Likumprojekts otrajam lasījumam

Rīgā, 2009. gada      martā

Nr. 9/3 –

 

                                                                             Saeimas Prezidijam

 

 

 

Juridiskā komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā likumprojektu ″Grozījumi Bāriņtiesu likumā″ (Nr.986/Lp9) izskatīšanai otrajā lasījumā.

 

Pielikumā: likumprojekts uz       lpp.

 

 

 

 

Ar cieņu,

Juridiskās komisijas priekšsēdētāja                          Vineta Muižniece


Juridiskā komisija                                                                                                                                                                   Likumprojekts otrajam lasījumam

 

Likumprojekts „Grozījumi Bāriņtiesu likumā” (reģ. Nr. 986/Lp9)

 

1.

Spēkā esošā likuma redakcija

2.

Pirmā lasījuma redakcija

3.

Nr.

4.

Priekšlikumi (15)

5.

Komisijas atzinums

6.

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt Bāriņtiesu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2006, 15.nr.; 2007, 3.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt Bāriņtiesu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2006, 15.nr.; 2007, 3.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Izslēgt visā likumā vārdu "(padome)" (attiecīgā locījumā).

 

 

 

1. Izslēgt visā likumā vārdu "(padome)" (attiecīgā locījumā).

2.pants. Bāriņtiesas izveidošana

(1) Bāriņtiesa ir novada, pilsētas vai pagasta pašvaldības izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde.

(2) Pagastos un tajās pilsētās, kurās nav zvērināta notāra, kā arī novados, izņemot administratīvā centra pilsētu, ja tajā ir zvērināts notārs, bāriņtiesa Civillikumā paredzētajos gadījumos sniedz palīdzību mantojuma lietu kārtošanā, gādā par mantojuma apsardzību, kā arī izdara apliecinājumus un pilda citus šajā likumā noteiktos uzdevumus.

(3) Bāriņtiesas darbības teritorija ir attiecīgā novada, pilsētas vai pagasta administratīvā teritorija.

(4) Vienā novadā, pilsētā vai pagastā ar attiecīgās pašvaldības domes (padomes) lēmumu var izveidot vairākas bāriņtiesas. Šādā gadījumā pašvaldība nosaka katras bāriņtiesas darbības teritoriju.

(5) Vairākas pašvaldības saskaņā ar saviem lēmumiem var izveidot vienu bāriņtiesu. Šādā gadījumā bāriņtiesas darbības teritorija ir attiecīgo pašvaldību administratīvā teritorija.

(6) Informāciju par bāriņtiesas izveidošanu un tās darbības teritoriju, kā arī par bāriņtiesas darbības teritorijas izmaiņām pašvaldība publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

(7) Ja pašvaldības administratīvajā teritorijā ir vairākas bāriņtiesas, tad bāriņtiesas nosaukumā iekļauj arī tās apdzīvotās vietas nosaukumu, kurā atrodas attiecīgā bāriņtiesa.

 

2. Izteikt 2.pantu šādā redakcijā:

"2.pants. Bāriņtiesas izveidošana

(1) Bāriņtiesa ir novada vai republikas pilsētas pašvaldības izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde.

(2) Bāriņtiesas darbības teritorija ir attiecīgā novada vai republikas pilsētas administratīvā teritorija.

(3) Vienā novadā vai republikas pilsētā ar attiecīgās pašvaldības domes lēmumu var izveidot vairākas bāriņtiesas. Šādā gadījumā pašvaldība nosaka katras bāriņtiesas darbības teritoriju. Bāriņtiesas darbība saskaņā ar šo likumu nodrošināma visās novada teritoriālajās vienībās.

(4) Nosakot bāriņtiesu skaitu pašvaldībā, kā arī katras attiecīgās bāriņtiesas sastāvu, pašvaldības dome nodrošina, lai visiem attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotājiem bāriņtiesa būtu pēc iespējas ērti pieejama.

(5) Vairākas pašvaldības saskaņā ar saviem lēmumiem var izveidot vienu bāriņtiesu. Šādā gadījumā bāriņtiesas darbības teritorija ir attiecīgo pašvaldību administratīvā teritorija.

