Izglītības, kultūras un zinātnes komisija

 

2008. gada 10.decembrī

9/5 –

Saeimas Prezidijam

 

 

          Izglītības, kultūras un zinātnes komisija lūdz iekļaut š.g. 11.decembra Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai otrajā lasījumā par steidzamu atzīto likumprojektu “Grozījumi Latvijas Nacionālās operas likumā” (Nr.945/Lp9).

 

Pielikumā: tabula, ____lpp.

 

 

 

Ar cieņu,

 

 

J.Strazdiņš

Izglītības, kultūras un zinātnes

komisijas priekšsēdētājs

 

 

 

 

 


Izglītības, kultūras un zinātnes komisija                                                                                                          Likumprojekts (steidzams) otrajam lasījumam

 

Grozījumi Latvijas Nacionālās operas likumā

(Nr.945/Lp9)

 

Kultūras ministrijas parlamentārais sekretārs A.Radzevičs

Ņemot vērā, ka Ministru kabinetam līdz 2009.gada 1.janvārim jāpieņem rīkojums par Latvijas Nacionālās operas reorganizāciju, lūdzu papildināt likumprojektu, nosakot:

         „Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.”

 

Spēkā esošā likuma redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi

( 27 )

Komisijas

atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

 

 

 

 

 

Latvijas Nacionālās operas likums

Grozījumi Latvijas Nacionālās operas likumā

 

 

 

Grozījumi Latvijas

Nacionālās operas likumā

 

Izdarīt Latvijas Nacionālās operas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 13.nr.; 2005, 12.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt Latvijas Nacionālās operas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 13.nr.; 2005, 12.nr.) šādus grozījumus:

1.pants. Likuma darbības joma

 

 

 

 

 

Likums nosaka Latvijas Nacionālās operas (turpmāk — Nacionālā opera) juridisko statusu, darbību, finansēšanas un uzraudzības kārtību.

1. Aizstāt 1.pantā vārdus „Latvijas Nacionālās operas” ar vārdiem „valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Nacionālā opera””.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     1. Aizstāt 1.pantā vārdus „Latvijas Nacionālās operas” ar vārdiem „valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Nacionālā opera””.

 

 

 

 

 

 

2.pants. Nacionālās operas juridiskais statuss un darbības tiesiskais pamats

(1) Nacionālā opera ir Kultūras ministrijas pārraudzībā esoša nacionālas nozīmes valsts kultūras iestāde.

(2) Nacionālā opera darbojas saskaņā ar šo likumu, Kultūras institūciju likumu, citiem normatīvajiem aktiem un Nacionālās operas nolikumu.

(3) Nacionālās operas nolikumu apstiprina Ministru kabinets.

(4) Nacionālās operas pilns nosaukums ir “Latvijas Nacionālā opera”.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 05.05.2005. likumu)

2. Izteikt 2.pantu šādā redakcijā:

„2.pants. Nacionālās operas juridiskais statuss un darbības tiesiskais pamats

(1) Nacionālā opera ir nacionālas nozīmes valsts kultūras institūcija – valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kuras kapitāla daļu turētājs ir Kultūras ministrija.

 

(2) Nacionālā opera darbojas saskaņā ar šo likumu, Kultūras institūciju likumu, citiem normatīvajiem aktiem un Nacionālās operas statūtiem.

 

(3) Nacionālās operas statūtus apstiprina, kā arī grozījumus tajos izdara Ministru kabinets.

 

(4) Nacionālās operas pilns nosaukums ir “Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību ”Latvijas Nacionālā opera”.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

Juridiskais birojs

Likumprojekta 2. pantā, kas paredz grozījumus likuma 2. pantā, aizstāt panta pirmajā daļā  vārdus “valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību” ar vārdiem “kapitālsabiedrība”.

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Likumprojekta 2. pantā, kas paredz grozījumus likuma 2. pantā,  papildināt otro daļu aiz vārdiem “ar šo likumu” ar vārdu “Komerclikumu”.

 

 

 

Juridiskais birojs

Likumprojekta 2. pantā, kas paredz grozījumus likuma 2.pantā, izslēgt ceturtajā daļā vārdus “Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību”.

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

     2. Izteikt 2.pantu šādā redakcijā:

     „2.pants. Nacionālās operas juridiskais statuss un darbības tiesiskais pamats

    (1) Nacionālā opera ir nacionālas nozīmes valsts kultūras institūcija – kapitālsabiedrība, kuras kapitāla daļu turētājs ir Kultūras ministrija.

 

    (2) Nacionālā opera darbojas saskaņā ar šo likumu, Komerclikumu, Kultūras institūciju likumu, citiem normatīvajiem aktiem un Nacionālās operas statūtiem.

 

     (3) Nacionālās operas statūtus apstiprina, kā arī grozījumus tajos izdara Ministru kabinets.

 

    (4) Nacionālās operas pilns nosaukums ir ”Latvijas Nacionālā opera”.”

 

 

 

 

 

 

3.pants. Nacionālās operas darbības mērķis

 

 

 

 

 

Nacionālās operas darbības mērķis ir nacionālā kultūras mantojuma saglabāšana operas un baleta žanrā, latviešu nacionālās operas, operetes, baleta un mūzikas kultūras nostiprināšana un attīstīšana, aktualizēšana un popularizēšana Latvijā un ārvalstīs, kā arī pasaules operas, baleta un mūzikas kultūras sasniegumu pieejamības nodrošināšana Latvijā.

