Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

 

21.04.2009.

9/8-

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

          Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā trešajam lasījumam sagatavoto likumprojektu „Grozījumi Rāznas nacionālā parka likumā” (Nr.981/Lp9) .

                  

 

         

Pielikumā:  apkopoto priekšlikumu tabula likumprojekta                                              trešajam lasījumam uz .... lpp.

                                    

                                   

 

Ar cieņu,

 

 

 

 

Guntis Blumbergs

komisijas priekšsēdētājs

 

 

 

 

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās, vides un

reģionālās politikas komisija                                             

Likumprojekts trešajam lasījumam

Grozījumi Rāznas nacionālā parka likumā

(reģ. nr. 981/Lp9)

 

 

Spēkā esošā likuma redakcija

Otrā lasījuma redakcija

Nr. p.k.

Priekšlikumi

(9)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

Rāznas nacionālā parka likums

Grozījumi Rāznas nacionālā parka likumā

 

 

 

Grozījumi Rāznas nacionālā parka likumā

 

Izdarīt Rāznas nacionālā parka likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2006, 24.nr.; 2007, 5., 14.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt Rāznas nacionālā parka likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2006, 24.nr.; 2007, 5., 14.nr.) šādus grozījumus:

 

III nodaļa. Nacionālā parka pārvalde

9.pants

(1) Nacionālā parka pārvaldi īsteno Vides ministrijas pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde — Rāznas nacionālā parka administrācija (turpmāk — nacionālā parka administrācija).

1. Izteikt 9.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Nacionālā parka pārvaldi īsteno vides ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde — Rāznas nacionālā parka administrācija (turpmāk — nacionālā parka administrācija).”

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Vides ministrs R.Vējonis

Izteikt 9.pantu pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Nacionālā parka pārvaldi īsteno vides ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde - Dabas aizsardzības pārvalde (turpmāk — pārvalde)”.

 

Atbalstīts

1. Izteikt 9.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Nacionālā parka pārvaldi īsteno vides ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde — Dabas aizsardzības pārvalde (turpmāk — pārvalde)”.

 

(2) Nacionālā parka administrācijas darbību reglamentē Ministru kabineta apstiprināts nolikums.

 

2

 

Vides ministrs R.Vējonis

Aizstāt visā tekstā vārdu „administrācija” (attiecīgā locījumā) ar vārdu „pārvalde” (attiecīgā locījumā).

Atbalstīts, redakcionāli precizējot

2. Aizstāt visā likumā vārdu “administrācija” (attiecīgā locījumā) ar vārdu “pārvalde” (attiecīgā locījumā).

 

10.pants

Nacionālā parka administrāciju vada nacionālā parka direktors. Nacionālā parka direktoru ieceļ amatā un atbrīvo no amata vides ministrs.

 

3

 

Vides ministrs R.Vējonis

Izslēgt 10. un 11.pantu.

Atbalstīts

3. Izslēgt 10. un 11.pantu.

11.pants

Nacionālā parka administrācijas finanšu līdzekļus veido:

1)   dotācija no valsts budžeta vispārējiem ieņēmumiem;

2)   fizisko un juridisko personu ziedojumi;

3)   ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem.

 

 

 

 

12.pants

(1) Lai saskaņotu dabas aizsardzības intereses un saimniecisko darbību nacionālā parka teritorijā, tiek izveidota nacionālā parka konsultatīvā padome. Padomes sastāvā ir pa vienam pārstāvim no Vides ministrijas, Dabas aizsardzības pārvaldes, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas, Valsts meža dienesta, valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts meži”, Dienvidlatgales un Austrumlatgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes, Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes, Daugavpils Universitātes, visām pašvaldībām, kuras atrodas nacionālā parka teritorijā. Padomes sastāvā var iekļaut ne vairāk kā četrus pārstāvjus no biedrībām vai nodibinājumiem, kuru darbība saistīta ar vides vai dabas aizsardzību vai vides izglītību.

2. Izslēgt 12.panta pirmajā daļā vārdu "visām".

 

4

 

Vides ministrs R.Vējonis

Svītrot 12.pantā vārdus „Dabas aizsardzības pārvaldes”.

Atbalstīts

4. 12.panta pirmajā daļā:

izslēgt vārdus “Dabas aizsardzības pārvaldes”;

izslēgt vārdu “visām”.

 

(2) Nacionālā parka konsultatīvās padomes nolikumu apstiprina Ministru kabinets.

