Rīgā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā

 

24.11.2008.                   Nr.90/TA-3469

 

Saeimas Prezidijam

 

Nosūtām izskatīšanai Ministru kabineta sēdē atbalstīto likumprojektu "Grozījums Aizturēto personu turēšanas kārtības likumā". Likumprojektu izstrādāja Iekšlietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Zvirbulis 67208398, ivars.zvirbulis@vp.gov.lv).

Minēto likumprojektu lūdzam atzīt par steidzamu.

 

Pielikumā: 1. Likumprojekts uz 1 lp.

2. Likumprojekta anotācija uz 23 lp.

3. Ministru kabineta 2008.gada 20.novembra sēdes protokola Nr.81  16.§ izraksts uz 1 lp.

 

 

 

Ministru prezidents                   I.Godmanis

 

 

 

 

 

 

Stafecka 67082931


Likumprojekts

 

Grozījums Aizturēto personu turēšanas kārtības likumā

 

Izdarīt Aizturēto personu turēšanas kārtības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2005, 21.nr.; 2007, 11.nr.) šādu grozījumu:

 

Aizstāt pārejas noteikumu 1.punktā vārdus un skaitļus "līdz 2008.gada 31.decembrim" ar vārdiem un skaitļiem "līdz 2013.gada 31.decembrim".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iekšlietu ministrs

M.Segliņš


Likumprojekta „Grozījums Aizturēto personu turēšanas kārtības likumā”

anotācija 

 I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 1. Atsauce uz Deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību, politikas plānošanas dokumentu un citiem dokumentiem, kuros dots uzdevums izstrādāt normatīvā akta projektu

        Likuma par budžetu un finanšu vadību 21.panta pirmā daļa, kurā noteikts, ka kopā ar gadskārtējo valsts likuma projektu Ministru kabinets Saeimā iesniedz priekšlikumus par grozījumiem likumos, lai tie atbilstu budžeta pieprasījumiem.  

 2. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

 2005.gada 21.oktobrī spēkā stājās Aizturēto personu turēšanas kārtības likums. Likuma Pārejas noteikumu 1.punkts paredz, ka šā likuma 2.panta otrajā daļā (īslaicīgās aizturēšanas vietas iekārtojums), 7.panta trešajā daļā (kameras platība) un piektajā daļā (kameras aprīkojums) noteiktās prasības izpildāmas līdz 2008.gada 31.decembrim.

Kopš likums stājies spēkā, Valsts policijas teritoriālo struktūrvienību īslaicīgās aizturēšanas vietas pakāpeniski tiek labiekārtotas – 5 vietās veikti kapitālie, bet 14 vietās- kārtējie remonti. Nodotas ekspluatācijā 2 jaunas, visām likuma prasībām atbilstošas īslaicīgās aizturēšanas vietas (Liepājas pilsētas un rajona policijas pārvaldē 2006.gadā un Rīgas reģiona pārvaldē 2008.gadā). Nepieļaujamo apstākļu dēļ Ventspils pilsētas un rajona policijas pārvaldē īslaicīgās aizturēšanas vieta no 2006.gada 1.oktobra ir slēgta un 2008.gadā ir uzstādīts konteiners, kas paredzēts 14 personu ievietošanai un kura iekārtojums atbilst visām likuma prasībām.

Tomēr iedalītais finansējums nav devis iespēju pilnībā sakārtot visu Valsts policijas teritoriālo struktūrvienību īslaicīgās aizturēšanas vietas atbilstoši likuma prasībām. Arī 2008.gadā paredzētie finanšu līdzekļi īslaicīgās aizturēšanas vietu remontdarbiem un labiekārtošanai sakarā ar komunālo un citu pakalpojumu sadārdzinājumu tika novirzīti šo maksājumu segšanai.

Vissliktākie apstākļi šobrīd ir deviņās īslaicīgās aizturēšanas vietās:

1)      < /span>Aizkraukles rajona policijas pārvaldē;

2)      Alūksnes rajona policijas pārvaldē;

3)      Balvu rajona policijas pārvaldē;

4)      Daugavpils pilsētas un rajona policijas pārvaldē;

5)      Jēkabpils rajona policijas pārvaldē;

6)      Krāslavas rajona policijas pārvaldē;

7)      Kuldīgas rajona policijas pārvaldē;

8)      Valmieras rajona policijas pārvaldē;

9)      Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas pārvaldes īslaicīgās aizturēšanas biroja 2.nodaļā.

