Rīgā

 

 

Rīgā

 

23.10.2008.                Nr.90/TA-3123

 

Saeimas Prezidijam

 

Nosūtām izskatīšanai Ministru kabineta sēdē atbalstīto likumprojektu "Grozījumi Muzeju likumā". Likumprojektu izstrādāja Kultūras ministrija (atbildīgā amatpersona - Garjāns 67503871, mvp@mvp.gov.lv).

 

Pielikumā: 1. Likumprojekts uz 1 lp.

2. Likumprojekta anotācija uz 7 lp.

3. Ministru kabineta 2008.gada 21.oktobra sēdes protokola Nr.75  31.§ izraksts uz 1 lp.

 

 

 

Ministru prezidents                                                     I.Godmanis

 

 

 

 

 

 

Stafecka 67082931


Likumprojekts

 

Grozījumi Muzeju likumā

 

Izdarīt Muzeju likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2006, 2.nr.; 2007, 23.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Izteikt 5.panta otro daļu šādā redakcijā:

 

"(2) Muzeju padomes sastāvā ir 15 locekļi: astoņi Rīgas plānošanas reģiona akreditēto muzeju deleģēti pārstāvji, četri Kurzemes, Latgales, Vidzemes un Zemgales plānošanas reģiona akreditēto muzeju deleģēti pārstāvji (pa vienam no katra reģiona), viens Latvijas Pašvaldību savienības deleģēts pārstāvis, viens Latvijas Muzeju biedrības deleģēts pārstāvis un kultūras ministrs (vai viņa deleģēts pārstāvis)."

 

2. Aizstāt 8.panta otrajā daļā vārdus "attiecīgās pašvaldības dome (padome)" ar vārdiem "attiecīgā pašvaldība".

 

 

 

 

 

 

 

 

Kultūras ministre

H.Demakova


Likumprojekta „Grozījumi Muzeju likumā” anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Atsauce uz Deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību, politikas plānošanas dokumentu un citiem dokumentiem, kuros dots uzdevums izstrādāt normatīvā akta projektu

Saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 2.septembra rīkojuma Nr.524 „Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 22.februāra rīkojumā Nr.90 „Par nepieciešamajiem grozījumiem ar pašvaldību darbību saistītajos likumos, pabeidzot vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālo reformu” 1.punktu šā rīkojuma 3.pielikumā minētajām institūcijām jāizvērtē grozījumu nepieciešamību 3.pielikumā norādītajos likumos un, ja nepieciešams, līdz 2008.gada 10.oktobrim jāiesniedz Ministru kabinetā attiecīgos likumprojektus. Šī rīkojuma 3.pielikuma „Likumi, kuros nepieciešami grozījumi, kas saistīti ar attiecīgo administratīvo teritoriju, vietējo pašvaldību domju (padomju) un citu institūciju neesību” 40.punktā ir ietverts Muzeju likums.

 

2. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

Administratīvi teritoriālās reformas likuma (turpmāk – Reformas likums) 6.pants paredz, ka vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālā reforma tiek realizēta līdz 2009.gada vietējo pašvaldību vēlēšanām. Saskaņā ar Reformas likuma 6.panta pirmo daļu ir apstiprināts Ministru kabineta 2006.gada 28.jūnija rīkojums Nr. 478 „Par vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālā iedalījuma projektu”. Rajona līmenis administratīvi teritoriālā iedalījuma projektā nav paredzēts. Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 4.septembra noteikumiem Nr.596 „Noteikumi par vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālo iedalījumu” paredzēts izveidot 9 republikas pilsētu un 103 novadu pašvaldības.

Atbilstoši Muzeju likuma 5.panta otrajai daļai pārstāvjus Latvijas Muzeju padomei izvirza no Rīgas rajona, kā arī no četriem Latvijas novadiem.

3. Normatīvā akta projekta būtība

  

Likumprojekts paredz izdarīt redakcionālus labojumus, nosakot, ka pārstāvji Latvijas Muzeju padomei tiek izvirzīti no plānošanas reģioniem, kas noteikti Reģionālās attīstības likuma 5.panta trešajā daļā.

4. Cita informācija 

Nav attiecināms

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 1. Vispārēja ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības pārmaiņām

Nav attiecināms.

 2. Ekonomiskā ietekme:

2.1. makroekonomiskā vide;

2.2. preču un pakalpojumu ražošanas apjoms un kvalitāte;

2.3. cenas;

2.4. eksporta un importa apjoms;

2.5. konkurences apstākļi;

2.6. jauninājumi un pētījumi;

2.7. augstāka resursu izmantošanas efektivitāte

 Nav attiecināms.

 3. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi, administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu komersantiem, pašnodarbinātajām personām, zemnieku un zvejnieku saimniecībām 

 Nav attiecināms.

 4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu fiziskām personām

 Nav attiecināms.

 5. Sociālā ietekme:  

5.1. sociālās situācijas izmaiņas;

5.2. nodarbinātība 

 Nav attiecināms.