(3) Nacionālā parka konsultatīvās padomes personālsastāvu apstiprina vides ministrs.

 

 

 

 

 

Pārejas noteikumi

1. Ministru kabinets līdz 2007.gada 1.decembrim izdod šā likuma 3.panta otrajā daļā minētos noteikumus.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.06.2007. likumu)

2. Līdz šā likuma 3.panta otrajā daļā paredzēto Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2007.gada 1.decembrim ir spēkā Ministru kabineta 2004.gada 8.aprīļa noteikumi Nr.264 “Dabas parka “Rāzna” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.06.2007. likumu)

3. Ministru kabinets līdz 2007.gada 1.jūlijam apstiprina Rāznas nacionālā parka administrācijas nolikumu.

 4. Ministru kabinets līdz 2007.gada 1.februārim apstiprina Rāznas nacionālā parka konsultatīvās padomes nolikumu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.01.2007. likumu)

 

 

 

 

 

5. Līdz nacionālā parka administrācijas izveidošanai normatīvajos aktos noteiktās funkcijas veic Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālā vides pārvalde, izņemot Meža likuma 39.panta pirmajā daļā minēto apliecinājumu un medības regulējošos normatīvajos aktos minēto administratīvo aktu izdošanu.

(25.01.2007. likuma redakcijā)

6. (Izslēgts ar 14.06.2007. likumu).

7. Līdz 2007.gada 1.janvārim noslēgtie līgumi par koksnes ieguves tiesībām un nekoksnes vērtību izmantošanas tiesībām valsts meža zemēs, kas saskaņā ar šo likumu ierakstāmas zemesgrāmatā uz valsts vārda Vides ministrijas personā, ir spēkā līdz to saistību izpildei, ja tie nav pretrunā ar šo likumu.

(25.01.2007. likuma redakcijā)

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vides ministrs R.Vējonis

Papildināt Pārejas noteikumus ar 8. un 9.punktu šādā redakcijā:

„8. Līdz 2009. gada 1. jūnijam rezervāta pārvaldi īsteno Rāznas nacionālā parka administrācija.

9. Grozījumi šā likuma 1. un 2.pielikumā attiecībā uz Rāznas nacionālā parka shēmas un robežu apraksta saskaņošanu ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.”

Atbalstīts

5. Papildināt pārejas noteikumus ar 8., 9., 10. un 11.punktu šādā redakcijā:

“8. Līdz 2009.gada 1.jūnijam rezervāta pārvaldi īsteno Rāznas nacionālā parka administrācija.

9. Grozījumi šā likuma 1. un 2.pielikumā attiecībā uz Rāznas nacionālā parka shēmas un robežu apraksta saskaņošanu ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.

 

 

6

 

Juridiskais birojs

Papildināt pārejas noteikumus ar 8. un 9.punktu šādā redakcijā:

“8. Šā likuma grozījumi, kas paredz visā likuma 2. pielikuma tekstā aizstāt vārdus “Rēzeknes rajons” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “Rēzeknes novads” (attiecīgā locījumā), “Krāslavas rajons” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “Dagdas novads” (attiecīgā locījumā), kā arī 17.20. apakšpunktā aizstāt vārdus “Čornajas pagasta” ar vārdu “pašvaldības”, stājas spēkā 2009. gada 1. jūlijā. 

9. Līdz 2009. gada 1. jūlijam ar šā likuma 2. pielikumā lietoto terminu “reģionālais autoceļš” (attiecīgā locījumā) saprot terminu “1.šķiras autoceļš” (attiecīgā locījumā), bet ar terminu “vietējais autoceļš” (attiecīgā locījumā) - terminu “2.šķiras autoceļš” (attiecīgā locījumā).”

Atbalstīts, redakcionāli precizējot

10. Šā likuma grozījumi, kas paredz visā 2.pielikumā aizstāt vārdus “Rēzeknes rajons” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “Rēzeknes novads” (attiecīgā locījumā), “Krāslavas rajons” (attiecīgā locījumā) — ar vārdiem “Dagdas novads” (attiecīgā locījumā), kā arī 17.20.apakšpunktā aizstāt vārdus “Čornajas pagasta” ar vārdu “pašvaldības”, stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.

