21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09. 12. 2008.       9/7 - 2 -

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Augsti godājamie Saeimas Prezidija locekļi!

 

 

            Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija iesniedz izskatīšanai otrajā lasījumā likumprojektu "Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā" (943/Lp9).

           

Pielikumā: likumprojekta priekšlikumu apkopojums uz   8   lpp.

 

 

Ar cieņu

Komisijas priekšsēdētājs                                                 Oskars  Spurdziņš

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija                                                                                                                                                           

Likumprojekts

otrajam lasījumam

Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma

privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā

(nr. 943/Lp9)

 

Spēkā esošā likuma  attiecīgo pantu redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

 

Nr.

Priekšlikumi

( 2 )

Komisijas

atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

   Izdarīt Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2005, 14.nr.; 2007, 15.nr.; 2008, 5.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

       Izdarīt Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2005, 14.nr.; 2007, 15.nr.; 2008, 5.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

1. Izslēgt visā likumā vārdu "(padome)" (attiecīgā locījumā).

 

 

 

 

 

1. Izslēgt visā likumā vārdu "(padome)" (attiecīgā locījumā).

 

26.1 pants. Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds pilsētās

(1) Lai bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem nodotu īpašumā līdzvērtīgu zemi likumā "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās" 12.pantā noteiktajos gadījumos un saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās" 6.panta pirmo daļu, pilsētas dome izveido līdzvērtīgas zemes kompensācijas fondu.

(2) Bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem bijušā īpašuma vietā tās pašas pilsētas administratīvajā teritorijā piešķir līdzvērtīgu zemi, kuras pašreizējā kadastrālā vērtība kompensē bijušā zemes īpašuma vērtību, kāda tā bija 1940.gada 21.jūlijā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  26.1 pantā:

      aizstāt pirmajā daļā vārdus "pilsētas dome" ar vārdiem "republikas pilsētas (novada) dome";

 

 

 

        izslēgt otrajā daļā vārdu "administratīvajā".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  26.1 pantā:

       aizstāt pirmajā daļā vārdus "pilsētas dome" ar vārdiem "republikas pilsētas (novada) dome";

 

 

 

         izslēgt otrajā daļā vārdu "administratīvajā".

 

VI nodaļa
Privatizācijas sertifikātu izmantošanas nosacījumi

30.pants. Īpašuma kompensācijas sertifikātos maksājamā daļa par privatizējamo zemesgabalu

(1) ....

 (2) Privatizējot valstij vai pašvaldībai piederošu vai piekrītošu atsevišķu apbūvētu zemesgabalu, kura privatizācijas ierosinājums ir iesniegts un noteiktā kārtībā reģistrēts privatizāciju veicošajā institūcijā no 2004.gada 1.janvāra līdz pabeigšanas datumam, īpašuma kompensācijas sertifikātos maksājamā daļa no zemesgabala pārdošanas cenas ir šāda:

1) Rīgā un Jūrmalā — 40 procenti;

2) Daugavpilī, Liepājā, Jelgavā, Rēzeknē, Ventspilī un Rīgas rajona pilsētās — 50 procenti;

3) citās pilsētās un lauku apvidos — 80 procenti.

(3) Zemesgabala pircējs ir tiesīgs īpašuma kompensācijas sertifikātos maksājamo daļu samaksāt latos, bet likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 31.panta septītajā un astotajā daļā un likuma “Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 63.panta sestajā daļā minētajos gadījumos — latos maksājamo daļu samaksāt īpašuma kompensācijas sertifikātos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3. Aizstāt 30.panta otrās daļas 2.punktā vārdus "un Rīgas rajona pilsētās" ar vārdiem "Baldonē, Baložos, Olainē, Salaspilī, Saulkrastos, Siguldā un Vangažos".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3. Aizstāt 30.panta otrās daļas 2.punktā vārdus "un Rīgas rajona pilsētās" ar vārdiem "Baldonē, Baložos, Olainē, Salaspilī, Saulkrastos, Siguldā un Vangažos".

 

31.pants. Īpašuma kompensācijas sertifikātos maksājamā daļa par atsavināmo zemesgabalu

(1) ...

(2) Atsavinot valstij vai pašvaldībai piederošu apbūvētu zemesgabalu, kura atsavināšanas ierosinājums ir iesniegts un noteiktā kārtībā reģistrēts atsavināšanu veicošajā institūcijā no 2004.gada 1.janvāra līdz pabeigšanas datumam, īpašuma kompensācijas sertifikātos maksājamā daļa no zemesgabala pārdošanas cenas ir šāda:

1) Rīgā un Jūrmalā — 40 procenti;

2) Daugavpilī, Liepājā, Jelgavā, Rēzeknē, Ventspilī un Rīgas rajona pilsētās — 50 procenti;

3) citās pilsētās un lauku apvidos — 80 procenti.

(3) Zemesgabala pircējs ir tiesīgs īpašuma kompensācijas sertifikātos maksājamo daļu samaksāt latos, bet likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 31.panta septītajā un astotajā daļā minētajos gadījumos — latos maksājamo daļu samaksāt īpašuma kompensācijas sertifikātos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Aizstāt 31.panta otrās daļas 2.punktā vārdus "un Rīgas rajona pilsētās" ar vārdiem "Baldonē, Baložos, Olainē, Salaspilī, Saulkrastos, Siguldā un Vangažos".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Aizstāt 31.panta otrās

daļas 2.punktā vārdus "un Rīgas rajona pilsētās" ar vārdiem "Baldonē, Baložos, Olainē, Salaspilī, Saulkrastos, Siguldā un Vangažos".

