Juridiskā komisija Likumprojekts otrajam lasījumam

2009. gada ___ maijs

Nr.9/3-

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 

Juridiskā komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā likumprojektu ‘’Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā’’ (Nr.930/Lp9) izskatīšanai trešajā lasījumā.

 

 

 

 

Pielikumā: likumprojekts uz ...... lpp.

 

 

 

Ar cieņu,

 

 

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētāja                                        V. Muižniece

 

 


Juridiskā komisija                                                                                                                                                             Likumprojekts trešajam lasījumam

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

(Nr.930/Lp9)

1.

Spēkā esošā likuma redakcija

2.

Otrā lasījuma redakcija

3.

Nr.

4.

Priekšlikumi trešajam lasījumam

(21)

5.

Atzinums

6.

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

21.pants. Iespēja atbrīvot no administratīvās atbildības maznozīmīga pārkāpuma gadījumā

Ja izdarītais administratīvais pārkāpums ir maznozīmīgs, institūcija (amatpersona), kas pilnvarota izlemt lietu, var atbrīvot pārkāpēju no administratīvās atbildības un aprobežoties ar mutvārdu aizrādījumu.

Ceļu satiksmē izdarīto administratīvo pārkāpumu, ja par to paredzētais naudas sods nepārsniedz desmit latus un ja šis pārkāpums nav radījis draudus citiem ceļu satiksmes dalībniekiem vai viņu mantai, var atzīt par maznozīmīgu.

1. Aizstāt 21.panta otrajā daļā vārdu „desmit” ar vārdu „trīsdesmit”.

 

 

 

1. Aizstāt 21.panta otrajā daļā vārdu „desmit” ar vārdu „trīsdesmit”.

26.pants. Naudas sods

Maksimālais sods, ko saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem par administratīvajiem pārkāpumiem (izņemot šā kodeksa 61., 62., 82., 82.1, 82.2, 87.1, 88.7, 114.2, 114.3, 150.2, 150.3 un 152.pantā paredzētos administratīvos pārkāpumus) uzliek fiziskajām personām, ir piecsimt latu, bet juridiskajām personām (izņemot šā kodeksa 114.2 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu) – desmit tūkstoši latu. Minimālais sods, ko uzliek par administratīvajiem pārkāpumiem, ir viens lats.

Kodeksā īpaši paredzētos gadījumos sodu par pārkāpumiem finanšu jomā nosaka procentuāli no finanšu darījuma vērtības (summas), neievērojot šā panta pirmās daļas nosacījumu par maksimālo soda apmēru, bet nepārsniedzot trīsdesmit procentus no finanšu darījumu vērtības (summas).

Pašvaldību domes (padomes) var apstiprināt saistošos noteikumus, kuros par to pārkāpšanu var noteikt naudas sodus fiziskajām personām līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām - līdz tūkstoš latiem.

Amatpersonām uzliktos naudas sodus aizliegts maksāt no komersantu, iestāžu vai organizāciju līdzekļiem.

Sods par pārkāpumiem, kas uzlikts juridiskajai personai, maksājams no juridiskās personas līdzekļiem.

2. Aizstāt 26.panta pirmajā daļā vārdus "(izņemot šā kodeksa 61., 62., 82., 82.1, 82.2, 87.1, 114.2, 114.3, 150.2, 150.3 un 152.pantā paredzētos administratīvos pārkāpumus)" ar vārdiem "(izņemot šā kodeksa 57., 61., 62., 66.3, 75., 75.2, 78.1, 81., 82., 82.1, 82.2, 84., 87., 87.1, 114.2, 114.3, 150.2, 150.3, 152. un 155.16 pantā paredzētos administratīvos pārkāpumus)".

 

 

 

2. Aizstāt 26.panta pirmajā daļā vārdus "(izņemot šā kodeksa 61., 62., 82., 82.1, 82.2, 87.1, 114.2, 114.3, 150.2, 150.3 un 152.pantā paredzētos administratīvos pārkāpumus)" ar vārdiem "(izņemot šā kodeksa 57., 61., 62., 66.3, 75., 75.2, 78.1, 81., 82., 82.1, 82.2, 84., 87., 87.1, 114.2, 114.3, 150.2, 150.3, 152. un 155.16 pantā paredzētos administratīvos pārkāpumus)".

