Rīgā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā

 

14.11.2008.                   Nr.90/TA-2789 (2007)

 

Saeimas Prezidijam

 

Nosūtām izskatīšanai Ministru kabineta sēdē atbalstīto likumprojektu "Par Sadarbības līgumu starp Eiropas Kopienu un iesaistītajām dalībvalstīm ar JT International SA un JT International Holding BV, saistītajiem līgumiem – Savstarpējo pārtraukšanas līgumu starp Eiropas Kopienu un iesaistītajām dalībvalstīm ar JT International SA un JT International Holding  BV un Līgumu attiecībā uz Gallaher starp Eiropas Kopienu un iesaistītajām dalībvalstīm ar JT International SA un JT  International Holding  BV  – un Atbrīvojumu". Likumprojektu izstrādāja Finanšu ministrija (atbildīgā amatpersona - Ozola 67028731, iveta.ozola@vid.gov.lv).

 

Pielikumā: 1. Likumprojekts uz 1 lp.

2. Likumprojekta anotācija uz 14 lp.

3. Sadarbības līgums starp Eiropas Kopienu un iesaistītajām dalībvalstīm ar JT International SA un JT International Holding BV , saistītie līgumi – Savstarpējās pārtraukšanas līgums starp Eiropas Kopienu un iesaistītajām dalībvalstīm ar JT International SA un JT International Holding BV un Līgums attiecībā uz Gallaher starp Eiropas Kopienu un iesaistītajām dalībvalstīm ar JT International SA un JT International Holding  BV  – un Atbrīvojums (dokumentu daļas satur informāciju dienesta vajadzībām) angļu valodā un to tulkojums latviešu valodā uz 313 lp.

4. Finanšu ministrijas 2008.gada 3.septembra vēstule
Nr.31-15.16/11dv ar paskaidrojumiem par dokumentu daļu lietojuma ierobežojumiem (informācija dienesta vajadzībām) uz 4 lp.

5. Ministru kabineta 2007.gada 16.oktobra sēdes protokola Nr.58  46.§ izraksts uz 1 lp.


6. Ministru kabineta 2008.gada 11.novembra sēdes protokola Nr.80  69.§ izraksts uz 1 lp.

 

 

 

Ministru prezidents                   I.Godmanis

 

 

 

 

 

 

Stafecka 67082931

 


Likumprojekts

 

Par Sadarbības līgumu starp Eiropas Kopienu un iesaistītajām dalībvalstīm ar JT International SA un JT International Holding BV, saistītajiem līgumiem – Savstarpējo pārtraukšanas līgumu starp Eiropas Kopienu un iesaistītajām dalībvalstīm ar JT International SA un JT International Holding  BV un Līgumu attiecībā uz Gallaher starp Eiropas Kopienu un iesaistītajām dalībvalstīm ar JT International SA un JT  International Holding  BV  – un Atbrīvojumu

 

1.pants. 2007.gada 16.oktobrī parakstītais Sadarbības līgums starp Eiropas Kopienu un iesaistītajām dalībvalstīm ar JT International SA un JT International Holding BV (turpmāk – Sadarbības līgums), saistītie līgumi – Savstarpējais pārtraukšanas līgums starp Eiropas Kopienu un iesaistītajām dalībvalstīm ar JT International SA un JT International Holding BV un Līgums attiecībā uz Gallaher starp Eiropas Kopienu un iesaistītajām dalībvalstīm ar JT International SA un JT International Holding BV (turpmāk – Saistītie līgumi) – un Atbrīvojums ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

 

2.pants. Sadarbības līgumā, Saistītajos līgumos un Atbrīvojumā paredzēto saistību izpildi koordinē Finanšu ministrija.