 

             Atsevišķas īslaicīgās aizturēšanas vietas nav iespējams sakārtot atbilstoši Eiropas Padomes Spīdzināšanas novēršanas komitejas rekomendācijām (Spīdzināšanas novēršanas komitejas 2004.gada 5.februāra secinājumu un ieteikumu analīze un gala ziņojums par vizīti Latvijā 2007.gada 27.novembris – 7.decembris) un Aizturēto personu turēšanas kārtības likuma prasībām, jo tās ir ierīkotas novecojušās, mūsdienu prasībām neatbilstošās celtnēs (Kuldīgā – 1890.gadā celtā ēkā, Jēkabpilī – 1925.g., Krāslavā – 1945.g.), bet dažu ēku plānojums bez kapitālas pārbūves neļauj izpildīt prasības par dabiskā apgaismojuma ierīkošanu kamerās (Cēsīs, Dobelē, Kuldīgā un Saldū) vai pastaigu laukumu iekārtošanu (Daugavpilī, Valmierā).

 Sakarā ar to šobrīd Iekšlietu īpašumu valsts aģentūra veic pasākumus Valsts policijas teritoriālo struktūrvienību administratīvo kompleksu, kuru sastāvā tiek plānotas arī jaunas īslaicīgās aizturēšanas vietas, būvniecībai vai esošo rekonstrukcijai – Daugavpilī, Jēkabpilī, Krāslavā, Kuldīgā, Ventspilī, Jelgavā, Valmierā un Rīgā.

Tomēr jaunu projektu īstenošana ir darbietilpīgs un ilgs process, līdz ar to Aizturēto personu turēšanas kārtības likuma Pārejas noteikumu 1.punkta prasības pilnībā visās Valsts policijas teritoriālo struktūrvienību īslaicīgās aizturēšanas vietās līdz 2008.gada 31.decembrim netiks nodrošinātas. Īslaicīgās aizturēšanas vietu labiekārtošana nav iedomājama bez attiecīga finansējuma piesaistes jaunu īslaicīgās aizturēšanas vietu būvniecībai vai veco rekonstrukcijai.

Jautājums par Valsts policijas teritoriālo struktūrvienību īslaicīgās aizturēšanas vietu neatbilstību starptautisko institūciju rekomendācijām jau ir guvis rezonansi ārpus valsts robežām. Tā, piemēram, Eiropas Padomes Spīdzināšanas novēršanas komitejas ziņojumā par vizīti Latvijā (2007.gada 27.novembris – 7.decembris) ir izteikta barga kritika par personu turēšanas apstākļiem Valsts policijas teritoriālo struktūrvienību īslaicīgās aizturēšanas vietās, minot Jēkabpils, Cēsu, Preiļu un Jelgavas rajona policijas pārvalžu īslaicīgās aizturēšanas vietas. Ziņojumā tiek uzsvērts, ka dažviet konstatētie trūkumi var tikt uzskatīti par necilvēcīgiem un degradējošiem un ir pieprasīts nekavējoties uzlabot turēšanas apstākļus īslaicīgās aizturēšanas vietās.

Savukārt Eiropas Cilvēktiesību tiesa Latvijas valstij jau ir piespriedusi izmaksāt materiālu kompensāciju personai, kura bija iesniegusi prasību ECT par Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 3.panta (spīdzināšanas aizliegums) pārkāpumiem sakarā ar sliktiem apstākļiem Aizkraukles rajona policijas pārvaldes īslaicīgās aizturēšanas vietā.

Tas liecina, ka Valsts policijas teritoriālo struktūrvienību īslaicīgās aizturēšanas vietu labiekārtošana ir aktuāla gan no cilvēktiesību, gan no valsts interešu viedokļa, un šī jautājuma nerisināšana var radīt ne tikai materiālu kaitējumu Latvijas valstij, bet arī graut tās prestižu starptautiskajā sabiedrībā.

Turklāt visās 28 Valsts policijas teritoriālo struktūrvienību īslaicīgās aizturēšanas vietās tiek ievietotas nepilngadīgās personas un, ņemot vērā, ka nepilngadīgajam kā fiziski un intelektuāli nenobriedušai personai vajadzīga īpaša aizsardzība un gādība, likumdošanas prasībām neatbilstošu īslaicīgās aizturēšanas vietu labiekārtošana iegūst papildus argumentāciju. 

Ņemot vērā augstāk minēto, ir nepieciešams turpināt Valsts policijas teritoriālo struktūrvienību īslaicīgās aizturēšanas vietu labiekārtošanu, kā arī jaunu būvniecību, šim nolūkam paredzot nepieciešamo finansējumu, vienlaikus veicot grozījumus Aizturēto personu turēšanas kārtības likumā, pagarinot Pārejas noteikumu 1.punktā noteikto prasību izpildes termiņu līdz 2013.gada 31.decembrim.

Līdz minētajam datumam Valsts policijas teritoriālo struktūrvienību īslaicīgās aizturēšanas vietas labiekārtot atbilstoši šādam plānam:

1. Valsts budžetā paredzēt mērķa finansējumu un saskaņā ar izstrādāto grafiku veikt neatliekamus pasākumus Valsts policijas teritoriālo struktūrvienību īslaicīgās aizturēšanas vietu labiekārtošanā.