 

 

4

Kultūras ministrijas parlamentārais sekretārs A.Radzevičs

Papildināt likumprojektu ar jaunu 3.pantu, attiecīgi grozot sekojošo pantu numerāciju:

      „3. Izslēgt 3.pantā un 4.pantā vārdu „operete” (attiecīgajā locījumā).”

 

Atbalstīts

 

Redakcionāli precizēts

       3. Izslēgt 3. un 4.pantā vārdu „operete” (attiecī locījumā).

4.pants. Nacionālās operas funkcijas

 

 

 

 

 

Nacionālā opera veic šādu darbību kultūras un kultūrizglītības jomā:

 

 

 

 

 

1) iestudē operas, operetes un baleta izrādes, koncertus un citus uzvedumus;

 

 

 

 

 

2) organizē operas, operetes un baleta izrādes un koncertus Latvijā un ārvalstīs;

 

 

 

 

 

3) veicina jaunu latviešu oriģināldarbu radīšanu operas, operetes un baleta žanrā un iestudē tos;

 

 

 

 

 

4) veicina jaunu un talantīgu mākslinieku izaugsmi;

 

 

 

 

 

5) veido studijas, kā arī operas un baleta klases;

 

 

 

 

 

6) pārstāv Latviju dažādos starptautiskajos festivālos, konkursos un citos pasākumos, kā arī reprezentē Latvijas kultūru ārvalstīs un sekmē Latvijas integrāciju pasaules kultūras procesos;

 

 

 

 

 

7) veic kultūrizglītojošo darbu;

 

 

 

 

 

8) rosina sabiedrībā interesi par operu, opereti un baletu;

 

 

 

 

 

9) vāc, uzkrāj un vērtē kultūras informāciju un nodrošina tās pieejamību sabiedrībai;

 

 

 

 

 

10) veic cita veida darbību, kas nav pretrunā ar šajā likumā noteikto Nacionālās operas darbības mērķi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.pants. Nacionālās operas dibināšana, reorganizācija un likvidācija

 

 

 

 

 

(1) Nacionālā opera dibināta 1919.gadā.

 

 

 

 

 

(2) Nacionālo operu var reorganizēt vai likvidēt, pamatojoties uz likumu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.pants. Nacionālās operas pārraudzība

 

 

 

 

 

(1) Lai nodrošinātu Nacionālās operas pārraudzību, kultūras ministrs:

 

 

 

 

 

1) apstiprina Nacionālās operas darbības un attīstības stratēģijas projektu pieciem gadiem;

 

 

 

 

 

2) apstiprina Nacionālās operas gadskārtējo darbības plānu;

 

 

 

 

 

3) novērtē Nacionālās operas gadskārtējā darbības plāna izpildi;

 

 

 

 

 

4) pieņem darbā un atlaiž no darba Nacionālās operas direktoru;

 

 

 

 

 

5) ierosina veikt revīziju Nacionālajā operā;

 

 

 

 

 

6) atceļ prettiesiskus Nacionālās operas direktora lēmumus.

3. svītrot 6.panta pirmās daļas 6.apakšpunktu.

5

 

 

 

 

 

 

 

6

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 3. pantā vārdu “svītrot” ar vārdu “Izslēgt».

 

 

 

 

 

Atbildīgā komisija

Izteikt likumprojekta 3. pantu šādā redakcijā:

    “4. 6.panta pirmajā daļā:

     izslēgt 6.punktu;

     papildināt daļu ar 7.punktu šādā redakcijā:

    „7) sagatavo pieprasījumu ikgadējo valsts budžeta dotācijas līdzekļu piešķiršanai nacionālā pasūtījuma īstenošanai.”

 

Atbalstīts.

Iekļauts priekšlikumā Nr.6

 

 

 

 

Atbalstīts

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     4. 6.panta pirmajā daļā:

     izslēgt 6.punktu;

     papildināt daļu ar 7.punktu šādā redakcijā:

    „7) sagatavo pieprasījumu ikgadējo valsts budžeta dotācijas līdzekļu piešķiršanai nacionālā pasūtījuma īstenošanai.”

(2) Veicot šā panta pirmajā daļā noteiktos pienākumus, kultūras ministram ir tiesības pieprasīt un saņemt no Nacionālās operas informāciju par tās darbību.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 05.05.2005. likumu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.pants. Nacionālās operas direktors

 

 

 

 

 

(1) Nacionālās operas darbu vada direktors. Nacionālās operas direktors atbild par Nacionālās operas darbības atbilstību šim likumam un citiem normatīvajiem aktiem, kā arī Nacionālās operas nolikumam.

 (2) Nacionālās operas direktors:

1) vada un organizē Nacionālās operas funkciju veikšanu un atbild par šo funkciju veikšanu, nodrošina Nacionālās operas darbības nepārtrauktību, bez īpaša pilnvarojuma pārstāv Nacionālo operu;

2) nodrošina, lai Nacionālajai operai piešķirtie valsts budžeta līdzekļi tiktu izlietoti, bet Nacionālās operas manta izmantota likumīgi, ekonomiski un mērķtiecīgi; personiski atbild par Nacionālās operas finansiālo darbību;

3) izstrādā Nacionālās operas darbības un attīstības stratēģijas projektu pieciem gadiem, gadskārtējā darbības plāna projektu un ikgadējā budžeta projektu;

4) nosaka Nacionālās operas struktūru, amatu sarakstu un darbinieku atalgojumu, ievērojot šā likuma 8.panta otrajā daļā noteikto;

5) pieņem darbā un atlaiž no darba Nacionālās operas darbiniekus;

6) nosaka Nacionālās operas darbinieku kompetenci un atbildību;

7)  sniedz kultūras ministram informāciju par Nacionālās operas darbību un priekšlikumus Nacionālās operas darbības jautājumos;

8) veic citas šajā likumā un citos normatīvajos aktos noteiktās darbības.

