Rīgā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā

 

14.11.2008.                   Nr.90/TA-1630

 

Saeimas Prezidijam

 

Nosūtām izskatīšanai Ministru kabineta sēdē atbalstīto likumprojektu "Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". Likumprojektu izstrādāja Iekšlietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Vītoliņš 67219533, vilnis.vitolins@iem.gov.lv).

 

Pielikumā: 1. Likumprojekts uz 1 lp.

2. Likumprojekta anotācija uz 5 lp.

3. Ministru kabineta 2008.gada 11.novembra sēdes protokola Nr.80  19.§ izraksts uz 1 lp.

 

 

 

Ministru prezidents                   I.Godmanis

 

 

 

 

 

 

Stafecka 67082931

 


Likumprojekts

 

Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

 

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādu grozījumu:

 

Papildināt kodeksu ar 241.1 pantu šādā redakcijā:

 

"241.1 pants. Institūciju sadarbība un informācijas apmaiņa ar Integrētās iekšlietu informācijas sistēmas starpniecību

Ja nav iespējams nodrošināt administratīvā pārkāpuma lietas savlaicīgu un pareizu izskatīšanu vai izpildīt administratīvā pārkāpuma lietā pieņemto lēmumu, jo nav zināma personas, mantas vai dokumenta atrašanās vieta, institūcija (amatpersona), kuras lietvedībā ir administratīvā pārkāpuma lieta vai kura kontrolē, lai pareizi un savlaicīgi tiktu izpildīts lēmums par administratīvā soda uzlikšanu, var lemt par ziņu iekļaušanu Integrētajā iekšlietu informācijas sistēmā, lai noskaidrotu attiecīgās personas, mantas vai dokumenta atrašanās vietu.

Ja administratīvā pārkāpuma lietā zudusi nepieciešamība vai pamats noskaidrot personas, mantas vai dokumenta atrašanās vietu, institūcija (amatpersona), kuras lietvedībā ir administratīvā pārkāpuma lieta vai kura kontrolē, lai pareizi un savlaicīgi tiktu izpildīts lēmums par administratīvā soda uzlikšanu, lemj par ziņu dzēšanu no Integrētās iekšlietu informācijas sistēmas.

Integrētajā iekšlietu informācijas sistēmā no administratīvā pārkāpuma lietas iekļaujamo ziņu apjomu, kas nepieciešamas personas, mantas vai dokumenta atrašanās vietas noskaidrošanai, ziņu iekļaušanas pamatu un mērķi, ziņu iekļaušanas, izmantošanas un dzēšanas kārtību, institūcijas, kurām ir piešķirama piekļuve iekļautajām ziņām, kā arī amatpersonu rīcību, konstatējot tādas personas, mantas vai dokumenta atrašanās vietu, par kuru ziņas ir iekļautas Integrētajā iekšlietu informācijas sistēmā, nosaka Ministru kabinets."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iekšlietu ministrs

M.Segliņš


Likumprojekta

“Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā”

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējā situācija

Lai pārtrauktu administratīvos pārkāpumus, kad izlietoti citi ietekmēšanas līdzekļi, lai noteiktu pārkāpēja personu, lai sastādītu protokolu par administratīvo pārkāpumu, ja to nevar izdarīt uz vietas un ja protokola sastādīšana ir obligāta, lai nodrošinātu lietu savlaicīgu un pareizu izskatīšanu un izpildītu administratīvo pārkāpumu lietās pieņemtos lēmumus, Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 252.pants paredz iespēju piemērot sekojošus pasākumus:

1) personas administratīvā aizturēšana;

2) personas un mantu apskate;

3) mantu un dokumentu izņemšana.

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 264.pants paredz iespēju institūcijai (amatpersonai), kuras lietvedībā ir administratīvo pārkāpumu lieta, izsaukt jebkuru personu liecību došanai.

Tomēr personas administratīvā aizturēšana, personas un mantu apskate, mantu un dokumentu izņemšana, kā arī liecinieka aicināšana pie amatpersonas nav iespējama, nezinot attiecīgās personas, mantas vai dokumenta atrašanās vietu. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss, kā arī citi normatīvie akti neparedz mehānismu, kas ļautu noskaidrot administratīvo pārkāpumu izdarījušo personu uzturēšanās vietu, kā arī tādu mantu vai dokumentu atrašanās vietu, kas ir pakļauti konfiskācijai vai izņemami saistībā ar attiecīgo tiesību atņemšanu. Netiek paredzēts mehānisms arī to personu uzturēšanās vietas noskaidrošanai, kuras varētu sniegt liecības saistībā ar izdarīto likumpārkāpumu, kā arī to mantu vai dokumentu atrašanās vietas noskaidrošanai, kas var kalpot par lietisko pierādījumu administratīvo pārkāpumu lietā.