2. Slēgt Jēkabpils rajona policijas pārvaldes īslaicīgās aizturēšanas vietu un līdz 2009.gada beigām uzstādīt konteineru, kas paredzēts 18 personu ievietošanai un kura iekārtojums atbilstu visām likuma prasībām.

3. Paredzēt finansējumu un uzsākt darbu pie jaunu īslaicīgās aizturēšanas vietu būvniecības Alūksnes un Balvu rajonu policijas pārvaldēs, kuras nodot ekspluatācijā līdz 2012.gada 31.decembrim.

4. Paredzēt finansējumu un uzsākt darbu pie jaunas īslaicīgās aizturēšanas vietas būvniecības Aizkraukles rajona policijas pārvaldē, kuru nodot ekspluatācijā līdz 2013.gada 31.decembrim.

5.Turpināt jau uzsāktos pasākumus administratīvo kompleksu projektēšanā un būvniecībā Daugavpilī, Jēkabpilī, Krāslavā, Kuldīgā, Ventspilī, Jelgavā, Valmierā un Rīgā, kurus nodot ekspluatācijā līdz 2013.gada 31.decembrim.

            6. Paredzēt finansējumu esošo Valsts policijas teritoriālo struktūrvienību īslaicīgās aizturēšanas vietu uzturēšanai un ikgadējiem remontdarbiem.

 3.  Normatīvā akta projekta būtība

 

 

Likumprojekts paredz Aizturēto personu turēšanas kārtības likumā noteikto prasību ieviešanas termiņa pagarinājumu attiecībā uz Valsts policijas teritoriālo struktūrvienību īslaicīgās aizturēšanas vietu labiekārtošanu.

             Termiņa pagarinājums (2013.gada 31.decembris), kā arī attiecīgs finansējums dos iespēju īstenot plānotos Valsts policijas teritoriālo struktūrvienību īslaicīgās aizturēšanas vietu būvniecības projektus, izremontēt vai renovēt jau esošās īslaicīgās aizturēšanas vietas. Tādējādi tiks panākta personu turēšanas apstākļu atbilstība likumdošanas un mūsdienu prasībām un nodrošinātas Eiropas Padomes Spīdzināšanas novēršanas komitejas rekomendācijas.

 4. Cita informācija

 

 

  Nav attiecināms

 II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 1. Vispārēja ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības pārmaiņām

  Nav attiecināms

 2. Ekonomiskā ietekme:

2.1. makroekonomiskā vide;

2.2. preču un pakalpojumu ražošanas apjoms un kvalitāte;

2.3. cenas;

2.4. eksporta un importa apjoms;

2.5. konkurences apstākļi;

2.6. jauninājumi un pētījumi;

2.7. augstāka resursu izmantošanas efektivitāte

  Nav attiecināms

 3. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi, administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu komersantiem, pašnodarbinātajām personām, zemnieku un zvejnieku saimniecībām

 

  Nav attiecināms

 4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu fiziskām personām

  Nav attiecināms

 5. Sociālā ietekme:  

5.1. sociālās situācijas izmaiņas;

5.2. nodarbinātība

 

  Nav attiecināms

 6. Ietekme uz vidi:

6.1. dabas resursu lietošana;

6.2. ietekme uz piesārņojošo vielu emisiju vidē;

6.3. darbības radītie atkritumi;

6.4. ķīmisko vielu produktu ražošana;

6.5. ietekme uz īpaši aizsargājamām sugām vai biotopiem;

6.6. ietekme uz īpaši aizsargājamām teritorijām;

6.7. cita veida piesārņojuma emisija vidē

 

  Nav attiecināms

 7. Cita ietekme

  Nav attiecināms

 III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

  

 (tūkst. latu)

 Rādītāji

 2008

 Turpmākie trīs gadi

 2009

 2010

 2011

 1

 2

 3

 4

 5

 1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos:

1.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

1.2. speciālais budžets;

1.3. pašvaldību budžets

 

   

Nav attiecināms

  

454.4

 

    

Nav attiecināms

    

Nav

attiecināms

 2. Izmaiņas budžeta izdevumos:

2.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

2.2. speciālais budžets;

2.3. pašvaldību budžets 

 

 

Nav attiecināms

 

454.4

 

 

272.4

 

 

75.6

 

 3. Finansiālā ietekme:

3.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

3.2. speciālais budžets;

3.3. pašvaldību budžets 

 

 

Nav attiecināms

 

0

 

-272.4

 

 

 

-75.6

 

 4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai 

 

    Nav attiecināms

    Nav attiecināms

    Nav attiecināms

    Nav attiecināms

 5. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā)

2009.gadā Iekšlietu ministrijas valsts budžeta apakšprogrammas 32.02.00 „Būvniecība un centralizētais iepirkums” ietvaros tiks nodrošināta pārvietojamās konteinertipa Īslaicīgas aizturēšanas vietas uzstādīšana Jēkabpils RPP (Ls 240 000), programmas 06.00.00 „Valsts policijas darbība” ietvaros tiks nodrošināta pilsētu un rajonu policijas pārvalžu Īslaicīgas aizturēšanas vietu remonts par summu - Ls 214 371.

