Rīgā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā

 

14.11.2008.                Nr.90/TA-3027

 

Saeimas Prezidijam

 

Nosūtām izskatīšanai Ministru kabineta sēdē atbalstīto likumprojektu "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli"". Likumprojektu izstrādāja Finanšu ministrija (atbildīgā amatpersona - Šarfa 67095496, gunta.sarfa@fm.gov.lv).

 

Pielikumā: 1. Likumprojekts uz 1 lp.

2. Likumprojekta anotācija uz 6 lp.

3. Ministru kabineta 2008.gada 11.novembra sēdes protokola Nr.80  44.§ izraksts uz 1 lp.

 

 

 

Ministru prezidents                                                     I.Godmanis

 

 

 

 

 

 

Stafecka 67082931

 


Likumprojekts

 

Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli"

 

Izdarīt likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 13., 24.nr.; 1998, 24.nr.; 1999, 4., 24.nr.; 2001, 1., 24.nr.; 2003, 2., 15.nr.; 2005, 24.nr.; 2007, 21.nr.; 2008, 1.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Aizstāt 1.panta otrās daļas 1.punktā vārdus "dome (padome)" ar vārdu "dome".

 

2. Aizstāt 8.panta pirmajā un trešajā daļā vārdus "pagasta, novada vai pilsētas" ar vārdiem "republikas pilsētas vai novada".

 

3. Aizstāt 10.panta trešajā daļā vārdus "domes (padomes)" ar vārdu "domes".

 

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanšu ministra vietā –

iekšlietu ministrs

M.Segliņš


Likumprojekta

„Grozījumi likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli”” 

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Atsauce uz Deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību, politikas plānošanas dokumentu un citiem dokumentiem, kuros dots uzdevums izstrādāt normatīvā akta projektu

Uzdevums izstrādāt likumprojektu dots Ministru kabineta 2008.gada 29.jūlija sēdes protokollēmuma Nr.54 18.§ 3.punktā.

2. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” pašlaik spēkā esošajā redakcijā vairākos pantos ir minēti pašvaldību nosaukumi „pašvaldību dome (padome)” un „pagasta, pilsētas vai novada pašvaldība”. Ņemot vērā, ka, pabeidzot vietējo pašvaldību teritoriālo reformu, būs tikai republikas pilsētas un novadu domes, likumā nepieciešams izdarīt attiecīgus grozījumus.  

3.  Normatīvā akta projekta būtība

 

 

Likumprojekts nepieciešams, lai nodrošinātu vietējo pašvaldību darbību pēc 2009.gada vietējo pašvaldību vēlēšanām.

4. Cita informācija

 Nav.

 

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Vispārēja ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības pārmaiņām

Nav attiecināms.

2. Ekonomiskā ietekme:

2.1. makroekonomiskā vide;

2.2. preču un pakalpojumu ražošanas apjoms un kvalitāte;

2.3. cenas;

2.4. eksporta un importa apjoms;

2.5. konkurences apstākļi;

2.6. jauninājumi un pētījumi;

2.7. augstāka resursu izmantošanas efektivitāte

Nav attiecināms.

 

3. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi, administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu komersantiem, pašnodarbinātajām personām, zemnieku un zvejnieku saimniecībām

 

Nav attiecināms.

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu fiziskām personām

Nav attiecināms.

5. Sociālā ietekme: 

5.1. sociālās situācijas izmaiņas;

5.2. nodarbinātība

 

Nav attiecināms.

 

6. Ietekme uz vidi:

6.1. dabas resursu lietošana;

6.2. ietekme uz piesārņojošo vielu emisiju vidē;

6.3. darbības radītie atkritumi;

6.4. ķīmisko vielu produktu ražošana;

6.5. ietekme uz īpaši aizsargājamām sugām vai biotopiem;

6.6. ietekme uz īpaši aizsargājamām teritorijām;

6.7. cita veida piesārņojuma emisija vidē

 

Nav attiecināms.

 

7. Cita ietekme

 Nav.

 

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

2008.

Turpmākie trīs gadi

2009.

2010.

2011.

