Rīgā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā

 

14.11.2008.                Nr.90/TA-2891

 

Saeimas Prezidijam

 

Nosūtām izskatīšanai Ministru kabineta sēdē atbalstīto likumprojektu "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"". Likumprojektu izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Zikmane 67036941, Anita.Zikmane@tm.gov.lv).

 

Pielikumā: 1. Likumprojekts uz 1 lp.

2. Likumprojekta anotācija uz 8 lp.

3. Ministru kabineta 2008.gada 11.novembra sēdes protokola Nr.80  29.§ izraksts uz 1 lp.

 

 

 

Ministru prezidents                                                     I.Godmanis

 

 

 

 

 

 

Stafecka 67082931

 


Likumprojekts

 

Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"

 

Izdarīt likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1990, 49.nr.; 1991, 27./28.nr.; 1992, 18./19.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1.nr.; 1997, 5., 11.nr.; 1998, 1.nr.; 1999, 24.nr.; 2001, 5., 15.nr.; 2002, 23.nr.; 2003, 14.nr.; 2004, 4., 8., 22.nr.; 2005, 7.nr.; 2006, 14.nr.; 2007, 24.nr.; 2008, 8.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Papildināt 2.6 pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

 

"Par ierakstu izdarīšanu laulāto mantisko attiecību reģistrā maksājama valsts nodeva, kuras apmēru, samaksas kārtību un atvieglojumus nosaka Ministru kabinets."

 

2. Papildināt 2.8 pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

 

"Par ārvalstu komersantu un organizāciju pārstāvniecību un pārstāvju reģistrāciju maksājama valsts nodeva, kuras apmēru, samaksas kārtību un atvieglojumus nosaka Ministru kabinets."

 

3. Aizstāt 7.panta sestajā daļā vārdus "likumā "Par bāriņtiesām un pagasttiesām"" ar vārdiem "Bāriņtiesu likumā".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tieslietu ministrs

G.Bērziņš


Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru""

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Atsauce uz Deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību, politikas plānošanas dokumentu un citiem dokumentiem, kuros dots uzdevums izstrādāt normatīvā akta projektu

Nav attiecināms

2. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

Likuma „Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 2.pants noteic, ka Uzņēmumu reģistrs ved laulāto mantisko attiecību reģistru un 2.pants noteic, ka ārvalstu komersantu un organizāciju pārstāvju reģistrāciju veic Uzņēmumu reģistrs.

 

Šobrīd valsts nodevas apmēru, samaksas kārtību un atvieglojumus par ieraksta izdarīšanu laulāto mantisko attiecību reģistrā regulē 2002.gada 3.septembra Ministra kabineta noteikumi Nr.404 „Noteikumi par laulāto mantisko attiecību reģistrācijas valsts nodevu”, kas izdoti saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 10.panta otro daļu un 11.panta otrās daļas 47.punktu.

 

Valsts nodevas likmes par ārvalstu komersantu un organizāciju pārstāvniecību un pārstāvju reģistrāciju pārstāvniecību reģistrā, par grozījumu izdarīšanu pārstāvniecību reģistrā un ārvalstu komersantu un organizāciju pārstāvniecību un pārstāvju darbības izbeigšanas reģistrāciju pārstāvniecību reģistrā, kā arī valsts nodevas maksāšanas kārtību un atvieglojumus regulē 2002.gada 3.septembra Ministra kabineta noteikumi Nr.402 „Noteikumi par ārvalstu komersantu un organizāciju pārstāvniecību un pārstāvju reģistrācijas valsts nodevu”, kas izdoti saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 10.panta otro daļu.

 

Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 10.panta otrā daļa noteic, ka Ministru kabineta noteikumos par valsts nodevām jāparedz to maksāšanas kārtība, likmes un atvieglojumi, ja šajā likumā vai citos likumos nav noteikts citādi, taču minētā tiesību norma nav uzskatāma par pilnvarojumu Ministru kabinetam izdot noteikumus par valsts nodevām.