 

3.pants. Sadarbības līgums stājas spēkā tā 21.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, Saistītie līgumi un Atbrīvojums stājas spēkā tajos noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

4.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Sadarbības līgums un Saistītie līgumi (neizsludina Sadarbības līguma sesto pielikumu, vēstules no piecdesmitās līdz sešdesmit pirmajai lappusei un Atbrīvojumu, kas lietojami dienesta vajadzībām) angļu valodā un to tulkojums latviešu valodā.

 

 

 

 

 

 

Finanšu ministra vietā –

iekšlietu ministrs

M.Segliņš


Normatīvā akta projekta

“Par Sadarbības līgumu starp Eiropas Kopienu un iesaistītajām dalībvalstīm ar JT International SA un JT International Holding BV un saistītajiem līgumiem – Savstarpējo pārtraukšanas līgumu starp Eiropas Kopienu un iesaistītajām Dalībvalstīm ar JT International SA un JT International Holding  BV, un Līgumu attiecībā uz Gallaher starp Eiropas Kopienu un iesaistītajām dalībvalstīm ar JT International SA un JT  International Holding  BV un Atbrīvojumu”

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 

1. Atsauce uz Deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību, politikas plānošanas dokumentu un citiem dokumentiem, kuros dots uzdevums izstrādāt normatīvā akta projektu

Likums “Par Sadarbības līgumu starp Eiropas Kopienu un iesaistītajām dalībvalstīm ar JT International SA un JT International Holding BV (turpmāk – Sadarbības līgums) un saistītajiem līgumiem - Savstarpējo pārtraukšanas līgumu starp Eiropas Kopienu un iesaistītajām Dalībvalstīm ar JT International SA un JT International Holding  BV, Līgumu attiecībā uz Gallaher starp Eiropas Kopienu un iesaistītajām dalībvalstīm ar JT International SA un JT  International Holding  BV” (turpmāk – Saistītie līgumi) un Atbrīvojumu (turpmāk kopā – Līgumi) ir nepieciešams, lai izpildītu likuma “Par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem” prasības attiecībā uz līgumu spēkā stāšanos. Likuma prasības attiecas uz tādiem jautājumiem kā starptautisko līgumu noslēgšanas kārtība, tai skaitā, personu un institūciju kompetence un veicamās darbības.

 

2. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

 

 

 

 

 

 

2007.gada 12.jūlijā Briselē notika Eiropas Komisijas Juridiskā dienesta organizēta sanāksme, kur piedalīties bija iespēja 26 Eiropas Savienības dalībvalstīm, kas pievienojušās Eiropas Savienības dalībvalstu civilprasībām pret uzņēmumiem “Reynolds American” un “Japan Tobacco Inc” par cigarešu kontrabandu Eiropas Savienībā, tai skaitā Latvijai. Eiropas Komisijas Juridiskā dienesta un Eiropas Komisijas Eiropas Krāpšanas apkarošanas biroja (OLAF) pārstāvji tad iepazīstināja ar līgumiem, par ku ru noslēgšanu notikušas sarunas ar uzņēmumu Japan Tobacco. Sarunas ilga divus gadus, kur Eiropas Kopienu un Eiropas Savienības dalībvalstis pārstāvēja Eiropas Komisija. Tās vadīja Eiropas Komisijas Juridiskais dienests un OLAF. Eiropas Komisija informēja, ka par sarunu gaitu tika regulāri informētas dalībvalstis.

Līgumi izbeidz civilprasību, ko Komisija pirmo reizi iesniedza pret Japan Tobacco Amerikas Savienoto Valstu tiesā 2000.gada novembrī, lai apturētu cigarešu kontrabandu Eiropas Savienības teritorijā. Pašreiz aktuālo prasību pret Japan Tobacco Eiropas Komisija un 10 (desmit) dalībvalstis iesniedza 2002.gada janvārī. Kopš tā laika vēl 16 (sešpadsmit) dalībvalstis ir pievienojušās šai prasībai un sniegušas mandātu Kopienai atbilstošo darbību veikšanai. 2004.gada 9.jūlijā tika parakstīts līdzīgs līgums ar Philip Morris International Inc. (Latvija parakstīja 2006.gada aprīlī), kas kalpoja par paraugu sadarbības līgumam ar Japan Tobacco Inc.

