Rīgā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā

 

14.11.2008.                   Nr.90/TA-3343

 

Saeimas Prezidijam

 

Nosūtām izskatīšanai Ministru kabineta sēdē atbalstīto likumprojektu "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"". Likumprojektu izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Zeile 67162604, Olga.Zeile@tm.gov.lv).

 

Pielikumā: 1. Likumprojekts uz 1 lp.

2. Likumprojekta anotācija uz 7 lp.

3. Ministru kabineta 2008.gada 4.novembra sēdes protokola Nr.78  61.§ izraksts uz 1 lp.

 

 

 

Ministru prezidents                   I.Godmanis

 

 

 

 

 

 

Stafecka 67082931

 


Likumprojekts

 

Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"

 

Izdarīt likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1990, 49.nr.; 1991, 27./28.nr.; 1992, 18./19.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1.nr.; 1997, 5., 11.nr.; 1998, 1.nr.; 1999, 24.nr.; 2001, 15.nr.; 2002, 23.nr.; 2003, 14.nr.; 2004, 4., 8., 22.nr.; 2005, 7.nr.; 2006, 14.nr.; 2007, 24.nr.; 2008, 8.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Papildināt 1.panta 1.punktu aiz vārdiem "biedrību un nodibinājumu" ar vārdiem "reliģisko organizāciju un to iestāžu".

 

2. Papildināt likumu ar 2.17 pantu šādā redakcijā:

 

"2.17 pants. Reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistra vešana

Reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistru saskaņā ar šo likumu, Reliģisko organizāciju likumu un citiem normatīvajiem aktiem ved Uzņēmumu reģistrs. Reliģiskās organizācijas un to iestādes reģistrē Uzņēmumu reģistra Rīgas reģionālā nodaļa."

 

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.janvārī.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tieslietu ministrs

G.Bērziņš


 

Likumprojekta „Grozījumi likumā

„Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru””

anotācija

 

 I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 1. Atsauce uz Deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību, politikas plānošanas dokumentu un citiem dokumentiem, kuros dots uzdevums izstrādāt normatīvā akta projektu

Ar Ministru kabineta 2006. gada 3. novembra rīkojumu Nr. 860 „Par Tieslietu ministrijas darbības stratēģiju 2007. - 2009. gadam” apstiprinātajā  Tieslietu ministrijas darbības stratēģijā 2007. - 2009. gadam tika noteikts uzdevums reorganizēt Reliģisko lietu pārvaldi un tās funkcijas sadalīt. 2007. gadā tika izstrādāti likumprojekti „Grozījumi Reliģisko organizāciju likumā” (TA - 2286) un „Grozījumi likumā „Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru”” (TA - 2285), kas paredzēja reorganizēt Reliģisko lietu pārvaldi. 2007. gada 4. septembrī Ministru kabinets atbalstīja minētos likumprojektus (protokols Nr. 49, 21., 22. §). 2007. gada 13. decembra Saeimas sēdē likumprojekts „Grozījumi Reliģisko organizāciju likumā” tika izskatīts 1. lasījumā un noraidīts, norādot uz nepieciešamību papildus izvērtēt Reliģisko lietu pārvaldes reorganizācijas noteikumus, bet likumprojekts „Grozījumi likumā „Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru”” nodots atbildīgajai komisijai, bet tā izskatīšana atlikta saistībā ar tā saistību ar noraidīto likumprojektu „Grozījumi Reliģisko organizāciju likumā”.

 2. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

Šobrīd likums „Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” regulē Uzņēmumu reģistra darbību un funkcijas, kā arī nosaka subjektus un juridiskos faktus, par kuriem Uzņēmumu reģistra valsts notārs izdara ierakstus attiecīgajos Uzņēmumu reģistra reģistros.

Pašlaik reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrāciju veic Reliģisko lietu pārvalde, bet atbilstoši likumprojektam „Grozījumi Reliģisko organizāciju likumā” Reliģisko lietu pārvaldi paredzēts likvidēt un tās funkcijas nodot Tieslietu ministrijai un Uzņēmumu reģistram. Atbilstoši likumprojektā „Grozījumi Reliģisko organizāciju likumā” noteiktajam un ņemot vērā to, ka Uzņēmumu reģistrs reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistra vešanas funkciju līdz šim nav veicis, nepieciešams veikt grozījumus likumā „Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru”.

