Likumprojekts 2

2008. gada  “_____”_______________

 

 9/4 - __________                                                                      

 

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 

              Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija lūdz iekļaut š.g. 18. decembra Saeimas plenārsēdes darba kārtībā par steidzamu atzīto likumprojektu “Grozījumi Reliģisko organizāciju likumā” (reģ.nr.973/Lp9).

 

 

Pielikumā: likumprojekts 2. lasījumam un priekšlikumu apkopojums.

 

 

 

         

          

 

Cieņā

komisijas priekšsēdētājs                                                                               Jānis Šmits                


Likumprojekts 2. lasījumam

11.12.08.

(steidzams)

Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija                           

 

 

Priekšlikumi likumprojektam

“Grozījumi Reliģisko organizāciju  likumā”

 (reģ.nr.973/Lp9)

 

Spēkā esošā likuma redakcija

1. lasījuma redakcija

Nr.

p.k.

Iesniegtie priekšlikumi

(28)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 2. lasījumam

Reliģisko organizāciju  likums

Izdarīt Reliģisko organizāciju likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 21.nr.; 1996, 15.nr.; 1997, 7.nr.; 1998, 7.nr.; 2000, 14.nr.; 2002, 20.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

 

Izdarīt Reliģisko organizāciju likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 21.nr.; 1996, 15.nr.; 1997, 7.nr.; 1998, 7.nr.; 2000, 14.nr.; 2002, 20.nr.) šādus grozījumus:

 

5. pants. Valsts un reliģisko organizāciju attiecību pamati

 (5) Valsts un reliģisko organizāciju savstarpējās attiecības kārto Reliģisko lietu pārvalde, kas pēc reliģisko organizāciju lūguma sniedz tām nepieciešamo palīdzību organizatorisko, juridisko un citu jautājumu risināšanā.

 

 

 

 

 

 

 

(6) Valsts institūcijas uzrauga un kontrolē reliģisko organizāciju darbības atbilstību likumdošanas aktiem.

 

1.  5.pantā:

izteikt piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

       "(5) Valsts un reliģisko organizāciju attiecības kārto Tieslietu ministrija, kas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei nodrošina valsts politikas izstrādi, koordināciju un īstenošanu reliģijas lietās un pārzina ar valsts un reliģisko organizāciju attiecībām saistītos jautājumus. Tieslietu ministrijas izveidotā struktūrvienība, kura kārto reliģisko lietu jautājumus, pēc reliģisko organizāciju lūguma sniedz tām nepieciešamās konsultācijas un palīdzību.

(6) Reliģisko organizāciju darbības atbilstību normatīvajiem aktiem uzrauga tiesībaizsardzības iestādes un informē Tieslietu ministriju par konstatētajiem normatīvo aktu pārkāpumiem reliģisko organizāciju darbībā.";

 

 

 

 

1.  5.pantā:

izteikt piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

       "(5) Valsts un reliģisko organizāciju attiecības kārto Tieslietu ministrija, kas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei nodrošina valsts politikas izstrādi, koordinā ciju un īstenošanu reliģijas lietās un pārzina ar valsts un reliģisko organizāciju attiecībām saistītos jautājumus. Tieslietu ministrijas izveidotā struktūrvienība, kura kārto reliģisko lietu jautājumus, pēc reliģisko organizāciju lūguma sniedz tām nepieciešamās konsultācijas un palīdzību.

(6) Reliģisko organizāciju darbības atbilstību normatīvajiem aktiem uzrauga tiesībaizsardzības iestādes un informē Tieslietu ministriju par konstatētajiem normatīvo aktu pārkāpumiem reliģisko organizāciju darbībā.";

 

 

papildināt pantu ar astoto daļu šādā redakcijā:

"(8) Valsts un reliģisko organizāciju attiecības koordinē Garīgo lietu padome. Garīgo lietu padomi izveido un tās personālsastāvu nosaka Ministru prezidents."

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs

 

Ierosinām izteikt likuma 5. panta astoto  daļu  (likumprojekta 1. pants) šādā redakcijā:

“(8) Garīgo lietu padome ir konsultatīva institūcija, kuras  personālsastāvu nosaka un nolikumu apstiprina Ministru kabinets. Garīgo lietu padomes darbības mērķis ir veicināt  un pilnveidot  valsts un reliģisko organizāciju sadarbību

 

 

 

 

 

Atbalstīts

papildināt pantu ar astoto daļu šādā redakcijā:

„8) Garīgo lietu padome ir konsultatīva institūcija, kuras  personālsastāvu nosaka un nolikumu apstiprina Ministru kabinets. Garīgo lietu padomes darbības mērķis ir veicināt  un pilnveidot  valsts un reliģisko organizāciju sadarbību.”

 

5.1 pants. Reliģisko lietu pārvalde

(1) Reliģisko lietu pārvalde ir Tieslietu ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kuras nolikumu apstiprina Ministru kabinets.

(2) Reliģisko lietu pārvalde ir juridiskā persona. Tai ir nodalīts budžeta finansējums, nošķirta manta, patstāvīga bilance, zīmogs ar papildinātā mazā Latvijas Republikas valsts ģerboņa attēlu un iestādes pilnu nosaukumu, cita atribūtika un budžeta konts Valsts kasē.

(3) Likumos un citos normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros Reliģisko lietu pārvalde nodrošina valsts politikas realizāciju un koordināciju reliģijas lietās, pārzina ar valsts un reliģisko organizāciju savstarpējām attiecībām saistītos jautājumus, seko valsts tiesiskā regulējuma efektivitātei reliģijas praktizēšanā un izsaka priekšlikumus par pasākumiem, kas veicami, lai novērstu Latvijas Republikas Satversmē un starptautiskajos līgumos reliģijas jomā garantēto cilvēktiesību pārkāpumus un tos veicinošos apstākļus.

(4) Reliģisko lietu pārvaldi vada priekšnieks, kuru pēc tieslietu ministra priekšlikuma ieceļ amatā un atbrīvo no amata Ministru kabinets un kurš atbild par pārvaldes darbu un tās funkciju izpildi.

 

2. Izslēgt 5.1 pantu.

 

 

 

 

2. Izslēgt 5.1 pantu.

 

8. pants. Reliģisko organizāciju, garīgā personāla mācību iestāžu, klosteru, misiju un diakonijas iestāžu reģistrācija

(1) Reliģiskās organizācijas tiek reģistrētas Reliģisko lietu pārvaldē. Reliģisko lietu pārvaldē tiek reģistrētas arī garīgā personāla mācību iestādes, klosteri, misijas un diakonijas iestādes.

 

 

 

(2) Reliģisko lietu pārvaldei iesniegtie dokumenti jāizskata mēneša laikā. Izskatot to konfesiju un reliģiju draudžu dokumentus, kuras pirmo reizi uzsāk savu darbību Latvijas Republikā un kuras nepieder pie valstī jau reģistrētajām reliģiskajām savienībām (baznīcām), Reliģisko lietu pārvaldei ir tiesības uz vienu mēnesi pagarināt šo dokumentu izskatīšanas termiņu, informējot par to iesniedzēju.

(3) Lēmumu par reliģiskās organizācijas vai reliģiskās organizācijas iestādes reģistrāciju vai pārreģistrāciju, kā arī lēmumu par reģistrācijas vai pārreģistrācijas atteikumu pieņem Reliģisko lietu pārvaldes priekšnieks.

