Juridiskā komisija Likumprojekts (steidzams) otrais lasījums

 

 

 

2008. gada ___ decembrī

Nr. 9/3-

 

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 

Saeimas Juridiskā komisija iesniedz izskatīšanai likumprojektu ‘’Grozījumi likumā ‘’Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru’’’’ (Nr.972/Lp9) (steidzams) otrajā lasījumā, kurš ir iekļauts  š.g. 18. decembra Saeimas sēdes darba kārtībā.

 

 

 

 

Pielikumā: likumprojekts uz ...... lpp.

 

 

 

Ar cieņu,

 

 

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētāja                                        V.Muižniece

 

Juridiskā komisija                                                                                                                                       Likumprojekts (steidzams) otrais lasījums

Grozījumi likumā ‘’Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru’’

(Nr. 972/Lp9)

 

1.

Spēkā esošā likuma redakcija

2.

Pirmā lasījuma redakcija

3.

Nr.

4.

Priekšlikumi

(4)

 

5.

Komisijas atzinums

6.

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1990, 49.nr.; 1991, 27./28.nr.; 1992, 18./19.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1.nr.; 1997, 5., 11.nr.; 1998, 1.nr.; 1999, 24.nr.; 2001, 15.nr.; 2002, 23.nr.; 2003, 14.nr.; 2004, 4., 8., 22.nr.; 2005, 7.nr.; 2006, 14.nr.; 2007, 24.nr.; 2008, 8.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1990, 49.nr.; 1991, 27./28.nr.; 1992, 18./19.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1.nr.; 1997, 5., 11.nr.; 1998, 1.nr.; 1999, 24.nr.; 2001, 15.nr.; 2002, 23.nr.; 2003, 14.nr.; 2004, 4., 8., 22.nr.; 2005, 7.nr.; 2006, 14.nr.; 2007, 24.nr.; 2008, 8.nr.) šādus grozījumus:

1.pants. Uzņēmumu reģistra funkcijas

Uzņēmumu reģistra funkcijas ir:

1) veikt komersantu un to filiāļu, ārvalstu komersantu un organizāciju pārstāvniecību un pārstāvju, kooperatīvo sabiedrību, Eiropas ekonomisko interešu grupu, Eiropas komercsabiedrību, Eiropas kooperatīvo sabiedrību, politisko partiju un to apvienību, administratoru, maksātnespējas subjektu, tiesiskās aizsardzības un maksātnespējas procesa norises, biedrību un nodibinājumu, arodbiedrību, masu informācijas līdzekļu, koncesijas līgumu, izšķirošās ietekmes, komercķīlu, laulāto mantisko attiecību un šķīrējtiesu reģistrāciju un nodrošināt attiecīgo reģistru vešanu;

2) sniegt informāciju par reģistrētajiem tiesību subjektiem un juridiskajiem faktiem;

3) veikt citas normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.

1. Papildināt 1.panta 1.punktu aiz vārdiem "biedrību un nodibinājumu" ar vārdiem "reliģisko organizāciju un to iestāžu". 

 

 

 

1. Papildināt 1.panta 1.punktu pēc vārdiem "biedrību un nodibinājumu" ar vārdiem "reliģisko organizāciju un to iestāžu". 

 

2. Papildināt likumu ar 2.17 pantu šādā redakcijā:

 "2.17 pants. Reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistra vešana

Reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistru saskaņā ar šo likumu, Reliģisko organizāciju likumu un citiem normatīvajiem aktiem ved Uzņēmumu reģistrs. Reliģiskās organizācijas un to iestādes reģistrē Uzņēmumu reģistra Rīgas reģionālā nodaļa."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojekta 2.pantā piedāvātās likuma 2.17 panta redakcijas otro teikumu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīts

2. Papildināt likumu ar 2.17 pantu šādā redakcijā:

 "2.17 pants. Reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistra vešana

Reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistru saskaņā ar šo likumu, Reliģisko organizāciju likumu un citiem normatīvajiem aktiem ved Uzņēmumu reģistrs.’’.

 

 

2.

Juridiskais birojs

Papildināt likumu ar jaunu 8.nodaļu šādā redakcijā:

“Astotā nodaļa

Reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistra vešana

 

18.12 pants. Reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrācijas piekritība

 

Reliģiskās organizācijas un to iestādes reģistrē Uzņēmumu reģistra Rīgas reģionālā nodaļa.

