Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

 

 

 

27.11.08.                  9/7 –

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 

Augsti godātie Saeimas Prezidija locekļi!

 

 

            Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija iesniedz izskatīšanai Saeimā 2.lasījumā likumprojektu „Grozījumi Valsts prezidenta ievēlēšanas likumā”” (934/Lp9; steidzams).

 

 

Pielikumā: likumprojekts un priekšlikumu apkopojums.

 

 

 

Cieņā

 

Komisijas priekšsēdētājs                                                                       Oskars Spurdziņš


Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Likumprojekts 2.lasījumam

 

Grozījumi Valsts prezidenta ievēlēšanas likumā (reģ.nr.934/Lp9)

 

Likuma pantu spēkā esošā redakcija

Pirmā lasījuma redakcija (dok.nr.3121)

Nr.

Priekšlikumi otrajam lasījumam (1)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā otrā lasījuma redakcija

 

Izdarīt Valsts prezidenta ievēlēšanas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru kabineta ziņotājs, 2007, 12.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

 

Izdarīt Valsts prezidenta ievēlēšanas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2007, 12.nr.) šādus grozījumus:

 

3.pants. Valsts prezidenta amatā nevar ievēlēt personu, kura:

1) likumā paredzētajā kārtībā atzīta par rīcībnespējīgu;

2) izcieš sodu brīvības atņemšanas vietā;

3) ir sodīta par tīšu noziedzīgu nodarījumu, izņemot personu, kura ir reabilitēta vai kurai sodāmība dzēsta vai noņemta;

4) Krimināllikumā paredzētā nodarījuma izdarīšanas laikā atradusies nepieskaitāmības stāvoklī, ierobežotas pieskaitāmības stāvoklī vai arī pēc noziedzīga nodarījuma izdarīšanas saslimusi ar psihiskiem traucējumiem, kas tai atņēmuši iespēju saprast savu rīcību vai to vadīt, un kurai sakarā ar to piemērots medicīniska rakstura piespiedu līdzeklis vai arī lieta izbeigta bez šāda piespiedu līdzekļa piemērošanas;

5) ir vai ir bijusi PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestu, izlūkdienestu vai pretizlūkošanas dienestu štata darbinieks;

6) pēc 1991.gada 13.janvāra darbojusies PSKP (LKP), Latvijas PSR Darbaļaužu internacionālajā frontē, Darba kolektīvu apvienotajā padomē, Kara un darba veterānu organizācijā, Vislatvijas sabiedrības glābšanas komitejā vai tās reģionālajās komitejās;

7) ir sodīta ar aizliegumu kandidēt Saeimas, Eiropas Parlamenta, pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanās, izņemot personu, kura ir reabilitēta vai kurai sodāmība dzēsta vai noņemta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Aizstāt 3. panta 7. punktā vārdus „pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes” ar vārdiem „republikas pilsētas domes un novada domes”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Aizstāt 3. panta 7. punktā vārdus „pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes” ar vārdiem „republikas pilsētas domes un novada domes”.

 

5.pants. Deputāta iesniegumam par Valsts prezidenta amata kandidatūru pievienojami šādi dokumenti:

1) kandidāta parakstīta deklarācija, ka viņš atbilst šā likuma 1.panta prasībām un uz viņu neattiecas šā likuma 3.pantā minētie ierobežojumi;

2) kandidāta parakstītas ziņas:

a) kandidāta vārds, uzvārds, dzimšanas gads, dzimums, ja vēlas, — arī tautība, ģimenes stāvoklis,

b) personas kods,

c) dzīvesvieta (pilsēta vai rajons un apdzīvota vieta),

d) darbavietas un amati (arī amati sabiedriskajās organizācijās, biedrībās, politiskajās, reliģiskajās organizācijās un arodbiedrībās) vai — ja darbavietas nav — nodarbošanās, statuss,

e) kādas izglītības iestādes beidzis un kurā gadā, kāda izglītības pakāpe iegūta un kādā specialitātē,

f) pašnovērtējums par latviešu valodas prasmi,

g) ir vai nav sadarbojies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs,

h) kandidāta īpašumā vai valdījumā (arī sakarā ar nodibināto aizbildnību vai aizgādnību) esošie nekustamie īpašumi (to veids un atrašanās vieta); kandidātam piederošie valsts institūcijās reģistrējamie trans­portlīdzekļi (sauszemes, gaisa un ūdens transporta līdzekļi — to veids, izlaides un reģistrācijas gads); nekustamie īpašumi (to veids un atrašanās vieta), kurus kandidāts iznomā citām personām vai nomā no citām personām; kandidāta parādsaistību summa, ja parādsaistību vērtība katrā gadījumā atsevišķi vai kopā pārsniedz 20 valdības noteiktās minimālās mēnešalgas; kandidāta izsniegto aizdevumu summa, ja aizdevumu vērtība katrā gadījumā atsevišķi vai kopā pārsniedz 20 valdības noteiktās minimālās mēnešalgas; kandidātam piederošas kapitāla daļas (akcijas, pajas), norādot kapitāla daļu skaitu un summu; kandidāta skaidrās naudas uzkrājumi, ja to summa pārsniedz 500 latus, bezskaidrās naudas uzkrājumi un bezskaidrās naudas norēķinu karšu kontu atlikumi, ja to summa pārsniedz 500 latus (norādot katra bezskaidrās naudas uzkrājumu turētāja vai bezskaidrās naudas norēķinu kartes izdevēja nosaukumu); kandidātam piederošie vērtspapīri sadalījumā pa to veidiem [norādot to veidu, skaitu, summu (nominālvērtībā) un juridiskās personas — vērtspapīru emitenta — nosaukumu, privatizācijas un kompensācijas sertifikātiem norādot tikai to skaitu].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 5. pantā:

aizstāt 2. punkta „c” apakšpunktā vārdus „(pilsēta vai rajons un apdzīvota vieta)” ar vārdiem „(republikas pilsēta vai novads un apdzīvota vieta)”;

 

 

aizstāt 2. punkta „d” apakšpunktā vārdus „(arī amati sabiedriskajās organizācijās, biedrībās, politiskajās, reliģiskajās organizācijās un arodbiedrībās)” ar vārdiem „(arī amati biedrībās, arodbiedrībās, politiskajās partijās un reliģiskajās organizācijās)”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Aizstāt 5.panta 2.punkta „d” apakšpunktā  vārdus „(arī amati sabiedriskajās organizācijās, biedrībās, politiskajās, reliģiskajās organizācijās un arodbiedrībās)” ar vārdiem „(arī amati biedrībās, nodibinājumos, arodbiedrībās, arodbiedrību savienībās, politiskajās partijās, politisko partiju apvienībās un reliģiskajās organizācijās)”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 5. panta punktā:

aizstāt „c” apakšpunktā vārdus „(pilsēta vai rajons un apdzīvota vieta)” ar vārdiem „(republikas pilsēta vai novads un apdzīvota vieta)”;

     aizstāt „d” apakšpunktā  vārdus „(arī amati sabiedriskajās organizācijās, biedrībās, politiskajās, reliģiskajās organizācijās un arodbiedrībās)” ar vārdiem „(arī amati biedrībās, nodibinājumos, arodbiedrībās, arodbiedrību savienībās, politiskajās partijās, politisko partiju apvienībās un reliģiskajās organizācijās)”.

 

Likums stājas spēkā 2009. gada 1. jūlijā.

 

 

 

 

Likums stājas spēkā 2009. gada 1. jūlijā.