Papildus norādāms, ka likuma „Par nodokļiem un nodevām” 11.panta otrās daļas 5.punkts nosaka, ka valsts nodeva ir maksājama par tādu valsts sniegto nodrošinājumu kā par reģistrācijas darbībām un parakstu apliecināšanu Uzņēmumu reģistrā.

Minētās tiesību normas neietver deleģējumu Ministru kabinetam izdot noteikumus par laulāto mantisko attiecību reģistrācijas valsts nodevu un noteikumus par ārvalstu komersantu un organizāciju pārstāvniecību un pārstāvju reģistrācijas valsts nodevu, tāpēc ir nepieciešams izdarīt grozījumu likumā „Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru”, papildinot to ar deleģējumu Ministru kabinetam izdot attiecīgus noteikumus.

3. Normatīvā akta projekta būtība

 

Likumprojekts paredz iestrādāt likumā „Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” deleģējumu Ministru kabinetam noteikt valsts nodevas apmēru, samaksas kārtību un atvieglojumus par ieraksta izdarīšanu laulāto mantisko attiecību reģistrā un par ārvalstu komersantu un organizāciju pārstāvniecību un pārstāvju reģistrāciju.

 

Ņemot vērā, ka ar Bāriņtiesu likuma spēkā stāšanos zaudēja spēku likums „Par bāriņtiesām un pagasttiesām”, likumprojekts paredz aizstāt likumā „Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” atsauci uz likumu „Par bāriņtiesām un pagasttiesām” ar atsauci uz Bāriņtiesu likumu.

4. Cita informācija

Nav attiecināms

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības

un tautsaimniecības attīstību

1. Vispārēja ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības pārmaiņām

Nav attiecināms

2. Ekonomiskā ietekme:

2.1. makroekonomiskā vide;

2.2. preču un pakalpojumu ražošanas apjoms un kvalitāte;

2.3. cenas;

2.4. eksporta un importa apjoms;

2.5. konkurences apstākļi;

2.6. jauninājumi un pētījumi;

2.7. augstāka resursu izmantošanas efektivitāte

Nav attiecināms

3.Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi, administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu komersantiem, pašnodarbinātajām personām, zemnieku un zvejnieku saimniecībām

Nav attiecināms

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu fiziskām personām

Nav attiecināms

5. Sociālā ietekme:  

5.1. sociālās situācijas izmaiņas;

5.2. nodarbinātība

Nav attiecināms

6. Ietekme uz vidi:

6.1. dabas resursu lietošana;

6.2. ietekme uz piesārņojošo vielu emisiju vidē;

6.3. darbības radītie atkritumi;

6.4. ķīmisko vielu produktu ražošana;

6.5. ietekme uz īpaši aizsargājamām sugām vai biotopiem;

6.6. ietekme uz īpaši aizsargājamām teritorijām;

6.7. cita veida piesārņojuma emisija vidē

Nav attiecināms

7. Cita ietekme

Šobrīd  spēkā esošie normatīvie akti paredz regulējumu valsts nodevas samaksai par ierakstu izdarīšanu laulāto mantisko attiecību reģistrā un par ārvalstu komersantu un organizāciju pārstāvniecību un pārstāvju reģistrāciju, tādējādi likumprojekts nerada papildus ietekmi uz sabiedrības vai tautsaimniecības attīstību.

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz

valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

2008

Turpmākie trīs gadi

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos:

1.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

1.2. speciālais budžets;

1.3. pašvaldību budžets

0

0

0

0

 2. Izmaiņas budžeta izdevumos:

2.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

2.2. speciālais budžets;

2.3. pašvaldību budžets 

0

0

0

0

3. Finansiālā ietekme:

3.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

3.2. speciālais budžets;

3.3. pašvaldību budžets 

Nav attiecināms

 

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumu papildu izdevumu finansēšanai

Nav attiecināms

 

 5. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā)

Nav attiecināms

6. Cita informācija

Likumprojekts paredz deleģējumu Ministru kabinetam noteikt valsts nodevas apmēru, samaksas kārtību un atvieglojumus par ieraksta izdarīšanu laulāto mantisko attiecību reģistrā un par ārvalstu komersantu un organizāciju pārstāvniecību un pārstāvju reģistrāciju. Ņemot vērā, ka šobrīd  spēkā esošie normatīvie akti paredz regulējumu valsts nodevas samaksai par ierakstu izdarīšanu laulāto mantisko attiecību reģistrā un par ārvalstu komersantu un organizāciju pārstāvniecību un pārstāvju reģistrāciju, likumprojekts nerada papildus izdevumus vai ietekmi uz valsts budžetu.

