Rīgā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā

 

12.11.2008.                Nr.90/TA-3342

 

Saeimas Prezidijam

 

Nosūtām izskatīšanai Ministru kabineta sēdē atbalstīto likumprojektu "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā". Likumprojektu izstrādāja Finanšu ministrija (atbildīgā amatpersona - Vīgante 67774823, elina.vigante@fktk.lv).

 

Pielikumā: 1. Likumprojekts uz 6 lp.

2. Likumprojekta anotācija uz 6 lp.

3. Ministru kabineta 2008.gada 4.novembra sēdes protokola Nr.78  59.§ izraksts uz 1 lp.

 

 

 

Ministru prezidents                                                     I.Godmanis

 

 

 

 

 

 

Stafecka 67082931

 


Likumprojekts

 

Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā

 

Izdarīt Finanšu instrumentu tirgus likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 2.nr.; 2005, 10., 14.nr.; 2006, 14.nr.; 2007, 10., 22.nr.; 2008, 13., 14.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Izteikt 1.panta 20.punktu šādā redakcijā:

 

"20) būtiska līdzdalība – personas vai vairāku personu, kas uz vienošanās pamata rīkojas saskaņoti, tieši vai netieši iegūta līdzdalība, kas aptver 10 un vairāk procentus no komercsabiedrības pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju (daļu) skaita vai dod iespēju būtiski ietekmēt komercsabiedrības finanšu un darbības politikas noteikšanu;".

 

2. Izteikt 7.pantu šādā redakcijā:

 

"7.pants. (1) Būtisku līdzdalību regulētā tirgus organizētājā, Latvijas Centrālajā depozitārijā un ieguldījumu brokeru sabiedrībā ir tiesīga iegūt tikai persona, kura atbilst šajā likumā regulētā tirgus organizētāja, Latvijas Centrālā depozitārija vai ieguldījumu brokeru sabiedrības akcionāriem (dalībniekiem) noteiktajām prasībām un nodrošina šā likuma 10.panta pirmajā daļā noteikto kritēriju izpildi.

(2) Komisijai ir tiesības pieprasīt informāciju par personām, kas pretendē uz būtisku līdzdalību (būtisku līdzdalību faktiski ieguvušajām vai aizdomās par šādas līdzdalības iegūšanu turamajām personām), to skaitā par juridisko (reģistrēto) personu īpašniekiem (patiesajiem labuma guvējiem) – fiziskajām personām –, lai spriestu par šo personu atbilstību šā likuma 10.panta pirmajā daļā noteiktajiem kritērijiem.

(3) Komisijai ir tiesības identificēt uz būtisku līdzdalību pretendējošo, būtisku līdzdalību faktiski ieguvušo vai aizdomās par šādas līdzdalības iegūšanu turamo juridisko personu īpašniekus (patiesos labuma guvējus) un akcionārus vai dalībniekus, līdz ir iegūta informācija par īpašniekiem (patiesajiem labuma guvējiem) – fiziskajām personām. Lai identificētu minētās personas, attiecī­gajām juridiskajām personām ir pienākums sniegt Komisijai tās pieprasīto informāciju, ja tā nav pieejama publiskajos reģistros, no kuriem Komisija ir tiesīga šādu informāciju saņemt.

(4) Ja personas, kuras tiek turētas aizdomās par būtiskas līdzdalības iegūšanu regulētā tirgus organizētājā, Latvijas Centrālajā depozitārijā vai ieguldījumu brokeru sabiedrībā, nesniedz vai atsakās sniegt šā panta otrajā vai trešajā daļā minēto informāciju un kopā to dalība aptver 10 un vairāk procentus no regulētā tirgus organizētāja, Latvijas Centrālā depozitārija vai ieguldījumu brokeru sabiedrības pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju skaita, šie akcionāri (dalībnieki) nevar izmantot visu tiem piederošo akciju balsstiesības. Komisija nekavējoties par šo faktu informē attiecīgos akcionārus (dalībniekus) un regulētā tirgus organizētāju, Latvijas Centrālo depozitāriju vai ieguldījumu brokeru sabiedrību.

(5) Būtisku līdzdalību regulētā tirgus organizētājā, Latvijas Centrālajā depozitārijā un ieguldījumu brokeru sabiedrībā nav tiesīgi iegūt ieguldījumu fondi un tiem pielīdzināmi nodibinājumi."

