Rīgā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā

 

26.11.2008.                   Nr.90/TA-3060

 

Saeimas Prezidijam

 

Nosūtām izskatīšanai Ministru kabineta sēdē atbalstīto likumprojektu "Grozījumi Bāriņtiesu likumā". Likumprojektu izstrādāja Bērnu un ģimenes lietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Rāgs 67356496, sandris.rags@bm.gov.lv).

 

Pielikumā: 1. Likumprojekts uz 2 lp.

2. Likumprojekta anotācija uz 7 lp.

3. Ministru kabineta 2008.gada 20.novembra sēdes protokola Nr.81  41.§ izraksts uz 1 lp.

 

 

 

Ministru prezidents                   I.Godmanis

 

 

 

 

 

 

Stafecka 67082931

 


Likumprojekts

 

Grozījumi Bāriņtiesu likumā

 

Izdarīt Bāriņtiesu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2006, 15.nr.; 2007, 3.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Izslēgt visā likumā vārdu "(padome)" (attiecīgā locījumā).

 

2. Izteikt 2.pantu šādā redakcijā:

 

"2.pants. Bāriņtiesas izveidošana

(1) Bāriņtiesa ir novada vai republikas pilsētas pašvaldības izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde.

(2) Bāriņtiesas darbības teritorija ir attiecīgā novada vai republikas pilsētas administratīvā teritorija.

(3) Vienā novadā vai republikas pilsētā ar attiecīgās pašvaldības domes lēmumu var izveidot vairākas bāriņtiesas. Šādā gadījumā pašvaldība nosaka katras bāriņtiesas darbības teritoriju. Bāriņtiesas darbība saskaņā ar šo likumu nodrošināma visās novada teritoriālajās vienībās.

(4) Nosakot bāriņtiesu skaitu pašvaldībā, kā arī katras attiecīgās bāriņtiesas sastāvu, pašvaldības dome nodrošina, lai visiem attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotājiem bāriņtiesa būtu pēc iespējas ērti pieejama.

(5) Vairākas pašvaldības saskaņā ar saviem lēmumiem var izveidot vienu bāriņtiesu. Šādā gadījumā bāriņtiesas darbības teritorija ir attiecīgo pašvaldību administratīvā teritorija.

(6) Informāciju par bāriņtiesas izveidošanu un tās darbības teritoriju, kā arī par bāriņtiesas darbības teritorijas izmaiņām pašvaldība publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

(7) Bāriņtiesas nosaukumu veido, attiecīgās bāriņtiesas darbības administratīvās teritorijas nosaukumam pievienojot vārdu "bāriņtiesa".

(8) Ja pašvaldības administratīvajā teritorijā ir vairākas bāriņtiesas, tad bāriņtiesas nosaukumā iekļauj arī tās apdzīvotās vietas nosaukumu, kurā atrodas attiecīgā bāriņtiesa."

 

3. Izteikt 3.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

 

"(1) Finanšu līdzekļus bāriņtiesas darbībai piešķir attiecīgās pašvaldības dome."

 

4. Izteikt 7.pantu šādā redakcijā:

 


"7.pants. Bāriņtiesas sastāvs

(1) Bāriņtiesas sastāvā ir bāriņtiesas priekšsēdētājs un vismaz trīs bāriņtiesas locekļi.

(2) Bāriņtiesā ievēlējamo bāriņtiesas locekļu skaitu nosaka attiecīgās pašvaldības dome atbilstoši pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarēto iedzīvotāju skaitam, lai pilnvērtīgi nodrošinātu bērnu un citu rīcībnespējīgo personu tiesību un interešu aizsardzību.

(3) Bāriņtiesas sastāvā var būt bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks."
 

5. Izteikt 60.pantu šādā redakcijā:

 

"60.pants. Par apliecinājuma izdarīšanu atbildīgās amatpersonas

(1) Novada pilsētās, novada pagastos un novados, kuros nav zvērināta notāra, bāriņtiesas priekšsēdētājs Civillikumā noteiktajos gadījumos sniedz palīdzību mantojuma lietu kārtošanā, gādā par mantojuma apsardzību, kā arī izdara apliecinājumus un pilda citus šā likuma 61.pantā minētos uzdevumus.