 

 

 

(4) To konfesiju un reliģiju draudzēm, kuras pirmo reizi uzsāk savu darbību Latvijas Republikā un kuras nepieder pie valstī jau reģistrētajām reliģiskajām savienībām (baznīcām), pirmo desmit gadu laikā ir jāpārreģistrējas Reliģisko lietu pārvaldē ik gadu, lai šī institūcija pārliecinātos par attiecīgo draudžu lojalitāti pret Latvijas valsti un to darbības atbilstību likumdošanas aktiem. Dokumenti reliģiskās organizācijas pārreģistrācijai iesniedzami Reliģisko lietu pārvaldē vienu mēnesi pirms lēmumā par reliģiskās organizācijas reģistrāciju vai pārreģistrāciju norādītā termiņa.

(5) Reliģiskās organizācijas statūtos (satversmē, nolikumā) izdarītie grozījumi un papildinājumi, kā arī dati par grozījumiem reliģisko organizāciju vadības un revīzijas komisiju sastāvā divu nedēļu laikā iesniedzami Reliģisko lietu pārvaldei.

(6) Ja reliģiskā organizācija tiek reģistrēta, tās vadītājam vai citai tās pilnvarotai personai izsniedz reģistrācijas apliecību. Reliģisko organizāciju un reliģisko organizāciju iestāžu reģistrācijas apliecību paraugus apstiprina Reliģisko lietu pārvaldes priekšnieks.

 

3. Izteikt 8.pantu šādā redakcijā:

"8.pants. Reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrācija

(1) Reliģiskās organizācijas un to iestādes reģistrē reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā (turpmāk – reģistrs). Reģistru kārto Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs (turpmāk – reģistra iestāde).

 

 

(2) Reģistrējot reliģisko organizāciju, reģistra iestāde lūdz Tieslietu ministrijai atzinumu par to, vai reliģiskās organizācijas darbība nevar apdraudēt cilvēku tiesības, demokrātisku valsts iekārtu, sabiedrības drošību, labklājību un tikumību.

 

 

 

(3) Reliģisko organizāciju vai tās iestādi reģistrē, izdarot reģistrā ierakstu par reliģiskās organizācijas vai tās iestādes reģistrāciju.

 

 

 

 

 

(4) To konfesiju un reliģiju draudzēm, kuras pirmo reizi uzsāk darbību Latvijas Republikā un nepieder pie valstī jau reģistrētajām reliģiskajām savienībām (baznīcām), pirmo desmit gadu laikā katru gadu jāpārreģistrējas reģistra iestādē. Pārreģistrējot reliģisko organizāciju, reģistra iestāde pamatojas uz Tieslietu ministrijas sniegto atzinumu par reliģiskās organizācijas iepriekšējā periodā veiktās darbības atbilstību normatīvo aktu prasībām.

 

(5) Reģistra iestāde trīs mēnešus pirms reliģiskās organizācijas reģistrācijas apliecībā norādītā reģistrācijas termiņa beigām nosūta attiecīgajai organizācijai atgādinājumu par pārreģistrācijas dokumentu iesniegšanas termiņu.

 

 

(6) Dokumenti reliģiskās organizācijas pārreģistrācijai iesniedzami reģistra iestādē ne vēlāk kā divus mēnešus pirms reģistrācijas termiņa beigām."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs

 

Ierosinām  likuma 8. pantā:

 

-  izteikt otro  daļu šādā  redakcijā:

“(2) Pirms reliģiskās  organizācijas vai tās iestādes  reģistrēšanas reģistra  iestāde lūdz  Tieslietu ministrijas atzinumu par reliģiskās organizācijas vai tās iestādes  statūtos (satversmē, nolikumā) norādīto darbības mērķu un uzdevumu atbilstību normatīvajiem aktiem, kā arī par to, vai reliģiskās organizācijas darbība  (mācība) nevar apdraudēt cilvēka tiesības, demokrātisko valsts iekārtu, sabiedrības drošību, labklājību un tikumību.“;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs

 

Ierosinām  likuma 8. pantā:

 

- izslēgt ceturtajā daļā vārdus “To konfesiju un reliģiju” un vārdu „veiktās” un papildināt daļu   aiz vārdiem “reģistra iestādē” ar vārdiem “(turpmāk  - pārreģistrācija)”.

 

 

 

 

 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs

 

Ierosinām  likuma 8. pantā:

 

- aizstāt  piektajā daļā vārdu “organizācijai” ar vārdiem “reliģiskajai organizācijai”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

3. Izteikt 8.pantu šādā redakcijā:

"8.pants. Reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrācija

(1) Reliģiskās organizācijas un to iestādes reģistrē reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā (turpmāk – reģistrs). Reģistru kārto Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs (turpmāk – reģistra iestāde).

 

 

(2) Pirms reliģiskās  organizācijas vai tās iestādes  reģistrēšanas reģistra  iestāde lūdz  Tieslietu ministrijas atzinumu par reliģiskās organizācijas vai tās iestādes  statūtos (satversmē, nolikumā) norādīto darbības mērķu un uzdevumu atbilstību normatīvajiem aktiem, kā arī par to, vai reliģiskās organizācijas darbība  (mācība) nevar apdraudēt cilvēka tiesības, demokrātisko valsts iekārtu, sabiedrības drošību, labklājību un tikumību.

 

(3) Reliģisko organizāciju vai tās iestādi reģistrē, izdarot reģistrā ierakstu par reliģiskās organizācijas vai tās iestādes reģistrāciju.

 

 

 

(4) Draudzēm, kuras pirmo reizi uzsāk darbību Latvijas Republikā un nepieder pie valstī jau reģistrētajām reliģiskajām savienībām (baznīcām), pirmo desmit gadu laikā katru gadu jāpārreģistrējas reģistra iestādē (turpmāk  - pārreģistrācija). Pārreģistrējot reliģisko organizāciju, reģistra iestāde pamatojas uz Tieslietu ministrijas sniegto atzinumu par reliģiskās organizācijas iepriekšējā perioda  darbības atbilstību normatīvo aktu prasībām.

 

(5) Reģistra iestāde trīs mēnešus pirms reliģiskās organizācijas reģistrācijas apliecībā norādītā reģistrācijas termiņa beigām nosūta attiecīgajai reliģiskajai organizācijai atgādinājumu par pārreģistrācijas dokumentu iesniegšanas termiņu.

 

(6) Dokumenti reliģiskās organizācijas pārreģistrācijai iesniedzami reģistra iestādē ne vēlāk kā divus mēnešus pirms reģistrācijas termiņa beigām.”

 

 

 

4. Papildināt likumu ar 8.1 un 8.2 pantu šādā redakcijā:

"8.pants. Reģistrā iekļaujamās ziņas

 

 

 

(1) Reģistrā iekļauj šādas ziņas par reliģisko organizāciju:

1) nosaukumu;

 

2) tiesisko formu atbilstoši šā likuma 3.panta pirmajai daļai;

3) konfesionālo piederību;

 

 

4) reliģiskās darbības mērķi;

5) datumu, kad pieņemts lēmums par dibināšanu;

6) darbības teritoriju;

7) juridisko adresi (vadības atrašanās vietu);

8) vadības institūcijas locekļu vārdu, uzvārdu, personas kodu, kā arī amatpersonas, kuras ir tiesīgas pārstāvēt reliģisko organizāciju;

9) reģistrācijas numuru (vienoto vienpadsmitzīmju reģistrācijas kodu);

10) ziņas par pārreģistrāciju (reģistrācijas termiņu);

11) ziņas par darbības izbeigšanu, darbības atjaunošanu, izslēgšanu no reģistra, maksātnespēju un reorganizāciju;

12) ziņas par administratora iecelšanu maksātnespējas lietā, norādot administratora vārdu, uzvārdu, personas kodu un prakses vietas adresi;

 

13) ziņas par likvidatoru, norādot likvidatora vārdu, uzvārdu un personas kodu;

14) ieraksta izdarīšanas datumu;

15) citas ziņas, ja to tieši paredz likums.