Valsts policijas valsts budžeta programmā 06.00.00 „Valsts policijas darbība” 2010 – 2013.gados papildus nepieciešami Ls 2 609 548, t.sk.

IKK 2000 „Preces un pakalpojumi” – Ls 272 428,

IKK 5000 „Pamatkapitāla veidošana” – Ls 2 337 120,

t.sk.:

2010.gadā – Ls 272 428 (IKK 2000);

2011.gadā – Ls 75 600 (IKK 5000);

2012.gadā – Ls 1 733 820 (IKK 5000);

2013.gadā – Ls 527 700 (IKK 5000)

  Skatīt pielikumā.

 

 

 

 6. Cita informācija 

 

2009.gadā Iekšlietu ministrijas valsts budžeta apakšprogrammas 32.02.00 „Būvniecība un centralizētais iepirkums” ietvaros tiks nodrošināta pārvietojamās konteinertipa Īslaicīgas aizturēšanas vietas uzstādīšana Jēkabpils RPP (Ls 240 000), programmas 06.00.00 „Valsts policijas darbība” ietvaros tiks nodrošināta pilsētu un rajonu policijas pārvalžu Īslaicīgas aizturēšanas vietu remonts par summu - Ls 214 371.

Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu Iekšlietu ministrijai, lai veiktu īslaicīgās aizturēšanas vietu sakārtošanu atbilstoši aizturēto personu turēšanas kārtības likuma prasībām, 2010.gadā un turpmākajos gados izskatīt Ministru kabinetā vienlaikus ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu vidēja termiņa budžeta prioritāšu pieteikumiem likumprojekta par valsts budžetu kārtējam gadam sagatavošanas un izskatīšanas procesā.

 

 

 IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti, to būtība, kā arī ministrija, kura ir atbildīga par tā sagatavošanu. Par Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) – norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt 

  Nav attiecināms

 2. Cita informācija

  Nav attiecināms

 V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

 1. Saistības pret Eiropas Savienību

  Nav attiecināms

 2. Saistības pret citām valstīm un starptautiskajām institūcijām un organizācijām

  Nav attiecināms

 3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem 

    Nav attiecināms

 

 4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

 Attiecīgo Eiropas Savienības tiesību aktu veids (piemēram, Eiropas Kopienas dibināšanas līgums, direktīva, regula, lēmums, vadlīnijas, rekomendācijas), nosaukums, datums un numurs, kuru prasības tiek pārņemtas vai ieviestas ar normatīvo aktu

    Nav attiecināms

  

2.tabula

 Eiropas Savienības tiesību akts un attiecīgā panta Nr. (uzskaitot katru direktīvas vienību – pantu, daļu, punktu, apakšpunktu)

 Latvijas normatīvā akta projekta norma, kas pārņem katru šīs tabulas 1.ailē norādīto direktīvas vienību (uzskaitot visu normatīvā akta projekta vienību Nr.)

 Komentāri

Nav attiecināms

   Nav attiecināms

    Nav attiecināms

    Nav attiecināms

 5. Saistības sniegt paziņojumu Eiropas Savienības institūcijām atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta sniegšanas un finanšu noteikumu projektiem

    Nav attiecināms

 6. Cita informācija

    Nav attiecināms

 VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

 1. Ar kurām pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizācijām un citām iesaistītajām institūcijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas, jo Likumprojekts „Grozījums Aizturēto personu turēšanas kārtības likumā” ir rezultāts nepietiekamam finansējumam, kas nav devis iespēju pilnībā sakārtot visu Valsts policijas teritoriālo struktūrvienību īslaicīgās aizturēšanas vietas atbilstoši likuma prasībām.

 2. Kāda ir šo pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizāciju un citu iesaistīto institūciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti to iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

  Nav attiecināms

 3. Kāds konsultāciju veids un sabiedrības informēšanas pasākumi ir izmantoti

  Konsultācijas un sabiedrības informēšanas pasākumi nav izmantoti

 4. Konsultācijas ar ekspertiem

  Konsultācijas nav notikušas.

 5. Cita informācija

  Nav attiecināms

  VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

  Jaunas valsts vai pašvaldību institūcijas netiks izveidotas un netiks paplašinātas esošo institūciju funkcijas.