 

18.13 pants. Uzņēmumu reģistram iesniedzamie dokumenti reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistra vešanai

 

Ziņas, uz kuru pamata izdarāmi ieraksti reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā, kā arī Reliģisko organizāciju likumā noteiktie dokumenti iesniedzami Uzņēmumu reģistram ne vēlāk kā 14 dienu laikā no attiecīgā lēmuma pieņemšanas.

Ierakstu reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā izdara uz pieteikuma vai tiesas nolēmuma pamata. Pieteikuma veidlapas apstiprina Ministru kabinets.

 

18.14 pants. Ieraksta izdarīšana reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā

 

Lēmumu par reliģiskās organizācijas vai tās iestādes ierakstīšanu reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem divu mēnešu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas. Lēmumu par cita ieraksta izdarīšanu reģistrā, atteikumu izdarīt ierakstu vai ieraksta izdarīšanas atlikšanu Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem septiņu dienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas. Tādā pašā termiņā Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem lēmumu par ieraksta izdarīšanu reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā uz tiesas nolēmuma pamata. Lēmumu par ieraksta izdarīšanas atlikšanu Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem, ja:

1) nav iesniegti visi Reliģisko organizāciju likumā noteiktie dokumenti;

2) statūti (satversme, nolikums) vai citi Uzņēmumu reģistram iesniegtie dokumenti satur novēršamas neatbilstības normatīvo aktu prasībām;

3) reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā ir reģistrēts cits tiesiskais šķērslis;

4) reliģiskās organizācijas vai tās iestādes pieteiktais nosaukums skaidri un noteikti neatšķiras no reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā ierakstītas vai ierakstīšanai pieteiktas reliģiskās organizācijas vai tās iestādes nosaukuma vai ietver maldinošas ziņas par reliģiskās organizācijas vai tās iestādes darbības mērķi, darbības veidu un tiesisko formu;

5) reliģiskās organizācijas pieteiktais nosaukums sakrīt ar biedrību un nodibinājumu reģistrā ierakstītas vai ierakstīšanai pieteiktas, kā arī sabiedrisko organizāciju reģistrā ierakstītas sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības nosaukumu, politisko partiju reģistrā ierakstītas vai ierakstīšanai pieteiktas politiskās partijas vai politisko partiju apvienības nosaukumu vai tā saīsinājumu, ar Latvijā agrāk reģistrētas politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības nosaukumu vai tā saīsinājumu, kā arī ar arodbiedrību reģistrā ierakstītas vai ierakstīšanai pieteiktas arodbiedrības nosaukumu.

Lēmumu par atteikumu izdarīt ierakstu Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem, ja:

1) statūtos (satversmē, nolikumā) noteiktie mērķi un uzdevumi ir pretrunā ar normatīvajiem aktiem;

2) saņemts Tieslietu ministrijas atzinums par to, ka ir pamats uzskatīt, ka reliģiskās organizācijas darbība (mācība) ir pretrunā ar normatīvajiem aktiem vai apdraud cilvēku tiesības, demokrātisko valsts iekārtu, sabiedrības drošību, labklājību un tikumību;

3) pārkāpta Reliģisko organizāciju likumā noteiktā dibināšanas kārtība;

4) noteiktajā termiņā nav novērstas lēmumā par ieraksta izdarīšanas atlikšanu konstatētās neatbilstības normatīvo aktu prasībām.

Lēmumam par ieraksta izdarīšanas atlikšanu vai atteikumu izdarīt ierakstu jābūt pamatotam. Lēmumā par ieraksta izdarīšanas atlikšanu norāda trūkumu novēršanas termiņu.

Lēmumu par ieraksta izdarīšanu Uzņēmumu reģistra valsts notārs nosūta pieteikuma iesniedzējam triju darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

Ikviens ieraksts reģistrā izdarāms tajā pašā dienā, kad pieņemts lēmums par ieraksta izdarīšanu.

 

            18.15 pants. Reliģiskās organizācijas vai tās iestādes reģistrācijas apliecība un reģistrācijas lieta

 

            Reliģiskajai organizācijai vai tās iestādei, kuru ieraksta reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā, piešķir reģistrācijas numuru un izsniedz reģistrācijas apliecību. Reģistrācijas apliecību paraksta un ar zīmogu apliecina Uzņēmumu reģistra valsts notārs.

