Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

 

 

 

 

23.04.09.                       9/7 –

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Augsti godātie Saeimas Prezidija locekļi!

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija iesniedz izskatīšanai Saeimā 3.lasījumā likumprojektu „Grozījumi Teiču dabas rezervāta likumā” (938/Lp9).

 

 

Pielikumā: likumprojekts un priekšlikumu apkopojums.

 

 

 

Cieņā

 

Komisijas priekšsēdētājs                                                  Oskars Spurdziņš

 


 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Likumprojekts trešajam lasījumam

Grozījumi Teiču dabas rezervāta likumā (reģ. nr.938/Lp9)

Likuma pantu spēkā esošā redakcija

Otrā lasījuma redakcija

(dok.nr.3775)

Nr.

Priekšlikumi trešajam lasījumam (15)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā trešā lasījuma redakcija

 

Izdarīt Teiču dabas rezervāta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2008, 13.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

 

 

 

Izdarīt Teiču dabas rezervāta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2008, 13.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

 

1.

 

Vides ministrs R.Vējonis

Aizstāt visā tekstā vārdu „administrācija” (attiecīgā locījumā) ar vārdu „pārvalde” (attiecīgā locījumā).

 

 

Atbalstīts,

mainīt turpmāko pantu numerāciju

 

 

1. Aizstāt visā likumā vārdu „administrācija” (attiecīgā locījumā) ar vārdu „pārvalde” (attiecīgā locījumā).

4.pants

Rezervāta pārvaldi īsteno Vides ministrijas pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde — Teiču dabas rezervāta administrācija (turpmāk — administrācija). Administrācijas nolikumu apstiprina Ministru kabinets.

 

 

 

 

2.

Vides ministrs R.Vējonis

Izteikt 4.pantu šādā redakcijā:

„4.pants

Rezervāta pārvaldi īsteno vides ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde – Dabas aizsardzības pārvalde (turpmāk – pārvalde)”.

 

 

Atbalstīts

2. Izteikt 4.pantu šādā redakcijā:

„4.pants

Rezervāta pārvaldi īsteno vides ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde – Dabas aizsardzības pārvalde (turpmāk – pārvalde).”

7.pants

(1) ...

 (2) Regulējamā režīma zonā aizliegts:

1) ... 2) ...

3) veikt mežsaimniecisko darbību, izņemot koku ciršanu meža infrastruktūras izveidošanai un uzturēšanai, ainavu veidošanai, bīstamo koku novākšanai, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un šā panta trešās daļas 2.punktā minētajai nepieciešamajai zemes transformācijai;

4)... 5) ...

(3) 1)..

2) veikt valsts galveno un 1.šķiras autoceļu rekonstrukciju un tai nepieciešamo zemes transformāciju;

3) ... 4) ...

 (4) ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Aizstāt likuma 7.panta trešās daļas 2.punktā skaitli un vārdus „1.šķiras autoceļu” ar vārdiem „reģionālo autoceļu”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Aizstāt 7.panta trešās daļas 2.punktā skaitli un vārdus „1.šķiras autoceļu” ar vārdiem „reģionālo autoceļu”.

 

8.pants

(1) ...

(2) Dabas parka zonā aizliegts:

1) veikt zemes transformāciju;

2)... 10)...

 

 

4.

Vides ministrs R.Vējonis

Izteikt 8.panta otrās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

‘’1) mainīt zemes lietošanas kategoriju;”.

 

Atbalstīts

4. Izteikt 8.panta otrās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

‘’1) mainīt zemes lietošanas kategoriju;”.

10.pants

(1) ... (3)...

(4) Būvniecību ārējā aizsargjoslā drīkst veikt atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam, ja ir saņemti Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes izdoti tehniskie noteikumi vai Vides pārraudzības valsts biroja atzinums par noslēguma ziņojumu vai atzinums par novērtējuma ziņojumu saskaņā ar ietekmes uz vidi novērtējuma normatīvajiem aktiem.

 

 

 

 

5.

 

Juridiskais birojs

Izteikt likuma 10. panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Ārējā aizsargjoslā būvniecību drīkst veikt atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam un būvniecību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ievērojot ietekmes uz vidi novērtējumu regulējošos normatīvos aktus.”