1

2

3

4

5

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos:

1.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

1.2. speciālais budžets;

1.3. pašvaldību budžets

 

 

0

 

 

 

0

0

 

0

 

 

 

0

0

 

0

 

 

 

0

0

 

0

 

 

 

0

0

2. Izmaiņas budžeta izdevumos:

2.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

2.2. speciālais budžets;

2.3. pašvaldību budžets 

 

 

0

 

 

 

0

0

 

0

 

 

 

0

0

 

0

 

 

 

0

0

 

0

 

 

 

0

0

3. Finansiālā ietekme:

3.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

3.2. speciālais budžets;

3.3. pašvaldību budžets 

 

 

0

 

 

 

0

0

 

0

 

 

 

0

0

 

0

 

 

 

0

0

 

0

 

 

 

0

0

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai 

 

Nav attiecināms.

Nav attiecināms.

Nav attiecināms.

Nav attiecināms.

5. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā)

 

0

0

0

0

6. Cita informācija 

 

 Nav.

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti, to būtība, kā arī ministrija, kura ir atbildīga par tā sagatavošanu. Par Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) – norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt 

 Jāizstrādā ministru kabineta noteikumi „Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumos Nr.495 „Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība””.

Grozījumi minētajos Ministru kabineta noteikumos nepieciešami, lai no to satura izslēgtu vārdus „pagasts un padome”.

Noteikumu projektu paredzēts izstrādāt sešu mēnešu laikā pēc likumprojekta pieņemšanas.

2. Cita informācija

 Nav.

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 Nav attiecināms.

2. Saistības pret citām valstīm un starptautiskajām institūcijām un organizācijām

 Nav attiecināms.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem 

 Nav attiecināms.

 

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgo Eiropas Savienības tiesību aktu veids (piemēram, Eiropas Kopienas dibināšanas līgums, direktīva, regula, lēmums, vadlīnijas, rekomendācijas), nosaukums, datums un numurs, kuru prasības tiek pārņemtas vai ieviestas ar normatīvo aktu

 Nav attiecināms.

 

2.tabula

Eiropas Savienības tiesību akts un attiecīgā panta Nr. (uzskaitot katru direktīvas vienību – pantu, daļu, punktu, apakšpunktu)

Latvijas normatīvā akta projekta norma, kas pārņem katru šīs tabulas 1.ailē norādīto direktīvas vienību (uzskaitot visu normatīvā akta projekta vienību Nr.)

 Nav attiecināms.

  

 

 

5. Saistības sniegt paziņojumu Eiropas Savienības institūcijām atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta sniegšanas un finanšu noteikumu projektiem

 Nav attiecināms.

6. Cita informācija

 Nav.

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizācijām un citām iesaistītajām institūcijām konsultācijas ir notikušas

 Konsultācijas nav notikušas.

2. Kāda ir šo pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizāciju un citu iesaistīto institūciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti to iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

 Konsultācijas nav notikušas.

3. Kāds konsultāciju veids un sabiedrības informēšanas pasākumi ir izmantoti

 Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar ekspertiem

 Konsultācijas nav notikušas.

5. Cita informācija

 Nav.

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Likumprojekta izpildi nodrošinās pašvaldības un Valsts zemes dienests  atbilstoši likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajai kompetencei un esošo funkciju ietvaros. 

Likumprojekta ieviešanai papildu laiks un pārejas periods nav nepieciešams.

 

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

 Likumprojekts pēc pieņemšanas Saeimā tiks publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, kā arī izdevumā „Latvijas republikas Saeimas un Ministru kabineta Ziņotājs un Normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS).

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

 Ja, piemērojot likumprojektu, radīsies indivīda tiesību ierobežojums, tas varēs aizstāvēt savas tiesības administratīvo procesu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija

 Nav.

 

 

 

Finanšu ministrs                                                                  A.Slakteris

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanšu ministrs

Valsts

 sekretārs

Juridiskā dienesta vadītāja

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.Slakteris

M.Bičevskis

E.Strazdiņa

M.Radeiko

G.Šarfa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008.09.29. 16:21

952

Nodokļu politikas departamenta Tiešo

nodokļu nodaļas pārvaldes vecākā

referente G.Šarfa, tālr. nr.67095496,

fakss 67095497, gunta.sarfa@fm.gov.lv

 

 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

___________________________________________________________

protokola izraksts

 

 

Rīgā

Nr.80

2008.gada 11.novembrī

 

 

44.§

 

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli""

     TA-3027

___________________________________________________________

(M.Segliņš, I.Godmanis)

 

     1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

     Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

     2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.

     

 

 

Ministru prezidents

  

I.Godmanis

 

Valsts kancelejas direktore

  

G.Veismane

 

 

 

2008-MK-PROT-80-1111-#44.doc

1