(3) Uz Nacionālās operas direktora amatu izsludina atklātu konkursu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

(4) Darba līgumu ar Nacionālās operas direktoru slēdz kultūras ministrs uz laiku, kas nepārsniedz piecus gadus. Izbeidzoties līgumā noteiktajam termiņam, līgumu var pagarināt uz jaunu termiņu.

 

 

 

 

4. aizstāt 7.panta pirmajā daļā vārdu „nolikumam” ar vārdu „statūtiem”.

 

7

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 4. pantu šādā redakcijā:

           “4. 7. pantā:

          - aizstāt pirmajā daļā vārdu „nolikumam” ar vārdu „statūtiem”;

         - izslēgt otrajā daļā vārdus “personiski atbild par Nacionālās operas finansiālo darbību;”;

        - aizstāt ceturtajā daļā vārdus “piecus gadus” ar vārdiem “trīs gadus”;

       - izteikt ceturtās daļas pēdējo teikumu šādā redakcijā:

      “Nacionālās operas direktors  amatā var tikt iecelts atkārtoti.””

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

Redakcionāli precizēts

      

     

5. 7.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdu “nolikumam” ar vārdu “statūtiem”;

izslēgt otrās daļas 2.punktā vārdus “personiski atbild par Nacionālās operas finansiālo darbību;”;

aizstāt ceturtajā daļā vārdus “piecus gadus” ar vārdiem “trīs gadus”;

izteikt ceturtās daļas pēdējo teikumu šādā redakcijā:

“Nacionālās operas direktoru amatā var iecelt atkārtoti.”

 

 

 

 

 

 

 

8.pants. Darba samaksa Nacionālajā operā

 

 

 

 

 

(1) Nacionālās operas direktora atalgojumu nosaka kultūras ministrs atbilstoši Ministru kabineta noteiktajā vienotajā darba samaksas sistēmā valsts aģentūru direktoriem paredzētajai atalgojuma skalai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(skat.9.lpp.)

        6. Izteikt 8.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

        “(1) Nacionālās operas direktora kā valdes locekļa atalgojumu nosaka kultūras ministrs likumā noteiktajā kārtībā atbilstoši kapitālsabiedrības lielumu raksturojošiem kritērijiem.”

(2) Nacionālās operas darbinieku atalgojumu nosaka Nacionālās operas direktors Nacionālās operas budžeta darba samaksas fonda ietvaros atbilstoši attiecīgās kvalifikācijas speciālista darba samaksai darba tirgū.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.pants. Nacionālās operas darbības plānošana

 

 

 

 

 

(1) Nacionālās operas darbības un attīstības stratēģiju pieciem gadiem saskaņā ar Nacionālās operas konsultatīvās padomes priekšlikumu apstiprina kultūras ministrs.

 5. aizstāt 9.panta pirmajā daļā vārdus „noteiktajā vienotajā darba samaksas sistēmā valsts aģentūru direktoriem” ar vārdiem „noteikumos valdes locekļiem”.

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Kultūras ministrijas parlamentārais sekretārs A.Radzevičs

        Izteikt likumprojekta 5.pantu šādā redakcijā:

        „Izteikt 8.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

        “(1) Nacionālās operas direktora atlīdzību nosaka kultūras ministrs atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par valsts kapitālsabiedrību valdes locekļu atlīdzību.””

 

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 5. pantu šādā redakcijā:

        “Izteikt 8. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

          “(1) Nacionālās operas direktora kā valdes locekļa  atalgojumu nosaka kultūras ministrs likumā noteiktajā kārtībā atbilstoši kapitālsabiedrības lielumu raksturojošiem kritērijiem.””

Daļēji atbalstīts.

Iekļauts priekšlikumā Nr.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              (skat.8.lpp.)

(2) Nacionālās operas direktors izstrādā Nacionālās operas darbības un attīstības stratēģijas projektu pieciem gadiem, paredzot noteiktā laika posmā sasniedzamos rezultātus un šo rezultātu sasniegšanai nepieciešamos resursus, un iesniedz projektu kultūras ministram.

 

 

 

 

 

(3) Nacionālās operas darbības un attīstības stratēģija pieciem gadiem veido pamatu Nacionālās operas gadskārtējam darbības plānam. Gadskārtējā darbības plānā nosaka gada laikā sasniedzamos rezultātus un šo rezultātu sasniegšanai nepieciešamos pasākumus un resursus. Nacionālās operas ikgadējais budžets tiek pieņemts, pamatojoties uz gadskārtējo darbības plānu.