 

3.  9.pantā:

papildināt pirmo un otro daļu aiz vārdiem "akciju (daļu) skaita" ar vārdiem "un tam pievieno Finanšu un kapitāla tirgus komisijas sarakstā (publicēts Finanšu un kapitāla tirgus komisijas mājaslapā internetā) minēto informāciju, kas nepieciešama, lai spriestu par šo personu atbilstību šā likuma 10.panta pirmajā daļā noteiktajiem kritērijiem";

papildināt pantu ar trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

 

"(3) Finanšu un kapitāla tirgus komisija divu darbdienu laikā no dienas, kad saņemts šā panta pirmajā vai otrajā daļā minētais paziņojums, vai divu darbdienu laikā pēc Finanšu un kapitāla tirgus komisijas pieprasītās papildu informācijas saņemšanas rakstveidā apstiprina paziņojuma vai papildu informācijas saņemšanu un informē personu par vērtēšanas perioda beigu datumu.

(4) Finanšu un kapitāla tirgus komisijai šā panta ceturtajā daļā noteiktā vērtēšanas perioda laikā, bet ne vēlāk kā pēc vērtēšanas perioda piecdesmitās darbdienas, ir tiesības pieprasīt papildu informāciju par šajā pantā minētajām personām, lai spriestu par šo personu atbilstību šā likuma 10.panta pirmajā daļā noteiktajiem kritērijiem."

 

4. Izteikt 10.pantu šādā redakcijā:

 

"10.pants. (1) Komisija ne vēlāk kā 60 darbdienu laikā no dienas, kad nosūtīts šā likuma 9.panta trešajā daļā minētais rakstveida apstiprinājums par paziņojuma vai papildu informācijas saņemšanu (šajā termiņā netiek ieskaitīts šā panta otrajā daļā noteiktais vērtēšanas perioda pārtraukums), izvērtē personas brīvā kapitāla pietiekamību visu tās iegādājamo regulētā tirgus organizētāja, Latvijas Centrālā depozitārija vai ieguldījumu brokeru sabiedrības akciju vai daļu apmērā, stabilitāti un plānotās līdzdalības iegūšanas finansiālo pamatotību, lai nodrošinātu regulētā tirgus organizētāja, Latvijas Centrālā depozitārija vai tās ieguldījumu brokeru sabiedrības noturīgu un rūpīgu pārvaldību, kurā plānots iegūt līdzdalību, un ņem vērā šīs personas iespējamo ietekmi uz regulētā tirgus organizētāja, Latvijas Centrālā depozitārija vai ieguldījumu brokeru sabiedrības vadību un darbību, kā arī šādus kritērijus:

1) personas nevainojama reputācija un atbilstība regulētā tirgus organizētāja, Latvijas Centrālā depozitārija vai ieguldījumu brokeru sabiedrības akcionāriem vai dalībniekiem noteiktajām prasībām;

2) tās personas nevainojama reputācija un pieredze, kas plānotās līdzdalības iegūšanas rezultātā vadīs regulētā tirgus organizētāja, Latvijas Centrālā depozitārija vai ieguldījumu brokeru sabiedrības darbību;

3) personas finanšu stabilitāte, jo īpaši saistībā ar veiktās vai plānotās saimnieciskās darbības veidu regulētā tirgus organizētājā, Latvijas Centrālajā depozitārijā vai ieguldījumu brokeru sabiedrībā, kurā plānots iegūt līdzdalību;

4) vai regulētā tirgus organizētājs, Latvijas Centrālais depozitārijs vai ieguldījumu brokeru sabiedrība spēs pildīt un turpmāk pildīs šajā likumā un citos normatīvajos aktos noteiktās regulējošās prasības un vai tās uzņēmumu grupas struktūra, kuras sastāvā tā iekļausies, neierobežo Komisijas iespējas veikt tai likumā noteiktās uzraudzības funkcijas, nodrošināt efektīvu informācijas apmaiņu starp uzraudzības institūcijām un noteikt uzraudzības institūciju uzraudzības pilnvaru sadalījumu;

5) vai nepastāv pamatotas šaubas, ka saistībā ar plānoto līdzdalības iegūšanu ir veikta nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana un terorisma finansēšana vai mēģināts veikt šādas darbības, vai ka plānotā līdzdalības iegūšana varētu palielināt šādu risku.