6. Ietekme uz vidi:

6.1. dabas resursu lietošana;

6.2. ietekme uz piesārņojošo vielu emisiju vidē;

6.3. darbības radītie atkritumi;

6.4. ķīmisko vielu produktu ražošana;

6.5. ietekme uz īpaši aizsargājamām sugām vai biotopiem;

6.6. ietekme uz īpaši aizsargājamām teritorijām;

6.7. cita veida piesārņojuma emisija vidē

Nav attiecināms.

 7. Cita ietekme

Nav attiecināms.

 

 

 

 

 

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

2008.gads

Turpmākie trīs gadi

2009.

2010.

2011.

1

2

3

4

5

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos:

1.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

1.2. speciālais budžets;

1.3. pašvaldību budžets 

Nav attiecināms.

Nav attiecināms.

Nav attiecināms.

Nav attiecināms.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos:

2.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

2.2. speciālais budžets;

2.3. pašvaldību budžets  

Nav attiecināms.

Nav attiecināms.

Nav attiecināms.

Nav attiecināms.

3. Finansiālā ietekme:

3.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

3.2. speciālais budžets;

3.3. pašvaldību budžets  

Nav attiecināms.

Nav attiecināms.

Nav attiecināms.

Nav attiecināms.

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai  

Nav attiecināms.

Nav attiecināms.

Nav attiecināms.

Nav attiecināms.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins:

 

 

Nav attiecināms.

Nav attiecināms.

Nav attiecināms.

Nav attiecināms.

6. Cita informācija

Nav attiecināms.

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti, to būtība, kā arī ministrija, kura ir atbildīga par tā sagatavošanu. Par Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) – norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Jāveic redakcionāli labojumu Kultūras ministrijas iekšējā normatīvajā aktā „Latvijas Muzeju padomes nolikums”.

2. Cita informācija

Nav attiecināms.

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Nav attiecināms.

2. Saistības pret citām valstīm un starptautiskajām institūcijām un organizācijām

Nav attiecināms.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Nav attiecināms.

 4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

 Attiecīgo Eiropas Savienības tiesību aktu veids (piemēram, Eiropas Kopienas dibināšanas līgums, direktīva, regula, lēmums, vadlīnijas, rekomendācijas), nosaukums, datums un numurs, kuru prasības tiek pārņemtas vai ieviestas ar normatīvo aktu

 Nav attiecināms.

2.tabula

 Eiropas Savienības tiesību akts un attiecīgā panta Nr. (uzskaitot katru direktīvas vienību – pantu, daļu, punktu, apakšpunktu)

 Latvijas normatīvā akta projekta norma, kas pārņem katru šīs tabulas 1.ailē norādīto direktīvas vienību (uzskaitot visu normatīvā akta projekta vienību Nr.)

 Komentāri

Nav attiecināms.

Nav attiecināms.

Nav attiecināms.

 5. Saistības sniegt paziņojumu Eiropas Savienības institūcijām atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta sniegšanas un finanšu noteikumu projektiem

Nav attiecināms.

6. Cita informācija

Nav attiecināms.

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizācijām un citām iesaistītajām institūcijām konsultācijas ir notikušas

Notikušas konsultācijas ar Latvijas Muzeju padomi un Latvijas Muzeju biedrību.

2. Kāda ir šo pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizāciju un citu iesaistīto institūciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti to iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Atbalsta likumprojektu.

3. Kāds konsultāciju veids un sabiedrības informēšanas pasākumi ir izmantoti

Informēšana par likumprojektu Latvijas Muzeju biedrības informatīvajā izdevumā „Muzeju Vēstnesis”, Latvijas Muzeju padomes sēdē, Muzeju valsts pārvaldes mājas lapā www.mvp.gov.lv .

4. Konsultācijas ar ekspertiem

Nav notikušas konsultācijas.

5. Cita informācija

Nav attiecināms.

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Jaunu institūciju radīšana nav nepieciešama. Likuma izpildi nodrošinās Kultūras ministrija un Muzeju valsts pārvalde.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likums tiks publicēts oficiālajos preses izdevumos “Latvijas Vēstnesis” un “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs”, kā arī Muzeju valsts pārvaldes mājas lapā un Latvijas Muzeju biedrības mājas lapā.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Indivīds savas tiesības var aizstāvēt administratīvo procesu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija

Nav attiecināms.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kultūras ministre                                                                    H.Demakova

 

 

 

 

Valsts sekretāre

Juridiskās

nodaļas

vadītāja

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

S.Zvidriņa

I.Millersone

Dz.Rozīte

J.Garjāns

 

 

 

 

 

 

 

2008.10.06. 10:09

1030

J.Garjāns

67503870, mvp@mvp.gov.lv  

 

 

 


LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

___________________________________________________________

protokola izraksts

 

 

Rīgā

Nr.75

2008.gada 21.oktobrī

 

 

31.§

 

Likumprojekts "Grozījumi Muzeju likumā"

     TA-3123

___________________________________________________________

(H.Demakova, I.Godmanis)

 

     1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

     Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

     2. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir kultūras ministre.

     

 

 

Ministru prezidents

  

I.Godmanis

 

Valsts kancelejas direktora vietā - direktora vietniece tiesību aktu lietās

  

E.Dreimane

 

 

 

2008-MK-PROT-75-2110-#31.doc

1