 

 

 

 

 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 05.05.2005. likumu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.pants. Nacionālās operas konsultatīvā padome

 

 

 

 

 

(1) Ministru kabinets izveido Nacionālās operas konsultatīvo padomi (turpmāk — konsultatīvā padome) sešu locekļu sastāvā. Konsultatīvās padomes sastāvā ir kultūras ministrs, Finansu ministrijas pārstāvis, Rīgas Domes pārstāvis, Kultūras ministrijas izveidotās Nacionālās kultūras padomes un Mūzikas padomes pārstāvji un Nacionālās operas arodbiedrību pilnvarots pārstāvis. Konsultatīvās padomes pilnvaru laiks ir divi gadi. Tā sanāk vismaz reizi ceturksnī. Konsultatīvās padomes priekšsēdētāja funkcijas veic kultūras ministrs.

6. izteikt 10.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

 „(1) Ministru kabinets izveido Nacionālās operas konsultatīvo padomi (turpmāk — padome) astoņu locekļu sastāvā un apstiprina padomes sastāvu. Padomes sastāvā ir Kultūras ministrijas pārstāvis, Finanšu ministrijas pārstāvis, Rīgas Domes pārstāvis, Kultūras ministrijas izveidotās Nacionālās kultūras padomes un Mūzikas padomes pārstāvji, Nacionālās operas arodbiedrību pilnvarots pārstāvis un divi Latvijas Nacionālās operas deleģēti pārstāvji. Konsultatīvās padomes pilnvaru laiks ir divi gadi. Tā sanāk vismaz reizi ceturksnī. Konsultatīvās padomes priekšsēdētāja funkcijas veic Kultūras ministrijas pārstāvis.”

 

10

Juridiskais birojs

     Aizstāt likumprojekta 6.pantā, kas paredz grozījumus likuma 10.panta pirmajā daļā paredzētajā redakcijā vārdus “(turpmāk — padome)”  ar vārdiem “(turpmāk —konsultatīvā padome)”.

Atbalstīts

 

Redakcionāli precizēts

   7. Izteikt 10.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

  „(1) Ministru kabinets izveido Nacionālās operas konsultatīvo padomi (turpmāk — konsultatīvā padome) astoņu locekļu sastāvā un apstiprina to. Padomes sastāvā ir Kultūras ministrijas pārstāvis, Finanšu ministrijas pārstāvis, Rīgas Domes pārstāvis, Kultūras ministrijas izveidotās Nacionālās kultūras padomes un Mūzikas padomes pārstāvji, Nacionālās operas arodbiedrību pilnvarots pārstāvis un divi Nacionālās operas deleģēti pārstāvji. Konsultatīvās padomes pilnvaru laiks ir divi gadi. Tā sanāk vismaz reizi ceturksnī. Konsultatīvās padomes priekšsēdētāja funkcijas veic Kultūras ministrijas pārstāvis.”

 

(2) Par piedalīšanos konsultatīvās padomes darbā tās locekļi atalgojumu nesaņem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 < b>

 

 

12.pants. Nacionālās operas manta

(1) Nacionālās operas mantu veido:

1) Nacionālajai operai nošķirtā valsts kustamā un nekustamā manta, tajā skaitā finansu līdzekļi;

2) kustamā un nekustamā manta, tajā skaitā finansu līdzekļi, ko dāvinājušas (ziedojušas) fiziskās un juridiskās personas, kā arī manta, ko Nacionālā opera iegādājusies par valsts piešķirtajiem budžeta līdzekļiem vai dāvinātajiem (ziedotajiem) līdzekļiem;

3) intelektuālais īpašums.

(2) Nacionālās operas manta izmantojama vienīgi tās darbības nodrošināšanai un šajā likumā noteiktā Nacionālās operas darbības mērķa īstenošanai.

(3) Tiesiskajās attiecībās ar fiziskajām un juridiskajām personām Nacionālā opera atbild ar tās valdījumā esošo valsts mantu. Ja ar to nepietiek vai Nacionālās operas saistību izpilde var traucēt Nacionālās operas funkciju veikšanu, par Nacionālās operas saistībām atbild valsts. Kārtību, kādā valsts atbild par Nacionālās operas saistībām, nosaka Ministru kabinets.

(4) Nacionālajai operai ir tiesības likumā noteiktajā kārtībā iegādāties tās darbībai nepieciešamo kustamo mantu, kā arī atsavināt Nacionālās operas valdījumā esošo kustamo mantu. Līdzekļus, kas iegūti, atsavinot valsts kustamo mantu, ieskaita Nacionālās operas budžetā.

(5) Nacionālajai operai ir tiesības likumā noteiktajā kārtībā iegādāties tās darbībai nepieciešamo nekustamo mantu. Lai iegādātos nekustamo mantu par valsts piešķirtajiem budžeta līdzekļiem, Nacionālajai operai jāsaņem Ministru kabineta piekrišana. Par piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem vai dāvinātajiem (ziedotajiem) līdzekļiem iegādātais nekustamais īpašums reģistrējams zemesgrāmatā uz valsts vārda Nacionālās operas personā.

(6) Nacionālās operas valdījumā esošo ēku, to daļu vai zemes nodošana lietošanā trešajām personām pieļaujama, ja tas nepieciešams Nacionālās operas funkciju veikšanai un nav pretrunā ar šajā likumā noteikto Nacionālās operas darbības mērķi. Ēku, to daļu vai zemes nodošana lietošanā trešajām personām pieļaujama, noslēdzot rakstveida līgumu.

(7) Nacionālās operas turējumā var būt trešo personu kustamā un nekustamā manta.