(2) K omisijai, pieprasot šā likuma 9.panta ceturtajā daļā minēto papildu informāciju, ir tiesības vienu reizi pārtraukt vērtēšanas periodu līdz dienai, kad tā tiek saņemta, bet ne ilgāk kā uz 20 darbdienām. Komisija drīkst pagarināt minēto vērtēšanas perioda pārtraukumu līdz 30 darbdienām, ja persona, kura vēlas iegūt, ir ieguvusi, vēlas palielināt vai ir palielinājusi savu būtisko līdzdalību regulētā tirgus organizētājā, Latvijas Centrālajā depozitārijā vai ieguldījumu brokeru sabiedrībā, nav pakļauta ieguldījumu brokeru sabiedrību, kredītiestāžu, apdrošināšanas sabiedrību, pārapdrošināšanas sabiedrību vai ieguldījumu pārvaldes sabiedrību darbības uzraudzībai vai šīs personas mītnes (reģistrācijas) vieta ir ārvalsts.

(3) Finanšu un kapitāla tirgus komisija šā panta pirmajā daļā minētajā termiņā pieņem motivētu lēmumu, ar kuru aizliedz personai iegūt vai palielināt būtisku līdzdalību regulētā tirgus organizētājā, Latvijas Centrālajā depozitārijā vai ieguldījumu brokeru sabiedrībā, ja:

1) persona neatbilst šā panta pirmajā daļā noteiktajiem kritērijiem;

2) persona nesniedz vai atsakās sniegt Komisijai šajā likumā noteikto informāciju vai Komisijas pieprasīto papildu informāciju;

3) no personas neatkarīgu apstākļu dēļ tai nav iespējams sniegt Komisijas pieprasīto vai šajā likumā noteikto informāciju.

(4) Komisija divu darbdienu laikā, nepārsniedzot šā panta pirmajā daļā noteikto vērtēšanas periodu, pēc šā panta trešajā daļā minētā lēmuma pieņemšanas nosūta to personai, kurai aizliedz iegūt vai palielināt būtisku līdzdalību regulētā tirgus organizētājā, Latvijas Centrālajā depozitārijā vai ieguldījumu brokeru sabiedrībā.

(5) Ja Komisija šā panta pirmajā daļā minētajā termiņā nenosūta personai motivētu lēmumu, ar kuru aizliedz personai iegūt vai palielināt būtisku līdzdalību regulētā tirgus organizētājā, Latvijas Centrālajā depozitārijā vai ieguldījumu brokeru sabiedrībā, uzskatāms, ka tā piekrīt personas būtiskas līdzdalības iegūšanai vai palielināšanai regulētā tirgus organizētājā, Latvijas Centrālajā depozitārijā vai ieguldījumu brokeru sabiedrībā.

(6) Šā panta trešās daļas 3.punkta noteikumi nav attiecināmi uz juridisko vai reģistrēto personu, ja tās akcijas tiek kotētas kādā dalībvalsts regulētajā tirgū vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstī reģistrētajā regulētajā tirgū un šī juridiskā vai reģistrētā persona Komisijai sniedz ziņas par saviem akcionāriem, kuriem tajā pieder būtiska līdzdalība.

(7) Ja Komisija ir piekritusi, ka persona iegūst vai palielina būtisku līdzdalību regulētā tirgus organizētājā, Latvijas Centrālajā depozitārijā vai ieguldījumu brokeru sabiedrībā, šī persona savu būtisko līdzdalību regulētā tirgus organizētājā, Latvijas Centrālajā depozitārijā vai ieguldījumu brokeru sabiedrībā iegūst vai palielina sešu mēnešu laikā no dienas, kad nosūtīts šā likuma 9.panta trešajā daļā minētais rakstveida apstiprinājums par paziņojuma vai papildu informācijas saņemšanu. Ja līdz minētā termiņa beigām persona nav ieguvusi vai palielinājusi būtisku līdzdalību regulētā tirgus organizētājā, Latvijas Centrālajā depozitārijā vai ieguldījumu brokeru sabiedrībā, Komisijas piekrišana tās būtiskas līdzdalības iegūšanai vai palielināšanai regulētā tirgus organizētājā, Latvijas Centrālajā depozitārijā vai ieguldījumu brokeru sabiedrībā zaudē spēku. Pēc personas motivēta rakstveida lūguma Finanšu un kapitāla tirgus komisija var lemt par minētā termiņa pagarināšanu.