28.pants. Administratīvā pārkāpuma priekšmeta vai izdarīšanas rīka konfiskācija

Administratīvā pārkāpuma priekšmeta vai izdarīšanas rīka konfiskācija nozīmē tā piespiedu bezatlīdzības nodošanu valsts īpašumā. Konfiscēt var tikai pārkāpēja personiskajā īpašumā esošus priekšmetus, bet lietās par pārkāpumiem tirdzniecībā, komercdarbībā, muitas jomā vai par pārkāpumiem saistībā ar precēm, kuras apliekamas ar akcīzes nodokli, – arī citu personu īpašumā esošus priekšmetus.

Konfiskācijas piemērošanas kārtību un nekonfiscējamo priekšmetu sarakstu nosaka šis kodekss un citi normatīvie akti.

3. Papildināt 28.panta pirmo daļu pēc vārdiem „akcīzes nodokli” ar vārdiem un skaitli „un šā kodeksa 149.24 panta septiņpadsmitajā un astoņpadsmitajā daļā paredzēto pārkāpumu”.

 

 

 

3. Papildināt 28.panta pirmo daļu pēc vārdiem „akcīzes nodokli” ar vārdiem un skaitli „un šā kodeksa 149.24 panta septiņpadsmitajā un astoņpadsmitajā daļā paredzēto pārkāpumu”.

31.pants. Administratīvais arests

Administratīvo arestu nosaka un piemēro tikai izņēmuma gadījumos par atsevišķiem administratīvo pārkāpumu veidiem uz laiku no vienas līdz piecpadsmit diennaktīm. Administratīvo arestu piemēro rajona (pilsētas) tiesas tiesnesis.

Administratīvo arestu nevar piemērot personai, kura nav sasniegusi astoņpadsmit gadu vecumu, pirmās vai otrās grupas invalīdam, grūtniecei, kā arī personai, kura ir vienīgais aizbildnis bērnam, kas nav sasniedzis divpadsmit gadu vecumu.

4. Izslēgt 31.panta otrajā daļā vārdus „kas nav sasniedzis divpadsmit gadu vecumu”.

 

 

 

4. Izslēgt 31.panta otrajā daļā vārdus „kas nav sasniedzis divpadsmit gadu vecumu”.

37.pants. Administratīvā soda uzlikšanas termiņi

Administratīvo sodu var uzlikt ne vēlāk kā četru mēnešu laikā no pārkāpuma izdarīšanas dienas, bet, ja pārkāpums ir ilgstošs, – četru mēnešu laikā no tā atklāšanas dienas.

Ja saņemts atteikums uzsākt kriminālprocesu vai kriminālprocess izbeigts, bet pārkāpēja rīcībai ir administratīvā pārkāpuma pazīmes, administratīvo sodu var uzlikt ne vēlāk kā mēneša laikā no dienas, kad pieņemts lēmums par atteikumu uzsākt kriminālprocesu vai par tā izbeigšanu.

Šajā pantā minētie termiņi neattiecas uz gadījumiem, kad piemēro konfiskāciju muitas noteikumu pārkāpumu lietās.

Administratīvo sodu par šā kodeksa 47., 48., 51.-53., 53.2-68., 71., 72.-74.1 pantā, 75.panta pirmajā daļā, 75.1-88.1, 88.4-88.7pantā, divpadsmitajā "c" nodaļā, 159.7-159.9 un 204.7-204.11pantā paredzētajiem administratīvajiem pārkāpumiem var uzlikt ne vēlāk kā četru mēnešu laikā no pārkāpuma atklāšanas dienas, bet ne vēlāk kā gada laikā no pārkāpuma izdarīšanas dienas.

5. Papildināt 37.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

„Šā panta pirmajā daļā minētajā termiņā netiek ieskaitīts laiks, kamēr administratīvajā lietā tiek veiktas ekspertīzes, lai pilnīgi un objektīvi noskaidrotu administratīvās lietas apstākļus.”

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Iekšlietu ministre L.Mūrniece

Papildināt 37. panta pirmo daļu ar jaunu teikumu šādā redakcijā:

„Ja lietā nepieciešams saņemt eksperta atzinumu, administratīvo sodu var uzlikt ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no pārkāpuma izdarīšanas vai atklāšanas dienas.”