Pēc Eiropas Kopienas Krāpšanas apkarošanas biroja iniciatīvas tika izvērtēts jautājums un pamatojums, lai atbalstītu Latvijas pievienošanos minētajiem Līgumiem.

Pievienojoties Līgumiem, Latvija gūst lielas priekšrocības, par kurām Eiropas Krāpšanas apkarošanas birojs arī ir sniedzis informāciju:

1) Ja Latvijas iestādes konfiscēs autentiskas Japan Tobacco cigaretes, tā būs tiesīga saņemt konfiskācijas maksājumus (100% no maksājamajiem nodokļiem un nodevām un dažos gadījumos 500% no maksājamajiem nodokļiem un nodevām). Respektīvi, Eiropas Kopienai un dalībvalstij, kas piedalās, kura ir konfiscējusi cigaretes, tiek kompensēti zaudētie nodokļi un nodevas, kas tiktu aprēķinātas, ja konfiscētās kontrabandas Japan Tobacco cigaretes būtu likumīgi izplatītas mazumtirdzniecībā dalībvalstī.

2) Sadarbības līgums paredz maksājuma 400 miljonu ASV dolāru apmērā veikšanu 15 (piecpadsmit) gadu laikā Eiropas Kopienai un dalībvalstīm. Viena puse no šīs summas tiks maksāta līgumu darbības pirmo piecu gadu laikā. Tiklīdz  līgums stāsies spēkā, ar dalībvalstīm tiks apspriests jautājums par naudas līdzekļu sadalījumu.

3) Kad Latvijas iestādes konfiscēs Japan Tobacco cigaretes, tā var iegūt pieeju Japan Tobacco datu bāzei, lai noteiktu cigarešu izcelsmi. Tas dos iespēju Latvijai, Eiropas Kopienai, un citām dalībvalstīm nokļūt līdz problēmas būtībai.

4) Šie Līgumi ir ļoti labs veids kā apkarot cigarešu kontrabandu, kas rada lielus zaudējumus gan Eiropas Kopienas, gan Dalībvalstu budžetiem. Realizējot savstarpēju sadarbību, Japan Tobacco, Eiropas Kopiena un Dalībvalstis var apkarot kontrabandu, kā rezultātā Eiropas Kopiena un Dalībvalstis zaudē lielas nenomaksāto nodokļu un nodevu summas katru gadu.

5) Tā ir stingras nostājas paušana Japan Tobacco un citiem cigarešu ražotājiem, ka Eiropas Kopiena un tās Dalībvalstis nebūs iecietīgas pret cigarešu kontrabandu. Eiropas Kopienai un Dalībvalstīm  ir jāsadarbojas cigarešu apkarošanas jomā, jo, pretējā gadījumā, kontrabandas darbību veicēji gūs priekšrocības un nelegāli ievedīs cigaretes Eiropas Kopienas teritorijā, izmantojot Dalībvalstis, kas nav šī Līguma dalībnieces.

Tāpat Eiropas krāpšanas apkarošanas birojs informē, ka vienīgās saistības, kas rodas Dalībvalstīm, pievienojoties šiem Līgumiem ir, ka tās necels civilprasības pret Japan Tobacco un tās saistītajām sabiedrībām par kontrabandas darbībām, kas veiktas iepriekš. Līgumi arī neattur Dalībvalstis no nodokļu vai krimināllietas ierosināšanas pret Japan Tobacco par kontrabandu.