 

 

 

Atbalstīts

5. Izteikt 10. panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Ārējā aizsargjoslā būvniecību drīkst veikt atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam un būvniecību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ievērojot ietekmes uz vidi novērtējumu regulējošos normatīvos aktus.”

 

 

11.pants

(1) Administrāciju vada direktors. Direktoru ieceļ amatā un atceļ no amata vides ministrs.

(2) Administrācijas amatpersonas ir rezervāta direktors, viņa vietnieki, struktūrvienību vadītāji un vides valsts inspektori.

 

 

 

 

6.

 

Vides ministrs R.Vējonis

Izslēgt 11.pantu.

 

Atbalstīts

 

6. Izslēgt 11.pantu.

 

12.pants

Administrācijas amatpersonām ir tiesības pašaizsardzības nolūkā iegādāties, glabāt, nēsāt un pielietot dienesta ieročus.

 

 

 

 

7.

 

Vides ministrs R.Vējonis

Izslēgt 12.pantu.

 

 

Atbalstīts

 

7. Izslēgt 12.pantu.

 

13.pants

Administrācija saskaņo visu līmeņu teritorijas plānojumus, kuri attiecas uz rezervāta un tā ārējās aizsargjoslas teritoriju.

 

 

 

 

8.

 

Juridiskais birojs

Izteikt likuma 13. pantu šādā redakcijā:

“Ar pārvaldi saskaņo visu līmeņu teritorijas plānojumu projektus, kuri attiecas uz rezervāta un tā ārējās aizsargjoslas teritoriju.”

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

8. Izteikt 13. panta tekstu šādā redakcijā:

“Ar pārvaldi saskaņo visu līmeņu teritorijas plānojumu projektus, kuri attiecas uz rezervāta un tā ārējās aizsargjoslas teritoriju.”

 

15.pants

Administrācijas finanšu līdzekļus veido:

1) dotācija no valsts budžeta vispārējiem ieņēmumiem;

2) fizisko un juridisko personu ziedojumi;

3) ieņēmumi no maksas pakalpojumiem;

4) Eiropas Savienības, starptautisko un nacionālo atbalsta programmu un projektu līdzekļi.

 

 

 

9.

 

Vides ministrs R.Vējonis

Izslēgt 15.pantu.

 

 

Atbalstīts

 

9. Izslēgt 15.pantu.

16.pants

Administrācija ir atbrīvota no tiesas izdevumiem prasībās par to zaudējumu atlīdzināšanu, kuri radušies, pārkāpjot vides aizsardzību un dabas resursu izmantošanu regulējošos normatīvos aktus, ja šos zaudējumus piedzen par labu valstij.

 

 

 

10.

 

Vides ministrs R.Vējonis

Izslēgt 16.pantu.

 

 

Atbalstīts

 

10. Izslēgt 16.pantu.

17.pants

(1) Lai saskaņotu dabas aizsardzības intereses un saimniecisko darbību, tiek izveidota Teiču dabas rezervāta konsultatīvā padome (turpmāk — padome), kas vienlaikus pilda arī Krustkalnu dabas rezervāta konsultatīvās padomes funkcijas. Padomes sastāvā ir pa vienam pārstāvim no rezervātu teritorijā esošo vietējo pašvaldību domēm vai padomēm, Dabas aizsardzības pārvaldes, Valsts meža dienesta, Valsts vides dienesta Madonas reģionālās vides pārvaldes un Daugavpils reģionālās vides pārvaldes. Padomes sastāvā var iekļaut pa diviem pārstāvjiem no biedrībām vai nodibinājumiem, kuru darbība saistīta ar vides vai dabas aizsardzību un vides izglītību.

(2) Padomes nolikumu apstiprina Ministru kabinets.

(3) Padomes personālsastāvu apstiprina vides ministrs. 

 

 

 

 

 

 

1. Aizstāt 17.panta pirmajā daļā vārdus "esošo vietējo pašvaldību domēm vai padomēm" ar vārdiem "esošajām vietējām pašvaldībām".

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

12.

 

 

Vides ministrs R.Vējonis

Izslēgt 17.pantā vārdus „Dabas aizsardzības pārvaldes”.

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izslēgt 17.pantā vārdus ”Madonas reģionālās vides pārvaldes un Daugavpils reģionālās vides pārvaldes”.

