Rīgā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā

 

23.10.2008.                Nr.90/TA-3113

 

Saeimas Prezidijam

 

Nosūtām izskatīšanai Tieslietu ministrijas sagatavoto Ministru kabineta sēdē atbalstīto likumprojektu "Grozījumi Valsts prezidenta ievēlēšanas likumā". Likumprojektu izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Mertena 67036901, sanita.mertena@tm.gov.lv).

 

Pielikumā: 1. Likumprojekts uz 1 lp.

2. Likumprojekta anotācija uz 6 lp.

3. Ministru kabineta 2008.gada 21.oktobra sēdes protokola Nr.75  36.§ izraksts uz 1 lp.

 

 

 

Ministru prezidents                                                     I.Godmanis

 

 

 

 

 

 

Stafecka 67082931


Likumprojekts

 

Grozījumi Valsts prezidenta ievēlēšanas likumā

 

Izdarīt Valsts prezidenta ievēlēšanas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru kabineta ziņotājs, 2007, 12.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Aizstāt 3. panta 7. punktā vārdus „pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes” ar vārdiem „republikas pilsētas domes un novada domes”.

 

2. 5. pantā:

aizstāt 2. punkta „c” apakšpunktā vārdus „(pilsēta vai rajons un apdzīvota vieta)” ar vārdiem „(republikas pilsēta vai novads un apdzīvota vieta)”.

aizstāt 2. punkta „d” apakšpunktā vārdus „(arī amati sabiedriskajās organizācijās, biedrībās, politiskajās, reliģiskajās organizācijās un arodbiedrībās)” ar vārdiem „(arī amati biedrībās, arodbiedrībās, politiskajās partijās un reliģiskajās organizācijās)”.

 

Likums stājas spēkā 2009. gada 1. jūlijā.

 

 

 

Tieslietu ministrs

Valsts sekretārs

Juridiskā dienesta vadītāja

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

G.Bērziņš

M. Lazdovskis

I. Bergmane

L. Popova

S.Mertena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.10.2008. 11.00

129

E.Eglīte

67036985, evija.eglite@tm.gov.lv

 


Likumprojekta

"Grozījumi Valsts prezidenta ievēlēšanas likumā"

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Atsauce uz Deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību, politikas plānošanas dokumentu un citiem dokumentiem, kuros dots uzdevums izstrādāt normatīvā akta projektu

Ministru kabineta 2008. gada 29. jūlija sēdes protokola Nr. 54, 18. § 3. punktā dots uzdevums ministrijām līdz šā gada 10. oktobrim sagatavot un iesniegt kā Ministru kabineta lietu likumprojektus par grozījumiem Ministru kabineta 2008. gada 22. februāra rīkojuma Nr. 90 „Par nepieciešamajiem grozījumiem ar pašvaldību da rbību saistītajos likumos, pabeidzot vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālo reformu” (turpmāk – rīkojums Nr. 90) 2. un 3. pielikumā uzskaitītajos likumos. Rīkojuma Nr. 90 3. pielikuma 3. punktā ietverts Valsts prezidenta ievēlēšanas likums, par grozījumu izdarīšanu kurā ir atbildīga Tieslietu ministrija.

 

2. Pašreizējās situācijas raksturojums

Saskaņā ar Administratīvi teritoriālās reformas likuma 5. panta pirmo daļu pēc administratīvi teritoriālās reformas Latvijā ir šādas administratīvās teritorijas: apriņķi, novadi un republikas pilsētas. Savukārt Administratīvi teritoriālās reformas likuma 6. pants noteic, ka vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālā reforma tiek realizēta līdz 2009. gada vietējo pašvaldību vēlēšanām.

Valsts prezidenta ievēlēšanas likumā tiek lietots tāds administratīvi teritoriālais iedalījums, kas neatbilst Administratīvi teritoriālās reformas likuma 5.panta pirmajai daļai.

Ņemot vērā to, ka pēc 2009.gada vietējo pašvaldību vēlēšanām Latvijā būs novadu un republikas pilsētu domes, jāprecizē Valsts prezidenta ievēlēšanas likumā ietvertās tiesību normas, izslēdzot tiesisko regulējumu, kas attiecas uz pilsētu domēm, rajona un pagastu padomēm.

Valsts prezidenta ievēlēšanas likumā tā spēkā esošajā redakcijā tiek lietos jēdziens „politiskā organizācija”, kas neatbilst Politisko partiju likumā lietotajai terminoloģijai. Tādēļ ir nepieciešams attiecīgi precizēt Valsts prezidenta ievēlēšanas likumā lietoto terminoloģiju. 

3. Normatīvā akta projekta būtība 

Ar likumprojektu paredzēts izdarīt redakcionālus grozījumus Valsts prezidenta ievēlēšanas likuma 3. panta 7. punktā un 5. panta 2. punkta „c” apakšpunktā, precizējot administratīvi teritoriālo iedalījumu vienību un vietējo pašvaldību nosaukumus.

      Lai normatīvajos aktos tiktu lietoti vienādi termini, nepieciešams grozīt Valsts prezidenta ievēlēšanas likuma 5. panta 2. punkta „d” apakšpunktu atbilstoši Politisko partiju likumam, aizstājot tajā vārdus „politiskā organizācija” ar vārdiem „politiskā partija”.   

Likumprojekts stāsies spēkā 2009. gada 1. jūlijā, jo Administratīvi teritoriālās reformas likuma 6. pants noteic, ka vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālā reforma tiek realizēta līdz 2009.gada vietējo pašvaldību vēlēšanām.