(2) Reģistrā ieraksta šādas ziņas par reliģiskās organizācijas iestādi:

1) nosaukumu;

2) tiesisko formu (garīgā personāla mācību iestāde, klosteris, misija, diakonijas iestāde);

3) darbības mērķi;

4) datumu, kad pieņemts lēmums par dibināšanu;

5) ziņas par reliģisko organizāciju, kas dibina iestādi (nosaukums, reģistrācijas numurs);

6) juridisko adresi (atrašanās vietu);

7) tās amatpersonas vārdu, uzvārdu un personas kodu, kura ir tiesīga pārstāvēt reliģiskās organizācijas iestādi;

8) reģistrācijas numuru;

9) ziņas par darbības izbeigšanu, darbības atjaunošanu, izslēgšanu no reģistra, maksātnespēju un reorganizāciju;

10) ziņas par administratora iecelšanu maksātnespējas lietā, norādot administratora vārdu, uzvārdu, personas kodu un prakses vietas adresi;

11) ziņas par likvidatoru, norādot likvidatora vārdu, uzvārdu un personas kodu;

12) ieraksta izdarīšanas datumu;

13) citas ziņas, ja to tieši paredz likums.

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Saeimas Juridiskais birojs

 

Ierosinām izteikt likumprojekta 4. pantu kā  5. pantu un tajā:

 

-  ievaddaļu izteikt šādā redakcijā:

“5. Papildināt likumu ar 91. pantu šādā redakcijā:”

- aizstāt pantā  vārdus “8.1. pants” ar vārdiem “91. pants.

 

 

 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs

 

Ierosinām pirmajā daļā:

 

- izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

“2) tiesisko formu [draudze, reliģiskā savienība

( baznīca), diecēze];”.

 

 

Saeimas Juridiskais birojs

 

Ierosinām pirmajā daļā:

 

- izslēgt pirmās daļas 4. punktā vārdu “reliģiskās”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs

 

Ierosinām pirmajā daļā:

 

- izteikt 10. punktu šādā redakcijā:

“10) reģistrācijas termiņu un  pārreģistrācijas termiņus;”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs

 

Ierosinām pirmajā daļā:

 

- izslēgt 13. punktu un attiecīgi mainīt turpmāko punktu numerāciju;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs

 

otrajā daļā :

- izslēgt 9. punktā vārdus “darbības atjaunošanu”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs

 

otrajā daļā :

- izslēgt 11. punktu un attiecīgi mainīt turpmāko punktu numerāciju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

5. Papildināt likumu ar 91. pantu šādā redakcijā:

9.pants. Reģistrā iekļaujamās ziņas

 

 

 

(1) Reģistrā iekļauj šādas ziņas par reliģisko organizāciju:

1) nosaukumu;

 

 

 

2) tiesisko formu [draudze, reliģiskā savienība (baznīca), diecēze];

3) konfesionālo piederību;

 

 

4)  darbības mērķi;

5) datumu, kad pieņemts lēmums par dibināšanu;

 

            6) darbības teritoriju;

7) juridisko adresi (vadības atrašanās vietu);

8) vadības institūcijas locekļu vārdu, uzvārdu, personas kodu, kā arī amatpersonas, kuras ir tiesīgas pārstāvēt reliģisko organizāciju;

9) reģistrācijas numuru (vienoto vienpadsmitzīmju reģistrācijas kodu);

10) reģistrācijas termiņu un  pārreģistrācijas termiņus;

 

11) ziņas par darbības izbeigšanu, darbības atjaunošanu, izslēgšanu no reģistra, maksātnespēju un reorganizāciju;

12) ziņas par administratora iecelšanu maksātnespējas lietā, norādot administratora vārdu, uzvārdu, personas kodu un prakses vietas adresi;

 

 

 

 

 

13) ieraksta izdarīšanas datumu;

14) citas ziņas, ja to tieši paredz likums.

(2) Reģistrā ieraksta šādas ziņas par reliģiskās organizācijas iestādi:

1) nosaukumu;

2) tiesisko formu (garīgā personāla mācību iestāde, klosteris, misija, diakonijas iestāde);

 

3) darbības mērķi;

4) datumu, kad pieņemts lēmums par dibināšanu;

5) ziņas par reliģisko organizāciju, kas dibina iestādi (nosaukums, reģistrācijas numurs);

6) juridisko adresi (atrašanās vietu);

7) tās amatpersonas vārdu, uzvārdu un personas kodu, kura ir tiesīga pārstāvēt reliģiskās organizācijas iestādi;

8) reģistrācijas numuru;

9) ziņas par darbības izbeigšanu, izslēgšanu no reģistra, maksātnespēju un reorganizāciju;

10) ziņas par administratora iecelšanu maksātnespējas lietā, norādot administratora vārdu, uzvārdu, personas kodu un prakses vietas adresi;

11) ieraksta izdarīšanas datumu;

12) citas ziņas, ja to tieši paredz likums.”

 

 

 

 

 

 

8.pants. Ieraksta izdarīšana reģistrā

(1) Ierakstu reģistrā izdara uz pieteikuma vai tiesas nolēmuma pamata. Pieteikuma veidlapas apstiprina Ministru kabinets.

(2) Ziņas, uz kuru pamata izdarāmi ieraksti reģistrā, kā arī šajā likumā noteiktie dokumenti iesniedzami reģistra iestādei 14 dienu laikā pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas.

(3) Lēmumu par reliģiskās organizācijas vai tās iestādes ierakstīšanu reģistrā pieņem divu mēnešu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas. Lēmumu par cita ieraksta izdarīšanu reģistrā, atteikumu izdarīt ierakstu vai ieraksta izdarīšanas atlikšanu reģistra iestādes amatpersona pieņem septiņu dienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas. Tādā pašā termiņā reģistra iestādes amatpersona pieņem lēmumu par ieraksta izdarīšanu reģistrā uz tiesas nolēmuma pamata.

(4) Lēmumu par ieraksta izdarīšanas atlikšanu reģistra iestādes amatpersona pieņem, ja:

1) nav iesniegti visi šajā likumā noteiktie dokumenti;

2) statūti (satversme, nolikums) vai citi reģistra iestādei iesniegtie dokumenti satur novēršamas neatbilstības normatīvo aktu prasībām;

3) reģistrā ir reģistrēts cits tiesiskais šķērslis;

4) reliģiskās organizācijas vai tās iestādes pieteiktais nosaukums skaidri un noteikti neatšķiras no reģistrā ierakstītas vai ierakstīšanai pieteiktas reliģiskās organizācijas vai tās iestādes nosaukuma vai ietver maldinošas ziņas par reliģiskās organizācijas vai tās iestādes darbības mērķi, darbības veidu un tiesisko formu;

5) reliģiskās organizācijas pieteiktais nosaukums sakrīt ar biedrību un nodibinājumu reģistrā ierakstītas vai ierakstīšanai pieteiktas, kā arī sabiedrisko organizāciju reģistrā ierakstītas sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības nosaukumu, politisko partiju reģistrā ierakstītas vai ierakstīšanai pieteiktas politiskās partijas vai politisko partiju apvienības nosaukumu vai tā saīsinājumu, ar Latvijā agrāk reģistrētas politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības nosaukumu vai tā saīsinājumu, kā arī ar arodbiedrību reģistrā ierakstītas vai ierakstīšanai pieteiktas arodbiedrības nosaukumu.