 2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

  Sabiedrības informēšanai likums tiks publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un būs pieejams Normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS)

 3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

  Indivīds savas tiesības varēs aizstāvēt Latvijas Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

 4. Cita informācija

  Nav attiecināms

 

Iekšlietu ministrs                                                                  M.Segliņš

Valsts sekretārs

Juridiskā dienesta vadītājs

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

A.Straume

M.Rāzna

T.Stragova

H.Laidiņš

04.11.2008. 16:22

1917

I.Zvirbulis    67208398, ivars.zvirbulis@vp.gov.lv


Pielikums

likumprojekta ,,Grozījums Aizturēto personu

turēšanas kārtības likumā”

anotācijai

Informācija par Valsts policijas pārvalžu īslaicīgās aizturēšanas vietu sakārtošanu atbilstoši Aizturēto personu turēšanas kārtības likuma prasībām

 

 

Nr.p.k.

Valsts policijas pilsētu un rajonu pārvaldes

Īss apraksts

Orientējošās izmaksas, Ls

2009.g.

2010.g.

2011.g.

2012.g.

2013.g.

1.

Aizkraukles RPP

1. posms

Iespējamie darbi līdz jaunas ēkas nodošanai ekspluatācijā:

1. Vispārējie celtniecības darbi -

grīdas atjaunošana kamerās, atsevišķu guļamvietu ierīkošana, plauktu ierīkošana

( 2007.g. jūlija tāme ).**

2. Signalizācijas daļējs remonts.

3. Ugunsdzēsības un apsardzes signalizācijas ierīkošana.

 

2. posms

Sakarā ar ĪAV izvietojumu pagrabstāvā nav iespējams izpildīt vairākas likuma prasības.

 

Trūkumus iespējams novērst īstenojot 2004.gadā izstrādāto tehnisko projektu (Projektētājs – SIA „TUGALEV LTV”).

 Jaunas Īslaicīgās aizturēšanas vietas ēkas (865,3 m²) būvniecības orientējošās izmaksas Ls 1 055 700.****

 

 

15 955

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

528 000*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

527 700*

2.

Alūksnes RPP

1. posms

Izpildīt Aizturēto personu turēšanas kārtības likuma 7.5.2.punkta prasības un atbilstoši likumam iekārtot vienu kameru administratīvā kārtā ievietotām personām līdz piebūves nodošanai ekspluatācijā.

 2. posms

Sakarā ar telpu trūkumu nav iespējams izpildīt vairākas līkuma prasības. Nepieciešams uzbūvēt 90,0 līdz 100,0 m² papildus telpas.

Piebūves projektēšanas un būvniecības orientējošās izmaksas 260 820 Ls.****

 

 

 

4 360

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260 820*

 

3.

Balvu RPP

1. posms

Veikt iespējamos darbus ĪAV sakārtošanai līdz laikam, kad būs atrisināts kompleksa būvniecības jautājums:

-    vispārējie būvdarbi - grīdas atjaunošana kamerās, telpu kosmētiskais remonts;

-    santehniskie darbi.

( 2007.g. jūlija tāme ).**

  

  2.posms

Lai risinātu problēmas ar Valsts policijas īslaicīgas aizturēšanas vietas un citu telpu neatbilstību normatīvajām prasībām, nepieciešams risināt jautājumu par Balvu rajona policijas pārvaldes Īslaicīgas aizturēšanas vietas (910 m²) un garāžu (270 m²) būvniecību.

- Tehniskā projekta sagatavošanas

izmaksas 75 600,0 Ls.***

 

- Būvniecības izmaksas 944 000,0 Ls****

 

 

4 874

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75 600*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

944 000*

 

 

4.

Cēsu RPP

Izpildīt Aizturēto personu turēšanas kārtības likuma 7.5.1.p., 7.5.2.p., 7.5.3.p.:

-    četrās kamerās nepieciešams izbūvēt atsevišķas guļamvietas, pie grīdas piestiprināt solus, pie sienas plauktiņus, uzstādīt izlietni ar krānu, podu un norobežojošu sienu;

-    deviņu kameru apgaismojuma risinājumam virs kameru durvīm veikt lielāku logu izbūvi;

-    ierīkot apsardzes signalizāciju.

 

( 2007.g. jūlija tāme ).**

31 602

 

 

 

 

5.

Daugavpils PRPP

1.posms

Veikt iespēj amos darbus ĪAV sakārtošanai līdz jaunbūvējamā objekta nodošanai ekspluatācijā.

Sakārtošanas iespējamie darbi:

-    signālpogas ierīkošana katrā kamerā amatpersonas izsaukšanai (17 signālpogas) - 510,0 Ls;

-    iegādāties jaunu 40 kw jaudīgu dīzeļģeneratoru, kurš spētu nodrošināt ĪAV, dežūrdaļas un ēkas 1., 2., 3. stāvu elektroapgādi dabas stihijas laikā un avārijas gadījumos – 10 000,0 Ls.

 

2.posms

Daugavpils pilsētas un rajona policijas kompleksa un īslaicīgās aizturēšanas vietas Daugavpils cietokšņa kompleksa rekonstrukcija un 2010.gadā nodošana ekspluatācijā .

Pašlaik notiek kompleksa tehniskā projekta izstrādāšana. Projektēšanu plānots pabeigt 2008.g. beigās.

