

 

3. Sociālo seku izvērtējums

Panta izslēgšana kliedēs pēdējo nedēļu laikā radušās iedzīvotāju bažas par demokrātijas un vārda brīvības ierobežojumiem Latvijā

 

4. Ietekme uz vidi

Nav ietekmes

 

5. Cita informācija

-

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

-

 -

-

  -

  -

3. Finansiālā ietekme

-

 

-

-

-  

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

-

-

-

-

-

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

-

6. Cita informācija

-

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod

                               -

 

2. Cita informācija

-

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

 

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

 

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

2.tabula

 

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

 

5. Cita informācija

-

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

 

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas

 

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

-

 

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

-

 

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

-

 

5. Cita informācija

-

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

-

 

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Saskaņā ar likumu “Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību” normatīvais akts tiks publicēts oficiālajā preses izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs”.

 

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Likumprojekts neierobežo indivīda tiesības

 

4. Cita informācija

-