 

Iekšlietu ministre L.Mūrniece

Izteikt 37. panta otro daļu šādā redakcijā:

„Ja saņemts atteikums uzsākt kriminālprocesu vai kriminālprocess izbeigts, bet pārkāpēja rīcībai ir administratīvā pārkāpuma pazīmes, administratīvo sodu var uzlikt šā panta pirmajā daļā noteiktajā termiņā. Ja šā panta pirmajā daļā noteiktajā termiņā nav iespējams noskaidrot visus apstākļus, lai varētu pieņemt lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā, administratīvo sodu var uzlikt ne vēlāk kā mēneša laikā no dienas, kad pieņemts lēmums par kriminālprocesa izbeigšanu.”

 

Juridiskā komisija

Izslēgt likumprojekta 5. pantu.

atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīts

5. 37. pantā:

papildināt pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

„Ja lietā nepieciešams saņemt eksperta atzinumu, administratīvo sodu var uzlikt ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no pārkāpuma izdarīšanas vai atklāšanas dienas.”;

 

 

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

„Ja saņemts atteikums uzsākt kriminālprocesu vai kriminālprocess izbeigts, bet pārkāpēja rīcībai ir administratīvā pārkāpuma pazīmes, administratīvo sodu var uzlikt šā panta pirmajā daļā noteiktajā termiņā. Ja šā panta pirmajā daļā noteiktajā termiņā nav iespējams noskaidrot visus apstākļus, lai varētu pieņemt lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā, administratīvo sodu var uzlikt ne vēlāk kā mēneša laikā no dienas, kad pieņemts lēmums par kriminālprocesa izbeigšanu.”

 

57.pants. Vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslā un tauvas joslā noteikto prasību un aprobežojumu pārkāpšana

Par vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslā un tauvas joslā noteikto prasību un aprobežojumu pārkāpšanu –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divdesmit līdz piecsimt latiem, amatpersonām – no piecdesmit līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – no piecdesmit līdz tūkstoš latiem.

6. Izteikt 57.panta sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divdesmit līdz tūkstoš latiem, amatpersonām – no piecdesmit līdz tūkstoš latiem, bet juridiskajām personām – no simt līdz divtūkstoš latiem."

 

 

 

6. Izteikt 57.panta sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divdesmit līdz tūkstoš latiem, amatpersonām – no piecdesmit līdz tūkstoš latiem, bet juridiskajām personām – no simt līdz divtūkstoš latiem."

65.pants. Dabas resursu vai vidi piesārņojošo vielu uzskaites noteikumu pārkāpšana

Par dabas resursu vai to izmantošanas uzskaites noteikumu pārkāpšanu, vidi piesārņojošo vielu uzskaites noteikumu pārkāpšanu vai neatbilstošu ziņu sniegšanu, vai nepamatotu atteikšanos sniegt ziņas par vides kvalitāti –

uzliek naudas sodu amatpersonām no divdesmit līdz trīssimt piecdesmit latiem.

7. Izteikt 65.panta sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu amatpersonām no simt līdz piecsimt latiem."

 

 

 

7. Izteikt 65.panta sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu amatpersonām no simt līdz piecsimt latiem."

66.3 pants. Meža zemju patvaļīga izmantošana celtniecībai

Par meža zemju patvaļīgu izmantošanu celtniecībai, būvējot uz tām pastāvīgas vai īslaicīgas lietošanas objektus, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – no simt piecdesmit līdz piecsimt latiem.

Par tādām pašām darbībām, ja tās veiktas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – no simt līdz tūkstoš latiem.

8. Izteikt 66.pantu šādā redakcijā:

"66.pants. Meža zemju patvaļīga apbūvēšana

Par meža zemju patvaļīgu apbūvēšanu, ceļot uz tām pastāvīgas vai īslaicīgas lietošanas objektus, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz tūkstoš latiem, bet juridiskajām personām – no piecsimt līdz trīstūkstoš latiem.

Par tādām pašām darbībām, ja tās veiktas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt līdz trīstūkstoš latiem, bet juridiskajām personām – no tūkstoš līdz desmittūkstoš latiem."

 

 

 

8. Izteikt 66.pantu šādā redakcijā:

"66.pants. Meža zemju patvaļīga apbūvēšana

Par meža zemju patvaļīgu apbūvēšanu, ceļot uz tām pastāvīgas vai īslaicīgas lietošanas objektus, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz tūkstoš latiem, bet juridiskajām personām – no piecsimt līdz trīstūkstoš latiem.