(5) Lēmumu par atteikumu izdarīt ierakstu reģistra iestādes amatpersona pieņem, ja:

1) statūtos (satversmē, nolikumā) noteiktā darbība (mācība), mērķi un uzdevumi ir pretrunā ar Latvijas Republikas Satversmi, likumiem vai Latvijai saistošiem starptautiskajiem līgumiem;

2) saņemts Tieslietu ministrijas atzinums par to, ka ir pamats uzskatīt, ka reliģiskās organizācijas darbība apdraud cilvēku tiesības, demokrātisko valsts iekārtu, sabiedrības drošību, labklājību un tikumību;

3) pārkāpta šajā likumā noteiktā dibināšanas kārtība;

4) šā panta sestajā daļā noteiktajā termiņā nav novērstas lēmumā par ieraksta izdarīšanas atlikšanu konstatētās neatbilstības normatīvo aktu prasībām.

(6) Lēmumam par ieraksta izdarīšanas atlikšanu vai atteikumu izdarīt ierakstu jābūt pamatotam. Lēmumā par ieraksta izdarīšanas atlikšanu norāda trūkumu novēršanas termiņu.

(7) Reģistra iestādes amatpersona šā panta trešajā daļā minēto lēmumu nosūta pieteikuma iesniedzējam triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

(8) Ikviens ieraksts reģistrā izdarāms tajā pašā dienā, kad pieņemts lēmums par ieraksta izdarīšanu.

(9) Par reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrāciju, pārreģistrāciju, statūtu (satversmes, nolikuma) grozījumu reģistrāciju un reģistrācijas apliecības atkārtotu izsniegšanu maksājama valsts nodeva. Valsts nodevas apmēru un maksāšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(10) Reliģiskajai organizācijai vai tās iestādei, kuru ieraksta reģistrā, piešķir individuālu reģistrācijas numuru un izsniedz reģistrācijas apliecību. Reģistrācijas apliecību paraksta un ar zīmogu apliecina reģistra iestādes amatpersona. Reliģiskās organizācijas reģistrācijas apliecībā ieraksta reliģiskās organizācijas nosaukumu, tiesisko formu, konfesionālo piederību, reģistrācijas numuru, reģistrācijas vietu, reģistrācijas datumu un reģistrācijas termiņu. Reliģiskās organizācijas iestādes reģistrācijas apliecībā ieraksta reliģiskās organizācijas iestādes nosaukumu, tiesisko formu, piederību reliģiskajai savienībai (baznīcai), reģistrācijas numuru, reģistrācijas vietu un reģistrācijas datumu."

 

 

 

 

 

12.

Saeimas Juridiskais birojs

 

Izslēgt paredzēto 8.2 pantu.

 

 

 

 

Atbalstīts

 

9. pants. Reliģisko organizāciju, garīgā personāla mācību iestāžu, klosteru, misiju un diakonijas iestāžu reģistrācijai iesniedzamie dokumenti

(1) Reliģiskās organizācijas pilnvarota persona iesniedz Reliģisko lietu pārvaldei iesniegumu par reģistrāciju un pilnvaru, uz kuras pamata tiek kārtotas reģistrācijas lietas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Iesniegumam par draudzes reģistrāciju jāpievieno:

 

 

1) statūti (satversme, nolikums);

 

2) draudzes dibinātāju saraksts (personas vārds, uzvārds, dzīvesvieta, personas kods un paraksts);

 

3) izraksts no sapulces protokola par draudzes nodibināšanu, statūtu (satversmes, nolikuma) apstiprināšanu, vadības un revīzijas komisijas sastāvu;

 

 

 

 

4) dokuments par draudzes reģistrācijas valsts nodevas nomaksu.

     

 

 

 (3) Iesniegumam par reliģiskās savienības (baznīcas) reģistrāciju jāpievieno:

1) statūti (satversme, nolikums);

2) draudžu - reliģiskās savienības (baznīcas) dibinātāju saraksts, ko apstiprina draudžu vadītāji;

3) izraksts no konferences (sinodes) protokola par reliģiskās savienības (baznīcas) nodibināšanu, tās pārvaldes institūcijām, vadības un revīzijas komisijas sastāvu;

 

 

4) dokuments par reliģiskās savienības (baznīcas) reģistrācijas valsts nodevas nomaksu.

&n bsp;

(4) Iesniegumam par diecēzes reģistrāciju jāpievieno:

 

 

1) statūti (satversme, nolikums);

 

2) reliģiskās savienības (baznīcas) lēmums par diecēzes izveidošanu;

 

3) informācija par vadības sastāvu;

 

 

 

 

4) dokuments par diecēzes reģistrācijas valsts nodevas nomaksu.

 

(5) Iesniegumam par garīgā personāla mācību iestādes, klostera, misijas vai diakonijas iestādes reģistrāciju jāpievieno:

1) statūti (satversme, nolikums);

2) reliģiskās savienības (baznīcas) vai diecēzes lēmums par garīgā personāla mācību iestādes, klostera, misijas vai diakonijas iestādes izveidošanu;

3) informācija par vadības sastāvu;

4) dokuments par garīgā personāla mācību iestādes, klostera, misijas vai diakonijas iestādes reģistrācijas valsts nodevas nomaksu.

 

 5. Izteikt 9.pantu šādā redakcijā:

"9.pants. Reģistra iestādei iesniedzamie dokumenti

(1) Reliģiskās organizācijas pilnvarota persona pieteikumam par draudzes reģistrāciju pievieno:

1) statūtus (satversmi, nolikumu);

2) draudzes dibinātāju sarakstu (personas vārds, uzvārds, dzīvesvieta, personas kods un paraksts);


3) sapulces protokolu par draudzes nodibināšanu, statūtu (satversmes, nolikuma) apstiprināšanu, vadības un revīzijas komisijas sastāvu (personas vārds, uzvārds, personas kods, amata nosaukums), kā arī amatpersonām, kuras ir tiesīgas pārstāvēt reliģisko organizāciju (personas vārds, uzvārds, personas kods);

4) valsts nodevas samaksu apliecinošu dokumentu.

(2) Reliģiskās organizācijas pilnvarota persona pieteikumam par reliģiskās savienības (baznīcas) reģistrāciju pievieno:

1) statūtus (satversmi, nolikumu);

2) draudžu – reliģiskās savienības (baznīcas) dibinātāju – sarakstu, kuru apstiprina draudžu vadītāji;

3) protokolu par reliģiskās savienības (baznīcas) nodibināšanu, tās pārvaldes institūcijām, vadības un revīzijas komisijas sastāvu (personas vārds, uzvārds, personas kods, amata nosaukums), kā arī amatpersonām, kuras ir tiesīgas pārstāvēt reliģisko organizāciju (personas vārds, uzvārds, personas kods);

4) valsts nodevas samaksu apliecinošu dokumentu.