(2) Bāriņtiesas priekšsēdētājs ar rīkojumu var uzdot bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniekam vai bāriņtiesas loceklim pildīt šā panta pirmajā daļā minētos uzdevumus."

 

6. Papildināt pārejas noteikumus ar 6.punktu šādā redakcijā:

 

"6. Līdz vienas vai vairāku bāriņtiesu izveidošanai novadā darbu turpina pagastu un pilsētu bāriņtiesas atbilstoši to kompetencei un darbības teritorijai saskaņā ar šo likumu."

 

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

A.Baštiks


Likumprojekta „Grozījumi Bāriņtiesu likumā”

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 1. Atsauce uz Deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību, politikas plānošanas dokumentu un citiem dokumentiem, kuros dots uzdevums izstrādāt normatīvā akta projektu

Likumprojekts izstrādāts saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 22. februāra rīkojuma Nr. 90 ”Par nepieciešamajiem grozījumiem ar pašvaldību darbību saistītajos likumos, pabeidzot vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālo reformu” 6. punktu.

 

 2. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

Saskaņā ar Administratīvi teritoriālās reformas likuma 5. panta pirmajā daļā noteikto pēc administratīvi teritoriālās reformas Latvijā ir šādas administratīvās teritorijas: apriņķi, novadi, republikas pilsētas. Savukārt minētā likuma 6. pants paredz, ka vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālā reforma tiek realizēta līdz 2009. gada vietējo pašvaldību vēlēšanām.

Patlaban saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 2. pantu bāriņtiesa ir novada, pilsētas vai pagasta pašvaldības izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde. Pagastos un tajās pilsētās, kurās nav zvērināta notāra, kā arī novados, izņemot administratīvā centra pilsētu, ja tajā ir zvērināts notārs, bāriņtiesa Civillikumā paredzētajos gadījumos sniedz palīdzību mantojuma lietu kārtošanā, gādā par mantojuma apsardzību, kā arī izdara apliecinājumus un pilda citus šajā likumā noteiktos uzdevumus. Bāriņtiesas darbības teritorija ir attiecīgā novada, pilsētas vai pagasta administratīvā teritorija. Vienā novadā, pilsētā vai pagastā ar attiecīgās pašvaldības domes (padomes) lēmumu var izveidot vairākas bāriņtiesas. Šādā gadījumā pašvaldība nosaka katras bāriņtiesas darbības teritoriju.

Ņemot vērā, ka stājoties spēkā jaunajam administratīvi teritoriālajam iedalījumam, rajona, pagasta un pilsētas pašvaldības beigs pastāvēt, nepieciešams izdarīt attiecīgus grozījumus Bāriņtiesu likumā.

 3.  Normatīvā akta projekta būtība

 

 

Likumprojekts paredz, ka bāriņtiesa turpmāk būs novada vai republikas pilsētas pašvaldības izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde un ka bāriņtiesas darbības teritorija būs attiecīgā novada vai republikas pilsētas administratīvā teritorija. Vienā novadā vai republikas pilsētā ar attiecīgās pašvaldības domes lēmumu varēs izveidot vairākas bāriņtiesas. Šādā gadījumā pašvaldība noteiks katras bāriņtiesas darbības teritoriju. Bāriņtiesas darbība saskaņā ar grozījumiem likumā būs nodrošināma pārējās attiecīgā novada teritoriālajās.

Vienlaikus likumprojekts arī paredz precizēt likumprojektā lietoto terminoloģiju atbilstoši administratīvi teritoriālajam iedalījumam, kas būs spēkā pēc vietējo pašvaldību vēlēšanām 2009. gadā, kā arī paredz, ka tajos novados, kuros nav zvērināta notāra, bāriņtiesa Civillikumā paredzētajos gadījumos sniegs palīdzību mantojuma lietu kārtošanā, gādās par mantojuma apsardzību, kā arī izdarīs apliecinājumus un pildīs citus šajā likumā noteiktos uzdevumus. Ja kādā no novada teritoriālajām vienībām ir zvērināts notārs, Bāriņtiesu likuma 60.panta pirmajā daļā minētos uzdevumus bāriņtiesa veiks pārējās attiecīgajā novadā apvienotajās administratīvajās teritorijās.