Par tādām pašām darbībām, ja tās veiktas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt līdz trīstūkstoš latiem, bet juridiskajām personām – no tūkstoš līdz desmittūkstoš latiem."

66.4 pants. Meža zemju patvaļīga transformēšana

Par meža zemju patvaļīgu transformēšanu citos zemes lietošanas veidos –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – no simt līdz piecsimt latiem.

9. Izteikt 66.panta sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – no piecsimt līdz trīstūkstoš latiem."

 

 

 

9. Izteikt 66.panta sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – no piecsimt līdz trīstūkstoš latiem."

74.1 pants. Vides kvalitātes normatīvu pārkāpšana, ekspluatējot pārvietojamās cisternas, degvielas uzpildes stacijas un naftas bāzes

Par vides kvalitātes normatīvu pārkāpšanu, ekspluatējot pārvietojamās cisternas, –

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem.

Par vides kvalitātes normatīvu pārkāpšanu, ekspluatējot degvielas uzpildes stacijas, –

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no divsimt līdz piecsimt latiem.

Par vides kvalitātes normatīvu pārkāpšanu, ekspluatējot naftas bāzes, –

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no piecsimt līdz piectūkstoš latiem.

10. Izteikt 74.pantu šādā redakcijā:

"74.pants. Vides aizsardzības prasību pārkāpšana, ekspluatējot pārvietojamās cisternas, degvielas uzpildes stacijas un naftas bāzes

Par vides aizsardzības prasību pārkāpšanu, ekspluatējot pārvietojamās cisternas, –

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem.

Par vides aizsardzības prasību pārkāpšanu, ekspluatējot degvielas uzpildes stacijas, –

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no divsimt līdz piecsimt latiem.

Par vides aizsardzības prasību pārkāpšanu, ekspluatējot naftas bāzes, –

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no piecsimt līdz piectūkstoš latiem."

 

 

 

10. Izteikt 74.pantu šādā redakcijā:

"74.pants. Vides aizsardzības prasību pārkāpšana, ekspluatējot pārvietojamās cisternas, degvielas uzpildes stacijas un naftas bāzes

Par vides aizsardzības prasību pārkāpšanu, ekspluatējot pārvietojamās cisternas, –

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem.

Par vides aizsardzības prasību pārkāpšanu, ekspluatējot degvielas uzpildes stacijas, –

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no divsimt līdz piecsimt latiem.

Par vides aizsardzības prasību pārkāpšanu, ekspluatējot naftas bāzes, –

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no piecsimt līdz piectūkstoš latiem."

75.pants. Atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšana

Par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu vai atkritumu pārrobežu (starptautisko) pārvadājumu noteikumu pārkāpšanu –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divdesmit līdz piecsimt latiem, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanai izmantotos transportlīdzekļus vai bez konfiskācijas, bet juridiskajām personām – no simt līdz tūkstoš latiem, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanai izmantotos transportlīdzekļus vai bez konfiskācijas.

Par sadzīves atkritumu radītāja vai īpašnieka nepiedalīšanos pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu savākšanā –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – no simt līdz piecsimt latiem.

11. 75.pantā:

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz septiņsimt latiem, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanai izmantotos transportlīdzekļus vai bez konfiskācijas, bet juridiskajām personām – no divsimt līdz tūkstoš piecsimt latiem, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanai izmantotos transportlīdzekļus vai bez konfiskācijas.";

 

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – no trīssimt līdz tūkstoš latiem."

 

 

 

11. 75.pantā:

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz septiņsimt latiem, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanai izmantotos transportlīdzekļus vai bez konfiskācijas, bet juridiskajām personām – no divsimt līdz tūkstoš piecsimt latiem, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanai izmantotos transportlīdzekļus vai bez konfiskācijas.";

 

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – no trīssimt līdz tūkstoš latiem."

75.1 pants. Iepakojuma apsaimniekošanas un informācijas sniegšanas noteikumu pārkāpšana

Par normatīvajos aktos iepakotājam noteiktās prasības reģistrēties pārkāpšanu –

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem.

Par likumā noteiktā ziņojuma par izlietotā iepakojuma savākšanas un resursu atgūšanas apjomu un veidiem vai ziņojuma par saražotā, eksportētā vai importētā iepakojuma apjomu un veidiem nesniegšanu –

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no divsimt līdz piecsimt latiem.