7. Izteikt 12.pantu šādā redakcijā:

„12.pants. Nacionālās operas manta

(1) Nacionālās operas mantu veido:

1) Nacionālajai operai nodotā kustamā un nekustamā manta, tajā skaitā finanšu līdzekļi;

 

2) kustamā un nekustamā manta, tajā skaitā finanšu līdzekļi, ko dāvinājušas (ziedojušas) fiziskās un juridiskās personas, kā arī manta, ko Nacionālā opera iegādājusies par dāvinātajiem (ziedotajiem) līdzekļiem;

 

3) intelektuālais īpašums.

 

(2) Nacionālās operas manta izmantojama vienīgi tās darbības nodrošināšanai un šajā likumā noteiktā Nacionālās operas darbības mērķa īstenošanai.

 

(3) Tiesiskajās attiecībās ar fiziskajām un juridiskajām personām Nacionālā opera atbild ar savu mantu.

 

(4) Nacionālajai operai ir tiesības likumā noteiktajā kārtībā iegādāties tās darbībai nepieciešamo kustamo mantu, kā arī atsavināt Nacionālās operas īpašumā esošo kustamo mantu.

 

(5) Nacionālajai operai ir tiesības likumā noteiktajā kārtībā iegādāties tās darbībai nepieciešamo nekustamo mantu. Lai iegādātos nekustamo mantu par valsts piešķirtajiem budžeta līdzekļiem, Nacionālajai operai jāsaņem Kultūras ministrijas piekrišana. Par piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem vai dāvinātajiem (ziedotajiem) līdzekļiem iegādātais nekustamais īpašums reģistrējams zemesgrāmatā uz Nacionālās operas vārda.

 

 

(6) Nacionālās operas valdījumā esošo ēku, to daļu vai zemes nodošana lietošanā trešajām personām pieļaujama, ja tas nepieciešams Nacionālās operas funkciju veikšanai un nav pretrunā ar šajā likumā noteikto Nacionālās operas darbības mērķi. Ēku, to daļu vai zemes nodošana lietošanā trešajām personām pieļaujama, noslēdzot rakstveida līgumu.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Ierosinām likumprojekta 7.pantā, kas paredz grozījumus likuma 12.pantā, aizstāt pirmās daļas otrajā punktā vārdus “dāvinātajiem (ziedotajiem)” ar vārdiem “dāvinātajiem (ziedotajiem) un saviem”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Likumprojekta 7.pantā, kas paredz grozījumus likuma 12.pantā, izslēgt panta trešo un ceturto daļu.

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Ierosinām likumprojekta 7.pantā, kas paredz grozījumus likuma 12.pantā, izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

 “(5) Par valsts piešķirtajiem budžeta līdzekļiem iegādātais nekustamais īpašums reģistrējams zemesgrāmatā uz valsts vārda Nacionālās operas personā.”

 

 

 

 

 

 

 Juridiskais birojs

Vēršam uzmanību uz to, ka 12.panta sestā daļa ir pretrunīga attiecībā pret 13. panta trešās daļas 2.punktā noteikto. Pašreizējā redakcijā ierosinām to izslēgt.

 

 

Juridiskais birojs

Ierosinām likumprojekta 7.pantā, kas paredz grozījumus likuma 12.pantā, izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

         “(6) Par ziedotāju (dāvinātāju) vai saviem līdzekļiem iegūtais nekustamais īpašums, kā arī nekustamais īpašums, ko Nacionālajai operai dāvinājušas (ziedojušas) fiziskas un juridiskas personas, reģistrējams zemesgrāmatā uz Nacionālās operas vārda.”

 

 

Redakcionāli precizēts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 Redakcionāli precizēts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

Redakcionāli precizēts

 

 

 

 

 

 

 

8. Izteikt 12.pantu šādā redakcijā:

     „12.pants. Nacionālās operas manta

     (1) Nacionālās operas mantu veido:

1) Nacionālajai operai nodotā kustamā un nekustamā manta, tajā skaitā finanšu līdzekļi;

 

2) kustamā un nekustamā manta, tajā skaitā finanšu līdzekļi, ko dāvinājušas (ziedojušas) fiziskās un juridiskās personas, kā arī manta, ko Nacionālā opera iegādājusies par dāvinātajiem (ziedotajiem) un saviem līdzekļiem;

 

3) intelektuālais īpašums.

 

     (2) Nacionālās operas manta izmantojama vienīgi tās darbības nodrošināšanai un šajā likumā noteiktā Nacionālās operas darbības mērķa īstenošanai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    (3) Par valsts piešķirtajiem budžeta līdzekļiem iegādātais nekustamais īpašums reģistrējams zemesgrāmatā uz valsts vārda Nacionālās operas personā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     (4) Par ziedotāju (dāvinātāju) vai saviem līdzekļiem iegūtais nekustamais īpašums, kā arī nekustamais īpašums, ko Nacionālajai operai dāvinājušas (ziedojušas) fiziskās un juridiskās personas, reģistrējams zemesgrāmatā uz Nacionālās operas vārda.”

 

 

 

 

 

 

13.pants. Nacionālās operas finansēšana

(1) Nacionālo operu finansē no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem. Valsts finansējums norādāms atsevišķā valsts budžeta apakšprogrammā.

(2) Nacionālā opera var saņemt finansu līdzekļus no pašu ieņēmumiem par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem, kā arī dāvinājumus (ziedojumus) naudas līdzekļu un mantiskā veidā, tajā skaitā arī ārvalstu fizisko un juridisko personu dāvinājumus (ziedojumus).