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

Atbalstīts

 

11. 17.panta pirmajā daļā:

aizstāt vārdus "esošo vietējo pašvaldību domēm vai padomēm" ar vārdiem "esošajām vietējām pašvaldībām";

izslēgt vārdus „Dabas aizsardzības pārvaldes” un vārdus ”Madonas reģionālās vides pārvaldes un Daugavpils reģionālās vides pārvaldes”.

 

Pārejas noteikumi

1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Teiču dabas rezervāta likums (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 9.nr.).

 2. Ministru kabinets līdz 2009.gada 1.janvārim izdod šā likuma 17.panta otrajā daļā minētos noteikumus. Līdz to spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2008.gada 31.decembrim ir piemērojami Ministru kabineta 2000.gada 1.augusta noteikumi Nr.259 “Teiču dabas rezervāta konsultatīvās padomes nolikums”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

 

 

 

 

 

12. Papildināt pārejas noteikumus ar 3., 4. un 5.punktu šādā redakcijā:

„3. Grozījumi šā likuma 2.pielikumā attiecībā uz Teiču dabas rezervāta robežu apraksta saskaņošanu ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.

 

 

 

 

13.

Vides ministrs R.Vējonis

Papildināt Pārejas noteikumus ar 3.punktu šādā redakcijā:

„3. Līdz 2009.gada 1.jūnijam rezervāta pārvaldi īsteno Teiču dabas rezervāta administrācija.”

 

 

Atbalstīts

 

4. Līdz 2009.gada 1.jūnijam rezervāta pārvaldi īsteno Teiču dabas rezervāta administrācija.

 

 

 

 

 

14.

Juridiskais birojs

Papildināt pārejas noteikumus ar 4.punktu šādā redakcijā:

“4. Līdz 2009.gada 1.jūlijam ar šā likuma 7. panta trešās daļas 2. punktā lietoto terminu “reģionālo autoceļu” saprot terminu “1. šķiras autoceļu”.

 

 

Atbalstīts

 

5. Līdz 2009.gada 1.jūlijam ar šā likuma 7. panta trešās daļas 2.punktā lietoto terminu “reģionālie autoceļi” (attiecīgā locījumā) saprot terminu “1.šķiras autoceļi”.”

 

 

Teiču dabas rezervāta likuma

1.pielikums

Teiču dabas rezervāta shēma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Izteikt 1.pielikumu šādā redakcijā:

 

"Teiču dabas rezervāta likuma

1.pielikums

 

Teiču dabas rezervāta shēma

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Izteikt 1.pielikumu šādā redakcijā:

 

"Teiču dabas rezervāta likuma

1.pielikums

 

Teiču dabas rezervāta shēma

 

 

Teiču dabas rezervāta likuma 2.pielikums

Teiču dabas rezervāta robežu apraksts

1. Ārējās robežas apraksts

1.1.

Madonas rajons, Barkavas pagasts

1.1.1.      ... 1.1.9. ...

 

 

 

1.2.

Madonas rajons,

Murmastienes pagasts

1.2.1. ... 1.2. 9. ...

1.2. 10.

19–20

Uz dienvidrietumiem pa īpašumu “Līvlandi” (kadastra Nr.70780030278), “Avoti” (kadastra Nr.70780030081), “Iecelnieki” (kadastra Nr.70780030277), “Avotiņi” (kadastra Nr.70780030175), “Kļavinieki” (kadastra Nr.70780030002), “Kolneji” (kadastra Nr.70780030032), “Blisiņi” (kadastra Nr.70780030272), “Jāņu mājas” (kadastra Nr.7078003121), “Ābeles” (kadastra Nr.70780030113), “Silzemes” (kadastra Nr.70780030066), “Irbes” (kadastra Nr.7078003004), “Virši” (kadastra Nr.70780030006), “Eglinieki” (kadastra Nr.70780030077), “Ceriņi1” (kadastra Nr.70780030108) un “Tolkāja” (kadastra Nr.70780030016) robežām līdz Murmastienes pagasta pašvaldības ceļam Murmastiene–Silagals (kadastra Nr.70780030201)

1.2.

11.