Reliģiskās organizācijas reģistrācijas apliecībā ieraksta reliģiskās organizācijas nosaukumu, tiesisko formu, konfesionālo piederību, reģistrācijas numuru, reģistrācijas vietu, reģistrācijas datumu un reģistrācijas termiņu.

Reliģiskās organizācijas iestādes reģistrācijas apliecībā ieraksta reliģiskās organizācijas iestādes nosaukumu, tiesisko formu, iestādes dibinātāju, reģistrācijas numuru, reģistrācijas vietu un reģistrācijas datumu.

Uzņēmumu reģistram iesniegtos dokumentus glabā attiecīgās reliģiskās organizācijas vai tās iestādes lietā.

 

            18.16 pants. Kļūdas labošana reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistra ierakstos

 

            Ja reliģiskās organizācijas vai tās iestādes ierakstos konstatēta pārrakstīšanās kļūda, Uzņēmumu reģistra valsts notārs nosūta paziņojumu uz reliģiskās organizācijas vai tās iestādes juridisko adresi, norādot:

            1) kāda kļūda reģistra ierakstos konstatēta;

            2) kā reģistra ieraksts tiks labots;

            3) saprātīgu termiņu iebildumu celšanai.

 

            Ja reliģiskā organizācija vai tās iestāde noteiktajā termiņā iebildumus neceļ, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem lēmumu par reliģiskās organizācijas vai tās iestādes reģistra ierakstu labošanu un izdara par to attiecīgu atzīmi reģistra ierakstos.

            Šā panta pirmās daļas noteikumus nepiemēro, ja pārrakstīšanās kļūdu reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistra ierakstos konstatējusi pati reliģiskā organizācija vai tās iestāde.”

 

atbalstīts

3. Papildināt likumu ar jaunu 8.nodaļu šādā redakcijā:

“Astotā nodaļa

Reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistra vešana

 

18.12 pants. Reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrācijas piekritība

 

Reliģiskās organizācijas un to iestādes reģistrē Uzņēmumu reģistra Rīgas reģionālā nodaļa.

 

18.13 pants. Uzņēmumu reģistram iesniedzamie dokumenti reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistra vešanai

 

Ziņas, uz kuru pamata izdarāmi ieraksti reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā, kā arī Reliģisko organizāciju likumā noteiktie dokumenti iesniedzami Uzņēmumu reģistram ne vēlāk kā 14 dienu laikā no attiecīgā lēmuma pieņemšanas.

Ierakstu reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā izdara uz pieteikuma vai tiesas nolēmuma pamata. Pieteikuma veidlapas apstiprina Ministru kabinets.

 

18.14 pants. Ieraksta izdarīšana reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā

 

Lēmumu par reliģiskās organizācijas vai tās iestādes ierakstīšanu reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem divu mēnešu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas. Lēmumu par cita ieraksta izdarīšanu reģistrā, atteikumu izdarīt ierakstu vai ieraksta izdarīšanas atlikšanu Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem septiņu dienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas. Tādā pašā termiņā Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem lēmumu par ieraksta izdarīšanu reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā uz tiesas nolēmuma pamata. Lēmumu par ieraksta izdarīšanas atlikšanu Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem, ja:

1) nav iesniegti visi Reliģisko organizāciju likumā noteiktie dokumenti;

2) statūti (satversme, nolikums) vai citi Uzņēmumu reģistram iesniegtie dokumenti satur novēršamas neatbilstības normatīvo aktu prasībām;

3) reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā ir reģistrēts cits tiesiskais šķērslis;

4) reliģiskās organizācijas vai tās iestādes pieteiktais nosaukums skaidri un noteikti neatšķiras no reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā ierakstītas vai ierakstīšanai pieteiktas reliģiskās organizācijas vai tās iestādes nosaukuma vai ietver maldinošas ziņas par reliģiskās organizācijas vai tās iestādes  tiesisko formu, darbības mērķi un veidu;

5) reliģiskās organizācijas pieteiktais nosaukums sakrīt ar biedrību un nodibinājumu reģistrā ierakstītas vai ierakstīšanai pieteiktas, kā arī sabiedrisko organizāciju reģistrā ierakstītas sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības nosaukumu, politisko partiju reģistrā ierakstītas vai ierakstīšanai pieteiktas politiskās partijas vai politisko partiju apvienības nosaukumu vai tā saīsinājumu, ar Latvijā agrāk reģistrētas politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības nosaukumu vai tā saīsinājumu, kā arī ar arodbiedrību reģistrā ierakstītas vai ierakstīšanai pieteiktas arodbiedrības nosaukumu.