(8) Komisija, izvērtējot šā likuma 9.panta pirmajā un otrajā daļā minētos paziņojumus, konsultējas ar attiecīgās dalībvalsts uzraudzības institūciju, ja būtiskas līdzdalības ieguvējs ieguldījumu brokeru sabiedrībā ir citā dalībvalstī reģistrēta ieguldījumu brokeru sabiedrība, kredītiestāde, ieguldījumu pārvaldes sabiedrība, apdrošināšanas sabiedrība vai pārapdrošināšanas sabiedrība, citā dalībvalstī reģistrētas ieguldījumu brokeru sabiedrības, kredītiestādes, ieguldījumu pārvaldes sabiedrības, apdrošināšanas sabiedrības vai pārapdrošināšanas sabiedrības mātes sabiedrība, vai persona, kas kontrolē citā dalībvalstī reģistrētu ieguldījumu brokeru sabiedrību, kredītiestādi, ieguldījumu pārvaldes sabiedrību, apdrošināšanas sabiedrību vai pārapdrošināšanas sabiedrību, un ja, attiecīgajai personai iegūstot vai palielinot būtisku līdzdalību, ieguldījumu brokeru sabiedrība kļūst par šīs personas meitas sabiedrību vai nonāk tās kontrolē.

(9) Ja būtisku līdzdalību ieguvušo personu ietekme uz regulētā tirgus organizētāju, Latvijas Centrālo depozitāriju vai ieguldījumu brokeru sabiedrību apdraud vai var apdraudēt to finansiāli stabilu, piesardzīgu un normatīvajiem aktiem atbilstošu vadību un darbību, Komisija pieprasa nekavējoties pārtraukt šādu ietekmi, kā arī, ja tas ir nepieciešams, pieprasa atsaukt attiecīgās kapitālsabiedrības valdi vai padomi vai kādu valdes vai padomes locekli vai aizliedz izmantot attiecīgajām būtisku līdzdalību ieguvušajām personām visu tām piederošo akciju vai daļu balsstiesības.

(10) Šā panta trešajā un devītajā daļā minētā Komisijas izdotā administratīvā akta pārsūdzēšana neaptur tā izpildi."

 

5. Aizstāt 61.panta devītajā daļā vārdu "pirmajā" ar vārdu "astotajā".

 

6. Papildināt 66.pantu ar 1.2 daļu šādā redakcijā:

 

"(12Obligātais akciju atpirkšanas piedāvājums nav jāizsaka, ja persona vai personas, kas rīkojas saskaņoti, izsakot obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu šā panta pirmās daļas 2.punktā minētajā gadījumā, iegūst šā panta pirmās daļas 1.punktā minēto balsstiesību daudzumu to izteiktā obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma laikā vai rezultātā."

 

7. Izteikt 71.panta 10.punktu šādā redakcijā:

 

"10) citu būtisku informāciju, kura tieši attiecināma uz piedāvājumu vai piedāvātāju un kuru piedāvātājs vai Komisija uzskata par nepieciešamu atklāt prospektā;".

 

8.  81.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

 

"(1) Persona, kura, ievērojot visas šā likuma prasības, ir ieguvusi mērķa sabiedrības akcijas tādā daudzumā, kas sasniedz vai pārsniedz 95 procentus no mērķa sabiedrības balsstiesīgo akciju kopskaita, vai kura brīvprātīgā vai obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma rezultātā ir noslēgusi līgumus, ar kuriem saskaņā tā tiešā veidā iegūs no akcijām izrietošās balsstiesības tādā daudzumā, kas sasniedz vai pārsniedz 95 procentus no balsstiesīgo akciju kopskaita, var pieprasīt, lai pārējie akcionāri tai pārdod viņiem piederošās mērķa sabiedrības akcijas. Šāds piedāvājums uzskatāms par galīgo akciju atpirkšanas piedāvājumu.";

 

izteikt 2.1 daļu šādā redakcijā:

 

"(21) Galīgo akciju atpirkšanas piedāvājumu šā panta pirmajā daļā minētā persona ir tiesīga izteikt triju mēnešu laikā no dienas, kad tā ieguvusi tādu akciju skaitu, kas sasniedz vai pārsniedz 95 procentus no balsstiesīgo akciju kopskaita, vai, ja šā panta pirmajā daļā minētā persona nav izteikusi galīgo akciju atpirkšanas piedāvājumu iepriekš minētajā termiņā, – triju mēnešu laikā no dienas, kad ir notecējis šīs personas no jauna izteikta obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma vai brīvprātīgā akciju atpirkšanas piedāvājuma, kas izteikts visiem mērķa sadarbības akcionāriem par visām mērķa sabiedrības akcijām, termiņš.";

aizstāt trešās daļas otrajā teikumā vārdus "ar obligāto" ar vārdiem "ar galīgo" un vārdu "galīgo" ar vārdu "obligāto";

papildināt piekto daļu aiz vārda "piederošās" ar vārdiem "mērķa sabiedrības".