(6) Informāciju par bāriņtiesas izveidošanu un tās darbības teritoriju, kā arī par bāriņtiesas darbības teritorijas izmaiņām pašvaldība publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

(7) Bāriņtiesas nosaukumu veido, attiecīgās bāriņtiesas darbības administratīvās teritorijas nosaukumam pievienojot vārdu "bāriņtiesa".

(8) Ja pašvaldības administratīvajā teritorijā ir vairākas bāriņtiesas, tad bāriņtiesas nosaukumā iekļauj arī tās apdzīvotās vietas nosaukumu, kurā atrodas attiecīgā bāriņtiesa."

 

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

Juridiskā komisija

Papildināt likumprojektā piedāvāto likuma 2. panta nosaukumu ar vārdiem „un darbība”.

Tieslietu ministrs G.Bērziņš

Papildināt likumprojekta 2. pantā piedāvāto Bāriņtiesu likuma 2. pantu ar jaunu otro daļu šādā redakcijā:

„(2) Novados un novadu teritoriālajās vienībās, kurās nav zvērināta notāra, bāriņtiesa Civillikumā noteiktajos gadījumos sniedz palīdzību mantojuma lietu kārtošanā, gādā par mantojuma apsardzību, kā arī izdara apliecinājumus un pilda citus šā likuma 61. pantā norādītos uzdevumus.”;

līdzšinējo likumprojekta 2. pantā piedāvātā Bāriņtiesu likuma 2. panta otro, trešo, ceturto, piekto, sesto, septīto un astoto daļu uzskatīt attiecīgi par trešo, ceturto, piekto, sesto, septīto, astoto un devīto daļu.

Juridiskā komisija

Izteikt likumprojektā piedāvāto likuma 2. panta otro, trešo, ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

„(2) Novados, kuros nav teritoriālo vienību, novadu pagastos un novadu pilsētās, bāriņtiesa Civillikumā noteiktajos gadījumos sniedz palīdzību mantojuma lietu kārtošanā, gādā par mantojuma apsardzību, kā arī izdara apliecinājumus un pilda citus šā likuma 61. pantā norādītos uzdevumus, ja šajos novados, novadu pagastos un novadu pilsētās nav notāra.

(3) Bāriņtiesas darbības teritorija ir attiecīgā novada vai republikas pilsētas administratīvā teritorija, izņemot šā panta piektajā daļā minētajos gadījumos.

(4) Nosakot bāriņtiesu skaitu, kā arī katras attiecīgās bāriņtiesas sastāvu, pašvaldības dome nodrošina, lai visiem attiecīgās pašvaldības administratīvās teritorijas iedzīvotājiem bāriņtiesa būtu pēc iespējas ērti pieejama. Bāriņtiesas darbība nodrošināma visos novada pagastos un novada pilsētās.

(5) Vienā novadā vai republikas pilsētā var izveidot vairākas bāriņtiesas vai vairākas pašvaldības var izveidot kopīgu bāriņtiesu. Šādos gadījumos nosakāma katras bāriņtiesas darbības teritorija.”

 

Atbalstīts

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts.

Iekļauts priekšlik. Nr. 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

2. Izteikt 2.pantu šādā redakcijā:

"2.pants. Bāriņtiesas izveidošana un darbība

(1) Bāriņtiesa ir novada vai republikas pilsētas pašvaldības izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde.

(2) Novados, kuros nav teritoriālo vienību, novadu pagastos un novadu pilsētās, bāriņtiesa Civillikumā noteiktajos gadījumos sniedz palīdzību mantojuma lietu kārtošanā, gādā par mantojuma apsardzību, kā arī izdara apliecinājumus un pilda citus šā likuma 61. pantā norādītos uzdevumus, ja šajos novados, novadu pagastos un novadu pilsētās nav notāra.

(3) Bāriņtiesas darbības teritorija ir attiecīgā novada vai republikas pilsētas administratīvā teritorija, izņemot šā panta piektajā daļā minētos gadījumus.