 

Likumprojekts arī paredz izteikt jaunā redakcijā Bāriņtiesu likuma 3.panta pirmo daļu, nosakot, ka finanšu līdzekļus bāriņtiesas darbībai piešķir attiecīgās pašvaldības dome.

 

 Ievērojot Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likuma 1. pantā noteikto, ka domes (padomes) kārtējās vēlēšanas notiek jūnija otrajā sestdienā, tiek paredzēts, ka likumprojekts stāsies spēkā 2009. gada 1. jūlijā.

 4. Cita informācija

Nav attiecināms.

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 1. Vispārēja ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības pārmaiņām

Nav attiecināms.

 2. Ekonomiskā ietekme:

2.1. makroekonomiskā vide;

2.2. preču un pakalpojumu ražošanas apjoms un kvalitāte;

2.3. cenas;

2.4. eksporta un importa apjoms;

2.5. konkurences apstākļi;

2.6. jauninājumi un pētījumi;

2.7. augstāka resursu izmantošanas efektivitāte

Nav attiecināms.

 3. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi, administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu komersantiem, pašnodarbinātajām personām, zemnieku un zvejnieku saimniecībām

Nav attiecināms.

 4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu fiziskām personām

Likumprojekts paredz, ka, nosakot bāriņtiesu skaitu pašvaldībā, kā arī katras attiecīgās bāriņtiesas sastāvu, novada vai republikas pilsētas dome nodrošinās, lai visiem attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotājiem bāriņtiesa būtu pēc iespējas ērta un pieejama.

 

 5. Sociālā ietekme:  

5.1. sociālās situācijas izmaiņas;

5.2. nodarbinātība

Nav attiecināms.

 6. Ietekme uz vidi:

6.1. dabas resursu lietošana;

6.2. ietekme uz piesārņojošo vielu emisiju vidē;

6.3. darbības radītie atkritumi;

6.4. ķīmisko vielu produktu ražošana;

6.5. ietekme uz īpaši aizsargājamām sugām vai biotopiem;

6.6. ietekme uz īpaši aizsargājamām teritorijām;

6.7. cita veida piesārņojuma emisija vidē

Nav attiecināms.

 7. Cita ietekme

Nav attiecināms.

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

  

 (tūkst. latu)

 

Rādītāji

n-tais gads

Turpmākie trīs gadi

 

n+1

n+2

n+3

 

1

2

3

4

5

 

 1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos:

1.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

1.2. speciālais budžets;

1.3. pašvaldību budžets

Nav attiecināms.

 

 2. Izmaiņas budžeta izdevumos:

2.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

2.2. speciālais budžets;

2.3. pašvaldību budžets 

Nav attiecināms.

 

 3. Finansiālā ietekme:

3.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

3.2. speciālais budžets;

3.3. pašvaldību budžets 

Nav attiecināms.

 

 4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai 

Nav attiecināms.

 

 5. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā)

Nav attiecināms.

 

 

 6. Cita informācija 

Nav attiecināms.

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 

 1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti, to būtība, kā arī ministrija, kura ir atbildīga par tā sagatavošanu. Par Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) – norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt. 

Jāizstrādā šādi Ministru kabineta noteikumu projekti:

1. ”Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr. 1037 ”Bāriņtiesas darbības noteikumi”, svītrojot visā noteikumu tekstā vārdu ”(padome)” attiecīgā locījumā. Atbildīgā ministrija – Bērnu un ģimenes lietu ministrija, izstrādes termiņš – 2009.gada 1.maijs.

2. ”Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 6.marta noteikumos Nr.166 ”Noteikumi par ziņām, kas ierakstāmas bāriņtiesu izdarīto apliecinājumu un citu darbību reģistrā, un reģistra vešanas kārtību”, svītrojot noteikumu 10.punktā vārdu „padomes”. Atbildīgā ministrija – Tieslietu ministrija, izstrādes termiņš – 2009.gada 1.maijs.

