Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

 

09. 12. 2008.       9/7 - 2 -

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Augsti godājamie Saeimas Prezidija locekļi!

 

 

            Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija iesniedz izskatīšanai otrajā lasījumā šādus par steidzamiem atzītos likumprojektus:

            • "Grozījumi Muzeju   likumā " (nr.939/Lp9),

            • "Grozījums Repatriācijas likumā " (nr.941/Lp9),

            • "Grozījums likumā "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" (942/Lp9).

 

Pielikumā: likumprojektu priekšlikumu apkopojumi uz     10   lpp.

 

 

Ar cieņu

Komisijas priekšsēdētājs                                            Oskars  Spurdziņš

 

 

 


Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija                                                                                                           Likumprojekts otrajam lasījumam (steidzams)

 

Grozījums likumā „Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un

personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu”

(nr.942/Lp9)

 

Spēkā esošā likuma redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi (3)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

 

Grozījums likumā „Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un

personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu”

 

 

 

 

 

 

 

redakcionāli precizēts

 

Grozījumi likumā „Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un

personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu”

 

Izdarīt likumā „Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 12.nr.; 1996, 1.nr.; 2004, 12.nr.) šādu grozījumu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

redakcionāli precizēts

Izdarīt likumā „Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 12.nr.; 1996, 1.nr.; 2004, 12.nr.) šādus grozījumus:

 

13.pants. Iestādes un vēlētas institūcijas pieprasījums

 

(1) Saeimas Prezidijam, pilsētas domes, rajona padomes un pagasta padomes priekšsēdētājam ne vēlāk kā mēneša laikā pēc tam, kad Saeima vai attiecīgā dome (padome) ir sanākusi uz pirmo sēdi, ir pienākums pieprasīt no Totalitārisma seku dokumentēšanas centra izziņu par to, vai tā rīcībā, Valsts arhīvā vai citās valsts glabātavās ir dokumenti, kas liecina, ka ievēlētie deputāti varētu būt bijuši VDK darbinieki vai informatori (3. pants).

(2) Jebkuras valsts vai pašvaldības iestādes vadītājam ir pienākums attiecībā uz personu, kas attiecīgajā iestādē ieņem tādu amatu, kurā saskaņā ar likumiem ir aizliegts būt VDK darbiniekiem vai informatoriem, pieprasīt no Totalitārisma seku dokumentēšanas centra izziņu par to, vai tā rīcībā, Valsts arhīvā vai citās valsts glabātavās ir dokumenti, kas liecina, ka attiecīgā persona varētu būt bijusi VDK darbinieks vai informators (3. pants). Šāda izziņa pieprasāma ne vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc tam, kad persona, par kuru tiek pieprasīta izziņa, ir uzsākusi pildīt darba vai dienesta pienākumus.

(3) Šāda izziņa nav jāpieprasa par personām, kuras sasniegušas 18 gadu vecumu pēc 1991. gada 21. augusta.

(4) Ja atbilde ir apstiprinoša, bet persona, par kuru pieprasīta izziņa no Totalitārisma seku dokumentēšanas centra, noliedz savu sadarbību ar VDK, Saeimas Prezidijam, pilsētas domes, rajona padomes, pagasta padomes priekšsēdētājam, valsts vai pašvaldības iestādes vadītājam ir pienākums divu nedēļu laikā pēc izziņas saņemšanas iesniegt attiecīgā rajona vai republikas pilsētas prokuratūrai pieteikumu par sadarbības fakta konstatēšanu.

 

 

 

 

13.pantā:

 

 

aizstāt pirmajā daļā vārdus „pilsētas domes, rajona padomes un pagasta padomes” ar vārdiem „republikas pilsētas domes un novada domes”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aizstāt ceturtajā daļā vārdus „pilsētas domes, rajona padomes, pagasta padomes” ar vārdiem „republikas pilsētas domes un novada domes”.

 

 

1.