 Eiropas Kopienas Dibināšanas Līguma 280.pants paredz Kopienas un Dalībvalstu pienākumu apkarot krāpšanas un citas nelikumīgas darbības, kas ietekmē Eiropas Kopienas finansiālās intereses. Šajā gadījumā tās ir nelegālas cigarešu tirdzniecības darbības dalībvalstu teritorijā. Tāpat Eiropas Kopienas Dibināšanas Līguma 10.pants paredz Dalībvalstu pienākumu veikt gan vispārējos, gan speciālos atbilstošos pasākumus, lai nodrošinātu to saistību izpildi, kas izriet no šī Līguma vai kas rodas Kopienas institūciju darbības rezultātā, un sekmēt Eiropas Kopienas uzdevumu paveikšanu.

Lai Latvija pievienotos minētajiem Līgumiem, finanšu ministram jāparaksta noteiktas formas paraksta lapas. Pēc to parakstīšanas Finanšu ministrija nosūta paraksta lapu 3 (trīs) parakstītus oriģinālus Eiropas Komisijas Eiropas krāpšanas apkarošanas birojam, kurš tālāk nosūta oficiālu paziņojumu esošajām līgumslēdzējām pusēm.

 

3. Normatīvā akta projekta būtība

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Līgumi paredz visaptverošu sistēmu kontrabandas un naudas atmazgāšanas apkarošanai, kas veikta saistībā ar  Japan Tobacco cigarešu realizāciju.

Līgumos ir nosacījumi, kuri nodrošina to, ka Japan Tobacco produktu kontrabanda  un ar to saistītā naudas atmazgāšana tiks novērsta.

Atbilstības nosacījumi paredz padziļinātās izpētes un jēdziena “pazīsti savu klientu” regulējumu; tāpat maksājumu metožu, realizācijas apjomu un uzskaites vešanas jautājumus.

Izsekošanas un izmeklēšanas nosacījumi sekmēs Eiropas tiesībsargājošajām iestādēm apkarot kontrabandas darbības nākotnē, atļaujot izsekot Japan Tobacco cigaretēm, tās īpaši marķējot, izveidojot īpašu datubāzi, izveidojot tao pieeju u.c.

Tāpat līgums ietver konfiskācijas maksājumus 100 (simts) % apmērā un konfiskācijas gadījumos, kad tiek konfiscētas vairāk nekā 90 (deviņdesmit) miljoni cigarešu, 500 (pieci simti) % apmērā no maksājamajiem nodokļiem un nodevām par autentiskām Japan Tobacco cigaretēm, kas tiks konfiscētas nākotnē.

Līgums paredz arī ikgadējos maksājumus, kas var tikt izmantoti cigarešu kontrabandas un viltošanas apkarošanai.

Tiesiski saistošie Līgumi ar Japan Tobacco izstrādāts, lai apkarotu cigarešu kontrabandu un naudas atmazgāšanas darbības nākotnē un lai izbeigtu visus tajā paredzētos tiesu procesus starp pusēm šajā jomā.

4. Cita informācija

Nav

 


II. Kāda var būt normatīvā akta

ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 

1. Vispārēja ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības pārmaiņām

Ar likumu apstiprināmajam līgumam būs pozitīva ietekme uz tautsaimniecības attīstību.

2. Ekonomiskā ietekme:

2.1. makroekonomiskā vide;

2.2. preču un pakalpojumu ražošanas apjoms un kvalitāte;

2.3. cenas;

2.4. eksporta un importa apjoms;

2.5. konkurences apstākļi;

2.6. jauninājumi un pētījumi;

2.7. augstāka resursu izmantošanas efektivitāte

 

 

 

 

 

 

 

Tiks sekmēta muitas nodevu, nodokļu un citu par cigarešu importu vai eksportu iekasējamo maksājumu korekta uzlikšana, kā arī vieglāk būs novērst normatīvo aktu muitas lietās pārkāpumus, kas nodara kaitējumu Eiropas Savienības budžetam, kā arī Latvijas ekonomiskajām un fiskālajām interesēm. Tā rezultātā tiks uzlabots investīciju klimats Latvijas Republikā, kas sekmēs investīciju piesaistīšanu un darba vietu radīšanu.