(4) Nosakot bāriņtiesu skaitu, kā arī katras attiecīgās bāriņtiesas sastāvu, pašvaldības dome nodrošina, lai visiem attiecīgās pašvaldības administratīvās teritorijas iedzīvotājiem bāriņtiesa būtu pēc iespējas ērti pieejama. Bāriņtiesas darbība nodrošināma visos novada pagastos un novada pilsētās.

(5) Vienā novadā vai republikas pilsētā var izveidot vairākas bāriņtiesas vai vairākas pašvaldības var izveidot kopīgu bāriņtiesu. Šādos gadījumos nosakāma katras bāriņtiesas darbības teritorija.

(6) Informāciju par bāriņtiesas izveidošanu un tās darbības teritoriju, kā arī par bāriņtiesas darbības teritorijas izmaiņām pašvaldība publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

(7) Bāriņtiesas nosaukumu veido, attiecīgās bāriņtiesas darbības administratīvās teritorijas nosaukumam pievienojot vārdu "bāriņtiesa".

(8) Ja pašvaldības administratīvajā teritorijā ir vairākas bāriņtiesas, tad bāriņtiesas nosaukumā iekļauj arī tās apdzīvotās vietas nosaukumu, kurā atrodas attiecīgā bāriņtiesa."

3.pants. Bāriņtiesas finansēšana un darba tiesiskās attiecības

(1) Finanšu līdzekļus bāriņtiesas darbībai piešķir attiecīgās pašvaldības dome (padome). Ja bāriņtiesu kopīgi izveido vairākas pašvaldības, to finansē saskaņā ar attiecīgo pašvaldību vienošanos.

(2) Uz bāriņtiesas priekšsēdētāju, kā arī bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku un bāriņtiesas locekli, kuri saņem pašvaldības domes (padomes) mēneša amatalgu, neattiecas darba tiesiskās attiecības reglamentējošo normatīvo aktu normas, izņemot tās normas, kuras nosaka atšķirīgas attieksmes aizliegumu, aizliegumu radīt nelabvēlīgas sekas, darba un atpūtas laiku, darba samaksu, darbinieka civiltiesisko atbildību un tās termiņus, ciktāl šajā likumā nav noteikts citādi.

(3) Bāriņtiesas darbības noteikumus nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

3. Izteikt 3.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Finanšu līdzekļus bāriņtiesas darbībai piešķir attiecīgās pašvaldības dome."

 

 

 

 

 

 

3. Izteikt 3.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Finanšu līdzekļus bāriņtiesas darbībai piešķir attiecīgās pašvaldības dome."

6.pants. Bāriņtiesas zīmogi un to lietošana

(1) Bāriņtiesai ir šādi zīmogi:

1) zīmogs ar mazā valsts ģerboņa attēlu un bāriņtiesas darbības teritorijai atbilstošās bāriņtiesas nosaukumu;

2) zīmogs ar papildinātā mazā valsts ģerboņa attēlu un bāriņtiesas darbības teritorijai atbilstošās bāriņtiesas nosaukumu.

(2) Zīmogu ar papildinātā mazā valsts ģerboņa attēlu un bāriņtiesas darbības teritorijai atbilstošās bāriņtiesas nosaukumu lieto, izdarot apliecinājumus.

(3) Ja bāriņtiesa neizdara apliecinājumu, tā lieto zīmogu ar mazā valsts ģerboņa attēlu un bāriņtiesas darbības teritorijai atbilstošās bāriņtiesas nosaukumu.

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

Tieslietu ministrs G.Bērziņš

Aizstāt 6.panta pirmās daļas 1. un 2. punktā vārdu „zīmogs” ar vārdu „zīmogi”.

Juridiskā komisija

Izslēgt 6.panta pirmās daļas 1. un 2. punktā vārdu „zīmogs”.

 

 

 

 

 

 

Tieslietu ministrs G.Bērziņš

Aizstāt 6.panta otrajā un trešajā daļā vārdu „zīmogu” ar vārdu „zīmogus”.

Juridiskā komisija

Papildināt likuma 6. pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

„(11) Bāriņtiesai var būt vairāki šā panta pirmajā daļā minētie zīmogi.”