Iekšlietu ministrijas parlamentārais sekretārs Z.Rubezis

Izteikt likumprojekta panta pirmo daļu šādā redakcijā:

„aizstāt pirmajā daļā vārdus „pilsētas domes, rajona padomes un pagasta padomes” ar vārdiem „republikas pilsētas domes un novada domes”, kā arī izslēgt iekavas un vārdu „padome””.

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

redakcionāli precizēts

13.pantā:

 

 

aizstāt pirmajā daļā vārdus „pilsētas domes, rajona padomes un pagasta padomes” ar vārdiem „republikas pilsētas domes un novada domes”;

 

izslēgt pirmajā daļā vārdu „(padome)”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aizstāt ceturtajā daļā vārdus „pilsētas domes, rajona padomes, pagasta padomes” ar vārdiem „republikas pilsētas domes un novada domes”.

 

14.pants. Sadarbības fakta konstatēšana sevišķajā kārtībā

(..)

(8) Pierādījumu vākšanai prokurors var veikt šādas darbības:

1) nopratināt lieciniekus un izdarīt konfrontēšanu;

 

2) izņemt paraugus salīdzinošai pētīšanai;

 

3) izdarīt ekspertīzes un nopratināt ekspertus;

 

4) pieaicināt speciālistus;

5) izdarīt liecību pārbaudes uz vietas un izmeklēšanas eksperimentus;

6) veikt personu vai priekšmetu uzzīmēšanu;

 

 

7) uz tiesneša lēmuma pamata izdarīt kratīšanu, uzlikt arestu pārbaudāmās personas pasta un telegrāfa korespondencei un noklausīties tās telefonsarunas.

 

(9) Šā panta astotajā daļā minētās darbības pierādījumu vākšanai tiek izdarītas stingrā atbilstībā Latvijas Kriminālprocesa kodeksā noteiktajai izmeklēšanas darbību veikšanas kārtībai. Pārbaudes lietā aicinātās personas tiek brīdinātas, ka tās ir atbildīgas par apzināti nepatiesas liecības došanu un atteikšanos dot liecību.

(..)

 

 

 

 

 

2.

 

 

Iekšlietu ministrijas parlamentārais sekretārs Z.Rubezis

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

„14.pantā:

aizstāt astotās daļas 2.punktā vārdus „izņemt paraugus” ar vārdiem „ņemt paraugus”;

 

aizstāt astotās daļas 3.punktā vārdus „izdarīt ekspertīzi” ar vārdiem „noteikt ekspertīzi”;

 

 

 

izteikt astotās daļas 6.punktu šādā redakcijā:

„6) uzrādīt atpazīšanai;”;

 

izteikt astotās daļas 7.punktu šādā redakcijā:

„7) uz tiesneša lēmuma pamata izdarīt kratīšanu, veikt pārbaudāmās personas korespondences kontroli un sakaru līdzekļu kontroli.”;

 

izteikt devītās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

„Šā panta astotajā daļā minētās darbības pierādījumu vākšanai tiek izdarītas atbilstoši Kriminālprocesa likumā noteiktajai izmeklēšanas darbību un speciālo izmeklēšanas darbību veikšanas kārtībai.”

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

15.pants. Lietu par sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu izskatīšana tiesā

(..)

(8) Attiecībā uz tiesas spriedumu par sadarbības fakta konstatēšanu pārbaudāmajai personai un tās advokātam ir tiesības iesniegt sūdzību, bet prokuroram - protestu apelācijas un kasācijas kārtībā atbilstoši Latvijas Kriminālprocesa kodeksā paredzētajiem noteikumiem par spriedumu pārsūdzēšanu un protestu iesniegšanu krimināllietās.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

Iekšlietu ministrijas parlamentārais sekretārs Z.Rubezis

Aizstāt 15.panta astotajā daļā vārdus „Latvijas Kriminālprocesa kodeksā” ar vārdiem „Kriminālprocesa likumā”.

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.

 

 

 

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.