4. Cita informācija  

Nav attiecināms

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Vispārējā ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības pārmaiņām

Nav attiecināms

2. Ekonomiskā ietekme:

2.1. makroekonomiskā vide;

2.2. preču un pakalpojumu ražošanas apjoms un kvalitāte;

2.3. cenas;

2.4. eksporta un importa apjoms;

2.5. konkurences apstākļi;

2.6. jauninājumi un pētījumi;

2.7. augstāka resursu izmantošanas efektivitāte

Nav attiecināms

3. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi, administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu komersantiem, pašnodarbinātajām personām, zemnieku un zvejnieku saimniecībām

Nav attiecināms

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu fiziskām personām

Nav attiecināms

5. Sociālā ietekme:

5.1. sociālās situācijas izmaiņas;

5.2. nodarbinātība

Nav attiecināms

6. Ietekme uz vidi:

6.1. dabas resursu lietošana;

6.2. ietekme uz piesārņojošo vielu emisiju vidē;

6.3. darbības radītie atkritumi;

6.4. ķīmisko vielu produktu ražošana;

6.5. ietekme uz īpaši aizsargājamām sugām vai biotopiem;

6.6. ietekme uz īpaši aizsargājamām teritorijām;

6.7. cita veida piesārņojuma emisija vidē.

Nav attiecināms

7. Cita ietekme

Nav attiecināms

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme

uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

 

(tūkst. latu)

 

 

Rādītāji

 

2008

 

Turpmākie trīs gadi

 

2009

2010

2011

 

1

2

3

4

5

 

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos:

1.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

1.2. speciālais budžets;

1.3. pašvaldību budžets

 

nav attiecināms

nav attiecināms

nav attiecināms

nav attiecināms

 

2. Izmaiņas budžeta izdevumos:

2.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

2.2. speciālais budžets;

2.3. pašvaldību budžets

 

nav attiecināms

nav attiecināms

nav attiecināms

nav attiecināms

 

3. Finansiāla ietekme:

3.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

3.2. speciālais budžets;

3.3. pašvaldību budžets

 

nav attiecināms

nav attiecināms

nav attiecināms

nav attiecināms

 

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

 

nav attiecināms

nav attiecināms

nav attiecināms

nav attiecināms

 

5. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā)

 

 

 

 

nav attiecināms

nav attiecināms

nav attiecināms

nav attiecināms

 

6. Cita informācija

 

Nav attiecināms

 

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti, to būtība, kā arī ministrija, kura ir atbildīga par tā sagatavošanu. Par Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) – norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt 

Nav attiecināms

2. Cita informācija 

Nav attiecināms

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību 

Nav attiecināms

2. Saistības pret citām starptautiskajām institūcijām un organizācijām 

Nav attiecināms

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Nav attiecināms

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgo Eiropas Savienības tiesību aktu veids (piemēram, Eiropas Kopienas dibināšanas līgums, direktīva, regula, lēmums, vadlīnijas, rekomendācijas), nosaukums, datums un numurs, kuru prasības tiek pārņemtas vai ieviestas ar normatīvo aktu

Nav attiecināms

 2.tabula

Eiropas Savienības tiesību akts un attiecīgā panta Nr. (uzskaitot katru direktīvas vienību – pantu, daļu, punktu, apakšpunktu)

Latvijas normatīvā akta projekta norma, kas pārņem katru šīs tabulas 1.ailē norādīto direktīvas vienību (uzskaitot visu normatīvā akta projekta vienību Nr.)

Komentāri

5. Saistības sniegt paziņojumu Eiropas Savienības institūcijām atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta sniegšanas un finanšu noteikumu projektiem

Nav attiecināms

6. Cita informācija

Nav attiecināms

 

 VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām politiskās sabiedrības un sociālo partneru organizācijām un citām iesaistītajām institūcijām konsultācijas ir notikušas

Nav attiecināms

2. Kāda ir šo politiskās sabiedrības un sociālo partneru organizāciju un citu iesaistīto institūciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti to iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta) 

Nav attiecināms

3. Kāds konsultāciju veids un sabiedrības informēšanas pasākumi ir izmantoti  

Konsultācijas un sabiedrības informēšanas pasākumi nav nepieciešami

4. Konsultācijas ar ekspertiem 

Konsultācijas ar ekspertiem nav nepieciešamas

5. Cita informācija 

Nav attiecināms

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas 

Jaunas institūcijas netiek veidotas

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu 

Likumprojekts pēc pieņemšanas tiks publicēts laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un periodiskajā izdevumā „Latvijas Republikas Saeimas un Ministru kabineta Ziņotājs”.

Normatīvais akts tiks iekļauts Normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS) un bezmaksas datubāzē www.likumi.lv

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo 

Likumprojekts neparedz indivīda tiesību ierobežojumus.

4. Cita informācija 

Nav

 

 

Tieslietu ministrs                                                                                                                   G. Bērziņš

 

 

Valsts sekretārs

Juridiskā dienesta vadītāja

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

M. Lazdovskis

I. Bergmane

L. Popova

S. Mertena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.09.2008. 11.00

1102

E.Eglīte

67036985, evija.eglite@tm.gov.lv


 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

___________________________________________________________

protokola izraksts

 

 

Rīgā

Nr.75

2008.gada 21.oktobrī

 

 

36.§

 

Likumprojekts "Grozījumi Valsts prezidenta ievēlēšanas likumā"

     TA-3113

___________________________________________________________

(G.Bērziņš, I.Godmanis)

 

     1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

     Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

     2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.

     

 

 

Ministru prezidents

  

I.Godmanis

 

Valsts kancelejas direktora vietā - direktora vietniece tiesību aktu lietās

  

E.Dreimane

 

 

 

2008-MK-PROT-75-2110-#36.doc

1