 

9. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 24.punktu šādā redakcijā:

 

"24) Eiropas Parlamenta un Padomes 2007.gada 5.septembra direktīvas 2007/44/EK, ar ko groza Padomes direktīvu 92/49/EEK un direktīvas 2002/83/EK, 2004/39/EK, 2005/68/EK un 2006/48/EK attiecībā uz procedūras noteikumiem un vērtēšanas kritērijiem, kas piemērojami, veicot piesardzīgu novērtējumu par līdzdalības iegūšanu un palielināšanu finanšu nozarē."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanšu ministrs

A.Slakteris


 

 

Likumprojekta "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā" anotācija

 

 I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 1. Atsauce uz Deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību, politikas plānošanas dokumentu un citiem dokumentiem, kuros dots uzdevums izstrādāt normatīvā akta projektu

 Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 5. septembra direktīva 2007/44/EK, ar ko groza Padomes direktīvu 92/49/EEK un direktīvas 2002/83/EK, 2004/39/EK, 2005/68/EK un 2006/48/EK attiecībā uz procedūras noteikumiem un vērtēšanas kritērijiem, kas piemērojami, veicot piesardzīgu novērtējumu par līdzdalības iegūšanu un palielināšanu finanšu nozarē (tālāk tekstā – Direktīva 2007/44/EK).

 

 2. Pašreizējās situācijas raksturojums 

 Šobrīd Finanšu instrumentu tirgus likumā noteiktais tiesiskais regulējums būtiskas līdzdalības iegūšanai regulētā tirgus organizētājā, Latvijas Centrālajā depozitārijā vai ieguldījumu brokeru sabiedrībā atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprīļa direktīvai 2004/39/EK, kas attiecas uz finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Padomes direktīvas 85/611/EEK un 93/6/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu 2000/12/EK un atceļ Padomes direktīvu 93/22/EEK.

 3.  Normatīvā akta projekta būtība 

 Likumprojekta mērķis ir ieviest Direktīvas 2007/44/EK prasības attiecībā uz regulētā tirgus organizētāju, Latvijas Centrālais depozitāriju vai ieguldījumu brokeru sabiedrību. Likumprojekts nosaka konkrētus kritērijus, kādus paredz Direktīvas 2007/44/EK 3.pants,  piemēram, reputācija un finanšu stabilitāte pēc kuriem izvērtēt plānoto būtiskās līdzdalības regulētā tirgus organizētājā, Latvijas Centrālajā depozitārijā vai ieguldījumu brokeru sabiedrībā iegūšanu. Tāpat likumprojekts paredz precizēt būtiskas līdzdalības iegūšanas piesardzīga novērtējuma procedūru, lai nodrošinātu nepieciešamo tiesisko noteiktību, skaidrību un paredzamību attiecībā uz vērtēšanas procedūru un tās rezultātiem atbilstoši Direktīvā 2007/44/EK noteiktajam un vadlīnijās, kas publiskas un izstrādātas, lai vienotu direktīvas ieviešanu un piemērošanu dalībvalstu uzraudzība institūciju starpā paredzētajam.

 

Papildus likumprojekts paredz Finanšu instrumentu tirgus likuma 61. panta devītajā daļā precizēt atsauci uz šā panta astoto daļu.

 

Vienlaikus likumprojekts paredz papildināt Finanšu instrumentu tirgus likuma 66. pantu ar 1.2 daļu, lai izslēgtu iespēju, ka vienam un tam pašam piedāvātājam ir jāizsaka atkārtots obligātais akciju atpirkšanas piedāvājums, ja notiekošā piedāvājuma laikā tas iegūst vai pārsniedz 50 procentus no mērķa sabiedrības kapitāla vai arī šāda līdzdalība tiek iegūta izteiktā piedāvājuma rezultātā.

