Rīgā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā

 

24.11.2008.                Nr.90/TA-3000

 

Saeimas Prezidijam

 

Nosūtām izskatīšanai Ministru kabineta sēdē atbalstīto likumprojektu "Grozījumi Rāznas nacionālā parka likumā". Likumprojektu izstrādāja Vides ministrija (atbildīgā amatpersona - Stašāne 67026537, aina.stasane@vidm.gov.lv).

 

Pielikumā: 1. Likumprojekts uz 6 lp.

2. Likumprojekta anotācija uz 6 lp.

3. Ministru kabineta 2008.gada 20.novembra sēdes protokola Nr.81  31.§ izraksts uz 1 lp.

 

 

 

Ministru prezidents                                                     I.Godmanis

 

 

 

 

 

 

Stafecka 67082931


Likumprojekts

 

Grozījumi Rāznas nacionālā parka likumā

 

Izdarīt Rāznas nacionālā parka likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2006, 24.nr.; 2007, 5., 14.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Izslēgt 12.panta pirmajā daļā vārdu "visām".

 

2. Izteikt 1.pielikumu šādā redakcijā:

 

"Rāznas nacionālā parka likuma 1.pielikums

Rāznas nacionālā parka ārējās robežas un funkcionālo zonu robežu shēma3.  2.pielikumā:

aizstāt visā pielikuma tekstā vārdus "Rēzeknes rajons" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Rēzeknes novads" (attiecīgā locījumā);

aizstāt visā pielikuma tekstā vārdus "Krāslavas rajons" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Dagdas novads" (attiecīgā locījumā);

aizstāt 15.6., 15.7., 17.11. un 17.12.apakšpunktā vārdu "pagasta" ar vārdu "pašvaldības";

aizstāt 17.20., 17.22. un 17.23.apakšpunktā vārdus "Čornajas pagasta" ar vārdu "pašvaldības";

aizstāt 25.4., 25.5. un 27.2.apakšpunktā vārdus "pagasta koplietošanas" ar vārdu "pašvaldības";

aizstāt 29.9., 29.10., 29.20., 29.21., 29.22., 29.23., 33.9., 33.10., 33.13. un 35.2.apakšpunktā vārdu "pagasta" ar vārdu "pašvaldības";

aizstāt 37.9. un 37.10.apakšpunktā vārdus "pagasta koplietošanas" ar vārdu "pašvaldības";

aizstāt 43.1., 43.2., 45.1., 45.2., 45.3., 45.4., 45.6., 45.7., 45.10. un 45.11.apakšpunktā vārdu "pagasta" ar vārdu "pašvaldības".

 

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vides ministrs

R.Vējonis


 

Likumprojekta

„Grozījumi Rāznas nacionālā parka likumā”

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Atsauce uz Deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību, politikas plānošanas dokumentu un citiem dokumentiem, kuros dots uzdevums izstrādāt normatīvā akta projektu

Uzdevums izstrādāt likumprojektu ir dots Ministru kabineta 2008.gada 22.februāra rīkojuma Nr.90 „Par nepieciešamajiem grozījumiem ar pašvaldību darbību saistītajos likumos, pabeidzot vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālo reformu” 6.punktā, kā arī Ministru kabineta 2008.gada 29.jūlija sēdes protokola Nr.54 18.§ 3.punktā.

2. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

Pašreiz Rāznas nacionālā parka likums satur norādes uz administratīvi teritoriālajām vienībām, kuras neatbilst jaunajam administratīvi teritoriālajam iedalījumam, kāds paredzēts normatīvajos aktos par vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālo reformu.

3.  Normatīvā akta projekta būtība

 < o:p>

Likumprojektā grozītas norādes uz administratīvi teritoriālajām vienībām, kurā atrodas nacionālais parks, kā arī precizēts nacionālā parka robežu apraksts, lietojot normatīvajiem aktiem par vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālo reformu atbilstošus terminus.

4. Cita informācija

 Nav attiecināms.

