Rīgā

Rīgā

 

06.11.2008.                   Nr.90/TA-1386

 

Saeimas Prezidijam

 

Nosūtām izskatīšanai Ministru kabineta sēdē atbalstīto likumprojektu "Grozījumi Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā". Likumprojektu izstrādāja Labklājības ministrija (atbildīgā amatpersona - Petermanis 67021684, Kristaps.Petermanis@lm.gov.lv).

 

Pielikumā: 1. Likumprojekts uz 1 lp.

2. Likumprojekta anotācija uz 6 lp.

3. Ministru kabineta 2008.gada 4.novembra sēdes protokola Nr.78  8.§ izraksts uz 1 lp.

 

 

 

Ministru prezidents                   I.Godmanis

 

 

 

 

 

 

Stafecka 67082931

 


Likumprojekts

 

Grozījumi Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā

 

Izdarīt Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 15.nr.; 1999, 10.nr.; 2000, 13.nr.; 2002, 12.nr.; 2003, 9.nr.; 2004, 2., 14.nr.; 2005, 2., 14.nr.; 2006, 1.nr.; 2007, 15.nr.; 2008, 14., 15.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Papildināt likumu ar 5.1 pantu šādā redakcijā:

 

"5.1 pants. (1) Nosakot apdrošināšanas prēmijas un apdrošināšanas atlīdzības lielumu, dzimuma kā noteicošā faktora izmantošana drīkst radīt atšķirības apdrošināšanas prēmijas un apdrošināšanas atlīdzības lielumā apdrošināšanas un saistītos finanšu pakalpojumos, kuros šādas atšķirības pamato atbilstoši aktuārie un statistikas dati.

(2) Apdrošināšanas un saistītos finanšu pakalpojumus, kuros dzimuma kā noteicošā faktora izmantošana drīkst radīt atšķirības apdrošināšanas prēmijas un apdrošināšanas atlīdzības lielumā, un datumu, no kura tas ir atļauts, nosaka Ministru kabinets.

(3) Ne retāk kā reizi piecos gados Labklājības ministrija kopīgi ar Finanšu ministriju, Finanšu un kapitāla tirgus komisiju un Latvijas apdrošinātāju asociāciju, pamatojoties uz aktuārajiem un statistikas datiem, izvērtē turpmāku šā panta otrajā daļā minēto apdrošināšanas un saistīto finanšu pakalpojumu noteikšanas pamatotību un, ja nepieciešams, iesniedz Ministru kabinetā priekšlikumus par nepieciešamajām izmaiņām.

(4) Aktuāros un statistikas datus, uz kuriem pamatojoties tiek veikts šā panta trešajā daļā minētais izvērtējums, Labklājības ministrija publicē tās mājas lapā internetā.

(5) Aizliegts noteikt atšķirīgu apdrošināšanas prēmijas un apdrošināšanas atlīdzības lielumu atkarībā no sievietes grūtniecības vai atrašanās pēcdzemdību periodā līdz vienam gadam."

 

2. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 19.punktu šādā redakcijā:

 

"19) Padomes 2004.gada 13.decembra direktīvas 2004/113/EK, ar kuru īsteno principu, kas paredz vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm attiecībā uz pieeju precēm un pakalpojumiem, preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu."

 

 

Labklājības ministre

I.Purne

Likumprojekta „Grozījumi Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā” anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Latvijas Republikai ir saistošas Padomes 2004.gada 13.decembra direktīvas 2004/113/EK, ar kuru īsteno principu, kas paredz vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm, attiecībā uz pieeju precēm un pakalpojumiem, preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu (turpmāk – Direktīva) normas. Saskaņā ar Direktīvas 1.pantu, „Šīs direktīvas mērķis ir izveidot sistēmu, lai cīnītos pret diskrimināciju dzimuma dēļ attiecībā uz pieeju precēm un pakalpojumiem, preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu, ar nolūku dalībvalstīs īstenot principu, kas paredz vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm.” Direktīvas normas jau ir vai tuvākajā laikā tiks iestrādātas vairākos ar patērētāju tiesībām saistītos normatīvos aktos. Tomēr atsevišķas tās normas jāiestrādā arī apdrošināšanas jomu regulējošos normatīvos aktos, lai nodrošinātu, ka dzimums kā noteicošs faktors tiek izmantots atbilstoši Eiropas Savienības tiesību aktiem.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojekta „Grozījumi Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā” (turpmāk – Likumprojekts) sagatavošanas mērķis ir, pārņemot Direktīvas normas, regulēt dzimuma kā noteicoša faktora izmantošanu, nosakot apdrošināšanas prēmijas un apdrošināšanas atlīdzības lielumu. Likumprojekts ierobežos iespējas noteikt atšķirīgu apdrošināšanas prēmijas un apdrošināšanas atlīdzības lielumu atkarībā no personas grūtniecības un atrašanās pēcdzemdību periodā līdz vienam gadam.

3. Cita informācija

Nav.

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts ir vērsts uz Latvijas uzņēmējdarbības vides harmonizāciju ar Eiropas vienoto tirgu. Likumprojekts paredz regulēt dzimuma kā noteicoša faktora izmantošanu, nosakot apdrošināšanas prēmijas un apdrošināšanas atlīdzības lielumu. Tas varētu prasīt pielāgošanos no dažu apdrošināšanas sabiedrību puses, kas izmanto dzimumu savos aprēķinos.

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekts skaidrāk nosaka, kad pieļaujams izmantot dzimumu kā noteicošu faktoru, nosakot apdrošināšanas prēmiju un atlīdzību lielumu, tādējādi veicinot dzimumu līdztiesību. Likumprojekts palielina sieviešu aizsardzību grūtniecības laikā un pēcdzemdību periodā līdz vienam gadam.