 

3. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi, administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu komersantiem, pašnodarbinātajām personām, zemnieku un zvejnieku saimniecībām

 

 

 

 

 

 

 

Tiks sakārtota uzņēmējdarbības vide, izspiežot no tās nelegālos vai pelēkos komersantus, sekmēta muitas nodevu, nodokļu un citu par preču importu vai eksportu iekasējamo maksājumu korekta uzlikšana, tieši sadarbojoties ar partnervalstīm, tiks sekmēta pozitīvas uzņēmējdarbības vides nostiprināšana un administratīvo procedūru vienkāršošana.

 

Tiks sekmēta Japan Tobacco  produktu novirzīšanas novēršana kontrabandas kanālos Eiropā un visā pasaulē, kā arī apkarota cigarešu kontrabanda un viltošanas, un naudas atmazgāšanas darbības nākotnē.

 

 

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu fiziskām personām

Nav attiecināms

5. Sociālā ietekme:

5.1. sociālās situācijas izmaiņas;

5.2. nodarbinātība

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiks radīti vienlīdzīgi apstākļi visiem muitas klientiem, kas uzlabos sociālo klimatu, izspiežot no vides nelegālos vai pelēkos komersantus, vai to neietekmēs.

 

 

 

6. Ietekme uz vidi:

6.1. dabas resursu lietošana;

6.2. ietekme uz piesārņojošo vielu emisiju vidē;

6.3. darbības radītie atkritumi;

6.4. ķīmisko vielu produktu ražošana;

6.5. ietekme uz īpaši aizsargājamām sugām vai biotopiem;

6.6. ietekme uz īpaši aizsargājamām teritorijām;

6.7. cita veida piesārņojuma emisija vidē

 

Nav attiecināms

7. Cita ietekme

Nav

 

< td width=76 valign=top style='width:2.0cm;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext .75pt;border-right:solid windowtext .75pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .75pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .75pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:36.0pt'>

2


III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

 

(tūkst. latu)

 

 

Rādītāji

 

 

 

n-tais

gads

 

 

Turpmākie trīs gadi

 

n+1

n+2

n+3

1

3

4

5

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

1.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

1.2. speciālais budžets;

1.3. pašvaldību budžets

 

Nav attiecināms

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

2.1. valsts pamatbudžets;

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

2.2. speciālais budžets;

2.3. pašvaldību budžets 

 

Nav attiecināms

3. Finansiālā ietekme:

3.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

3.2. speciālais budžets;

3.3. pašvaldību budžets 

 

     

Nav attiecināms

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

 

 

 

Nav attiecināms

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā)

 

Nav attiecināms

6. Cita informācija

Nav


IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti, to būtība, kā arī ministrija, kura ir atbildīga par tā sagatavošanu. Par Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) – norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

 

Ar likumu apstiprināmā Līguma izpilde neprasa izdarīt grozījumus spēkā esošajos normatīvajos aktos

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Cita informācija

Nav

 

 


V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

 

 

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 

 

 

 

 

 

 

 

Līgumi atbilst:

- Eiropas Kopienas dibināšanas Līguma 3. pantam un 23. pantam, kas paredz, ka Eiropas Komisija ir kompetenta lietās par muitas nodevām par preču importu un eksportu dalībvalstīs;

- Eiropas Kopienas dibināšanas  Līguma 6.daļas II nodaļai, kas paredz, ka Eiropas Komisijai ir pienākums nodrošināt pienācīgu EK pašu resursu iekasēšanu;

- Eiropas Kopienas dibināšanas Līguma 238.pantam, kas paredz, ka Eiropas Kopienu Tiesas jurisdikcijā ir sniegt nolēmumus saskaņā ar visām domstarpību izšķiršanas klauzulām, kas ietvertas publisko tiesību vai privāttiesību līgumos, ko noslēgusi Kopiena vai kas noslēgti tās vārdā;

- Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 10.pantam, kas paredz, ka dalībvalstis veic visus atbilstošos gan vispārējos, gan speciālos pasākumus, lai nodrošinātu saistību, kas izriet no EK Līguma vai kas rodas EK institūciju darbības rezultātā, izpildi, un sekmē EK uzdevumu sasniegšanu;

- Padomes 1992.gada 12.oktobra Regulas Nr. 2913/92 (EEK), ar kuru izveidots Kopienas muitas kodekss, 3.pantam, kas paredz Kopienas muitas teritoriju veidošanu;

- Padomes 1992.gada 25.februāra Direktīvai Nr. 92/12/EEK par vispārēju režīmu akcīzes precēm un par šādu preču glabāšanu, apriti un uzraudzību.

 

2. Saistības pret citām valstīm un starptautiskajām institūcijām organizācijām

 

14.pants. Strīdu izšķiršana. Jebkurš Strīds, kurš netiek izšķirts 60 darba dienu laikā no rakstiskā paziņojuma iesniegšanas saskaņā ar apakšpunktu 14.2, var tikt iesniegts arbitrāžā saskaņā ar UNCITRAL Arbitrāžas noteikumiem.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Nav

 

 

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgo Eiropas Savienības tiesību aktu veids (piemēram, Eiropas Kopienas dibināšanas līgums, direktīva, regula, lēmums, vadlīnijas, rekomendācijas),   nosaukums, datums un numurs, kuru prasības tiek pārņemtas vai ieviestas ar normatīvu aktu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Līgumi atbilst:

- Eiropas Kopienas dibināšanas Līguma 3. pantam un 23.pantam, kas paredz, ka Eiropas Komisija ir kompetenta lietās par muitas nodevām par preču importu un eksportu dalībvalstīs;

- Eiropas Kopienas dibināšanas  Līguma 6.daļas II nodaļai, kas paredz, ka Eiropas Komisijai ir pienākums nodrošināt pienācīgu EK pašu resursu iekasēšanu;

- Eiropas Kopienas dibināšanas Līguma 238.pantam, kas paredz, ka Eiropas Kopienu Tiesas jurisdikcijā ir sniegt nolēmumus saskaņā ar visām domstarpību izšķiršanas klauzulām, kas ietvertas publisko tiesību vai privāttiesību līgumos, ko noslēgusi Kopiena vai kas noslēgti tās vārdā;

- Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 10.pantam, kas paredz, ka dalībvalstis veic visus atbilstošos gan vispārējos, gan speciālos pasākumus, lai nodrošinātu saistību, kas izriet no EK Līguma vai kas rodas EK institūciju darbības rezultātā, izpildi, un sekmē EK uzdevumu sasniegšanu;

- Padomes 1992.gada 12.oktobra Regulas Nr. 2913/92 (EEK), ar kuru izveidots Kopienas muitas kodekss, 3.pantam, kas paredz Kopienas muitas teritoriju veidošanu;

- Padomes 1992.gada 25.februāra Direktīvai Nr. 92/12/EEK par vispārēju režīmu akcīzes precēm un par šādu preču glabāšanu, apriti un uzraudzību.  

2.tabula

Eiropas Savienības tiesību akts un attiecīgā panta Nr. (uzskaitot katru direktīvas vienību – pantu, daļu, punktu, apakšpunktu)

 

Latvijas normatīvā akta projekta norma, kas pārņem katru šīs tabulas 1.ailē norādīto direktīvas vienību (uzskaitot visu normatīvā akta projekta vienību Nr.)

Komentāri

Eiropas Kopienas dibināšanas Līguma 3.pants un 23.pants.

 

1) Sadarbības līguma 1.-26.p.; tā pielikumi 1-6;

2) Savstarpējās pārtraukšanas līguma 1.-6.p.; tā pielikums 1

3) Gallaher līguma 1.-6. p.; tā pielikums 1

Panti paredz Eiropas Komisijas  kompetenci lietās par muitas nodevām par preču importu un eksportu dalībvalstīs.