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

4. 6.pantā:

izslēgt pirmās daļas 1. un 2. punktā vārdu „zīmogs”;

 

 

 

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

„(11) Bāriņtiesai var būt vairāki šā panta pirmajā daļā minētie zīmogi.”

 

7.pants. Bāriņtiesas sastāvs

(1) Bāriņtiesas sastāvā ir bāriņtiesas priekšsēdētājs un bāriņtiesas locekļi.

(2) Bāriņtiesas sastāvā var būt bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks.

 

4. Izteikt 7.pantu šādā redakcijā:


"7.pants. Bāriņtiesas sastāvs

(1) Bāriņtiesas sastāvā ir bāriņtiesas priekšsēdētājs un vismaz trīs bāriņtiesas locekļi.

(2) Bāriņtiesā ievēlējamo bāriņtiesas locekļu skaitu nosaka attiecīgās pašvaldības dome atbilstoši pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarēto iedzīvotāju skaitam, lai pilnvērtīgi nodrošinātu bērnu un citu rīcībnespējīgo personu tiesību un interešu aizsardzību.

(3) Bāriņtiesas sastāvā var būt bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks."

 

 

 

5. Izteikt 7.pantu šādā redakcijā:


"7.pants. Bāriņtiesas sastāvs

(1) Bāriņtiesas sastāvā ir bāriņtiesas priekšsēdētājs un vismaz trīs bāriņtiesas locekļi.

(2) Bāriņtiesā ievēlējamo bāriņtiesas locekļu skaitu nosaka attiecīgās pašvaldības dome atbilstoši pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarēto iedzīvotāju skaitam, lai pilnvērtīgi nodrošinātu bērnu un citu rīcībnespējīgo personu tiesību un interešu aizsardzību.

(3) Bāriņtiesas sastāvā var būt bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks."

12.pants. Atbrīvošana no amata

(1) Bāriņtiesas priekšsēdētāju, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku vai bāriņtiesas locekli atbrīvo no amata pēc viņa vēlēšanās.

(2) Bāriņtiesas priekšsēdētāju, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku vai bāriņtiesas locekli atbrīvo no amata sakarā ar šā likuma 9.panta pirmajā daļā noteiktā termiņa izbeigšanos, ja viņš netiek ievēlēts atkārtoti.

(3) Bāriņtiesas priekšsēdētāju, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku vai bāriņtiesas locekli atbrīvo no amata, ja viņš ir ievēlēts pašvaldības domē (padomē).

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas ministra v.i. A. Šlesers

Papildināt 12.pantu ar ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

„(4) Bāriņtiesas priekšsēdētāju, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku vai bāriņtiesas locekli atbrīvo no amata, ja pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā darbojas attiecīgā bāriņtiesa, pieņem lēmumu par bāriņtiesas likvidāciju, vai sakarā ar amata likvidāciju vai bāriņtiesas locekļu skaita samazināšanu.

(5) Ja bāriņtiesas priekšsēdētāju, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku vai bāriņtiesas locekli atbrīvo no amata saskaņā ar šā panta ceturto daļu, attiecīgā persona par atbrīvošanu rakstveidā brīdināma vismaz vienu mēnesi iepriekš.”

 

 

Juridiskā komisija

Izteikt likuma 12. panta tekstu šādā redakcijā:

„(1) Bāriņtiesas priekšsēdētāju, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku vai bāriņtiesas locekli atbrīvo no amata:

1) pēc viņa vēlēšanās;

2) sakarā ar šā likuma 9.panta pirmajā daļā noteiktā termiņa izbeigšanos, ja viņš netiek ievēlēts atkārtoti;

3) ja viņš ir ievēlēts pašvaldības domē;

4) ja pašvaldība pieņem lēmumu par bāriņtiesas likvidāciju;

5) sakarā ar amata likvidāciju.

(2) Bāriņtiesas locekli atbrīvo no amata sakarā ar bāriņtiesas locekļu skaita samazināšanu.