Līdz ar to ir nepieciešams noteikt normatīvo regulējumu, kas paredzētu mehānismu personas uzturēšanās vietas, kā arī mantas vai dokumenta atrašanās vietas noskaidrošanai, lai būtu iespējams realizēt administratīvo pārkāpumu lietā izvirzīto mērķi. Tādējādi būtu iespējams nodrošināt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 252.panta pirmajā daļā un 264.pantā paredzēto pasākumu piemērošanu arī tajos gadījumos, kad attiecīgās personas uzturēšanās vieta, kā arī mantas vai dokumenta atrašanās vieta sākotnēji nav zināma.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Normatīvā akta projekts paredz noteikt gadījumus, kad būtu pieļaujama informācijas iekļaušana par personām, mantām un dokumentiem informācijas sistēmā, ar kuras palīdzību būtu iespējams izplatīt informāciju starp tām amatpersonām, kurām tiks piešķirtas tiesības piekļūt informācijas sistēmā iekļautajām ziņām. Savukārt, amatpersonas, kurām tiks piešķirtas tiesības piekļūt informācijas sistēmā iekļautajām ziņām, pildot savus dienesta pienākumus, varēs pārbaudīt to redzeslokā nonākušās personas, mantas vai dokumentus. Amatpersona, kura konstatēs ziņas par attiecīgo personu, mantu vai dokumentu informācijas sistēmā, varēs sniegt palīdzību administratīvā pārkāpuma lietā izvirzītā mērķa sasniegšanā, ievērojot normatīvo aktu prasības.

Normatīvā akta projekts paredz deleģējumu Ministru kabinetam pieņemt noteikumus, kuri noteiktu Informācijas sistēmā iekļaujamo ziņu apjomu, ziņu iekļaušanas pamatu un mērķi, ziņu iekļaušanas, izmantošanas un dzēšanas kārtību, institūcijas, kurām ir piešķirama piekļuve iekļautajām ziņām, kā arī rīcību, konstatējot personu, mantu vai dokumentu, par kuru ziņas ir iekļautas informācijas sistēmā.

3. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme

uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums

 

 

Pilnveidojot informācijas apmaiņu starp tiesību aizsargājošam iestādēm ar informācijas tehnoloģiju palīdzību, tiks nodrošināta labāka sadarbība, kas, savukārt, no vienas puses uzlabos tiesību aizsargājošo iestāžu uzdevumu izpildi, veicot lietvedību administratīvo pārkāpumu lietās, no otras puses veicinās likumpārkāpumu novēršanu.

4. Ietekme uz vidi

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme

uz valsts budžeta un pašvaldības budžetiem

 

(tūkst.latu)

Rādītāji

Kārtējais

gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji

piecu

gadu

laikā

pēc

kārtējā

gada

1

2

3

4

5

6

1.Izmaiņas budžeta ieņēmumos

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Finansu ietekme

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

6. Cita informācija

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz

spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

 

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Papildus ir nepieciešams izdot Ministru kabineta noteikumus, kuri regulētu Informācijas sistēmā iekļaujamo ziņu apjomu, ziņu iekļaušanas pamatu un mērķi, ziņu iekļaušanas, izmantošanas un dzēšanas kārtību, institūcijas, kurām ir piešķirama piekļuve iekļautajām ziņām, kā arī rīcību, konstatējot personu, mantu vai dokumentu, par kuru ziņas ir iekļautas informācijas sistēmā.

Ministru kabineta noteikumu projekta izstrāde paredzēta vispārējā termiņā.

2. Cita informācija

 

Normatīvā akta projekts ir virzāms vienlaicīgi ar likumprojektu „Grozījumi Operatīvās darbības likumā” un „Grozījumi Kriminālprocesa likumā”.

V. Kādam Latvijas starptautiskajām saistībām

atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības

Pakāpe

(atbilst/

neatbilst)

Komentāri

 

 

 

 

5. Cita informācija

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

VI. Kādas konsultācijas notikušas,

Sagatavojot normatīvā akta projektu

1.Ar kurām nevalstiskām organizācijām konsultācijas ir notikušas

 

nav notikušas

2. Kādi ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

 

nav notikušas

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

 

nav notikušas

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

 

nav notikušas

5. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldības puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas 

Normatīvā akta izpildi nodrošinās institūcijas, kuras ir pilnvarotas veikt lietvedību administratīvo pārkāpumu lietās savas kompetences ietvaros.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Normatīvā akta projekts pēc izsludināšanas tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un Normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS), kā arī tiks ievietots portālā www.likumi.lv.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

 

Indivīds varēs aizstāvēt savas tiesības Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa un Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

Iekšlietu ministrs                                                                                                    M.Segliņš

 

 

 

 

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktors

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

A.Straume

M.Rāzna

T.Stragova

V.Vītoliņš

 

 

 

 

 

 

25.04.2008. 09:40

1066

V.Vītoliņš 67219533

vilnis.vitolins@iem.gov.lv


 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

___________________________________________________________

protokola izraksts

 

 

Rīgā

Nr.80

2008.gada 11.novembrī

 

 

19.§

 

Likumprojekts "Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

     TA-1630

___________________________________________________________

(M.Segliņš, I.Godmanis)

 

     1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

     Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

     2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.

     

     

 

 

Ministru prezidents

  

I.Godmanis

 

Valsts kancelejas direktore

  

G.Veismane

 

 

 

2008-MK-PROT-80-1111-#19.doc

1