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Vispārēja ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības pārmaiņām

Likumprojekts vērsts uz dabas aizsardzības tiesiskā regulējuma atbilstību vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālajai reformai

2. Ekonomiskā ietekme:

2.1. makroekonomiskā vide;

2.2. preču un pakalpojumu ražošanas apjoms un kvalitāte;

2.3. cenas;

2.4. eksporta un importa apjoms;

2.5. konkurences apstākļi;

2.6. jauninājumi un pētījumi;

2.7. augstāka resursu izmantošanas efektivitāte

 Nav attiecināms

3. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi, administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu komersantiem, pašnodarbinātajām personām, zemnieku un zvejnieku saimniecībām

 Nav attiecināms

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu fiziskām personām

Nav attiecināms

5. Sociālā ietekme: 

5.1. sociālās situācijas izmaiņas;

5.2. nodarbinātība

 

Nav attiecināms

 

6. Ietekme uz vidi:

6.1. dabas resursu lietošana;

6.2. ietekme uz piesārņojošo vielu emisiju vidē;

6.3. darbības radītie atkritumi;

6.4. ķīmisko vielu produktu ražošana;

6.5. ietekme uz īpaši aizsargājamām sugām vai biotopiem;

6.6. ietekme uz īpaši aizsargājamām teritorijām;

6.7. cita veida piesārņojuma emisija vidē

Nav attiecināms

 

7. Cita ietekme

 Nav attiecināms.

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

  

 (tūkst. latu)

 Rādītāji

 

2008

 Turpmākie trīs gadi

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

  1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos:

1.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

1.2. speciālais budžets;

1.3. pašvaldību budžets

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

 2. Izmaiņas budžeta izdevumos:

2.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

2.2. speciālais budžets;

2.3. pašvaldību budžets 

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

3. Finansiālā ietekme:

3.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

3.2. speciālais budžets;

3.3. pašvaldību budžets 

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai 

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

 5. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā)

Nav attiecināms

 6. Cita informācija 

 

Nav attiecināms

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti, to būtība, kā arī ministrija, kura ir atbildīga par tā sagatavošanu. Par Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) – norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt 

 Nav attiecināms

2. Cita informācija

 Nav attiecināms

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Nav attiecināms

2. Saistības pret citām valstīm un starptautiskajām institūcijām un organizācijām

Nav attiecināms

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem 

Nav attiecināms

 

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgo Eiropas Savienības tiesību aktu veids (piemēram, Eiropas Kopienas dibināšanas līgums, direktīva, regula, lēmums, vadlīnijas, rekomendācijas), nosaukums, datums un numurs, kuru prasības tiek pārņemtas vai ieviestas ar normatīvo aktu

 Nav attiecināms

 

 2.tabula

Eiropas Savienības tiesību akts un attiecīgā panta Nr. (uzskaitot katru direktīvas vienību – pantu, daļu, punktu, apakšpunktu)

Latvijas normatīvā akta projekta norma, kas pārņem katru šīs tabulas 1.ailē norādīto direktīvas vienību (uzskaitot visu normatīvā akta projekta vienību Nr.)

Komentāri

 

 

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

5. Saistības sniegt paziņojumu Eiropas Savienības institūcijām atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta sniegšanas un finanšu noteikumu projektiem

Nav attiecināms

6. Cita informācija

Nav attiecināms

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizācijām un citām iesaistītajām institūcijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas par likumprojektu nav notikušas, jo likumprojekts neietekmē privātpersonu tiesības vai pienākumus

2. Kāda ir šo pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizāciju un citu iesaistīto institūciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti to iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

 

 

3. Kāds konsultāciju veids un sabiedrības informēšanas pasākumi ir izmantoti

Nav attiecināms

4. Konsultācijas ar ekspertiem

 Nav attiecināms

5. Cita informācija

 Nav attiecināms

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Likumprojekta izpildei jaunas institūcijas netiks radītas, kā arī netiks paplašinātas esošo institūciju funkcijas.

 

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Normatīvā akta projekts pēc izsludināšanas tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, Normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS), kā arī tīmekļa vietnē www.likumi.lv

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Likumprojekts neierobežo indivīdu, kā arī neskar viņa tiesības un pienākumus.

4. Cita informācija

 Nav attiecināms

 

 

Valsts sekretārs

Juridiskā dienesta vadītājs

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

G.Puķītis

A.Stašāne

V.Puriņš

A.Stašāne

Vides ministrs                                                                 R.Vējonis    02.10.2008      13:20

900

A.Stašāne

67026537; aina.stasane@vidm.gov.lv


 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

___________________________________________________________

protokola izraksts

 

 

Rīgā

Nr.81

2008.gada 20.novembrī

 

 

31.§

 

Likumprojekts "Grozījumi Rāznas nacionālā parka likumā"

     TA-3000

___________________________________________________________

(R.Vējonis, I.Godmanis)

 

     1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

     Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

     2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides ministrs.

     

 

 

Ministru prezidents

  

I.Godmanis

 

Valsts kancelejas direktore

  

G.Veismane

 

 

 

2008-MK-PROT-81-2011-#31.doc

1