(3) Ja bāriņtiesas priekšsēdētāju un bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku atbrīvo no amata saskaņā ar šā panta pirmās daļas 4. un 5. punktu vai bāriņtiesas locekli atbrīvo no amata saskaņā ar šā panta pirmās daļas 4. un 5. punktu vai otro daļu, attiecīgā persona par atbrīvošanu rakstveidā brīdināma vismaz vienu mēnesi iepriekš.”

 

Daļēji atbalstīts.

Iekļauts priekšlik. Nr. 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

6. Izteikt 12. panta tekstu šādā redakcijā:

„(1) Bāriņtiesas priekšsēdētāju, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku vai bāriņtiesas locekli atbrīvo no amata:

1) pēc viņa vēlēšanās;

2) sakarā ar šā likuma 9.panta pirmajā daļā noteiktā termiņa izbeigšanos, ja viņš netiek ievēlēts atkārtoti;

3) ja viņš ir ievēlēts pašvaldības domē;

4) ja pašvaldība pieņem lēmumu par bāriņtiesas likvidēšanu;

5) sakarā ar amata likvidēšanu.

(2) Bāriņtiesas locekli atbrīvo no amata sakarā ar bāriņtiesas locekļu skaita samazināšanu.

(3) Ja bāriņtiesas priekšsēdētāju un bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku atbrīvo no amata saskaņā ar šā panta pirmās daļas 4. un 5. punktu vai bāriņtiesas locekli atbrīvo no amata saskaņā ar šā panta pirmās daļas 4. un 5. punktu vai otro daļu, attiecīgā persona par atbrīvošanu rakstveidā brīdināma vismaz vienu mēnesi iepriekš.”

60.pants. Par apliecinājuma izdarīšanu atbildīgās amatpersonas

(1) Apliecinājumu izdara un citus šajā nodaļā minētos uzdevumus pilda bāriņtiesas priekšsēdētājs.

(2) Bāriņtiesas priekšsēdētājs ar rīkojumu var uzdot bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniekam vai bāriņtiesas loceklim izdarīt apliecinājumu un pildīt citus šajā nodaļā noteiktos uzdevumus.

 

5. Izteikt 60.pantu šādā redakcijā:

"60.pants. Par apliecinājuma izdarīšanu atbildīgās amatpersonas

(1) Novada pilsētās, novada pagastos un novados, kuros nav zvērināta notāra, bāriņtiesas priekšsēdētājs Civillikumā noteiktajos gadījumos sniedz palīdzību mantojuma lietu kārtošanā, gādā par mantojuma apsardzību, kā arī izdara apliecinājumus un pilda citus šā likuma 61.pantā minētos uzdevumus.

(2) Bāriņtiesas priekšsēdētājs ar rīkojumu var uzdot bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniekam vai bāriņtiesas loceklim pildīt šā panta pirmajā daļā minētos uzdevumus."

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tieslietu ministrs G.Bērziņš

Izteikt likumprojekta 5. pantu šādā redakcijā:

„Izteikt 60. panta otro daļu šādā redakcijā:

„(2) Bāriņtiesas priekšsēdētājs ar rīkojumu var uzdot bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniekam un bāriņtiesas locekļiem pildīt šā panta pirmajā daļā minētos uzdevumus.””

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

7. Izteikt 60. panta otro daļu šādā redakcijā:

„(2) Bāriņtiesas priekšsēdētājs ar rīkojumu var uzdot bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniekam un bāriņtiesas locekļiem pildīt šā panta pirmajā daļā minētos uzdevumus.”

61.pants. Bāriņtiesas uzdevumi

(1) Bāriņtiesa savā darbības teritorijā veic šādus uzdevumus:

1) apliecina darījumu, ja to slēdz attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijas iedzīvotāji savstarpēji un ar citām personām un darījuma summa nepārsniedz 6000 latu;

2) apliecina līdzmantinieku un kopīpašnieku vienošanos par mantojuma vai kopīpašuma sadali (neatkarīgi no īpašuma vērtības), ja sadalāmā manta vai tās daļa atrodas attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;