Projekta un būvniecības pasūtītājs: VAS „ Valsts nekustamie īpašumi”.

 

 

10 510

 

 

 

 

6.

Dobeles RPP

Automātiskās ugunsdrošības un apsardzes signalizācijas ierīkošana

5 550

 

 

 

 

7.

Gulbenes RPP

ĪAV telpu sakārtošanai nepieciešams veikt vienkāršotu renovāciju.

Vispārējie būvdarbi un elektroinstalācija.

-    grīdu klājuma nomaiņa ĪAV – 3 211,0 Ls;

-    gaiteņa grīdas ierīkošana, pārbaužu istabas remonts, kameru remonts, durvju nomaiņa, plauktu ierīkošana, kameru un gaiteņa apgaismojums, pastaigu laukuma jumta izbūve, pagraba loga padziļinājuma remonts –

    21 091,0 Ls;

-    pagraba stāva elektroapgādes rekonstrukcija – 8 633,0 Ls;

-    pagraba stāva ventilācijas sistēmas izbūve – 25 900,0 Ls;

-    Tehniskā projekta sagatavošanas izmaksas –

4 700,0 Ls.***.

 

-    Būvdarbu izmaksas –

58 835,0 Ls *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 700,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58 835,0

 

 

 

8.

Jēkabpils RPP

1.posms

Līdz jaunā kompleksa nodošanai ekspluatācijā uzstādīt pārvietojamo konteinertipa ĪAV.

- konteinera izmaksas 2007.g. cenās – Ls 106 188,2;

- darbi, saistītie ar konteinera uzstādīšanu un pieslēgšanu pie tīkliem - Ls 95000,0 (2007.g. cenās)

Kopā: 201 188,2 x 1,207 = 242 834,16

 

2.posms

2006.g. 15.augusta MK sēdē Iekšlietu ministrijai dots uzdevums atbilstoši Valsts un privātās partnerības DBFO modelim īstenot Jēkabpils rajona policijas pārvaldes administratīvā kompleksa būvniecību Jēkabpilī Auseklīša ielā 1a.

 

 

240 000*****

 

 

 

 

9.

Jūrmalas PPP

-    ĪAV konvoja automašīnas iebraukšanas vietas remonts;

-     logu maiņa 9 ĪAV kamerās;

-    procesuālo darbību veikšanas telpas un vienas kameras nodrošināšana ar mēbelēm.

( 2007.g. jūlija tāme )**.

 

21 247

 

 

 

 

10.

Krāslavas RPP

Esošo ĪAV telpu pārbūve atbilstoši Aizturēto personu turēšanas kārtības likuma prasībām nav iespējama.

 

ĪAV būvniecība ir ieplānota Krāslavas rajona policijas pārvaldes administratīvā kompleksa būvniecības Krāslavā, Tirgus ielā 19 ietvaros.

Jautājums par Krāslavas rajona policijas pārvaldes administratīvā kompleksa būvniecības pabeigšanu Krāslavā, Tirgus ielā 19 un jaunas garāžu ēkas būvniecību Krāslavā, Siena ielā 16B sagatavots izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē.

 (Būvniecības pasūtītājs: VAS „Valsts nekustamie īpašumi”.)

 

 

 

 

 

 

11.

Kuldīgas RPP

Esošo ĪAV telpu pārbūve atbilstoši Aizturēto personu turēšanas kārtības likuma prasībām nav iespējama.

 

2006.g. 15.augustā MK sēdē Iekšlietu ministrijai dots uzdevums kopīgi ar Finanšu ministriju (valsts akciju sabiedrību „Valsts nekustamie īpašumi”) sagatavot un normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu un priekšlikumus turpmākai rīcībai Kuldīgas RPP jauna administratīvā kompleksa būvniecībai, kura ietvaros ieplānota arī ĪAV būvniecība.

 

 

 

 

 

12.

Ludzas RPP

-    Sanmezglu norobežojošās sienas ierīkošana – 1 224,0 Ls;

-    telpas sienu un grīdu apdare ar gumiju – 992,0 Ls;

-    logu aizsegu ierīkošana no ārpuses – 536,0 Ls;

-    plaukti gultas piederumu glabāšanai noliktavā – 220,0 Ls;

-    plaukti saimniecības telpā – 122,0 Ls.

 

3094

 

 

 

 

13.

Madonas RPP

Telpu kārtējais remonts.

Tualetes ierīkošana kamerā.

( 2006.g. tāmes ).**

 

Dīzeļģeneratora iegāde un uzstādīšana, lai nodrošinātu ĪAV, dežūrdaļas elektroapgādi dabas stihijas laikā un avārijas gadījumos.

( 2007.g. tāme ).**

 

19 962

 

 

 

 

14.