(3) Reliģiskās organizācijas pilnvarota persona pieteikumam par diecēzes reģistrāciju pievieno:

1) statūtus (satversmi, nolikumu);

2) reliģiskās savienības (baznīcas) lēmumu par diecēzes izveidošanu;

3) informāciju par vadības sastāvu (personas vārds, uzvārds, personas kods, amata nosaukums), kā arī amatpersonām, kuras ir tiesīgas pārstāvēt diecēzi (personas vārds, uzvārds, personas kods);

4) valsts nodevas samaksu apliecinošu dokumentu.

(4) Reliģiskās organizācijas pilnvarota persona pieteikumam par garīgā personāla mācību iestādes, klostera, misijas vai diakonijas iestādes reģistrāciju pievieno:

1) statūtus (satversmi, nolikumu);

2) reliģiskās savienības (baznīcas) vai diecēzes lēmumu par garīgā personāla mācību iestādes, klostera, misijas vai diakonijas iestādes izveidošanu;

3) informāciju par amatpersonu, kura ir tiesīga pārstāvēt reliģiskās organizācijas iestādi (personas vārds, uzvārds un personas kods);

4) valsts nodevas samaksu apliecinošu dokumentu.

(5) Reliģiskās organizācijas pilnvarota persona pieteikumam par reliģiskās organizācijas pārreģistrāciju pievieno:

1) reliģiskās organizācijas statūtos (satversmē, nolikumā) norādītās augstākās lēmējinstitūcijas pieņemto lēmumu par reliģiskās organizācijas pārreģistrāciju;

2) valsts nodevas samaksu apliecinošu dokumentu.

(6) Reliģiskās organizācijas pilnvarota persona pieteikumam par izmaiņu reģistrāciju vadības vai revīzijas komisijas sastāva, kā arī to amatpersonu sastāvā, kuras ir tiesīgas pārstāvēt reliģisko organizāciju, pievieno reliģiskās organizācijas statūtos (satversmē, nolikumā) noteiktajā kārtībā pieņemto lēmumu par izmaiņām vadības vai revīzijas komisijas sastāvā, kā arī to amatpersonu sastāvā, kuras ir tiesīgas pārstāvēt reliģisko organizāciju, norādot personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, amata nosaukumu.

(7) Reliģiskās organizācijas iestādes pilnvarota persona pieteikumam par tās amatpersonas maiņas reģistrāciju, kura ir tiesīga pārstāvēt reliģiskās organizācijas iestādi, pievieno reliģiskās organizācijas vai tās iestādes statūtos (satversmē, nolikumā) noteiktajā kārtībā pieņemto lēmumu par tās amatpersonas maiņu, kura ir tiesīga pārstāvēt reliģisko organizāciju, norādot personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, amata nosaukumu.

(8) Reliģiskās organizācijas vai tās iestādes pilnvarota persona pieteikumam par statūtu (satversmes, nolikuma) grozījumu reģistrāciju pievieno:

1) reliģiskās organizācijas vai tās iestādes statūtos (satversmē, nolikumā) noteiktajā kārtībā pieņemto lēmumu par grozījumiem statūtos (satversmē, nolikumā);

2) statūtu (satversmes, nolikuma) tekstu jaunā redakcijā (divos eksemplāros);

3) valsts nodevas samaksu apliecinošu dokumentu.

 

(9) Reģistra iestādei iesniegtos dokumentus glabā attiecīgās reliģiskās organizācijas reģistrācijas lietā."

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

Saeimas Juridiskais birojs

 

Ierosinām izteikt likumprojekta 5. pantu kā 4. pantu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

 

Izteikt 9.panta sesto daļu šādā redakcijā:

 

„(6) Reliģiskās organizācijas pilnvarota persona pieteikumam par vadības vai revīzijas komisijas sastāva, kā arī reliģisko organizāciju pārstāvēt tiesīgo amatpersonu sastāva izmaiņu reģistrāciju pievieno reliģiskās organizācijas statūtos (satversmē, nolikumā) noteiktajā kārtībā pieņemto lēmumu par izmaiņām vadības vai revīzijas komisijas sastāvā, kā arī to amatpersonu sastāvā, kuras ir tiesīgas pārstāvēt reliģisko organizāciju, norādot personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, amata nosaukumu.

 

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

 

Izteikt 9.panta septīto daļu šādā redakcijā:

 

„(7) Reliģiskās organizācijas iestādes pilnvarota persona pieteikumam par reliģiskās organizācijas iestādi pārstāvēt tiesīgās amatpersonas maiņas reģistrāciju pievieno reliģiskās organizācijas vai tās iestādes statūtos (satversmē, nolikumā) noteiktajā kārtībā pieņemto lēmumu par tās amatpersonas maiņu, kura ir tiesīga pārstāvēt reliģisko organizāciju, norādot personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, amata nosaukumu.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs

 

Ierosinām izteikt likumā paredzētajā 9. panta devīto daļu  šādā redakcijā:

“(9) Par reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrāciju, pārreģistrāciju, statūtu (satversmes, nolikuma) grozījumu reģistrāciju un reģistrācijas apliecības atkārtotu izsniegšanu maksājama valsts nodeva. Valsts nodevas apmēru un maksāšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Izteikt 9.pantu šādā redakcijā:

"9.pants. Reģistra iestādei iesniedzamie dokumenti

(1) Reliģiskās organizācijas pilnvarota persona pieteikumam par draudzes reģistrāciju pievieno:

 

1) statūtus (satversmi, nolikumu);

2) draudzes dibinātāju sarakstu (personas vārds, uzvārds, dzīvesvieta, personas kods un paraksts);


3) sapulces protokolu par draudzes nodibināšanu, statūtu (satversmes, nolikuma) apstiprināšanu, vadības un revīzijas komisijas sastāvu (personas vārds, uzvārds, personas kods, amata nosaukums), kā arī amatpersonām, kuras ir tiesīgas pārstāvēt reliģisko organizāciju (personas vārds, uzvārds, personas kods);

4) valsts nodevas samaksu apliecinošu dokumentu.

           (2) Reliģiskās organizācijas pilnvarota persona pieteikumam par reliģiskās savienības (baznīcas) reģistrāciju pievieno:

1) statūtus (satversmi, nolikumu);

2) draudžu – reliģiskās savienības (baznīcas) dibinātāju – sarakstu, kuru apstiprina draudžu vadītāji;

 

3) protokolu par reliģiskās savienības (baznīcas) nodibināšanu, tās pārvaldes institūcijām, vadības un revīzijas komisijas sastāvu (personas vārds, uzvārds, personas kods, amata nosaukums), kā arī amatpersonām, kuras ir tiesīgas pārstāvēt reliģisko organizāciju (personas vārds, uzvārds, personas kods);

 

4) valsts nodevas samaksu apliecinošu dokumentu.

 

          (3) Reliģiskās organizācijas pilnvarota persona pieteikumam par diecēzes reģistrāciju pievieno:

1) statūtus (satversmi, nolikumu);

2) reliģiskās savienības (baznīcas) lēmumu par diecēzes izveidošanu;

3) informāciju par vadības sastāvu (personas vārds, uzvārds, personas kods, amata nosaukums), kā arī amatpersonām, kuras ir tiesīgas pārstāvēt diecēzi (personas vārds, uzvārds, personas kods);

4) valsts nodevas samaksu apliecinošu dokumentu.