Eiropas Kopienas dibināšanas  Līguma 5.daļas II nodaļa.

 

1) Sadarbības līguma 1.-26.p.; tā pielikumi 1-6;

2) Savstarpējās pārtraukšanas līguma 1.-6.p.; tā pielikums 1

3) Gallaher līguma 1.-6.p.; tā pielikums 1

Nodaļa paredz Eiropas Komisijas  pienākumu nodrošināt pienācīgu Eiropas Kopienas pašu resursu iekasēšanu.

Eiropas Kopienas dibināšanas Līguma 238.pants.

 

1) Sadarbības līguma 1.-26.p.; tā pielikumi 1-6;

2) Savstarpējās pārtraukšanas līguma 1.-6.p.; tā pielikums 1

3) Gallaher līguma 1.-6. p.; tā pielikums 1

Pants paredz Eiropas Kopienu Tiesas jurisdikciju sniegt nolēmumus saskaņā ar visām domstarpību izšķiršanas klauzulām, kas ietvertas publisko tiesību vai privāttiesību līgumos, ko noslēgusi Kopiena vai kas noslēgti tās vārdā.

Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 10.pants.

 

1) Sadarbības līguma 1.-26.p.; tā pielikumi 1-6;

2) Savstarpējās pārtraukšanas līguma 1.-6.p.; tā pielikums 1

3) Gallaher līguma 1.-6. p.; tā pielikums 1

Pants paredz dalībvalstu pienākumu veikt visus atbilstošos gan vispārējos, gan speciālos pasākumus, lai nodrošinātu saistību, kas izriet no EK Līguma vai kas rodas EK institūciju darbības rezultātā, izpildi, un sekmē EK uzdevumu sasniegšanu.

Padomes 1992.gada 12.oktobra Regulas Nr. 2913/92 (EEK), ar kuru izveidots Kopienas muitas kodekss, 3.pants.

 

1) Sadarbības līguma 1.-26.p.; tā pielikumi 1-6;

2) Savstarpējās pārtraukšanas līguma 1.-6.p.; tā pielikums 1

3) Gallaher līguma 1.-6. p.; tā pielikums 1

Pants paredz Kopienas muitas teritoriju veidošanu.

Padomes 1992.gada 25.februāra Direktīvas Nr. 92/12/EEK par vispārēju režīmu akcīzes precēm un par šādu preču glabāšanu, apriti un uzraudzību 8.pants.

 

1) Sadarbības līguma 1.-26.p.; tā pielikumi 1-6;

2) Savstarpējās pārtraukšanas līguma 1.-6.p.; tā pielikums 1

3) Gallaher līguma 1.-6. p.; tā pielikums 1

Regulē preču iegādi un vešanu savām vajadzībām, ko veic privātpersonas, saskaņā ar iekšējā tirgus principu.

 

5. Saistības sniegt paziņojumu Eiropas Savienības institūcijām atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta sniegšanas un finanšu noteikumu projektiem

Nav attiecināms

6. Cita informācija

Nav

 

 

 

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

 

1. Ar kurām pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizācijām un citām iesaistītajām institūcijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas

 

 

 

 

2. Kāda ir šo pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizāciju un citu iesaistīto institūciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti to iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Nav

 

 

 

 

 

 

3. Kāds konsultāciju veids un sabiedrības informēšanas pasākumi ir izmantoti

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti

4. Konsultācijas ar ekspertiem

Konsultācijas nav notikušas

 

5. Cita informācija

Nav

 

 

 


VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas, vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Lai Latvijas Republika pievienotos minētajām Līgumam un kļūtu par tā dalībnieci, finanšu ministram jāparaksta noteiktas formas paraksta lapas. Pēc tās parakstīšanas Finanšu ministrija nosūta paraksta lapu 3 (trīs) parakstītus oriģinālus Eiropas Komisijas Eiropas krāpšanas apkarošanas birojam, kurš tālāk nosūta oficiālu paziņojumu esošajām līgumslēdzējām pusēm. Līguma noteikumu izpildi veiks Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta struktūrvienības, paplašinot starptautisko sadarbību. Tādējādi jaunas valsts institūcijas vai esošajās institūcijās jaunas struktūrvienības nav jāveido

 

 

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Ar likumu apstiprinātie Līgumi tiks publicēti Latvijas Republikas oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” (izņemot Sadarbības līguma starp Eiropas Kopienu un iesaistītajām dalībvalstīm ar JT International SA un JT International Holding BV sestais pielikums un vēstules no piecdesmitās līdz sešdesmit pirmajai lappusei, un Atbrīvojums). Minētajiem Eiropas Komisijas dokumentiem noteikts statuss „EU Restricted”, un tie tiek aizsargāti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2001.gada 30.maija regulu (EK) Nr. 1049/2001 par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem

 

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo

Kontrole no indivīda puses tiks nodrošināta likuma “Par Valsts ieņēmumu dienestu” 22.panta kārtībā

 

4. Cita informācija

Nav

 

 

Finanšu ministrs                         A.Slakteris

 

 

 

Valsts sekretārs

Juridiskā dienesta vadītājs

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

M.Bičevskis

E.Strazdiņa

M.Radeiko

I.Ozola

 

 

26.08.2008 14:45

2622

I.Ozola

67028731, iveta.ozola@vid.gov.lv

 


LATVIJAS  REPUBLIKAS  MINISTRU  KABINETA 

SĒDES  PROTOKOLA  IZRAKSTS

 

 

 

Rīgā

Nr.58

2007.gada 16.oktobrī                      

 

 

46.§

 

Par Sadarbības līgumu starp Eiropas Kopienu un iesaistītajām dalībvalstīm ar JT International SA un JT International Holding BV un saistītajiem līgumiem – Savstarpējo pārtraukšanas līgumu starp Eiropas Kopienu un iesaistītajām dalībvalstīm ar JT International SA un
JT International Holding BV, Līgumu attiecībā uz Gallaher starp Eiropas Kopienu un iesaistītajām dalībvalstīm ar JT International SA un
JT International Holding BV un Atbrīvojumu

TA-2789

___________________________________________________

(O.Spurdziņš, A.Kalvītis)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

3. Pilnvarot finanšu ministru parakstīt līgumus.

4. Finanšu ministrijai pēc līgumu parakstīšanas iesniegt tos Valsts kancelejā.

5. Valsts kancelejai sagatavot līgumus un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

6. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.

 

 

Ministru prezidents                   A.Kalvītis

 

 

 

Satiksmes ministrs                    A.Šlesers

 

 

 

Valsts kancelejas direktore                   G.Veismane

 


 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

___________________________________________________________

protokola izraksts

 

 

Rīgā

Nr.80

2008.gada 11.novembrī

 

 

69.§

 

(2007-DV) Likumprojekts "Par Sadarbības līgumu starp Eiropas Kopienu un iesaistītajām dalībvalstīm ar JT International SA un JT International Holding BV, saistītajiem līgumiem - Savstarpējo pārtraukšanas līgumu starp Eiropas Kopienu un iesaistītajām dalībvalstīm ar JT International SA un JT International Holding BV un Līgumu attiecībā uz Gallaher starp Eiropas Kopienu un iesaistītajām dalībvalstīm ar JT International SA un JT International Holding BV - Atbrīvojums"

     TA-2789

___________________________________________________________

(M.Segliņš, I.Ozola, E.Dreimane, I.Godmanis)

 

     1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

     Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

     2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.

     

 

 

Ministru prezidents

  

I.Godmanis

 

Valsts kancelejas direktore

  

G.Veismane

 

 

 

2008-MK-PROT-80-1111-#69.doc

1