 

32.pants. Norēķini par izpērkamo (pērkamo) zemi

(1)... (4)

(5) Pēc tās personas rakstveida pieprasījuma, kurai ir izpirkuma (pirkuma) tiesības, attiecīgās pilsētas (novada) dome par pilsētas zemi vai Valsts zemes dienests par lauku apvidus zemi izsniedz izziņu, kurā norāda:

1) ziņas par zemesgabalu, kura izpirkuma (pirkuma) tiesības ir personai;

2) zemesgabala kadastrālo vērtību;

3) konta numuru, uz kuru pārskaitāmi privatizācijas sertifikāti.

 

 

 

 

5. Aizstāt 32.panta piektajā daļā vārdus "pilsētas (novada) dome" ar vārdiem "republikas pilsētas (novada) dome".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Aizstāt 32.panta piektajā daļā vārdus "pilsētas (novada) dome" ar vārdiem "republikas pilsētas (novada) dome".

 

VII nodaļa
Rīcība, ja rodas strīdi
(Nodaļa 21.06.2007. likuma redakcijā)

35.pants. Rīcība, ja rodas strīdi valsts vai pašvaldības īpašuma objektu, apbūvētu vai neapbūvētu zemesgabalu privatizācijas jautājumos

Ja ir ierosināta tiesvedība par jautājumiem, kas saistīti ar valsts vai pašvaldības īpašuma objektu, apbūvētu vai neapbūvētu zemesgabalu nodošanu privatizācijai, un tiesas nolēmums, ar kuru attiecīgi Ministru kabineta, pašvaldības domes (padomes) vai Privatizācijas aģentūras lēmums par valsts vai pašvaldības īpašuma objekta, apbūvēta vai neapbūvēta zemesgabala privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu atzīts par prettiesisku, ir stājies likumīgā spēkā, lēmums par valsts vai pašvaldības īpašuma objektu, apbūvētu vai neapbūvētu zemesgabalu nodošanu privatizācijai jāpieņem četru mēnešu laikā no tiesas nolēmuma spēkā stāšanās dienas.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 07.02.2008. likumu)

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Papildināt likumprojektu ar 6. pantu šādā redakcijā:

"6. Aizstāt 35. un 36. pantā vārdus "pašvaldības domes (padomes)" ar vārdu  "pašvaldības"

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

6. Aizstāt 35. un 36. pantā vārdus "pašvaldības domes (padomes)" ar vārdu  "pašvaldības".

 

36.pants. Valsts vai pašvaldības īpašuma objektu vai apbūvētu zemesgabalu vērtības noteikšana

(1) Ja likumīgā spēkā ir stājies tiesas nolēmums, ar kuru pēc šā likuma spēkā stāšanās dienas Ministru kabineta vai pašvaldības domes (padomes) pieņemtais lēmums par atteikumu nodot privatizācijai valsts vai pašvaldības īpašuma objektu (izņemot valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrības un valsts vai pašvaldības kapitāla daļas privātajā kapitālsabiedrībā) ir atzīts par prettiesisku, turpmāk attiecīgais īpašuma objekts privatizējams par tādu vērtību, kāda tā šim īpašuma objektam bija dienā, kad tika pieņemts lēmums par atteikumu nodot to privatizācijai, ja personai bija pirmpirkuma tiesības uz šo valsts vai pašvaldības īpašuma objektu atteikuma pieņemšanas brīdī.

(2) Ja likumīgā spēkā ir stājies tiesas nolēmums, ar kuru pēc šā likuma spēkā stāšanās dienas Ministru kabineta, pašvaldības domes (padomes) vai Privatizācijas aģentūras pieņemtais lēmums par atteikumu nodot privatizācijai apbūvētu zemesgabalu (atsevišķs apbūvēts zemesgabals vai apbūvēts zemesgabals kopā ar privatizējamo valsts un pašvaldības īpašuma objektu) ir atzīts par prettiesisku, turpmāk attiecīgais apbūvētais zemesgabals privatizējams par tādu apbūvēta zemesgabala vērtību privatizācijas vajadzībām, kāda tā šim zemesgabalam bija dienā, kad tika pieņemts lēmums par atteikumu nodot to privatizācijai, bet, ja lēmums par atteikumu nodot privatizācijai attiecīgo apbūvēto zemesgabalu tika pieņemts pēc 2007.gada 31.augusta, — turpmāk šis apbūvētais zemesgabals privatizējams par tādu apbūvēta zemesgabala vērtību privatizācijas vajadzībām, kāda tā bija 2007.gada 31.augustā.

(3) Ja likumīgā spēkā ir stājies tiesas nolēmums, ar kuru pēc šā likuma spēkā stāšanās dienas atsavināšanu veicošās institūcijas pieņemtais lēmums par atteikumu atsavināt valsts vai pašvaldības apbūvētu zemesgabalu ir atzīts par prettiesisku, turpmāk attiecīgais valsts vai pašvaldības apbūvētais zemesgabals atsavināms par tādu apbūvēta zemesgabala vērtību privatizācijas vajadzībām, kāda tā šim zemesgabalam bija dienā, kad tika pieņemts lēmums par atteikumu to atsavināt, bet, ja lēmums par atteikumu atsavināt attiecīgo apbūvēto zemesgabalu tika pieņemts pēc 2007.gada 31.augusta, — turpmāk šis apbūvētais zemesgabals atsavināms par tādu apbūvēta zemesgabala vērtību privatizācijas vajadzībām, kāda tā bija 2007.gada 31.augustā.

(07.02.2008. likuma redakcijā)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pārejas noteikums

      

     Šā likuma 1.pants neattiecas uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 35. un 36.pantu.

 

 

 

 

2.

Juridiskais birojs

Izslēgt  likumprojektā piedāvātā grozījumu likuma pārejas noteikumu.

 

Atbalstīts

  

 

 

        Likums stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.

 

 

 

 

       

       Likums stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.