20–21

Šķērsojot Murmastienes pagasta pašvaldības ceļu Murmastiene–Silagals (kadastra Nr.70780030201) uz dienvidiem pa īpašuma “Tolkāja” (kadastra Nr.70780030017) robežu līdz īpašuma “Skangaļi” (kadastra Nr.70780030182) robežai

1.2.12. ... 12.35....

 

 

 

 

3. 2.pielikumā:

aizstāt 1.1.apakšpunkta ievaddaļā vārdu "rajons" ar vārdu "novads";

 

 

 

 

 

 

aizstāt 1.2.apakšpunkta ievaddaļā vārdus "Madonas rajons" ar vārdiem "Varakļānu novads";

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izslēgt 1.2.10., 1.2.11., 1.2.36. un 1.2.37.apakšpunktā vārdus "Murmastie­nes pagasta";

 

 

 

 

 

 

 

 

14. 2.pielikumā:

aizstāt 1.1.apakšpunkta ievaddaļā vārdu "rajons" ar vārdu "novads";

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aizstāt 1.2.apakšpunkta ievaddaļā vārdus "Madonas rajons" ar vārdiem "Varakļānu novads";

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izslēgt 1.2.10., 1.2.11., 1.2.36. un 1.2.37.apakšpunktā vārdus "Murmastie­nes pagasta";

 

1.2.36.

45–46

Uz dienvidaustrumiem, austrumiem un ziemeļiem pa īpašuma “Broki” (kadastra Nr.70780040090)   robežu līdz Murmastienes pagasta pašvaldības ceļam Veipi–Tiltagals (kadastra Nr.70780040278)

1.2.37.

46–47

Uz austrumiem gar Murmastienes pagasta pašvaldības ceļu Veipi–Tiltagals (kadastra Nr.70780040278) līdz īpašuma “Priedaine” (kadastra Nr.70780080055) robežai

 

 

 

 

 

 

 

1.3.

Madonas rajons, Varakļānu pagasts

 

 

aizstāt 1.3.apakšpunkta ievaddaļā vārdus "Madonas rajons" ar vārdiem "Varakļānu novads";

 

 

 

 

 

 

 

aizstāt 1.3.apakšpunkta ievaddaļā vārdus "Madonas rajons" ar vārdiem "Varakļānu novads";

 

 

1.4

Jēkabpils rajons, Atašienes pagasts

aizstāt 1.4.apakšpunkta ievaddaļā vārdus "Jēkabpils rajons" ar vārdiem "Krustpils novads";

 

 

 

 

 

aizstāt 1.4.apakšpunkta ievaddaļā vārdus "Jēkabpils rajons" ar vārdiem "Krustpils novads";

 

1.423.

96–97

Uz ziemeļaustrumiem un ziemeļrietumiem pa īpašuma “Ozolkalns” (kadastra Nr.56460050009) robežu līdz Atašienes pagasta pašvaldības zemes (kadastra Nr.56460050013) robežai

1.424.

97–98

Uz ziemeļrietumiem pa Atašienes pagasta pašvaldības zemes (kadastra Nr.56460050013) robežu līdz īpašuma “Lejiņas” (kadastra Nr.56460050049) robežai

 

izslēgt 1.4.23. un 1.4.24.apakšpunktā vārdus "Atašienes pagasta";

 

 

 

 

 

izslēgt 1.4.23. un 1.4.24.apakšpunktā vārdus "Atašienes pagasta";

 

 

 

1.5.

Madonas rajons, Mētrienas pagasts

 

 

 

 

 

aizstāt 1.5.apakšpunkta ievaddaļā vārdu "rajons" ar vārdu "novads";

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aizstāt 1.5.apakšpunkta ievaddaļā vārdu "rajons" ar vārdu "novads";

 

 

 

 

 

1.5.1. ... 1.5.16. ...

1.517.

140–141

Uz ziemeļaustrumiem pa īpašuma “Tīrumnieki” (kadastra Nr.70760080059) robežu, šķērsojot Mētrienas pagasta pašvaldības ceļu Ozolkalns–Sildi (kadastra Nr.70760080350), tālāk pa īpašumu “Priežukalns” (kadastra Nr.70760080058), “Stūrīši” (kadastra Nr.70760080400), “Saulgrieži” (kadastra Nr.70760080177), “Valtersala” (kadastra Nr.70760080381) un “Sanitas” (kadastra Nr.70760060032) robežām līdz īpašuma “Gravāni” (kadastra Nr.70760060027) robežai

1.5.18. ... 1.5. 29. ...