Par iepakojuma depozīta sistēmas speciālās norādes lietošanu iepakojumam, kurš nav r eģistrēts kā iepakojums, kuram piemēro depozīta sistēmu, –

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no piecsimt līdz tūkstoš latiem.

12. 75.pantā:

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu juridiskajām personām no četrsimt līdz septiņsimt latiem.";

 

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu juridiskajām personām no četrsimt līdz septiņsimt latiem."

 

 

 

12. 75.pantā:

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu juridiskajām personām no četrsimt līdz septiņsimt latiem.";

 

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu juridiskajām personām no četrsimt līdz septiņsimt latiem."

75.2 pants. Azbesta atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšana

Par azbesta atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divdesmit līdz trīssimt latiem, bet juridiskajām personām – no simt līdz piecsimt latiem.

Par azbesta atkritumu apglabāšanu neparedzētās vietās –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – no divsimt līdz tūkstoš latiem.

13. 75.pantā:

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – no divsimt līdz tūkstoš latiem.";

 

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt piecdesmit līdz sešsimt latiem, bet juridiskajām personām – no divsimt piecdesmit līdz tūkstoš latiem."

 

 

 

13. 75.pantā:

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – no divsimt līdz tūkstoš latiem.";

 

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt piecdesmit līdz sešsimt latiem, bet juridiskajām personām – no divsimt piecdesmit līdz tūkstoš latiem."

 

14. Papildināt kodeksu ar 75.5 un 75.pantu šādā redakcijā:

"75.pants. Bateriju, akumulatoru un to atkritumu apsaimniekošanu reglamentējošo noteikumu pārkāpšana

Par normatīvajos aktos noteiktā speciālā marķējuma ar prasību savākt bateriju un akumulatoru atkritumus atsevišķi no citiem atkritumiem nelietošanu baterijām un akumulatoriem –

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no divsimt piecdesmit līdz tūkstoš latiem.

Par normatīvajos aktos noteiktās prasības bateriju un akumulatoru ražotājam reģistrēties nepildīšanu –

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no divsimt piecdesmit līdz tūkstoš latiem.

Par normatīvajos aktos noteikto ziņojumu par bateriju, akumulatoru un to atkritumu apsaimniekošanu nesniegšanu –

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no divsimt piecdesmit līdz tūkstoš latiem.

 

 

 

14. Papildināt kodeksu ar 75.5 un 75.pantu šādā redakcijā:

"75.pants. Bateriju, akumulatoru un to atkritumu apsaimniekošanu reglamentējošo noteikumu pārkāpšana

Par normatīvajos aktos noteiktā speciālā marķējuma ar prasību savākt bateriju un akumulatoru atkritumus atsevišķi no citiem atkritumiem nelietošanu baterijām un akumulatoriem –

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no divsimt piecdesmit līdz tūkstoš latiem.

Par normatīvajos aktos noteiktās prasības bateriju un akumulatoru ražotājam reģistrēties nepildīšanu –

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no divsimt piecdesmit līdz tūkstoš latiem.

Par normatīvajos aktos noteikto ziņojumu par bateriju, akumulatoru un to atkritumu apsaimniekošanu nesniegšanu –

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no divsimt piecdesmit līdz tūkstoš latiem.

 

75.pants. Derīgo izrakteņu ieguves atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšana

Par derīgo izrakteņu ieguves atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divdesmit līdz trīssimt latiem, bet juridiskajām personām – no simt līdz piecsimt latiem.

Par derīgo izrakteņu ieguves atkritumu apglabāšanu neparedzētās vietās –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – no divsimt līdz tūkstoš latiem."

 

 

 

75.pants. Derīgo izrakteņu ieguves atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšana

Par derīgo izrakteņu ieguves atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divdesmit līdz trīssimt latiem, bet juridiskajām personām – no simt līdz piecsimt latiem.

Par derīgo izrakteņu ieguves atkritumu apglabāšanu neparedzētās vietās –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – no divsimt līdz tūkstoš latiem."

78.1 pants. Ģenētiski modificēto organismu izmantošanas un izplatīšanas noteikumu pārkāpšana

Par ģenētiski modificēto organismu izmantošanas un izplatīšanas noteikumu pārkāpšanu –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divdesmit līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – no simt līdz tūkstoš latiem.