(3) Nacionālā opera tiek finansēta no valsts budžeta:

1) šajā likumā noteikto funkciju veikšanai, tajā skaitā latviešu oriģināldarba radīšanai un iestudēšanai;

2) tās valdījumā esošo ēku, zemes, telpu, iekārtu un tehniskā aprīkojuma uzturēšanai;

3) tās lietošanā nodoto ēku, zemes, telpu, iekārtu un tehniskā aprīkojuma nomas, komunālajiem un nodokļu maksājumiem;

4) tās darbinieku algošanai un īpašam riskam pakļauto darbinieku apdrošināšanai.

(4) Nacionālā opera var saņemt līdzekļus no Kultūrkapitāla fonda, no sabiedriskajiem fondiem, arī no starptautiskajiem sabiedriskajiem fondiem, un citiem avotiem šajā likumā noteiktajam Nacionālās operas darbības mērķim atbilstošu projektu un programmu īstenošanai.

(5) Finansu līdzekļi, kas iegūti šā panta otrajā un ceturtajā daļā minētajos gadījumos, ieskaitāmi Nacionālās operas pamatbudžeta kontā.

 8. Izslēgt 13.panta pirmajā daļā vārdus „pašu ieņēmumiem par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem”.

 

           

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Juridiskais birojs

Ierosinām izteikt likumprojekta 8.pantu šādā redakcijā:

“8. 13. pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

“13. pants. Nacionālās operas finanšu līdzekļi”;

 

izteikt panta otro daļu kā trešo daļu un izslēgt tajā vārdus “pašu ieņēmumiem par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem”.

izteikt panta trešo daļu kā otro daļu un tās ievaddaļu izteikt šādā redakcijā:

“(2) Nacionālajai operai līdzekļus no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktajā apmērā piešķir šādiem mērķiem:”;

             papildināt ceturto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Nacionālā opera var saņemt pašvaldības budžeta dotāciju.”;

izslēgt piekto daļu.”

 

 

           

 

 

 

Atbildīgā komisija

Izteikt likumprojekta 8.pantu šādā redakcijā:

        “9. Izteikt 13.pantu šādā redakcijā:

        “13. pants. Nacionālās operas finanšu līdzekļi

        Nacionālās operas finanšu līdzekļus veido:

            1) valsts budžeta dotācija nacionālā pasūtījuma īstenošanai;

            2) ieņēmumi no saimnieciskās darbības;

            3) ziedojumi un dāvinājumi naudas līdzekļu un mantiskā veidā,

tajā skaitā arī ārvalstu fizisko un juridisko personu ziedojumi un dāvinājumi;

            4) pašvaldības budžeta dotācija;

            5) citi normatīvajos aktos paredzēti finanšu avoti.””

Daļēji atbalstīts.

Iekļauts priekšlikumā Nr.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       9. Izteikt 13.pantu šādā redakcijā:

        “13. pants. Nacionālās operas finanšu līdzekļi

        Nacionālās operas finanšu līdzekļus veido:

            1) valsts budžeta dotācija nacionālā pasūtījuma īstenošanai;

            2) ieņēmumi no saimnieciskās darbības;

            3) ziedojumi un dāvinājumi naudas līdzekļu un mantiskā veidā, tajā skaitā arī ārvalstu fizisko un juridisko personu ziedojumi un dāvinājumi;

            4) pašvaldības budžeta dotācija;

            5) citi normatīvajos aktos paredzēti finanšu avoti.”

 

 

18

Atbildīgā komisija

      Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

      “10. Papildināt likumu ar 13.1 pantu šādā redakcijā:

      “13.pants. Nacionālais pasūtījums

(1) Nacionālais pasūtījums ir Nacionālās operas izrāžu, koncertu, citu uzvedumu, kultūrizglītības programmu un nozares atbalsta pasākumu Latvijā un ārvalstīs kopums, kas noteikts Kultūras ministrijas un Nacionālās operas noslēgtajā ikgadējā līgumā atbilstoši šā likuma noteikumiem un kam nepieciešamais finansiālais nodrošinājums paredzēts gadskārtējā valsts budžeta likumā. Līgums tiek slēgts uz laiku, kas nepārsniedz vienu saimniecisko gadu.

(2) Nacionālais pasūtījums tiek veidots atbilstoši šajā likumā noteiktajam Nacionālās operas darbības mērķim un funkcijām un:

1) nodrošina sabiedrības vajadzības pēc mākslinieciski augstvērtīga operas, baleta un mūzikas žanra kultūras produkta;

2) nodrošina jaunu oriģināldarbu radīšanu operas un baleta žanrā;

3) nodrošina nacionālā kultūras mantojuma saglabāšanu un attīstīšanu operas, baleta un mūzikas kultūras jomā;

4) nodrošina pasaules operas, baleta un mūzikas kultūras sasniegumu pieejamību un popularizēšanu Latvijā;

5) veicina Latvijas kultūras, operas, baleta un mūzikas kultūras sasniegumu popularizēšanu ārvalstīs;

           6) veicina sabiedrības kultūrizglītošanu operas, baleta un mūzikas kultūras jomā.”