Ogres RPP

Izpildīt Aizturēto personu turēšanas kārtības likuma 7.4.1.p.,7.5.2.p.,7.5.3.p. prasības:

-    pie grīdas piestiprināti soli – 550,0 Ls;

-    pie sienas piestiprināti plauktiņi - 330,0 Ls;

-    pie grīdas piestiprināti galdi – 770,0 Ls;

-    pie grīdas piestiprinātas gultas – 560,0 Ls;

-    5 kameru remontdarbi – 2580,0 Ls.

 

4 790

 

 

 

15

Preiļu RPP

Izpildīt Aizturēto personu turēšanas kārtības likuma 7.4.1.p., 7.5.2.p.,7.5.3.p. prasības:

-    pie grīdas piestiprināti soli 400,0 Ls;

-    pie sienas piestiprināti plauktiņi – 600,0 Ls;

-    pie grīdas piestiprināti galdi – 800,0 Ls;

-    pie grīdas piestiprinātas gultas – 2 800,0 Ls;

-    demontāžas un apdares darbi – 4 198,0 Ls;

-    ugunsdzēsības signalizācijas ierīkošana – 2 596,0.

 

11 394

 

 

 

16.

Rīgas reģiona pārvaldes KPP ĪAB 2. nodaļa

Rīga, Aspazijas bulv.7

1.posms

Veikt iespējamos darbus ĪAV sakārtošanai līdz rekonstruējamā objekta nodošanai ekspluatācijā.

 

Īslaicīgās aizturēšanas nodaļas Rīgā, Aspazijas bulv.7 sakārtošana atbilstoši Aizturēto personu turēšanas kārtības likuma prasībām:

-    atsevišķu guļamvietu izveidošana – 4 320,0 Ls;

-    pie grīdas piestiprinātu solu un galdu izveidošana - 3 120,0 Ls;

-    pie sienas piestiprinātu plauktiņu izveidošana – 840,0 Ls;

-    dabiskā apgaismojuma ierīkošana – 3 988,0 Ls;

-    izlietnes uzstādīšana – 6 697,0 Ls;

-    gultas piederumu noliktavas izveidošanai – 303,0 Ls;

-    demontāžas un apdares darbi – 9 538,0 Ls;

-    sanmezglu, virtuves telpu un dezinfekcijas telpas remonts – 17 923,0 Ls;

-    ugunsdrošības signalizācija – 2 714,0 Ls;

-    videonovērošanas sistēmas nomaiņa – 3 536,0.

 

 

2.posms

Kompleksa Gaujas ielā 15 būvniecības III kārtā plānots veikt bijušās sardzes pulka ēkas (15.korpuss ) rekonstrukciju, kurā ieplānots izvietot arī ĪAV. Objektu plānots nodod ekspluatācijā 2011.g.

Projekta un būvniecības pasūtītājs: VAS „Valsts nekustamie īpašumi”.

 

 

 

52 977

 

 

 

 

 

Rīgas reģiona pārvaldes KPP ĪAB 1. nodaļa

Rīga, Čiekurkalna 1.līnija 1 ( k-4 )

-    Papildus logu uzstādīšana kamerās ( 56 gab. );

-    telpu papildus aprīkošanas darbi.

 

20 000

 

 

 

17.

Saldus RPP

-    ĪAV ievietoto personu mantu glabātavas ierīkošana – 5 000,0 Ls;

-    ĪAV diennakts apsardzes telpas ierīkošana – 2 000,0 Ls;

-    pastaigas laukumu nojumes montāža – 2 650,0 Ls;

-    ĪAV kameru un teritorijas apgaismojuma rekonstrukcija – 1 500,0 Ls;

-    ĪAV un pagalma videonovērošanas ierīkošana – 11 383, 0 Ls;

-    dezinfekcijas kameras ierīkošana un telpu remonts – 15 000,0 Ls.

 

17 350

 

20183

 

 

 

18.

Talsu RPP

-    9.kameras pārbūve – 9 750 0 Ls;

-    dīzeļģeneratora 40 kW iegāde un uzstādīšana -16 800 Ls.

26 550

 

 

 

 

19.

Tukuma RPP

-    Dabiskā apgaismojuma izveidošana divās ĪAV kamerās;

-    ĪAV diennakts apsardzes telpu ierīkošana.

 

( 2007.g. tāmes ).**

 

 

1 884

 

 

 

20.

Valkas RPP

-    Telpu kosmētiskais remonts;

-    demontāžas darbi un grīdu ierīkošana ĪAV;

-    garderobes remonts;

-    WC podu montāža un apdares darbi;

-    ĪAV elektroinstalācijas darbi;

-    nojume pastaigu laukumā.

 

( 2007.g. tāmes ).**

 

 

22 480

 

 

 

21.

Valmieras RPP

     1.posms

Veikt iespējamos darbus ĪAV sakārtošanai līdz jaunbūvējamā objekta nodošanai ekspluatācijā.

