Rīgā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā

 

24.10.2008.                Nr.90/TA-3141

 

Saeimas Prezidijam

 

Nosūtām izskatīšanai Finanšu ministrijas sagatavoto Ministru kabineta sēdē atbalstīto likumprojektu "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"". Likumprojektu izstrādāja Finanšu ministrija (atbildīgā amatpersona - Trenko 67095515, Tatjana.Trenko@fm.gov.lv).

 

Pielikumā: 1. Likumprojekts uz 2 lp.

2. Likumprojekta anotācija uz 5 lp.

3. Ministru kabineta 2008.gada 21.oktobra sēdes protokola Nr.75      .§ izraksts uz 1 lp.

 

 

 

Ministru prezidents                                                     I.Godmanis

 

 

 

 

 

 

Stafecka 67082931


Likumprojekts

 Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām”

 

Izdarīt likumā „Par nodokļiem un nodevām” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru kabineta Ziņotājs, 1995, 7.nr.; 1996, 15.nr.; 1997, 24.nr.; 1998, 2.,18., 22., 24.nr.; 1999, 24.nr.; 2000, 11.nr;, 2001, 3., 8., 12.nr.; 2002, 2., 22.nr.; 2003, 2., 6., 8., 15., 22.nr.; 2004, 9.nr.; 2005, 2., 11.nr.; 2006, 1., 9., 13.,20.,24.nr.; 2007, 3., 7., 12.nr.; 2008, 1., 6., 13.nr.) šādus grozījumus:

 

1.     1.pantā:

izslēgt 3.punktā vārdu „(padomes)”;

izslēgt 5.punktā vārdu „(padomes)”.

 

2.     2.pantā:

aizstāt trešajā daļā vārdus „pašvaldības domes (padomes) izdotiem” ar vārdiem „vietējo pašvaldību”;

aizstāt ceturtajā daļā vārdus „pašvaldības domes (padomes) pieņemtajos” ar vārdiem „vietējo pašvaldību”.

 

3. Aizstāt 3.panta pirmās daļas 3.punktā vārdus „pašvaldības domes (padomes) izdotiem” ar vārdiem „vietējo pašvaldību”.

 

4.     10.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus „pašvaldības domes (padomes) izdotiem” ar vārdiem „vietējo pašvaldību”;

aizstāt trešajā daļā vārdus „Pašvaldības domes (padomes) izdotajos” ar vārdiem „Vietējo pašvaldību”.

 

5.     12.pantā:

izslēgt pirmās daļas ievaddaļā un 1.punktā  vārdu „(padomes)”;

izslēgt otro daļu;

izslēgt trešajā daļā vārdu „(padome)”;

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

 „(4) Vietējo pašvaldību saistošie noteikumi par pašvaldību nodevām tiek nosūtīti Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai un publicēti likuma „Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā kārtībā.”;

izslēgt piekto daļu.

 

6. Aizstāt 23.panta otrajā daļā vārdus „pašvaldības domes (padomes) izdotie” ar vārdiem „vietējo pašvaldību”.

 

7. Izslēgt 25.panta piektās daļas 2.punktā vārdu „(padomes)”.

 

8.     Izslēgt 37.1 panta otrajā daļā vārdu „(padomes)”.

 

9.     Papildināt pārejas noteikumus ar 103.punktu šādā redakcijā:

„103. Pašvaldības domes (padomes) amatpersonu līdz 2009.gada 1.jūlijam pieņemtos lēmumus nodokļu jautājumos, izņemot lēmumus par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu un lēmumus par to, ka izdevumi par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā sedzami no nodokļu maksātāja līdzekļiem, 30 dienu laikā no lēmuma saņemšanas var apstrīdēt pašvaldības domes priekšsēdētājam.”.