Atbalstīts

     

 

 

       10. Papildināt likumu ar  13.1 pantu šādā redakcijā:              “13.pants. Nacionālais pasūtījums

        (1) Nacionālais pasūtījums ir Nacionālās operas izrāžu, koncertu, citu uzvedumu, kultūrizglītības programmu un nozares atbalsta pasākumu Latvijā un ārvalstīs kopums, kas noteikts Kultūras ministrijas un Nacionālās operas noslēgtajā ikgadējā līgumā atbilstoši šā likuma noteikumiem un kam nepieciešamais finansiālais nodrošinājums paredzēts gadskārtējā valsts budžeta likumā. Līgums tiek slēgts uz laiku, kas nepārsniedz vienu saimniecisko gadu.

    (2) Nacionālais pasūtījums tiek veidots atbilstoši šajā likumā noteiktajam Nacionālās operas darbības mērķim un funkcijām un:

1) nodrošina sabiedrības vajadzības pēc mākslinieciski augstvērtīga operas, baleta un mūzikas žanra kultūras produkta;

2) nodrošina jaunu oriģināldarbu radīšanu operas un baleta žanrā;

3) nodrošina nacionālā kultūras mantojuma saglabāšanu un attīstīšanu operas, baleta un mūzikas kultūras jomā;

4) nodrošina pasaules operas, baleta un mūzikas kultūras sasniegumu pieejamību un popularizēšanu Latvijā;

5) veicina Latvijas kultūras, operas, baleta un mūzikas kultūras sasniegumu popularizēšanu ārvalstīs;

          6) veicina sabiedrības kultūrizglītošanu operas, baleta un mūzikas kultūras jomā.”

 

 

 

 

 

 

14.pants. Nacionālās operas tiesības

(1) Nacionālajai operai ir tiesības:

1) saņemt pašvaldības budžeta dotāciju;

2) pretendēt uz valsts vai pašvaldību pasūtījumu;

3) piedalīties valsts, pašvaldību un citu fizisko un juridisko personu projektos un programmās;

4) saņemt maksu par tās sniegtajiem pakalpojumiem;

5) nodot tās valdījumā esošo kustamo un nekustamo mantu lietošanā trešajām personām likumā noteiktajā kārtībā;

6) dibināt atklātos sabiedriskos fondus.

(2) Nacionālajai operai ir tiesības patstāvīgi sadarboties ar fiziskajām un juridiskajām personām un kultūras institūcijām Latvijā un citās valstīs, iestāties starptautiskajās kultūras institūciju organizācijās un piedalīties to darbībā, kā arī citas tiesības, kuras nav pretrunā ar šajā likumā noteikto Nacionālās operas darbības mērķi un funkcijām.

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Juridiskais birojs

Ierosinām papildināt likumprojektu ar pantu šādā redakcijā:

            “Izslēgt likuma 14. pantu, 15. pantu un  16. pantu.”

 

 

 

Atbildīgā komisija

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

            “11. Izslēgt 14. un 16.pantu.”

Daļēji atbalstīts.

Iekļauts priekšlikumā Nr.20

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      11. Izslēgt 14. un  16. pantu.

 

 

 

 

 

 

15.pants. Nacionālās operas konti

 

 

 

 

 

(1) Nacionālā opera atver kontus tikai Valsts kasē.

 

(2) Saimnieciskā gada beigās Nacionālās operas kontos esošo līdzekļu atlikumi, kas uzkrājušies no Nacionālās operas visu veidu ieņēmumiem, izņemot valsts pamatbudžeta dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem, kuri nav paredzēti Nacionālās operas ilgtermiņa projektu realizācijai, ja tie nepārsniedz gada laikā faktiski saņemto līdzekļu apmēru, paliek Nacionālās operas rīcībā un tiek izlietoti nākamajā gadā.

 

21

Atbildīgā komisija

    Papildināt likumprojektu ar jaunu 12.pantu, attiecīgi mainot turpmāko likumprojekta pantu numerāciju, šādā redakcijā:

   “12. 15. pantā:

    izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

    “(1) Nacionālā opera valsts budžeta līdzekļu saņemšanai un no tiem veicamo izdevumu izdarīšanai atver kontu Valsts kasē.”;

      izslēgt otro daļu. ”

Atbalstīts

   

 

 

    12. 15. pantā:

    izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

    “(1) Nacionālā opera valsts budžeta līdzekļu saņemšanai un no tiem veicamo izdevumu izdarīšanai atver kontu Valsts kasē.”;

      izslēgt otro daļu.

 

 

 

 

 

 

16.pants. Nacionālās operas grāmatvedības uzskaite

 

 

 

 

 

Nacionālā opera kārto grāmatvedības uzskaiti atbilstoši uzkrājuma grāmatvedības principiem un kases izdevumiem, kā arī sagatavo un iesniedz pārskatus par finansu resursu izlietojumu atbilstoši likuma prasībām.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.pants. Nacionālās operas iekšējais audits

      Lai nodrošinātu efektīvu darbību, Nacionālajā operā izveido iekšējo auditu.

 

22

Juridiskais birojs

       Papildināt likumprojektu ar pantu šādā redakcijā:

      “Izteikt 17. pantu šādā redakcijā:

       “17.pants. Nacionālās operas iekšējā kontrole

        Iekšējo kontroli Nacionālajā operā veic, ievērojot Komerclikuma noteikumus un Nacionālās operas statūtus.””

Atbalstīts

       13. Izteikt 17. pantu šādā redakcijā:

       “17.pants. Nacionālās operas iekšējā kontrole

        Iekšējo kontroli Nacionālajā operā veic, ievērojot Komerclikuma noteikumus un Nacionālās operas statūtus.”