Ņemot vērā, ka likumprojekti „Grozījumi Reliģisko organizāciju likumā” un „Grozījumi likumā „Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru””, kuri paredzēja Reliģisko lietu pārvaldes institucionālās sistēmas izmaiņas, 2007.gadā netika pieņemti Saeimā, bija nepieciešams papildus apspriest Reliģisko lietu pārvaldes reorganizācijas modeli ar reliģisko savienību (baznīcu) pārstāvjiem un Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas locekļiem.

2008. gadā Reliģisko lietu pārvaldes reorganizācijas modelis tika iesniegts izskatīšanai un apspriešanai Garīgo lietu padomē un Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā. Pēc Reliģisko lietu pārvaldes reorganizācijas modeļa izskatīšanas Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā likumprojekti „Grozījumi Reliģisko organizāciju likumā” un „Grozījumi likumā „Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru”” tika pārstrādāti, ņemot vērā ar reliģiskajām savienībām (baznīcām) panāktās vienošanās nosacījumus, kā arī ņemot vērā Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas ierosinājumus.

 

 

 3.  Normatīvā akta projekta būtība

 

 

Likumprojekts paredz papildināt Uzņēmumu reģistra funkcijas, paredzot Uzņēmumu reģistram funkciju vest reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistru. Vienlaikus likumprojekts nosaka reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrācijas piekritību, proti, reliģiskās organizācijas un to iestādes var reģistrēt tikai Rīgā.

 

 4. Cita informācija

Likumprojekts „Grozījumi likumā „Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru”” ir skatāms vienlaicīgi ar likumprojektu „Grozījumi Reliģisko organizāciju likumā”.

 

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 1. Vispārēja ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības pārmaiņām

Nav attiecināms

 2. Ekonomiskā ietekme:

2.1. makroekonomiskā vide;

2.2. preču un pakalpojumu ražošanas apjoms un kvalitāte;

2.3. cenas;

2.4. eksporta un importa apjoms;

2.5. konkurences apstākļi;

2.6. jauninājumi un pētījumi;

2.7. augstāka resursu izmantošanas efektivitāte

Nav attiecināms

 3. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi, administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu komersantiem, pašnodarbinātajām personām, zemnieku un zvejnieku saimniecībām

Nav attiecināms

 4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu fiziskām personām

Tiks panākta efektīva nozares resursu izmantošana, birokrātiska sloga mazināšana, uzlaboti reliģisko organizāciju reģistrācijas procesi (ātrākas reģistrācijas procedūras, elektronisko pakalpojumu pieejamība, vienotais reģistrs), tiks nodrošina normatīvo aktu noteikumu efektīva piemērošana un administratīvo procedūru vienkāršošana.

 5. Sociālā ietekme:  

5.1. sociālās situācijas izmaiņas;

5.2. nodarbinātība

Nav attiecināms

 6. Ietekme uz vidi:

6.1. dabas resursu lietošana;

6.2. ietekme uz piesārņojošo vielu emisiju vidē;

6.3. darbības radītie atkritumi;

6.4. ķīmisko vielu produktu ražošana;

6.5. ietekme uz īpaši aizsargājamām sugām vai biotopiem;

6.6. ietekme uz īpaši aizsargājamām teritorijām;

6.7. cita veida piesārņojuma emisija vidē

Nav attiecināms

 7. Cita ietekme

  Nav attiecināms

 

 

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

  

(tūkst. latu)

Rādītāji

2008

Turpmākie trīs gadi

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

 1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos:

1.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

28.00.00 Reliģiskās lietas

02.00.00 Uzņēmumu reģistra attīstība

 

1.2. speciālais budžets;

1.3. pašvaldību budžets

 

0

 

 

 

71,4

2216,2

0

 

 

 

-39,3

+39,3

 

 

 

0

 

 

 

-39,3

+39,3

 

 

 

0

 

 

 

-39,3

+39,3

 

 

 

 2. Izmaiņas budžeta izdevumos:

2.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

28.00.00 Reliģiskās lietas

02.00.00 Uzņēmumu reģistra attīstība

 

2.2. speciālais budžets;

2.3. pašvaldību budžets 

 

0

 

 

 

71,4

2216,2

0

 

 

 

-39,3

+39,3

 

 

 

0

 

 

 

-39,3

+39,3

 