 

Tāpat tiek paredzēts papildināt Finanšu instrumentu tirgus likuma 71. panta 10. punktu, paredzot, ka piedāvātājam jāatklāj informācija par sevi vai piedāvājumu (par piedāvātāja nodomiem attiecībā uz īpatsvara palielināšanu mērķa sabiedrībā, noslēgtajiem līgumiem ar personām, kas rīkojas ar to), ko Finanšu un kapitāla tirgus komisija uzskata par būtisku, lai pārējie mērķa sabiedrības akcionāri lemtu par piedāvājuma pieņemšanu.

 

Likumprojekts paredz Finanšu instrumenta tirgus likuma 81. pantu precizēt atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/25/EK (2004. gada 21. aprīlis) par pārņemšanas piedāvājumiem 15. panta ceturtās daļas prasībām attiecībā uz termiņu, kādā izsakāms galīgais akciju atpirkšanas piedāvājums.

 

 4. Cita informācija 

 Nav attiecināms.

 

 II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 1. Vispārēja ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības pārmaiņām

  Likumprojekts ir vērsts uz detalizētākas kārtības būtiskas līdzdalības iegūšanai regulētā tirgus organizētājā, Latvijas Centrālajā depozitārijā vai ieguldījumu brokeru sabiedrībā noteikšanu, un tas nodrošinās Eiropas Kopienas tiesību aktu prasībām atbilstošu būtiskas līdzdalības kredītiestādē iegūšanas procedūras normatīvo regulējumu.

 

 2. Ekonomiskā ietekme:

2.1. makroekonomiskā vide;

2.2. preču un pakalpojumu ražošanas apjoms un kvalitāte;

2.3. cenas;

2.4. eksporta un importa apjoms;

2.5. konkurences apstākļi;

2.6. jauninājumi un pētījumi;

2.7. augstāka resursu izmantošanas efektivitāte

 Nav attiecināms.

 3. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi, administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu komersantiem, pašnodarbinātajām personām, zemnieku un zvejnieku saimniecībām 

 Likumprojekts ir vērsts uz detalizētākas kārtības būtiskas līdzdalības iegūšanai regulētā tirgus organizētājā, Latvijas Centrālajā depozitārijā vai ieguldījumu brokeru sabiedrībā noteikšanu, kā arī konkrētu izvērtējamo kritēriju, kas attiecināmi uz personām, kas vēlas iegūt būtisku līdzdalību regulētā tirgus organizētājā, Latvijas Centrālajā depozitārijā vai ieguldījumu brokeru sabiedrībā, paredzēšanu.

 4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu fiziskām personām

 Likumprojekts neievieš jaunu administratīvo slogu.

 5. Sociālā ietekme:  

5.1. sociālās situācijas izmaiņas;

5.2. nodarbinātība 

  Nav attiecināms.

 6. Ietekme uz vidi:

6.1. dabas resursu lietošana;

6.2. ietekme uz piesārņojošo vielu emisiju vidē;

6.3. darbības radītie atkritumi;

6.4. ķīmisko vielu produktu ražošana;

6.5. ietekme uz īpaši aizsargājamām sugām vai biotopiem;

6.6. ietekme uz īpaši aizsargājamām teritorijām;

6.7. cita veida piesārņojuma emisija vidē 

  Nav attiecināms.

 7. Cita ietekme

  Nav attiecināms.

 

 III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

  

 (tūkst. latu)

 Rādītāji

 n-tais gads

 Turpmākie trīs gadi

 n+1

 n+2

 n+3

 1

 2

 3

 4

 5

 1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos:

1.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

1.2. speciālais budžets;

1.3. pašvaldību budžets 

  Nav attiecināms

  Nav attiecināms

  Nav attiecināms

  Nav attiecināms

 2. Izmaiņas budžeta izdevumos:

2.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

2.2. speciālais budžets;

2.3. pašvaldību budžets  

  Nav attiecināms

  Nav attiecināms

  Nav attiecināms

  Nav attiecināms

 3. Finansiālā ietekme:

3.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

3.2. speciālais budžets;

3.3. pašvaldību budžets 

  Nav attiecināms

  Nav attiecināms

  Nav attiecināms

  Nav attiecināms

 4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai  

  Nav attiecināms

  Nav attiecināms

  Nav attiecināms

  Nav attiecināms

 5. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā)

  Nav attiecināms.

 6. Cita informācija 

  Nav attiecināms.

 

 IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti, to būtība, kā arī ministrija, kura ir atbildīga par tā sagatavošanu. Par Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) – norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt 

 Nav attiecināms.