 

 

 

izslēgt 1.5.17., 1.5.30. un 1.5.31.apakšpunktā vārdus "Mētrienas pagasta";

 

 

 

 

 

 

 

izslēgt 1.5.17., 1.5.30. un 1.5.31.apakšpunktā vārdus "Mētrienas pagasta";

 

1.530.

153–154

Uz dienvidiem pa īpašuma “Lapsukalns” (kadastra Nr.70440010039)  robežu, Zemkopības ministrijas valdījumā esošā valsts meža (kadastra Nr.70440060026) rietumu robežu un īpašumu “Jānīši” (kadastra Nr.70440060010) un “Apsala” (kadastra Nr.70440060073) robežām līdz Mētrienas pagasta pašvaldības īpašuma “Apsala” (kadastra Nr.70760070004) robežai (sakrīt ar Barkavas un Mētrienas pagastu robežpunktu)

1.531.

154–155

Uz dienvidrietumiem pa Mētrienas pagasta pašvaldības īpašuma “Apsala” (kadastra Nr.70760070004) robežu līdz minētā īpašuma rietumu stūrim

 

 

 

 

 

2. Dabas parka zonas robežas apraksts

 

2.1.

Madonas rajons, Murmastienes pagasts, Siksala

 

 

 

aizstāt 2.1.apakšpunkta ievaddaļā vārdus "Madonas rajons" ar vārdiem "Varakļānu novads";

 

 

 

 

 

aizstāt 2.1.apakšpunkta ievaddaļā vārdus "Madonas rajons" ar vārdiem "Varakļānu novads";

 

2.11.

158–159

No Murmastienes pagasta pašvaldības ceļa Murmastiene–Siksala (kadastra Nr.70780030201) ziemeļu malas, šķērsojot šo ceļu, tālāk pa īpašuma “Aizvējiņi” (kadastra Nr.70780020026) robežu uz dienvidiem līdz Siksalas ezeram

 

izslēgt 2.1.1., 2.1.19. un 2.1.20.apakšpunktā vārdus "Murmastienes pagasta".

 

 

 

 

 

 

izslēgt 2.1.1., 2.1.19. un 2.1.20.apakšpunktā vārdus "Murmastienes pagasta".

 

 

2.1.19.

176–177

Uz dienvidiem pa īpašuma “Bebri” (kadastra Nr.70780020008)  robežu līdz Murmastienes pagasta pašvaldības ceļam Murmastiene–Siksala (kadastra Nr.70780030201)

2.120.

177–158

Uz austrumiem gar Murmastienes pagasta pašvaldības ceļa Murmastiene–Siksala (kadastra Nr.70780030201) ziemeļu malu līdz rezervāta robežas pagrieziena punktam dienvidu virzienā

 

 

 

 

 

4. Ārējās robežas un funkcionālo zonu robežpunktu koordinātas

4.5.

5

652206

6285791

4. Izteikt 2.pielikuma 4.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.5.

5

651882

6286025"

 

 

 

15. Izteikt 2.pielikuma 4.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

4.5.

5

651882

6286025

Pārejas noteikumi

1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Teiču dabas rezervāta likums (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 9.nr.).

 2. Ministru kabinets līdz 2009.gada 1.janvārim izdod šā likuma 17.panta otrajā daļā minētos noteikumus. Līdz to spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2008.gada 31.decembrim ir piemērojami Ministru kabineta 2000.gada 1.augusta noteikumi Nr.259 “Teiču dabas rezervāta konsultatīvās padomes nolikums”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

 

5. Papildināt pārejas noteikumus ar 3.punktu šādā redakcijā:

„3. Grozījumi šā likuma 2.pielikumā attiecībā uz Teiču dabas rezervāta robežu apraksta saskaņošanu ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.”

 

 

 

15.

 

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt likumprojekta 5.pantu kā likumprojekta 12.panta daļu (par likuma pārejas noteikumu papildināšanu ar 3.punktu).

 

 

 

 

Atbalstīts