 

     9. Papildināt ar rejas noteikumiem šādā redakcijā:

     „Pārejas noteikumi:

     1. Līdz 2009.gada 1.janvārim Ministru kabinets izdod rīkojumu par valsts kultūras iestādes „Latvijas Nacionālā opera” pārveidošanu par valsts kapitālsabiedrību.

      2. Pārveidojamās valsts kultūras iestādes „Latvijas Nacionālā opera” manta pāriet attiecīgajai valsts kapitālsabiedrībai „Latvijas Nacionālā opera”. Valsts kapitālsabiedrība ir pārveidojamās kultūras iestādes saistību, tiesību, mantas un finanšu līdzekļu pārņēmēja.

      3. Rīkojumā par valsts kultūras iestādes pārveidošanu par valsts kapitālsabiedrību Ministru kabinets nosaka VSIA „Latvijas Nacionālā opera” kapitālsabiedrības pamatkapitāla lielumu un apstiprina to nekustamā īpašuma sarakstu, kurš tiks ieguldīts valsts kapitālsabiedrības pamatkapitālā.

 

 

4. Pārējās mantas sastāvu, kurš tiks ieguldīts VSIA „Latvijas Nacionālā opera” pamatkapitālā, apstiprina Kultūras ministrija.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

  Ierosinām likumprojekta 9. pantā    pārejas noteikumu 3.punktu papildināt aiz vārdiem  “apstiprina to” ar vārdiem “mantas sastāvu, tai skaitā”.

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

  Likumprojekta 9. pantā izslēgt pārejas noteikumu 4.punktu.

 

Redakcionāli precizēts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

Redakcionāli precizēts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

          14. Papildināt likumu ar rejas noteikumiem šādā redakcijā:

          “Pārejas noteikumi

1. Līdz 2009.gada 1.janvārim Ministru kabinets izdod rīkojumu par valsts kultūras iestādes “Latvijas Nacionālā opera” pārveidošanu par valsts kapitālsabiedrību “Latvijas Nacionālā opera”.

2. Pārveidojamās valsts kultūras iestādes “Latvijas Nacionālā opera” manta pāriet attiecīgajai valsts kapitālsabiedrībai “Latvijas Nacionālā opera”. Valsts kapitālsabiedrība ir pārveidojamās kultūras iestādes saistību, tiesību, mantas un finanšu līdzekļu pārņēmēja.

3. Rīkojumā par valsts kultūras iestādes pārveidošanu par valsts kapitālsabiedrību Ministru kabinets nosaka valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Nacionālā opera” pamatkapitāla lielumu un apstiprina to mantas sastāvu, tajā skaitā nekustamā īpašuma sarakstu, kurš tiks ieguldīts valsts kapitālsabiedrības pamatkapitālā.

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

Kultūras ministrijas parlamentārais sekretārs A.Radzevičs

  Likumprojekta 9.pantā:

– papildināt ar jaunu 5.punktu šādā redakcijā:

      „5. VSIA „Latvijas Nacionālā opera” darbinieku štatu sarakstu apstiprina Latvijas Nacionālās operas direktors viena mēneša laikā pēc 1.punktā noteiktā Ministru kabineta rīkojuma pieņemšanas.”

 

 

Atbildīgā komisija   

    Papildināt pārejas noteikumus ar 4., 5. un 6. punktu šādā redakcijā:

   “4. Ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Nacionālā opera” reģistrācijas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā Nacionālās operas direktors apstiprina darbinieku amatu sarakstu.

    5. Nacionālās operas konsultatīvā padome, kas izveidota ar Ministru kabineta 2003.gada 24.janvāra rīkojumu Nr.48 “Par Latvijas Nacionālās operas konsultatīvo padomi”, darbojas līdz tās pilnvaru termiņa beigām.

      6. Šā likuma 7.panta trešās daļas noteikums par atklāta konkursa izsludināšanu uz direktora amatu nav piemērojams, pirmoreiz ieceļot amatā valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Nacionālā opera” direktoru. Darba tiesiskās attiecības, kas nodibinātas līdz 2009.gada 1.janvārim ar Kultūras ministrijas pārraudzībā esošās valsts kultūras iestādes “Latvijas Nacionālā opera” direktoru, turpināmas, izdarot noslēgtajā darba līgumā grozījumus atbilstoši šā likuma prasībām.”

 

Daļēji atbalstīts.

Iekļauts priekšlikumā Nr.26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

        4. Ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Nacionālā opera” reģistrācijas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā Nacionālās operas direktors apstiprina darbinieku amatu sarakstu.

5. Nacionālās operas konsultatīvā padome, kas izveidota ar Ministru kabineta 2003.gada 24.janvāra rīkojumu Nr.48 “Par Latvijas Nacionālās operas konsultatīvo padomi”, darbojas līdz tās pilnvaru termiņa beigām.

           6. Šā likuma 7.panta trešās daļas noteikums par atklāta konkursa izsludināšanu uz direktora amatu nav piemērojams, pirmoreiz ieceļot amatā valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Nacionālā opera” direktoru. Darba tiesiskās attiecības, kas nodibinātas līdz 2009.gada 1.janvārim ar Kultūras ministrijas pārraudzībā esošās valsts kultūras iestādes “Latvijas Nacionālā opera” direktoru, turpināmas, izdarot noslēgtajā darba līgumā grozījumus atbilstoši šā likuma prasībām.”

 

 

 

27

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.