Lēmumu par atteikumu izdarīt ierakstu Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem, ja:

1) statūtos (satversmē, nolikumā) noteiktie mērķi un uzdevumi ir pretrunā ar normatīvajiem aktiem;

2) saņemts Tieslietu ministrijas atzinums par to, ka ir pamats uzskatīt, ka reliģiskās organizācijas darbība (mācība) ir pretrunā ar normatīvajiem aktiem vai apdraud cilvēku tiesības, demokrātisko valsts iekārtu, sabiedrības drošību, labklājību un tikumību;

3) pārkāpta Reliģisko organizāciju likumā noteiktā dibināšanas kārtība;

4) noteiktajā termiņā nav novērstas lēmumā par ieraksta izdarīšanas atlikšanu konstatētās neatbilstības normatīvo aktu prasībām.

Lēmumam par ieraksta izdarīšanas atlikšanu vai atteikumu izdarīt ierakstu jābūt pamatotam. Lēmumā par ieraksta izdarīšanas atlikšanu norāda trūkumu novēršanas termiņu.

Lēmumu par ieraksta izdarīšanu Uzņēmumu reģistra valsts notārs nosūta pieteikuma iesniedzējam triju darba dienu laikā pēc tā pieņemšanas.

Ikviens ieraksts reģistrā izdarāms tajā pašā dienā, kad pieņemts lēmums par ieraksta izdarīšanu.

 

            18.15 pants. Reliģiskās organizācijas vai tās iestādes reģistrācijas apliecība un reģistrācijas lieta

 

            Reliģiskajai organizācijai vai tās iestādei, kuru ieraksta reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā, piešķir reģistrācijas numuru un izsniedz reģistrācijas apliecību. Reģistrācijas apliecību paraksta un ar zīmogu apliecina Uzņēmumu reģistra valsts notārs.

Reliģiskās organizācijas reģistrācijas apliecībā ieraksta reliģiskās organizācijas nosaukumu, tiesisko formu, konfesionālo piederību, reģistrācijas numuru, reģistrācijas vietu, reģistrācijas datumu un reģistrācijas termiņu.

Reliģiskās organizācijas iestādes reģistrācijas apliecībā ieraksta reliģiskās organizācijas iestādes nosaukumu, tiesisko formu, iestādes dibinātāju, reģistrācijas numuru, reģistrācijas vietu un reģistrācijas datumu.

Uzņēmumu reģistram iesniegtos dokumentus glabā attiecīgās reliģiskās organizācijas vai tās iestādes lietā.

 

            18.16 pants. Kļūdas labošana reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistra ierakstos

 

            Ja reliģiskās organizācijas vai tās iestādes ierakstos konstatēta pārrakstīšanās kļūda, Uzņēmumu reģistra valsts notārs nosūta paziņojumu uz reliģiskās organizācijas vai tās iestādes juridisko adresi, norādot:

            1) kāda kļūda reģistra ierakstos konstatēta;

            2) kā reģistra ieraksts tiks labots;

            3) saprātīgu termiņu iebildumu celšanai.

 

            Ja reliģiskā organizācija vai tās iestāde noteiktajā termiņā iebildumus neceļ, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem lēmumu par reliģiskās organizācijas vai tās iestādes reģistra ierakstu labošanu un izdara par to attiecīgu atzīmi reģistra ierakstos.

            Šā panta pirmās daļas noteikumus nepiemēro, ja pārrakstīšanās kļūdu reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistra ierakstos konstatējusi pati reliģiskā organizācija vai tās iestāde.”

 

Astotā nodaļa
Nobeiguma noteikumi

 

3.

Juridiskais birojs

 Izteikt likuma 8.nodaļu kā 9. nodaļu un tās nosaukumu šādā redakcijā:

 

“Devītā nodaļa

Nobeiguma noteikumi”

 

atbalstīts

(red.prec.)

3. Uzskatīt līdzšinējo 8.nodaļu par 9. nodaļu un izteikt tās nosaukumu šādā redakcijā:

 

“Devītā nodaļa

Nobeiguma noteikumi”

 

 

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.janvārī.

4.

 Juridiskais birojs

Izteikt nosacījumu par grozījuma likuma spēkā stāšanos šādā redakcijā:

“Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas”.

atbalstīts

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.