Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

 

09. 12. 2008.       9/7 - 2 -

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Augsti godājamie Saeimas Prezidija locekļi!

 

 

            Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija iesniedz izskatīšanai otrajā lasījumā šādus par steidzamiem atzītos likumprojektus:

            • "Grozījumi Muzeju   likumā " (nr.939/Lp9),

            • "Grozījums Repatriācijas likumā " (nr.941/Lp9),

            • "Grozījums likumā "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" (942/Lp9).

           

 

Pielikumā: likumprojektu priekšlikumu apkopojumi uz     10   lpp.

 

 

Ar cieņu

Komisijas priekšsēdētājs                                            Oskars  Spurdziņš

 

 

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Likumprojekts

otrajam lasījumam, steidzams

Grozījumi Muzeju likumā

(nr. 939/Lp9)

 

Spēkā esošā likuma  attiecīgo pantu redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

 

Nr.

Priekšlikumi

( 1 )

Komisijas

atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

 

Izdarīt Muzeju likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2006, 2.nr.; 2007, 23.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izdarīt Muzeju likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2006, 2.nr.; 2007, 23.nr.) šādus grozījumus:

 

 

5.pants. Latvijas Muzeju padome un tās sastāvs

(1) Latvijas Muzeju padome (turpmāk — Muzeju padome) ir konsultatīva institūcija, kas izveidota, lai veicinātu institūciju sadarbību un lēmumu pieņemšanu jautājumos, kuri saistīti ar valsts stratēģiju muzeju jomā, kā arī ar muzeju darbību un Nacionālā krājuma veidošanu un saglabāšanu.

 

 

 

(2) Muzeju padomes sastāvā ir 15 locekļu: astoņi Rīgas un Rīgas rajona akreditēto muzeju deleģēti pārstāvji, četri Latvijas novadu akreditēto muzeju deleģēti pārstāvji (pa vienam no katra novada), viens Latvijas Pašvaldību savienības deleģēts pārstāvis, viens Latvijas Muzeju asociācijas deleģēts pārstāvis un kultūras ministrs (vai viņa deleģēts pārstāvis).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Izteikt 5.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Muzeju padomes sastāvā ir 15 locekļi: astoņi Rīgas plānošanas reģiona akreditēto muzeju deleģēti pārstāvji, četri Kurzemes, Latgales, Vidzemes un Zemgales plānošanas reģiona akreditēto muzeju deleģēti pārstāvji (pa vienam no katra reģiona), viens Latvijas Pašvaldību savienības deleģēts pārstāvis, viens Latvijas Muzeju biedrības deleģēts pārstāvis un kultūras ministrs (vai viņa deleģēts pārstāvis)."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

         Izteikt  5.panta otro daļu šādā redakcijā:

„(2) Muzeju padomes sastāvā ir 15 locekļi: astoņi Rīgas plānošanas reģiona akreditēto muzeju deleģēti pārstāvji – muzeju darbinieki, četri Kurzemes, Latgales, Vidzemes un Zemgales plānošanas reģiona akreditēto muzeju deleģēti pārstāvji (pa vienam no katra reģiona) - muzeju darbinieki, viens Latvijas Pašvaldību savienības deleģēts pārstāvis, viens Latvijas Muzeju biedrības deleģēts pārstāvis un kultūras ministrs (vai viņa deleģēts pārstāvis).”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Izteikt 5.panta otro daļu šādā redakcijā:

„(2) Muzeju padomes sastāvā ir 15 locekļi: astoņi Rīgas plānošanas reģiona akreditēto muzeju deleģēti pārstāvji – muzeju darbinieki, četri Kurzemes, Latgales, Vidzemes un Zemgales plānošanas reģiona akreditēto muzeju deleģēti pārstāvji (pa vienam no katra reģiona) - muzeju darbinieki, viens Latvijas Pašvaldību savienības deleģēts pārstāvis, viens Latvijas Muzeju biedrības deleģēts pārstāvis un kultūras ministrs (vai viņa deleģēts pārstāvis).”

 

8.pants. Publisko muzeju dibināšanas, reorganizācijas un likvidācijas kārtība

(1) Valsts muzejus un to filiāles dibina, reorganizē un likvidē Ministru kabinets pēc Kultūras ministrijas vai citas ministrijas ierosinājuma, konsultējoties ar Muzeju padomi.

(2) Pašvaldību muzejus un to filiāles dibina, reorganizē un likvidē attiecīgās pašvaldības dome (padome), konsultējoties ar Muzeju padomi.

(3) Autonomos muzejus un to filiāles, kas ir atvasinātas publisko tiesību juridiskās personas (izņemot pašvaldības) izveidota publiska aģentūra (iestāde) vai šīs publiskās aģentūras (iestādes) struktūrvienība, dibina, reorganizē un likvidē īpašnieks.

(4) Šā panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā minēto muzeju reorganizācijas un likvidācijas gadījumos muzejam ir pienākums konsultēties ar Muzeju padomi jautājumos par turpmāko rīcību ar Nacionālajā krājumā iekļautajiem attiecīgā muzeja priekšmetiem.

(5) Ja tiek likvidēts akreditēts privātais muzejs vai akreditēts autonomais muzejs, kas ir valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrība vai cita privāto tiesību juridiskā persona, kuras dalībnieks vai dibinātājs ir publisko tiesību juridiskā persona, un šis muzejs ir saņēmis valsts budžeta līdzekļus, valsts muzejiem un pašvaldību muzejiem ir pirmpirkuma tiesības likvidējamā muzeja priekšmetu iegūšanā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Aizstāt 8.panta otrajā daļā vārdus "attiecīgās pašvaldības dome (padome)" ar vārdiem "attiecīgā pašvaldība".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Aizstāt 8.panta otrajā daļā vārdus "attiecīgās pašvaldības dome (padome)" ar vārdiem "attiecīgā pašvaldība".