11. Līdz 2009.gada 1.jūlijam ar šā likuma 2.pielikumā lietoto terminu “reģionālais autoceļš” (attiecīgā locījumā) saprot terminu “1.šķiras autoceļš” (attiecīgā locījumā), bet ar terminu “vietējais autoceļš” (attiecīgā locījumā) — terminu “2.šķiras autoceļš” (attiecīgā locījumā).”

 

3. Izteikt 1.pielikumu šādā redakcijā:

"Rāznas nacionālā parka likuma 1.pielikums

Rāznas nacionālā parka ārējās robežas un funkcionālo zonu robežu shēma

 

 

 

6. Izteikt 1.pielikumu šādā redakcijā:

“Rāznas nacionālā parka likuma 1.pielikums

Rāznas nacionālā parka ārējās robežas un funkcionālo zonu robežu shēma

http://www.saeima.lv/Likumdosana/lik_imag9/LP0981_0_files/image002.jpg

http://www.saeima.lv/Likumdosana/lik_imag9/LP0981_0_files/image004.jpg

http://www.saeima.lv/Likumdosana/lik_imag9/LP0981_0_files/image006.jpg

http://www.saeima.lv/Likumdosana/lik_imag9/LP0981_0_files/image008.jpg

 

4.  2.pielikumā:

aizstāt visā pielikuma tekstā vārdus "Rēzeknes rajons" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Rēzeknes novads" (attiecīgā locījumā);

aizstāt visā pielikuma tekstā vārdus "Krāslavas rajons" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Dagdas novads" (attiecīgā locījumā);

aizstāt 15.6., 15.7., 17.11. un 17.12.apakšpunktā vārdu "pagasta" ar vārdu "pašvaldības";

aizstāt 17.20., 17.22. un 17.23.apakšpunktā vārdus "Čornajas pagasta" ar vārdu "pašvaldības";

aizstāt 25.4., 25.5. un 27.2.apakšpunktā vārdus "pagasta koplietošanas" ar vārdu "pašvaldības";

aizstāt 29.9., 29.10., 29.20., 29.21., 29.22., 29.23., 33.9., 33.10., 33.13. un 35.2.apakšpunktā vārdu "pagasta" ar vārdu "pašvaldības";

7

 

Juridiskais birojs

2.pielikumā:

aizstāt 15.6., 15.7., 17.11., 17.12., 29.9., 29.10., 29.20., 29.21., 29.22., 29.23., 33.9., 33.10., 33.13., 35.2., 43.1., 43.2., 45.1., 45.2., 45.3., 45.4., 45.10 un 45.11 apakšpunktā vārdus “pagasta zemesceļš” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “pašvaldības ceļš” (attiecīgā locījumā);

aizstāt 17.22. un 17.23 apakšpunktā vārdus “Čornajas pagasta zemes ceļš” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “pašvaldības ceļš” (attiecīgā locījumā);

aizstāt 25.4., 25.5., 27.2., 27.3., 37.9., 37.10 apakšpunktā vārdus “pagasta koplietošanas zemesceļš” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “pašvaldības ceļš” (attiecīgā locījumā);

aizstāt 45.6 un 45.7. apakšpunktā vārdus “pagasta ceļš” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “pašvaldības ceļš” (attiecīgā locījumā);

Daļēji atbalstīts, iekļauts priekšlikumā Nr. 8

 

 

aizstāt 37.9. un 37.10.apakšpunktā vārdus "pagasta koplietošanas" ar vārdu "pašvaldības";

aizstāt 43.1., 43.2., 45.1., 45.2., 45.3., 45.4., 45.6., 45.7., 45.10. un 45.11.apakšpunktā vārdu "pagasta" ar vārdu "pašvaldības".

 

aizstāt 2.pielikuma 12.1., 12.5., 12.6., 15.1., 17.1., 17.5., 17.6., 35.1., 35.2., 35.10., 35.11., 35.20., 35.21., 35.23., 35.24., 39.1., 41.1., 41.2., 41.3., 41.16., 41.17., 45.2., 45.3., 45.4., 45.5., 45.6. apakšpunktā vārdus “1.šķiras valsts ceļš” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “reģionālais autoceļš” (attiecīgā locījumā);

aizstāt 2.pielikuma 25.1., 25.2., 27.1., 27.3., 27.4., 29.2., 29.3., 29.16., 29.17. apakšpunktā vārdus “1.šķiras valsts autoceļš” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “reģionālais autoceļš” (attiecīgā locījumā);