Likumprojektam ir pozitīva ietekme uz sabiedrību, jo piekļuve apdrošināšanas pakalpojumiem atkarībā no dzimuma tiks skaidrāk regulēta.

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

Nav.

III. Kāda var būt tiesību akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem (tūkst. Ls)

 

Rādītāji

Kārtējais gads

 

2008

 

Trīs nākamie gadi

 

 

    2009             2010           2011

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas valsts sociālās apdrošināšanas speciālā  budžeta ieņēmumos

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

2. Izmaiņas valsts sociālās apdrošināšanas speciālā  budžeta izdevumos

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

3. Finansiālā ietekme

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Likumprojekts šo jomu neskar.

6. Cita informācija

Nav.

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem  (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Likumprojekta stāšanās spēkā gadījumā saskaņā ar tā 1.panta 2.punktu ir jāizdod Ministru kabineta noteikumi par tiem apdrošināšanas un saistīto finanšu pakalpojumiem, kuros dzimuma kā noteicoša faktora izmantošana drīkst radīt atšķirības apdrošināšanas prēmijas un apdrošināšanas atlīdzības lielumā. Noteikumu projektu paredzēts iesniegt Ministru kabinetam tiklīdz tiks pieņemts likumprojekts.

2. Cita informācija

Nav.

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Normatīvā akta projekts daļēji pārņem Padomes 2004.gada 13.decembra direktīvas 2004/113/EK, ar kuru īsteno principu, kas paredz vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm, attiecībā uz pieeju precēm un pakalpojumiem, preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu normas attiecībā uz dzimuma kā noteicoša faktora izmantošanu nosakot apdrošināšanas prēmijas  un aizliegumu noteikt atšķirīgu apdrošināšanas prēmijas un atlīdzību lielumu atkarībā no personas grūtniecības un atrašanās pēcdzemdību periodā. Lai pilnībā pārņemtu Direktīvas normas, vēl jāpieņem Fizisku personu, kas veic saimniecisko darbību, diskriminācijas aizlieguma likums (uzsaukts 04.092008. Valsts sekretāru sanāksmē, VSS-1486, TA-1486).

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums                                                                         

                                                                                                                    1. tabula

Attiecīgie Eiropas savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Padomes 2004.gada 13.decembra direktīvas 2004/113/EK, ar kuru īsteno principu, kas paredz vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm, attiecībā uz pieeju precēm un pakalpojumiem, preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu (Official Journal L373, 21/12/2004 P. 0037-0043).

                                                                                                                    2. tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvā akta un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/neatbilst)

Komentāri

 

 

 

5.1 pants

2004/113/EK 5.pants

Atbilst.

 

5. Cita informācija

Nav.

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1.Ar kurām nevalstiskajām organizācijām ir notikušas konsultācijas

Likumprojekta sagatavošanas gaitā ir notikušas konsultācijas ar biedrību Resursu centrs sievietēm „Marta” un Latvijas Apdrošinātāju asociāciju.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Biedrība Resursu centrs sievietēm „Marta” Likumprojektā iekļautos priekšlikumus  neatbalsta.

Latvijas Apdrošinātāju asociācija  Likumprojekta redakciju atbalsta.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrība ir informēta par direktīvu 2004/113 ar LR Labklājības ministrijas sagatavotu informāciju medijiem, ministrijas speciālisti ir snieguši intervijas Latvijas Neatkarīgajai Televīzijai. Sabiedrības viedoklis nav zināms.

4.Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas.

5. Cita informācija

Nav.

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Normatīvā akta projekta normu izpildei netiek radītas jaunas valsts institūcijas. Par patērētāju tiesību aizsardzību ir atbildīgs Patērētāju tiesību aizsardzības centrs. Vienlīdzīgas attieksmes principa pret vīriešiem un sievietēm attiecībā uz pieeju precēm un pakalpojumiem, preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu uzraudzīšanu veiks Tiesībsargs atbilstoši Tiesībsarga likumā un citos normatīvajos aktos paredzētajām tiesībām, kā arī patērētāju tiesību aizsardzības organizācijas. Dzimum a kā noteicoša faktora izmantošanas aizlieguma ievērošanu uzraudzīs Finanšu un kapitāla tirgus komisija.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu 

Normatīvā akta projekts pēc tā pieņemšanas Saeimā tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, periodiskajā izdevumā “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru kabineta Ziņotājs”, kā arī būs pieejams  Normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS) un Latvijas normatīvo aktu elektroniskajā krājumā Internetā www.likumi.lv.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Indivīds savas tiesības varēs aizstāvēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā un tiesā atkarībā no personas un pakalpojumu sniedzēja savstarpējo tiesisko attiecību veida.

4. Cita informācija

Nav.

 

 

 

Labklājības ministre

I.Purne

 

 

Valsts sekretārs

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Eiropas un juridisko lietu departamenta direktors

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

R.Beinarovičs

Z.Uzuliņa

E.Korčagins

K.Petermanis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.09.08. 9:27

1076

K.Petermanis

67021684, Kristaps.Petermanis@lm.gov.lv


 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

___________________________________________________________

protokola izraksts

 

 

Rīgā

Nr.78

2008.gada 4.novembrī

 

 

8.§

 

(atbalstīts VSS) Likumprojekts "Grozījumi Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā"

     TA-1386

___________________________________________________________

(I.Purne, I.Godmanis)

 

     1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

     Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

     2. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministre.

     

 

 

Ministru prezidents

  

I.Godmanis

 

Valsts kancelejas direktore

  

G.Veismane

 

 

 

2008-MK-PROT-78-0411-#08.doc

1