(4) Reliģiskās organizācijas pilnvarota persona pieteikumam par garīgā personāla mācību iestādes, klostera, misijas vai diakonijas iestādes reģistrāciju pievieno:

 

1) statūtus (satversmi, nolikumu);

2) reliģiskās savienības (baznīcas) vai diecēzes lēmumu par garīgā personāla mācību iestādes, klostera, misijas vai diakonijas iestādes izveidošanu;

3) informāciju par amatpersonu, kura ir tiesīga pārstāvēt reliģiskās organizācijas iestādi (personas vārds, uzvārds un personas kods);

4) valsts nodevas samaksu apliecinošu dokumentu.

(5) Reliģiskās organizācijas pilnvarota persona pieteikumam par reliģiskās organizācijas pārreģistrāciju pievieno:

 

          1) reliģiskās organizācijas statūtos (satversmē, nolikumā) norādītās augstākās lēmējinstitūcijas pieņemto lēmumu par reliģiskās organizācijas pārreģistrāciju;

2) valsts nodevas samaksu apliecinošu dokumentu.

(6) Reliģiskās organizācijas pilnvarota persona pieteikumam par vadības vai revīzijas komisijas sastāva, kā arī reliģisko organizāciju pārstāvēt tiesīgo amatpersonu sastāva izmaiņu reģistrāciju pievieno reliģiskās organizācijas statūtos (satversmē, nolikumā) noteiktajā kārtībā pieņemto lēmumu par izmaiņām vadības vai revīzijas komisijas sastāvā, kā arī to amatpersonu sastāvā, kuras ir tiesīgas pārstāvēt reliģisko organizāciju, norādot personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, amata nosaukumu.

         (7) Reliģiskās organizācijas iestādes pilnvarota persona pieteikumam par reliģiskās organizācijas iestādi pārstāvēt tiesīgās amatpersonas maiņas reģistrāciju pievieno reliģiskās organizācijas vai tās iestādes statūtos (satversmē, nolikumā) noteiktajā kārtībā pieņemto lēmumu par tās amatpersonas maiņu, kura ir tiesīga pārstāvēt reliģisko organizāciju, norādot personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, amata nosaukumu.

 

(8) Reliģiskās organizācijas vai tās iestādes pilnvarota persona pieteikumam par statūtu (satversmes, nolikuma) grozījumu reģistrāciju pievieno:

 

 

 

1) reliģiskās organizācijas vai tās iestādes statūtos (satversmē, nolikumā) noteiktajā kārtībā pieņemto lēmumu par grozījumiem statūtos (satversmē, nolikumā);

2) statūtu (satversmes, nolikuma) tekstu jaunajā redakcijā (divos eksemplāros);

3) valsts nodevas samaksu apliecinošu dokumentu.

          (9) Par reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrāciju, pārreģistrāciju, statūtu (satversmes, nolikuma) grozījumu reģistrāciju un reģistrācijas apliecības atkārtotu izsniegšanu maksājama valsts nodeva. Valsts nodevas apmēru un maksāšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.”

11. pants. Reģistrācijas atteikums

(1) Reliģiskā organizācija netiek reģistrēta, ja:

1) nav iesniegti visi šā likuma 9.pantā norādītie dokumenti, kā arī ja tie neatbilst šā likuma 10.panta noteikumiem;

2) statūtos (satversmē, nolikumā) fiksētā organizācijas mācība, mērķi un uzdevumi ir pretrunā ar Latvijas Republikas Satversmi un likumdošanas aktiem;

3) tā ar savu darbību (mācību) apdraud sabiedrisko drošību vai kārtību, veselību vai morāli, citu cilvēku tiesības un brīvības, sludina reliģiskās neiecietības un naida idejas vai citādi ir pretrunā ar likumu.

(2) Lēmumā par reģistrācijas atteikumu jānorāda iemesli, kuru dēļ reliģiskās organizācijas reģistrācija tiek atteikta.

(3) Lēmums ne vēlāk kā desmit dienu laikā pēc tā pieņemšanas jāizsniedz reliģiskās organizācijas vadītājam vai citai tās pilnvarotai personai.

(4) Reliģiskajai organizācijai ir tiesības atkārtoti iesniegt dokumentus reģistrācijai, ja ir novērsti lēmumā par reģistrācijas atteikumu norādītie iemesli.

 

12. pants. Reliģisko lietu pārvaldes priekšnieka lēmuma pārsūdzēšana

Lēmumu par reliģiskās organizācijas vai reliģiskās organizācijas iestādes reģistrāciju vai pārreģistrāciju, kā arī lēmumu par reģistrācijas vai pārreģistrācijas atteikumu var pārsūdzēt tiesā desmit dienu laikā pēc tā saņemšanas.

 

 

6. Izslēgt 11. un 12.pantu.

 

 

 

 

6. Izslēgt 11. un 12.pantu.

 

14. pants. Reliģisko organizāciju darbība

(7) Reliģiskās organizācijas katru gadu ne vēlāk kā 1.martā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iesniedz pārskatu par savu darbību Reliģisko lietu pārvaldei.

 

7. Izteikt 14.panta septīto daļu šādā redakcijā:

 

"(7) Reliģiskās organizācijas katru gadu ne vēlāk kā 1.martā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iesniedz Tieslietu ministrijā pārskatu par savu darbību."

 

 

 

 

 

7. Izteikt 14.panta septīto daļu šādā redakcijā:

 

"(7) Reliģiskās organizācijas katru gadu ne vēlāk kā 1.martā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iesniedz Tieslietu ministrijai pārskatu par savu darbību."

 

17. pants. Reliģisko organizāciju likvidēšanās un reorganizācijas  kārtība

 

 (3) Lēmums par reliģiskās organizācijas likvidēšanos, reorganizāciju vai darbības izbeigšanu desmit dienu laikā jāpaziņo Reliģisko lietu pārvaldei.

 

 

 

(5) Ja reliģiskā organizācija, kura ir pieņēmusi lēmumu par likvidēšanos vai reorganizāciju, nolemj atjaunot savu darbību vai sākotnējo statusu, tai par pieņemto lēmumu jāpaziņo Reliģisko lietu pārvaldei.

 (7) Ja reliģiskās savienības (baznīcas) darbības laikā tajā apvienoto draudžu skaits kļūst mazāks par šā likuma 7.pantā noteikto, tas nav pamats reliģiskās savienības (baznīcas) likvidācijai. Šajā gadījumā reliģiskajai savienībai (baznīcai) gada laikā jāpalielina tajā apvienoto draudžu skaits līdz likumā noteiktajam. Ja gada laikā tas netiek izdarīts, reliģiskā savienība (baznīca) likvidējama.

 

 

      8.  17.pantā:

     izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

 

"(3) Lēmumu par reliģiskās organizācijas vai tās iestādes likvidēšanos, darbības izbeigšanu, reorganizāciju vai likvidācijas pabeigšanu paziņo reģistra iestādei";

      izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

       "(5) Ja reliģiskā organizācija, kura ir pieņēmusi lēmumu par likvidēšanos vai reorganizāciju, nolemj atjaunot savu darbību, tai par pieņemto lēmumu jāpaziņo reģistra iestādei.";

 

izslēgt septīto daļu.

 

 

17.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

Saeimas Juridiskais birojs

 

Ierosinām likuma  17. pantā  (likumprojekta 8. pants):

 

- izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Lēmumu par reliģiskās organizācijas  vai tās iestādes likvidēšanu, darbības izbeigšanu, reorganizāciju vai darbības izbeigšanu paziņo reģistra iestādei."