 

 

0

 

 

 

-39,3

+39,3

 

 

 

 3. Finansiālā ietekme:

3.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

3.2. speciālais budžets;

3.3. pašvaldību budžets 

 

 

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

 4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai 

Nav attiecināms

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins:

Nav attiecināms

 6. Cita informācija 

Likumā „Par valsts budžetu 2008. gadam” Uzņēmumu reģistram (programma 02.00.00 – Uzņēmumu reģistra attīstība) piešķirti naudas līdzekļi 2 216 163 latu apmērā uzņēmumu reģistra darbības nodrošināšanai. Reliģisko lietu pārvaldes (programma 28.00.00 – Reliģiskās lietas) budžeta līdzekļi 39 299 latu apmērā tiks pārdalīti Uzņēmumu reģistram (programma 02.00.00 – Uzņēmumu reģistra attīstība) sekojošas funkcijas nodrošināšanai:  Reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrēšana.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2007. gada 6. marta sēdes protokola Nr. 17 34.§ norādām, ka institucionālās izmaiņas, ko paredz projekts, neradīs papildus cilvēkresursu nepieciešamību.

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti, to būtība, kā arī ministrija, kura ir atbildīga par tā sagatavošanu. Par Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) – norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt 

Ir izstrādāts likumprojekts „Grozījumi Reliģisko organizāciju likumā”. Likumprojektam „Grozījumi likumā „Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru”” jāstājas spēkā vienlaikus ar likumprojektu „Grozījumi Reliģisko organizāciju likumā”.

 

Līdz 2009.gada 1.martam nepieciešams izstrādāt grozījumus Ministru kabineta 2004.gada 21.jūnija noteikumos Nr.544 „Noteikumi par valsts nodevu par informācijas sniegšanu no Uzņēmumu reģistra reģistriem”, kas paredz valsts nodevas apmēru par informācijas saņemšanu no reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistra, kā arī atvieglojumu reliģiskajām organizācijām un to iestādēm bez maksas saņemt informāciju no reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistra par attiecīgo reliģisko organizāciju un tās iestādēm. Minēto Ministru kabineta noteikumu projektu izstrādās Tieslietu ministrija.

 2. Cita informācija

Nav attiecināms

 

 V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

 1. Saistības pret Eiropas Savienību

Nav attiecināms

 2. Saistības pret citām valstīm un starptautiskajām institūcijām un organizācijām

Nav attiecināms

 3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem 

Nav attiecināms

  4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

 Attiecīgo Eiropas Savienības tiesību aktu veids (piemēram, Eiropas Kopienas dibināšanas līgums, direktīva, regula, lēmums, vadlīnijas, rekomendācijas), nosaukums, datums un numurs, kuru prasības tiek pārņemtas vai ieviestas ar normatīvo aktu

Nav attiecināms

  2.tabula

Eiropas Savienības tiesību akts un attiecīgā panta Nr. (uzskaitot katru direktīvas vienību – pantu, daļu, punktu, apakšpunktu)

 Latvijas normatīvā akta projekta norma, kas pārņem katru šīs tabulas 1.ailē norādīto direktīvas vienību (uzskaitot visu normatīvā akta projekta vienību Nr.)

Komentāri

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

 

5. Saistības sniegt paziņojumu Eiropas Savienības institūcijām atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta sniegšanas un finanšu noteikumu projektiem

Nav attiecināms

 6. Cita informācija

Nav attiecināms

 

 VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

 1. Ar kurām pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizācijām un citām iesaistītajām institūcijām konsultācijas ir notikušas