-    16 kameru remonts – 25 808,0 Ls;

-    koridora un vestibila remonts – 3 498,0 Ls;

-    pastaigu laukuma daļēja pārbūve – 1 984,0Ls;

-    dienesta suņu voljera (ar nojumi) izbūve – 390,0 Ls.

( 2007.g. tāmes ).**

 

2.posms

2006.g. 15.augusta MK sēdē Iekšlietu ministrijai dots uzdevums atbilstoši Valsts un privātās partnerības DBFO modelim īstenot Valmieras rajona policijas pārvaldes administratīvā kompleksa būvniecību Valmierā, Eduarda Lācera ielā 7. Ir izstrādāts un ar valsts policiju saskaņots tehniskais uzdevums. 

 

 

 

 

 

 

39 350

 

 

 

22.

Ventspils PRPP

2007.g. 2.maija MK sēdē Nr.26 Finanšu ministrija tika noteikta par atbildīgo institūciju par jauna Ventspils pilsētas un rajona policijas pārvaldes administratīvā ēku kompleksa būvniecības projekta īstenošanu.

Ir veiktas izmaiņas Ventspils pilsētas un rajona policijas pārvaldes būvniecības tehniskajā projektā.

Plānots objektu nodod ekspluatācijā 2011.gadā.

 

 

 

 

 

23.

Valsts policijas iestādes, kuros ir īslaicīgās aizturēšanas vietas

 

 

2007.g. 27.jūnija Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vēstule Nr. 22/1200 par IeM iestāžu objektu, kuros ir īslaicīgās aizturēšanas vietas, ugunsdrošības pārbaudēm 2007.g. jūnijā:

-    ugunsgrēku atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas ierīkošana – 49 736,0 Ls;

-    ugunsgrēka balss izziņošanas sistēmas ierīkošana – 22 045, 0 Ls.

 

89 152

 

 

 

 

Kopā

 

454 371

272 428

75 600

1 733 820

527 700

 

Pavisam kopā:

t.sk.

 

Remonti

 

Konteinertipa ĪAV iegāde un uzstādīšana

 

Projektēšana

 

Būvniecība, renovācija

Ls 3 063 919

 

 

Ls 486 799

 

Ls 240 000

 

 

 

Ls 75 600

 

Ls 2 261 520

 

 

 

 

 

*Norādītajiem nepieciešamajiem finanšu līdzekļiem ir informatīvs raksturs, jo gan būvniecības, gan renovācijas darbu veikšanai nepieciešamie finanšu līdzekļi ir precizējami pēc attiecīgo ēku būvniecības projektēšanas tehniskā uzdevuma sastādīšanas, tehniskā projekta izstrādāšanas un būvniecības līguma noslēgšanas.

** Tāmes sastādītas uz vietas, atspoguļojot darbu kopumu 2006. - 2007.g.g. cenās. Tabulā prognozētās izmaksas palielinātas par vidēji 24 %, ievērojot cenu pieaugumu būvniecībā 2008.gadā.

***Tehniskā projekta izstrādāšanas izmaksas sastāda 8% no būvniecības izmaksām.

**** Aizkraukles RPP, Alūksnes RPP, Balvu RPP jauno ĪAV ēku būvniecības izmaksas tika rēķinātas par pamatu ņemot 2005.gada Aizturēto personu turēšanas kārtības likuma anotācijā iekļautās izmaksas, kurām pierēķināts 30% sadārdzinājums par šiem gadiem (2006.g. - 2008.g.).

***** Konteinertipa ĪAV izmaksas ir aprēķinātas ņemot vērā 2007.gadā uzstādīto moduļa tipa objektu – ĪAV Ventspilī, Kuldīgas ielā 2.

 

 

Iekšlietu ministrs                                                                      M.Segliņš

 

 

28.10.2008. 13:08

1 642      

I.Zvirbulis

67208398, ivars.zvirbulis@vp.gov.lv


 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

___________________________________________________________

protokola izraksts

 

 

Rīgā

Nr.81

2008.gada 20.novembrī

 

 

16.§

 

Likumprojekts "Grozījums Aizturēto personu turēšanas kārtības likumā"

     TA-3469

___________________________________________________________

(M.Segliņš, H.Laidiņš, I.Godmanis)

 

     1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

     Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

     2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.

     3. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu Iekšlietu ministrijai, lai veiktu īslaicīgās aizturēšanas vietu sakārtošanu atbilstoši aizturēto personu turēšanas kārtības likuma prasībām, 2010.gadā un turpmākajos gados i zskatīt Ministru kabinetā vienlaikus ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu vidēja termiņa budžeta prioritāšu pieteikumiem likumprojekta par valsts budžetu kārtējam gadam sagatavošanas un izskatīšanas procesā.

     4. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.

 

 

Ministru prezidents

  

I.Godmanis

 

Valsts kancelejas direktore

  

G.Veismane

 

 

 

2008-MK-PROT-81-2011-#16.doc

1