 

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

    

Izteikt likuma 17.panta trešo daļu šādā redakcijā:

„(3) Lēmumu par reliģiskās organizācijas vai tās iestādes likvidēšanu, darbības izbeigšanu vai  reorganizāciju  paziņo reģistra iestādei.”

 

 

 

Daļēji atbalstīts, iekļauts pr.nr.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

8.  17.pantā:

     izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

 

„(3) Lēmumu par reliģiskās organizācijas vai tās iestādes likvidēšanu, darbības izbeigšanu vai  reorganizāciju  paziņo reģistra iestādei.”;

      izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

       "(5) Ja reliģiskā organizācija, kura ir pieņēmusi lēmumu par likvidēšanos vai reorganizāciju, nolemj atjaunot savu darbību, tai par pieņemto lēmumu jāpaziņo reģistra iestādei.";

 

izslēgt septīto daļu.

 

18. pants. Reliģisko organizāciju darbības izbeigšana

 

 

 

(1) Ja reliģiskā organizācija pārkāpj Latvijas Republikas Satversmi un likumus, tās darbību var izbeigt tiesa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  (2) Ja reliģiskā organizācija pārkāpj likumus, Reliģisko lietu pārvalde rakstveidā brīdina attiecīgās organizācijas vadītāju un pieprasa izbeigt nelikumīgo darbību.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Tiesības ierosināt tiesā jautājumu par reliģiskās organizācijas darbības izbeigšanu ir:

1) ģenerālprokuroram;

2) Reliģisko lietu pārvaldes priekšniekam.

(4) Tiesa var izbeigt reliģiskās organizācijas darbību, ja tā:

1) sludina reliģiskās neiecietības vai naida idejas;

2) neievēro pati vai aicina citus neievērot likumu;

3) pārkāpj vai neievēro reliģiskās organizācijas statūtus (satversmi, nolikumu);

4) ar savu darbību (mācību) apdraud valsts drošību, sabiedrisko mieru un kārtību, kā arī citu personu veselību un tikumību.

 

(5) Tiesas nolēmumu par reliģiskās organizācijas darbības izbeigšanu var pārsūdzēt likumā noteiktajā kārtībā un termiņā.

 

 

 

 

(6) Reliģisko lietu pārvalde, pamatojoties uz tiesas nolēmumu par reliģiskās organizācijas darbības izbeigšanu, septiņu dienu laikā izslēdz šo organizāciju no reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistra.

(7) Reliģiskās organizācijas, kuras nav pārreģistrējušās atbilstoši šā likuma 8.panta ceturtajai daļai, septiņu dienu laikā pēc lēmumā par reliģiskās organizācijas reģistrāciju vai pārreģistrāciju norādītā termiņa, tiek izslēgtas no reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistra.

(8) Reliģiskā organizācija zaudē juridiskās personas statusu ar brīdi, kad tā izslēgta no reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistra.

 

9.  Izteikt 18.pantu šādā redakcijā:

"18.pants. Reliģisko organizāciju un to iestāžu darbības izbeigšanas pamats

(1) Reliģiskā organizācija vai tās iestāde izbeidz darbību:

1) ar reliģiskās organizācijas statūtos (satversmē, nolikumā) noteiktajā kārtībā pieņemto lēmumu;

2) ja reliģiskās savienības (baznīcas) darbības laikā tajā apvienoto draudžu skaits kļūst mazāks par šā likuma 7.pantā noteikto un gada laikā tas nav palielināts līdz šajā likumā noteiktajam;

3) ar tiesas nolēmumu;

4) uz cita likumā vai statūtos (satversmē, nolikumā) noteiktā pamata.

 

(2) Reliģiskās organizācijas darbību, pamatojoties uz tiesas nolēmumu, var izbeigt:

1) ja tās darbība ir pretrunā ar Latvijas Republikas Satversmi, citiem normatīvajiem aktiem vai statūtiem (satversmi, nolikumu);

2) ja tā neievēro likumu;

3) ja tā aicina citus neievērot likumu;

4) ja tā ar savu darbību (mācību) apdraud demokrātisko valsts iekārtu, sabiedrisko mieru un kārtību, kā arī citu personu veselību un tikumību;

5) citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

 

(3) Pieteikumu tiesā var iesniegt ģenerālprokurors.

 

 

(4) Ja reliģiskā organizācija nav iesniegusi dokumentus šā likuma 8.panta sestajā daļā noteiktajā termiņā vai ir saņemts Tieslietu ministrijas atzinums par reliģiskās organizācijas iepriekšējā perioda veiktās darbības neatbilstību normatīvo aktu prasībām, reģistra iestāde nākamajā dienā pēc reģistrācijas termiņa pieņem lēmumu par reliģiskās organizācijas izslēgšanu no reģistra. Prasījumi, kuri izriet no izslēgtās reliģiskās organizācijas veiktās saimnieciskās darbības, vēršami pret reliģiskās organizācijas vadības institūcijas locekļiem.

 

 

(5) Tiesa, ņemot vērā reliģiskās organizācijas izdarītā pārkāpuma smagumu un sekas, kā arī izvērtējot reliģiskās organizācijas mērķi un darbību kopumā, var izteikt brīdinājumu reliģiskajai organizācijai, neizbeidzot tās darbību.

 

(6) Tiesa, vērtējot reliģiskās organizācijas iestādes izdarīto pārkāpumu, ņem vērā reliģiskās organizācijas iestādes izveidošanas mērķi un izvērtē arī tās reliģiskās organizācijas darbības atbilstību normatīvajiem aktiem, kura ir dibinājusi minēto iestādi."

 

 

 

 

 

 

 

19.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.

 

 

 

 

 

 

 

 

21.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs

 

Ierosinām  likuma  18. pantā  (likumprojekta 9. pants):

 

- aizstāt pirmās daļas 2.  punktā   vārdus “ja reliģiskās savienības (baznīcas) darbības laikā tajā apvienoto draudžu skaits kļūst  mazāks par šā likuma 7. pantā noteikto” ar vārdiem “ja reliģiskajā savienībā( baznīcā) apvienoto draudžu skaits kļuvis  mazāks par šā likuma 7. panta otrajā daļā noteikto” un izslēgt vārdu “tas”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs

 

Ierosinām  likuma  18. pantā  (likumprojekta 9. pants):

- izslēgt  otrās daļas 2. punktu un attiecīgi mainīt turpmāko punktu numerāciju.

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Izteikt likuma 18.panta otrās daļas 1.,2. un 3. punktu šādā redakcijā:

„1)       ja tā ir pretrunā ar Latvijas Republikas Satversmi, citiem normatīvajiem aktiem vai statūtiem (satversmi, nolikumu);

 

2)         ja reliģiskā organizācija aicina citus neievērot likumu;

 

3)         ja reliģiskā organizācija ar savu darbību (mācību) apdraud demokrātisko valsts iekārtu, sabiedrisko mieru un kārtību, kā arī citu personu veselību un tikumību;”.

 

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Izslēgt likuma 18.panta ceturtajā daļā vārdu „veiktās”.