 2. Cita informācija

  Nav attiecināms.

 

 V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

 1. Saistības pret Eiropas Savienību

 Ar likumprojektu tiek ieviestas Direktīvas 2007/44/EK prasības.

 

Direktīvas prasības tiek ieviestas pilnībā daļā par ieguldījumu sabiedrībām. Saskaņā ar Direktīvas 2007/44/EK 7. pantu minētās direktīvas prasības jāievieš līdz 21.03.2009.

 2. Saistības pret citām valstīm un starptautiskajām institūcijām un organizācijām

  Nav attiecināms.

 3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem 

  Nav attiecināms.

 

 4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

 Attiecīgo Eiropas Savienības tiesību aktu veids (piemēram, Eiropas Kopienas dibināšanas līgums, direktīva, regula, lēmums, vadlīnijas, rekomendācijas), nosaukums, datums un numurs, kuru prasības tiek pārņemtas vai ieviestas ar normatīvo aktu

  Direktīva 2007/44/EK.

  

2.tabula

 Eiropas Savienības tiesību akts un attiecīgā panta Nr. (uzskaitot katru direktīvas vienību – pantu, daļu, punktu, apakšpunktu)

 Latvijas normatīvā akta projekta norma, kas pārņem katru šīs tabulas 1.ailē norādīto direktīvas vienību (uzskaitot visu normatīvā akta projekta vienību Nr.)

 Komentāri

 Direktīva 2007/44/EK, 3. panta 2. punkts

  1. pants, 2. pants, 4. pants

 

Direktīva 2007/44/EK, 3. panta 3. punkts

 3. pants, 4. pants

Direktīvas 2004/39/EK 10.b panta 4. punkts papildus tiks ieviests ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvajiem noteikumiem, nosakot informāciju, kas jāiesniedz personai, kura vēlas iegūt vai palielināt būtisku līdzdalību regulētā tirgus organizētājā, Latvijas Centrālajā depozitārijā vai ieguldījumu brokeru sabiedrībā

 5. Saistības sniegt paziņojumu Eiropas Savienības institūcijām atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta sniegšanas un finanšu noteikumu projektiem

  Nav attiecināms.

 6. Cita informācija

Nav attiecināms.

 

 VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

 1. Ar kurām pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizācijām un citām iesaistītajām institūcijām konsultācijas ir notikušas

Latvijas Komercbanku asociācija.

 2. Kāda ir šo pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizāciju un citu iesaistīto institūciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti to iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

 Atbalsta. Likumprojektā iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi.

 3. Kāds konsultāciju veids un sabiedrības informēšanas pasākumi ir izmantoti

 Sabiedrības informēšanas pasākumi notikuši, ievietojot likumprojektu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas mājas lapā www.fktk.lv.

 4. Konsultācijas ar ekspertiem

  Konsultācijas nav notikušas.

 5. Cita informācija

  Nav attiecināms.

 

 VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Normatīvā akta izpildei nav nepieciešams radīt jaunas valsts institūcijas. Normatīvā akta izpildi nodrošinās Finanšu un kapitāla tirgus komisija.

 2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Pēc normatīvā akta pieņemšanas tas tiks publicēts laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", kā arī likuma teksts ar visiem grozījumiem tiks ievietots Finanšu un kapitāla tirgus komisijas interneta mājas lapā www.fktk.lv. Tāpat, normatīvais akts tiks iekļauts arī Normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS) un bezmaksas normatīvo aktu datu bāzē www.likumi.lv.

 3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

 Indivīds varēs aizstāvēt savas tiesības Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

 4. Cita informācija

Nav attiecināms.

 

 

 

Finanšu ministrs

A. Slakteris

 

 

 

Finanšu ministrs

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Slakteris

M. Bičevskis

E. Strazdiņa

M. Radeiko

E. Vīgante

 

 

 

28/10/2008  9:10

1373

E. Vīgante

67774823, elina.vigante@fktk.lv


 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

___________________________________________________________

protokola izraksts

 

 

Rīgā

Nr.78

2008.gada 4.novembrī

 

 

59.§

 

Likumprojekts "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā"

     TA-3342

___________________________________________________________

(A.Slakteris, I.Godmanis)

 

     1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

     Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

     2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.

     

 

 

Ministru prezidents

  

I.Godmanis

 

Valsts kancelejas direktore

  

G.Veismane

 

 

 

2008-MK-PROT-78-0411-#59.doc

1