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta

 ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti, to būtība, kā arī ministrija, kura ir atbildīga par tā sagatavošanu. Par Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) – norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt 

Pēc likuma „Grozījumi likumā „Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru”” pieņemšanas nepieciešams izdot Ministru kabineta noteikumus par laulāto mantisko attiecību reģistrācijas valsts nodevu un Ministru kabineta noteikumus par ārvalstu komersantu un organizāciju pārstāvniecību un pārstāvju reģistrācijas valsts nodevu. Attiecīgie Ministru kabineta noteikumi tiks izstrādāti un iesniegti izskatīšanai Ministru kabinetā 3 mēnešu laikā pēc likuma „Grozījumi likumā „Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru”” pieņemšanas.

2. Cita informācija

Nav attiecināms

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām

atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Nav attiecināms

2.Saistības pret citām valstīm un starptautiskajām institūcijām un organizācijām

Nav attiecināms

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Nav attiecināms

4. Atbilstības izvērtējums

1. tabula

 Attiecīgo Eiropas Savienības tiesību aktu veids (piemēram, Eiropas Kopienas dibināšanas līgums, direktīva, regula, lēmums, vadlīnijas, rekomendācijas), nosaukums, datums un numurs, kuru prasības tiek pārņemtas vai ieviestas ar normatīvo aktu

Nav attiecināms

2. tabula

Eiropas Savienības tiesību akts un attiecīgā panta Nr. (uzskaitot katru direktīvas vienību – pantu, daļu, punktu, apakšpunktu)

 Latvijas normatīvā akta projekta norma, kas pārņem katru šīs tabulas 1.ailē norādīto direktīvas vienību (uzskaitot visu normatīvā akta projekta vienību Nr.)

Komentāri

 

Nav attiecināms

 

5. Saistības sniegt paziņojumu Eiropas Savienības institūcijām atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta sniegšanas un finanšu noteikumu projektiem

Nav attiecināms

6. Cita informācija

Nav attiecināms

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,

sagatavojot normatīvā akta projektu

 1. Ar kurām pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizācijām un citām iesaistītajām institūcijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas

2. Kāda ir šo pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizāciju un citu iesaistīto institūciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti to iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Konsultācijas nav notikušas

3. Kāds konsultāciju veids un sabiedrības informēšanas pasākumi ir izmantoti

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti

4. Konsultācijas ar ekspertiem

Konsultācijas nav notikušas

5. Cita informācija

Nav attiecināms

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Normatīvā akta izpilde tiks nodrošināta esošo institūciju līdzšinējo funkciju ietvaros.

 

 2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likumprojekts pēc pieņemšanas tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un periodiskajā izdevumā “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru kabineta Ziņotājs”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Likumprojekts neierobežo indivīda tiesības.

4. Cita informācija

Nav attiecināms

Tieslietu ministrs                                                                           G. Bērziņš

10.09.2008. 9:07

1275

J.Aleksejeva

67036996, julija.aleksejeva@tm.gov.lv

 

Valsts sekretārs

Juridiskā dienesta vadītāja

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

M.Lazdovskis

I.Bergmane

L.Popova

A.Zikmane

 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

___________________________________________________________

protokola izraksts

 

 

Rīgā

Nr.80

2008.gada 11.novembrī

 

 

29.§

 

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru""

     TA-2891

___________________________________________________________

(G.Bērziņš, I.Godmanis)

 

     1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

     Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

     2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.

     

     

 

 

Ministru prezidents

  

I.Godmanis

 

Valsts kancelejas direktore

  

G.Veismane

 

 

 

2008-MK-PROT-80-1111-#29.doc

1