 

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā

 

 

 

 

 

Finanšu ministra vietā –

kultūras ministre

Valsts sekretāra vietā –

valsts sekretāra vietnieks

Juridiskā dienesta vadītāja

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

H.Demakova

I.Gaugers

E.Strazdiņa

M.Radeiko

T.Trenko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.10.2008 9:40

314

T.Trenko, 67095515

Tatjana.Trenko@fm.gov.lv

 


 

Likumprojekta 

„Grozījumi likumā „Par nodokļiem un nodevām””

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 

1. Atsauce uz Deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību, politikas plānošanas dokumentu un citiem dokumentiem, kuros dots uzdevums izstrādāt normatīvā akta projektu

Ministru kabineta 2008.gada 22.februāra rīkojums Nr.90 „Par nepieciešamajiem grozījumiem ar pašvaldību darbību saistītajos likumos, pabeidzot vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālo reformu” (8.punkts).

Ministru kabineta 2008.gada 29.jūlija sēdes protokola Nr.54 183.punkts.

 

2. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

Saskaņā ar Administratīvi teritoriālās reformas likumu netiek saglabātas pagastu un rajonu pašvaldības, bet gan tikai novadi un republikas pilsētas. Šā likuma 11.pants paredz, ka novada lēmējinstitūcija ir dome.

Ņemot vērā to, ka pēc 2009.gada vietējo pašvaldību vēlēšanām Latvijā būs novadu un republikas pilsētu pašvaldības, kuru lēmējinstitūcija būs dome, ir nepieciešams veikt tehniskus grozījumus likumā „Par nodokļiem un nodevām”, precizējot normas, kurās ir minētas atsauces uz pagastu un rajonu pašvaldībām, lai nodrošinātu vietējo pašvaldību darbību.

 

3. Normatīvā akta projekta būtība

 

Likumprojekts paredz izdarīt tehniskus labojumus likumā „Par nodokļiem un nodevām”, kas saistīti ar pagastu pašvaldību un rajonu pašvaldību neesamību, izslēdzot visā likuma tekstā vārdu „padome” visos locījumos un  aizstājot vārdus „rajons” un „pagasts” ar vārdiem „republikas pilsēta” un „novads” attiecīgā locījumā. Kā arī paredz izdarīt grozījumus, lai likuma „Par nodokļiem un nodevām” normas nebūtu pretrunā ar likumā „Par pašvaldībām” veiktajiem ar grozījumiem.

 

4. Cita informācija

Nav attiecināms

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 

1. Vispārēja ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības pārmaiņām

Nav attiecināms

 

2. Ekonomiskā ietekme:

2.1. makroekonomiskā vide;

2.2. preču un pakalpojumu ražošanas apjoms un kvalitāte;

2.3. cenas;

2.4. eksporta un importa apjoms;

2.5. konkurences apstākļi;

2.6. inovācijas un pētījumi;

2.7. augstāka resursu izmantošanas efektivitāte

 Nav attiecināms

 

3. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi, administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu komersantiem un pašnodarbinātajām personām

Nav attiecināms

 

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu fiziskām personām

Nav attiecināms

 

5. Sociālā ietekme: 

5.1. sociālās situācijas izmaiņas;

5.2. nodarbinātība

Nav attiecināms

 

6. Ietekme uz vidi:

6.1. dabas resursu lietošana;

6.2. ietekme uz piesārņojošo vielu emisiju vidē;

6.3. ķīmisko vielu produktu ražošana;

6.4. ietekme uz īpaši aizsargājamām sugām vai biotopiem;

6.5. ietekme uz īpaši aizsargājamām teritorijām;

6.6. cita veida piesārņojuma emisija vidē

Nav attiecināms

 

7. Cita ietekme

Nav attiecināms

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

2008.g.

Turpmākie trīs gadi

2009.g.

2010.g.

2011.g.