 

 2. Cita informācija

Nav attiecināms.

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

 1. Saistības pret Eiropas Savienību

Nav attiecināms.

 2. Saistības pret citām valstīm un starptautiskajām institūcijām un organizācijām

Nav attiecināms.

 3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem 

Nav attiecināms.

  4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

 Attiecīgo Eiropas Savienības tiesību aktu veids (piemēram, Eiropas Kopienas dibināšanas līgums, direktīva, regula, lēmums, vadlīnijas, rekomendācijas), nosaukums, datums un numurs, kuru prasības tiek pārņemtas vai ieviestas ar normatīvo aktu

Nav attiecināms.

  2.tabula

 Eiropas Savienības tiesību akts un attiecīgā panta Nr. (uzskaitot katru direktīvas vienību – pantu, daļu, punktu, apakšpunktu)

 Latvijas normatīvā akta projekta norma, kas pārņem katru šīs tabulas 1.ailē norādīto direktīvas vienību (uzskaitot visu normatīvā akta projekta vienību Nr.)

Nav attiecināms.

 

 

  

 5. Saistības sniegt paziņojumu Eiropas Savienības institūcijām atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta sniegšanas un finanšu noteikumu projektiem

Nav attiecināms.

 6. Cita informācija

Nav attiecināms.

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

 1. Ar kurām pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizācijām un citām iesaistītajām institūcijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas.

 2. Kāda ir šo pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizāciju un citu iesaistīto institūciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti to iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Nav attiecināms.

 3. Kāds konsultāciju veids un sabiedrības informēšanas pasākumi ir izmantoti

 Nav attiecināms.

 4. Konsultācijas ar ekspertiem

Konsultācijas ar ekspertiem nav notikušas.

 5. Cita informācija

Likumprojekts apspriests ar Limbažu rajona, Cēsu rajona un Ludzas rajona bāriņtiesām un Daugavpils rajona pašvaldību vadītājiem, kā arī Latvijas pašvaldību izpilddirektoru asociācijas sanāksmē.

 VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Līdz novada vienas vai vairāku bāriņtiesu izveidošanai darbu turpinās pagastu un pilsētu bāriņtiesas atbilstoši to kompetencei un darbības teritorijai saskaņā ar Bāriņtiesu likumu. Jaunu valsts institūciju veidošana nav nepieciešama, esošo valsts un pašvaldību institūciju funkcijas netiks paplašinātas.

 2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likums pēc tā pieņemšanas tiks publicēts oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un ievietots normatīvo aktu informācijas sistēmā „NAIS”.

 3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Normatīvais akts neierobežo indivīda tiesības.

 4. Cita informācija

Nav attiecināms.

Bērnu un ģimenes lietu ministrs                                                                            A.Baštiks   

 

           

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

 Valsts sekretāre

 

 Juridiskā dienesta vadītājs

 Par kontroli atbildīgā amatpersona

 Atbildīgā amatpersona

  

  

  

  

  

A.Baštiks

 I.Zalpētere

S.Rāgs

M.Pīrants

 V.Gluščenko

 

 

 

04.11.2008. 8:40

1 298

S.Rāgs

67356496, Sandris.Rags@bm.gov.lv


 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

___________________________________________________________

protokola izraksts

 

 

Rīgā

Nr.81

2008.gada 20.novembrī

 

 

41.§

 

Likumprojekts "Grozījumi Bāriņtiesu likumā"

     TA-3060

___________________________________________________________

(I.Eglītis, I.Zalpētere, I.Godmanis)

 

     1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

     Valsts kancelejai kopīgi ar Bērnu un ģimenes lietu ministriju precizēt projektu, un Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

     2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir bērnu un ģimenes lietu ministrs.

     

 

 

Ministru prezidents

  < /span>

I.Godmanis

 

Valsts kancelejas direktore

  

G.Veismane

 

 

 

2008-MK-PROT-81-2011-#41.doc

1