2007. gada 19. septembra un 2007.gada 14. novembra Tieslietu ministrijas rīkotajās sanāksmēs, notika konsultācijas ar reliģisko savienību (baznīcu) „Rīgas Metropolijas Romas Katoļu Kūrija”, „Latvijas Evaņģēliski luteriskā Baznīca”, „Latvijas Pareizticīgā Baznīca”, „Septītās Dienas Adventistu Latvijas draudžu Savienība”, „Latvijas Baptistu draudžu Savienība”, „Latvijas Vecticībnieku Pomoras Baznīca”, „Latvijas Apvienotā Metodistu Baznīca”, „Rīgas Ebreju Reliģiskā draudze”, „Latvijas Jaunapustuliskā Baznīca” un „Evaņģēlisko kristiešu Baznīca „Jaunā Paaudze”” pārstāvjiem. 2008. gada 27. marta Garīgo lietu padomes sēdē, kurā piedalījās reliģisko savienību (baznīcu) „Rīgas Metropolijas Romas Katoļu Kūrija”, „Latvijas Evaņģēliski luteriskā Baznīca”, „Latvijas Pareizticīgā Baznīca”, „Septītās Dienas Adventistu Latvijas draudžu Savienība”, „Latvijas Baptistu draudžu Savienība”, „Latvijas Vecticībnieku Pomoras Baznīca”, „Latvijas Apvienotā Metodistu Baznīca”, „Rīgas Ebreju Reliģiskā draudze” un „Evaņģēlisko kristiešu Baznīca „Jaunā Paaudze”” pārstāvji, tika pārrunāts jautājums par Reliģisko lietu pārvaldes reorganizācijas iespējām. 2008. gada 23. un 30.oktobrī Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēdē notika tikšanās ar reliģisko savienību (baznīcu) „Rīgas Metropolijas Romas Katoļu Kūrija”, „Latvijas Evaņģēliski luteriskā Baznīca” un „Latvijas Pareizticīgā Baznīca” pārstāvjiem.

 2. Kāda ir šo pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizāciju un citu iesaistīto institūciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti to iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Reliģisko savienību (baznīcu) pārstāvjiem tika prezentēts jaunais institucionālais modelis un Reliģisko lietu pārvaldes funkciju sadales kārtība.

Reliģisko savienību (baznīcu) pārstāvji kopumā atbalstīja jauno institucionālo modeli un politikas izstrādes funkciju nodošanu Tieslietu ministrijai, norādot, ka reģistrācijas funkcijas nododot Uzņēmumu reģistram, jāprecizē jauno reliģisko organizāciju reģistrācijas kārtība. Reliģisko savienību (baznīcu) priekšlikumi tika ņemti vērā, izstrādājot reliģisko organizāciju reģistrācijas kārtību.

 3. Kāds konsultāciju veids un sabiedrības informēšanas pasākumi ir izmantoti

Reliģiskajām organizācijām tika nosūtīti prezentācijas materiāli par Reliģisko lietu pārvaldes reorganizācijas īstenošanu, kā arī tika rīkotās reliģisko savienību (baznīcu), atbildīgo valsts institūciju un Saeimas komisijas tikšanās.

 4. Konsultācijas ar ekspertiem

Konsultācijas nav notikušas.

 5. Cita informācija

Nav attiecināms

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Likumprojekts neparedz veidot jaunas institūcijas.

 

Likumprojekts paredz jaunu uzdevumu Uzņēmumu reģistram – reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistra vešanu.

 2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likums pēc tā pieņemšanas tiks publicēts oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un ievietots normatīvo aktu informācijas sistēmā „NAIS”, kā arī tiesību aktu portālā www.likumi.lv. Informācija par normatīvā akta ieviešanu tiks ievietota Uzņēmumu reģistra mājas lapā www.ur.gov.lv, kā arī plašsaziņas līdzekļos.

 3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Indivīds savas tiesības varēs aizstāvēt pieņemtos lēmumus apstrīdot likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” un Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, apstrīdot Uzņēmumu reģistra valsts notāru lēmumus Uzņēmumu reģistra galvenajam valsts notāram, savukārt, Uzņēmumu reģistra galvenā valsts notāra lēmumus pārsūdzot tiesā.

 4. Cita informācija

Nav attiecināms

 

Tieslietu ministrs                                                                         G. Bērziņš

 

30.10.2008 16:55

1698

O.Zeile

67162604; Olga.Zeile@tm.gov.lv

 

Valsts sekretārs

Juridiskā dienesta vadītāja

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

M.Lazdovskis

I. Bergmane

L. Popova

O. Zeile

 


 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

___________________________________________________________

protokola izraksts

 

 

Rīgā

Nr.78

2008.gada 4.novembrī

 

 

61.§

 

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru""

     TA-3343

___________________________________________________________

(G.Bērziņš, I.Godmanis)

 

     1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

     Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

     2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.

     

 

 

Ministru prezidents

  

I.Godmanis

 

Valsts kancelejas direktore

  

G.Veismane

 

 

 

2008-MK-PROT-78-0411-#61.doc

1