 1

 2

 3

 4

 5

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos:

1.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

1.2. speciālais budžets;

1.3. pašvaldību budžets 

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

2. Izmaiņas budžeta izdevumos:

2.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

2.2. speciālais budžets;

2.3. pašvaldību budžets 

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

3. Finansiālā ietekme:

3.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

3.2. speciālais budžets;

3.3. pašvaldību budžets 

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai 

Nav attiecināms

5. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā)

Nav attiecināms

6.Cita informācija

Nav attiecināms

 IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti, to būtība, kā arī ministrija, kura ir atbildīga par tā sagatavošanu. Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt 

 Normatīvā akta projekts paredz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12. panta redakcijas grozījumus. Tā kā esošā redakcija nosaka deleģējumu Ministru kabinetam un saskaņā ar likuma „Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību” 10. pantu, ja spēku zaudē likuma norma, kas pilnvarojusi Ministru kabinetu izdot noteikumus, par spēku zaudējušiem uzskatāmi arī noteikumi, kas izdoti, pamatojoties uz spēku zaudējušo likuma normu. Tādējādi ar šiem grozījumiem spēku zaudē Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumi Nr.480 „Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevu”. Līdz ar to ir jāsagatavo un jāizdod jauni Ministru kabineta noteikumi. Par Ministru kabineta noteikumu izstrādi atbildīga ir Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija.

2. Cita informācija

 Nav attiecināms

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 Nav attiecināms

2. Saistības pret citām valstīm un starptautiskajām institūcijām un organizācijām

 Nav attiecināms

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem 

 Nav attiecināms

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgo Eiropas Savienības tiesību aktu veids (piemēram, Eiropas Kopienas dibināšanas līgums, direktīva, regula, lēmums, vadlīnijas, rekomendācijas), nosaukums, datums un numurs, kuru prasības tiek pārņemtas vai ieviestas ar normatīvo aktu

 Nav attiecināms

 2.tabula

Eiropas Savienības tiesību akts un attiecīgā panta Nr. (uzskaitot katru direktīvas vienību – pantu, daļu, punktu, apakšpunktu)

Latvijas normatīvā akta projekta norma, kas pārņem katru šīs tabulas 1.ailē norādīto direktīvas vienību (uzskaitot visu normatīvā akta projekta vienību Nr.)

Komentāri

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

5. Saistības sniegt paziņojumu Eiropas Savienības institūcijām atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta sniegšanas un finanšu noteikumu projektiem

Nav attiecināms

6. Cita informācija

 Nav attiecināms

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizācijām un citām iesaistītajām institūcijām konsultācijas ir notikušas

 Nav notikušas konsultācijas, jo likumprojekts paredz izdarīt tikai tehniskus labojumus likumā.

2. Kāda ir šo pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizāciju un citu iesaistīto institūciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti to iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

 Nav attiecināms

3. Kāds konsultāciju veids un sabiedrības informēšanas pasākumi ir izmantoti

Nav attiecināms

4. Konsultācijas ar ekspertiem

 Nav notikušas konsultācijas, jo likumprojekts paredz izdarīt tikai tehniskus labojumus likumā.

5. Cita informācija

 Nav attiecināms

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Normatīvā akta izpilde tiks nodrošināta ar jau esošo institūciju starpniecību.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

 Likums pēc tā pieņemšanas tiks publicēts oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un izdevumā “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs”. Normatīvais akts tiks iekļauts Normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS) un  datu bāzē www.likumi.lv

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

 Nav attiecināms

4. Cita informācija

 Nav attiecināms

 

Finanšu ministra vietā –

kultūras ministre                                                                                                      H.Demakova

 

Finanšu ministra vietā –

Kultūras ministre

Valsts sekretāra vietā –

valsts sekretāra vietnieks

Juridiskā dienesta vadītāja

Atbildīgā par uzdevumu izpildes kontroli

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

 

H.Demakova

I.Gaugers

E.Strazdiņa

M.Radeiko

T.Trenko

 

 

 

 

 

08.10.2008 9:35

1090

T.Trenko, 67095515

Tatjana.Trenko@fm.gov.lv


 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

___________________________________________________________

protokola izraksts

 

 

Rīgā

Nr.75

2008.gada 21.oktobrī

 

 

26.§

 

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""

     TA-3141

___________________________________________________________

(M.Segliņš, I.Godmanis)

 

     1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

     Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

     2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.

     

 

 

Ministru prezidents

  

I.Godmanis

 

Valsts kancelejas direktora vietā - direktora vietniece tiesību aktu lietās

  

E.Dreimane

 

 

 

2008-MK-PROT-75-2110-#26.doc

1