3) ieraksta testamentu grāmatā attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijas iedzīvotāju testamentus, pieņem glabāšanā to privātos testamentus (neatkarīgi no novēlētās mantas vērtības), kā arī pieņem bāriņtiesai glabāšanā nodoto testamentu atsaukumus (neatkarīgi no testatora dzīvesvietas);

4) apliecina attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijas iedzīvotāju pilnvaras (izņemot universālpilnvaras) un pieņem pilnvaru atsaukumus;

5) apliecina attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijas iedzīvotāju paraksta īstumu uz dokumentiem;

6) apliecina tāda dokumenta noraksta, kopijas vai izraksta pareizību, kurš attiecas uz konkrēto personu;

7) pēc līdzēju iesnieguma saņemšanas izsniedz paziņojumu par līguma grozīšanu vai uzteikšanu līdzēju pretējām pusēm, ja tās dzīvo attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;

8) apliecina parakstu uz nostiprinājuma lūguma zemesgrāmatai (Zemes­grāmatu likuma 60.pants), ja viens no līdzējiem dzīvo attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;

9) sagatavo dokumentu projektus.

(2) Bāriņtiesas apliecinājums juridiskā spēka ziņā pielīdzināms notariālajam apliecinājumam.

(3) Visi apliecinājumi un citas darbības ierakstāmas attiecīgajā bāriņtiesas reģistrā. Reģistrā ierakstāmās ziņas un reģistra vešanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tieslietu ministrs G.Bērziņš

Papildināt 61. panta trešo daļu pēc pirmā teikuma ar jaunu teikumu šādā redakcijā:

„Novada teritoriālajās vienībās bāriņtiesa izveido atsevišķus izdarīto apliecinājumu un citu darbību reģistrus, to nosaukumā norādot bāriņtiesas nosaukumu un attiecīgās novada teritoriālās vienības nosaukumu.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts, redakcionāli precizējot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Papildināt 61. panta trešo daļu pēc pirmā teikuma ar teikumu šādā redakcijā:

„Novada pagastos un novada pilsētās bāriņtiesa izveido atsevišķus apliecinājumu un citu darbību reģistrus, to nosaukumā norādot bāriņtiesas nosaukumu un attiecīgā novada pagasta vai attiecīgās novada pilsētas nosaukumu.”


 

66.pants. Testamentu grāmatā ierakstītā akta izraksta izsniegšana

(1) Bāriņtiesa testatoram izsniedz testamentu grāmatā ierakstītā akta izrakstu.

(2) Pēc testatora nāves testamentu grāmatā ierakstītā akta izrakstu bāriņtiesa izsniedz ar testamentu ieceltajam mantiniekam, testamenta izpildītājam, zvērinātam notāram vai tiesai pēc to lūguma.

(3) Testamentu grāmatā ierakstītā akta izraksta apliecinājumā norāda bāriņtiesas nosaukumu un numuru, ar kādu testaments ierakstīts reģistrā. Bāriņtiesas priekšsēdētājs, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks vai bāriņtiesas loceklis paraksta apliecinājumu un uzspiež zīmogu.

(4) Par testamenta izraksta izsniegšanu izdara atzīmi testamentu grāmatā.

(5) Testamentu grāmata sastāv no testamentu oriģināliem, kas sakopoti sējumā reģistra numuru secībā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tieslietu ministrs G.Bērziņš

 Papildināt 66. panta piekto daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

„Novada teritoriālajās vienībās bāriņtiesa ved atsevišķas testamentu grāmatas, to nosaukumā norādot bāriņtiesas nosaukumu un attiecīgās novada teritoriālās vienības nosaukumu.””

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts, redakcionāli precizējot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Papildināt 66. panta piekto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

„Novada pagastos un novada pilsētās bāriņtiesa ved atsevišķas testamentu grāmatas, to nosaukumā norādot bāriņtiesas nosaukumu un attiecīgā novada pagasta vai attiecīgās novada pilsētas nosaukumu.”

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas ministra v.i. A. Šlesers

Papildināt likumu ar 96.pantu šādā redakcijā:

„96.pants. Atlaišanas pabalsts

Ja bāriņtiesas priekšsēdētāju, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku vai bāriņtiesas locekli atbrīvo no amata saskaņā ar šā likuma 12.panta ceturto daļu, attiecīgajai personai izmaksājams atlaišanas pabalsts mēneša amatalgas apmērā.”