 

 

 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs

 

Ierosinām  likuma  18. pantā  (likumprojekta 9. pants):

- aizstāt piektajā  daļā vārdus ”reliģiskās organizācijas mērķi” ar vārdiem “reliģiskās organizācijas darbības  mērķi”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

9.  Izteikt 18.pantu šādā redakcijā:

"18.pants. Reliģisko organizāciju un to iestāžu darbības izbeigšanas pamats

(1) Reliģiskā organizācija vai tās iestāde izbeidz darbību:

1) ar reliģiskās organizācijas statūtos (satversmē, nolikumā) noteiktajā kārtībā pieņemto lēmumu;

2)  ja reliģiskajā savienībā

(baznīcā) apvienoto draudžu skaits kļuvis  mazāks par šā likuma 7. panta otrajā daļā noteikto un gada laikā  nav palielināts līdz šajā likumā noteiktajam;

3) ar tiesas nolēmumu;

4) uz cita likumā vai statūtos (satversmē, nolikumā) noteiktā pamata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Reliģiskās organizācijas darbību, pamatojoties uz tiesas nolēmumu, var izbeigt:

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       1)  ja tā ir pretrunā ar Latvijas Republikas Satversmi, citiem normatīvajiem aktiem vai statūtiem (satversmi, nolikumu);

 

       2)  ja reliģiskā organizācija aicina citus neievērot likumu;

 

       3)  ja reliģiskā organizācija ar savu darbību (mācību) apdraud demokrātisko valsts iekārtu, sabiedrisko mieru un kārtību, kā arī citu personu veselību un tikumību;

 

       4)  citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

 

      (3) Pieteikumu tiesā var iesniegt ģenerālprokurors.

 

      (4) Ja reliģiskā organizācija nav iesniegusi dokumentus šā likuma 8.panta sestajā daļā noteiktajā termiņā vai ir saņemts Tieslietu ministrijas atzinums par reliģiskās organizācijas iepriekšējā perioda  darbības neatbilstību normatīvo aktu prasībām, reģistra iestāde nākamajā dienā pēc reģistrācijas termiņa pieņem lēmumu par reliģiskās organizācijas izslēgšanu no reģistra. Prasījumi, kuri izriet no izslēgtās reliģiskās organizācijas  saimnieciskās darbības, vēršami pret reliģiskās organizācijas vadības institūcijas locekļiem.

(5) Tiesa, ņemot vērā reliģiskās organizācijas izdarītā pārkāpuma smagumu un sekas, kā arī izvērtējot reliģiskās organizācijas darbības mērķi un darbību kopumā, var izteikt brīdinājumu reliģiskajai organizācijai, neizbeidzot tās darbību.

 

(6) Tiesa, vērtējot reliģiskās organizācijas iestādes izdarīto pārkāpumu, ņem vērā reliģiskās organizācijas iestādes izveidošanas mērķi un izvērtē arī tās reliģiskās organizācijas darbības atbilstību normatīvajiem aktiem, kura ir dibinājusi minēto iestādi.”

 

 

Pārejas noteikumi

1. Tām reliģiskajām draudzēm, savienībām (baznīcām) un klosteriem, kuri Tieslietu ministrijā reģistrēti pirms šā likuma spēkā stāšanās, juridiskais statuss netiek mainīts.

 

2. Visām jau pastāvošajām reliģiskajām organizācijām neatkarīgi no to reģistrācijas laika jāsaskaņo savi statūti (satversme, nolikums) ar šo likumu līdz 1998.gada 1.maijam un, ja nepieciešams, atbilstoši likuma prasībām:

1) jāpārstrādā un jāpieņem statūti (satversme, nolikums);

2) jāpārveido struktūra un jāizveido vadības un revīzijas institūcijas;

3) jāgroza nosaukums, nosaukuma saīsinājums un simbolika.

 

3. Šajā likumā paredzētās reliģisko savienību (baznīcu) tiesības ir attiecināmas arī uz Dievturu sadraudzi un Rīgas ebreju reliģisko draudzi.

 

5. Tieslietu ministrija publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" to reliģisko organizāciju sarakstu, kuras šā likuma pārejas noteikumu 2.punktā noteiktajā termiņā nav saskaņojušas savus statūtus (satversmi, nolikumu) ar šo likumu. Tieslietu ministrija izslēdz reliģisko organizāciju no reģistra, ja tai nav parādu valsts un pašvaldību budžetos un triju mēnešu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas nav saņemti pieteikumi no personām, kurām ir prasījumi pret attiecīgo reliģisko organizāciju. No reģistra izslēgtās reliģiskās organizācijas reģistrācijas apliecība, veidlapas un zīmogi uzskatāmi par nederīgiem.

 

6. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē likums "Par reliģiskajām organizācijām" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1990, 40.nr.) un likums "Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas Republikas likumā "Par reliģiskajām organizācijām"" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 29./30.nr.).

7. Līdz 2000.gada 1.septembrim Reliģisko lietu pārvalde uzsāk darbību.

 

10. Papildināt pārejas noteikumus ar 8., 9. un 10. punktu šādā redakcijā:

           

"8. Līdz šā likuma 8.2 panta devītajā daļā minēto Ministru kabineta noteikumu pieņemšanai par valsts nodevu par ieraksta izdarīšanu reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā ir piemērojami Ministru kabineta 2000.gada 15.februāra noteikumi Nr.57 "Noteikumi par reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrācijas valsts nodevu".

 

 

 

9. Ministru kabinets līdz 2009.gada 30.novembrim nodrošina tādu grozījumu izdarīšanu Ministru kabineta noteikumos un citos tiesību aktos, kuri nepieciešami Reliģisko lietu pārvaldes funkciju nodošanai Tieslietu ministrijai un Uzņēmumu reģistram.

 

10. Ministru kabinets līdz 2011.gada 30.decembrim iesniedz Saeimā likumprojektus par nepieciešamajiem grozījumiem citos likumos."

 

 

 

 

 

24.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.

Saeimas Juridiskais birojs

 

Ierosinām likumprojekta 10. pantā, kas paredz grozījumus pārejas noteikumos:

- izteikt 8. punktu šādā redakcijā:

“8. Līdz šā likuma 9. panta devītajā daļā minēto Mini stru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai,  bet ne ilgāk kā līdz 2009. gada 30. martam piemērojami Ministru kabineta 2000. gada 15. februāra noteikumi Nr.57 “Noteikumi par reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrācijas valsts nodevu.”

 

Saeimas Juridiskais birojs

 

Ierosinām likumprojekta 10. pantā, kas paredz grozījumus pārejas noteikumos:

- izteikt  9. punktu šādā redakcijā:

“9. Reliģisko lietu pārvaldes  funkciju pārņemšanu  (izņemot reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistra vešanu) nosaka Ministru kabinets laikā līdz 2011. gada 30. decembrim.” 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs

 

Ierosinām likumprojekta 10. pantā, kas paredz grozījumus pārejas noteikumos:

-  izslēgt 10. punktu.

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

10. Papildināt pārejas noteikumus ar 8. un 9.  punktu šādā redakcijā:

„8. Līdz šā likuma 9. panta devītajā daļā minēto Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai,  bet ne ilgāk kā līdz 2009. gada 30. martam piemērojami Ministru kabineta 2000. gada 15. februāra noteikumi Nr.57 “Noteikumi par reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrācijas valsts nodevu.”

 

 

9. Reliģisko lietu pārvaldes  funkciju pārņemšanu  (izņemot reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistra vešanu) nosaka Ministru kabinets laikā līdz 2011. gada 30. decembrim.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.janvārī.

 

27.

 

 

 

 

28.

Saeimas Juridiskais birojs

 

Ierosinām izslēgt likuma spēkā stāšanās noteikumu. 

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

 

Izteikt likuma spēkā stāšanās noteikumu šādā redakcijā:

 

“Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.”

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

Atbalstīts

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.