aizstāt 2.pielikuma 1.1., 1.18., 1.19., (1.Harčenku purva dabas lieguma zonas robežposmu apraksts) 10.1., 10.30., 10.31., 10.32., 10.33., 15.2., 19.1., 19.3., 19.4., 19.10., 21.2., 21.3., 33.20., 33.21., 41.1., 41.8., 41.9., 41.15., 41.16., 43.1., 43.4., 43.5., 43.9., 43.10., 43.11., 45.10., 45.11. apakšpunktā vārdus “2.šķiras valsts ceļš” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “vietējais autoceļš” (attiecīgā locījumā);

aizstāt 2.pielikuma 6.1., 29.4., 29.5., 29.21., 29.22., 31.1., 31.2., 37.1., 37.2., 47.1., 47.2., 47.5., 47.6. apakšpunktā vārdus “2.šķiras valsts autoceļš” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “vietējais autoceļš” (attiecīgā locījumā).

 

 

 

 

8

 

Atbildīgā komisija

Izteikt likumprojekta 4.pantu šādā redakcijā:

“2.pielikumā:

aizstāt visā pielikumā vārdus “Rēzeknes rajons” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “Rēzeknes novads” (attiecīgā locījumā);

aizstāt visā pielikumā vārdus “Krāslavas rajons” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “Dagdas novads” (attiecīgā locījumā);

aizstāt visā pielikumā vārdus “1.šķiras valsts ceļš” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “reģionālais autoceļš” (attiecīgā locījumā);

aizstāt visā pielikumā vārdus “1.šķiras valsts autoceļš” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “reģionālais autoceļš” (attiecīgā locījumā);

aizstāt visā pielikumā vārdus “2.šķiras valsts ceļš” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “vietējais autoceļš” (attiecīgā locījumā);

aizstāt visā pielikumā vārdus “2.šķiras valsts autoceļš” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “vietējais autoceļš” (attiecīgā locījumā);

Atbalstīts

7. 2.pielikumā:

aizstāt visā pielikumā vārdus “Rēzeknes rajons” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “Rēzeknes novads” (attiecīgā locījumā);

aizstāt visā pielikumā vārdus “Krāslavas rajons” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “Dagdas novads” (attiecīgā locījumā);

aizstāt visā pielikumā vārdus “1.šķiras valsts ceļš” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “reģionālais autoceļš” (attiecīgā locījumā);

aizstāt visā pielikumā vārdus “1.šķiras valsts autoceļš” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “reģionālais autoceļš” (attiecīgā locījumā);

aizstāt visā pielikumā vārdus “2.šķiras valsts ceļš” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “vietējais autoceļš” (attiecīgā locījumā);

aizstāt visā pielikumā vārdus “2.šķiras valsts autoceļš” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “vietējais autoceļš” (attiecīgā locījumā);

 

 

 

aizstāt visā pielikumā vārdus “pagasta zemesceļš” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “pašvaldības ceļš” (attiecīgā locījumā);

aizstāt visā pielikumā vārdus “pagasta koplietošanas zemesceļš” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “pašvaldības ceļš” (attiecīgā locījumā);

aizstāt visā pielikumā vārdus “pagasta ceļš” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “pašvaldības ceļš” (attiecīgā locījumā)”;

aizstāt 17.20.apakšpunktā vārdus “Čornajas pagasta” ar vārdu “pašvaldības”;

aizstāt 17.22. un 17.23.apakšpunktā vārdus “Čornajas pagasta zemes ceļš” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “pašvaldības ceļš” (attiecīgā locījumā)”.

 

aizstāt visā pielikumā vārdus “pagasta zemesceļš” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “pašvaldības ceļš” (attiecīgā locījumā);

aizstāt visā pielikumā vārdus “pagasta koplietošanas zemesceļš” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “pašvaldības ceļš” (attiecīgā locījumā);

aizstāt visā pielikumā vārdus “pagasta ceļš” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “pašvaldības ceļš” (attiecīgā locījumā)”;

aizstāt 17.20.apakšpunktā vārdus “Čornajas pagasta” ar vārdu “pašvaldības”;

aizstāt 17.22. un 17.23.apakšpunktā vārdus “Čornajas pagasta zemes ceļš” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “pašvaldības ceļš” (attiecīgā locījumā)”.

 

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.

9

 

Vides ministrs R.Vējonis/ Juridiskais birojs

Izslēgt noteikumu par likuma spēkā stāšanos.

Atbalstīts