Juridiskā komisija

Papildināt likumu ar 93.1 pantu šādā redakcijā:

„93.pants. Atlaišanas pabalsts

Ja bāriņtiesas priekšsēdētāju un bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku atbrīvo no amata saskaņā ar šā likuma 12. panta pirmās daļas 4. un 5. punktu vai bāriņtiesas locekli atbrīvo no amata saskaņā ar šā likuma 12. panta pirmās daļas 4. un 5. punktu vai otro daļu, attiecīgajai personai izmaksājams pabalsts mēneša amatalgas apmērā.”

 

 

Daļēji atbalstīts.

Iekļauts priekšlik.

Nr.14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

10. Papildināt likumu ar 93.1 pantu šādā redakcijā:

„93.pants. Atlaišanas pabalsts

Ja bāriņtiesas priekšsēdētāju un bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku atbrīvo no amata saskaņā ar šā likuma 12. panta pirmās daļas 4. un 5. punktu vai bāriņtiesas locekli – saskaņā ar šā likuma 12. panta pirmās daļas 4. un 5. punktu vai otro daļu, attiecīgajai personai izmaksājams pabalsts mēneša amatalgas apmērā.”

Pārejas noteikumi

1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē likums "Par bāriņtiesām un pagasttiesām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1.nr.; 1997, 3., 23.nr.; 2001, 13.nr.; 2002, 22.nr.; 2003, 17.nr.; 2004, 12.nr.; 2005, 9.nr.; 2006, 1.nr.).

 2. Bāriņtiesas priekšsēdētājam, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniekam vai bāriņtiesas loceklim, kuram šā likuma spēkā stāšanās dienā nav tā 10.panta pirmajā un otrajā daļā noteiktās izglītības, ir tiesības turpināt pienākumu pildīšanu līdz ievēlēšanas termiņa beigām.

 3. Šā likuma 15.pantā minētais amatu savienošanas ierobežojums neattiecas uz tiem bāriņtiesu priekšsēdētājiem, bāriņtiesu priekšsēdētāju vietniekiem vai bāriņtiesu locekļiem, kuri ir ievēlēti līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai.

 4. Līdz 2007.gada 31.janvārim bāriņtiesas var lietot esošos zīmogus.

 5. Līdz 2007.gada 31.janvārim pagasttiesas pārdēvē par bāriņtiesām. Līdz 2007.gada 31.janvārim pagasttiesām, kuras nav pārdēvētas par bāriņtiesām, ir saistoši šā likuma un citu normatīvo aktu noteikumi, kas attiecināmi uz bāriņtiesām.

 6. Saskaņā ar šo likumu paredzēto atlīdzību (amatalgu, pabalstus u.c.) bāriņtiesas priekšsēdētājam, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniekam un bāriņtiesas loceklim 2009.gadā nosaka atbilstoši likumam "Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Papildināt pārejas noteikumus ar 6.punktu šādā redakcijā:

"6. Līdz vienas vai vairāku bāriņtiesu izveidošanai novadā darbu turpina pagastu un pilsētu bāriņtiesas atbilstoši to kompetencei un darbības teritorijai saskaņā ar šo likumu."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskā komisija

Izteikt likumprojekta 6.pantu šādā redakcijā:

„Papildināt pārejas noteikumus ar 7.punktu šādā redakcijā:

"7. Līdz vienas vai vairāku bāriņtiesu izveidošanai novadā darbu turpina pagastu un pilsētu bāriņtiesas atbilstoši to kompetencei un darbības teritorijai saskaņā ar šo likumu."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Papildināt pārejas noteikumus ar 7.punktu šādā redakcijā:

"7. Līdz vienas vai vairāku bāriņtiesu izveidošanai novadā darbu turpina pagastu un pilsētu bāriņtiesas atbilstoši to kompetencei un darbības teritorijai saskaņā ar šo likumu."

 

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.

 

 

 

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.