15. Izteikt 78.pantu šādā redakcijā:

"78.pants.  Ģenētiski modificēto organismu izplatīšanas vidē reglamentējošo noteikumu pārkāpšana

     Par ģenētiski modificēto organismu izplatīšanu vidē reglamentējošo noteikumu pārkāpšanu –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecsimt līdz piectūkstoš latiem, bet juridiskajām personām – no trīstūkstoš līdz desmittūkstoš latiem."

 

 

 

15. Izteikt 78.pantu šādā redakcijā:

"78.pants.  Ģenētiski modificēto organismu izplatīšanu vidē reglamentējošo noteikumu pārkāpšana

     Par ģenētiski modificēto organismu izplatīšanu vidē reglamentējošo noteikumu pārkāpšanu –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecsimt līdz piectūkstoš latiem, bet juridiskajām personām – no trīstūkstoš līdz desmittūkstoš latiem."

81.pants. Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības un izmantošanas prasību pārkāpšana

Par normatīvajos aktos noteikto īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības un izmantošanas prasību pārkāpšanu –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – no simt līdz tūkstoš latiem.

16. Izteikt 81.panta sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divdesmit līdz septiņsimt latiem, bet juridiskajām personām – no divsimt līdz tūkstoš piecsimt latiem."

 

 

 

16. Izteikt 81.panta sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divdesmit līdz septiņsimt latiem, bet juridiskajām personām – no divsimt līdz tūkstoš piecsimt latiem."

84.pants. Vides informācijas slēpšana vai sagrozīšana

Par neziņošanu vides aizsardzības vai pašvaldību institūcijām par bīstamu vai citu kaitīgu vielu vai piesārņojošo vielu emisiju vidē, kā arī par vides informācijas slēpšanu vai tās atspoguļošanu sagrozītā veidā; par dabas resursu izmantošanas vai vides aizsardzības statistikas gada pārskatu vai ikgadējo pārskatu par siltumnīcefekta gāzu emisiju neiesniegšanu vai datu sagrozīšanu; par monitoringa datu slēpšanu vai sagrozīšanu –

uzliek naudas sodu fiziskajām vai juridiskajām personām no piecdesmit līdz četrsimt latiem.

Par informācijas neiesniegšanu vai nepatiesas informācijas sniegšanu, pārkāpjot ietekmes uz vidi novērtējuma normatīvajos aktos noteiktās

prasības, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz divsimt latiem, amatpersonām – no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – no simt līdz četrsimt latiem.

17. Izteikt 84.panta pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu fiziskajām vai juridiskajām personām no simt piecdesmit līdz tūkstoš latiem."

 

 

 

17. Izteikt 84.panta pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu fiziskajām vai juridiskajām personām no simt piecdesmit līdz tūkstoš latiem."

87.pants. Bīstamo vai sadzīves atkritumu poligonu (izgāztuvju) ekspluatācijas noteikumu pārkāpšana

Par bīstamo, sadzīves vai citu atkritumu poligonu (izgāztuvju) apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu, kas izraisījusi vai būtu varējusi izraisīt vides piesārņošanu; par atkritumu pieņemšanas vai apglabāšanas pārskatu sagrozīšanu, izdarot nepatiesus ierakstus, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – no divsimt līdz tūkstoš latiem.

 

18. Izteikt 87.pantu šādā redakcijā:

"87.pants. Bīstamo, sadzīves vai citu atkritumu poligonu (izgāztuvju) apsaimniekošanas vai sadedzināšanas iekārtu darbības noteikumu pārkāpšana

Par bīstamo, sadzīves vai citu atkritumu poligonu (izgāztuvju) apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu, kas izraisījusi vai būtu varējusi izraisīt vides piesārņošanu; par atkritumu pieņemšanas vai apglabāšanas pārskatu sagrozīšanu, izdarot nepatiesus ierakstus, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt līdz septiņsimt latiem, bet juridiskajām personām – no piecsimt līdz divtūkstoš latiem.

Par bīstamo, sadzīves vai citu atkritumu sadedzināšanas iekārtu darbības noteikumu pārkāpšanu, kas izraisījusi vides piesārņošanu, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt līdz septiņsimt latiem, bet juridiskajām personām – no piecsimt līdz divtūkstoš latiem."

 

 

 

 

18. Izteikt 87.pantu šādā redakcijā:

"87.pants. Bīstamo, sadzīves vai citu atkritumu poligonu (izgāztuvju) apsaimniekošanas vai sadedzināšanas iekārtu darbības noteikumu pārkāpšana

Par bīstamo, sadzīves vai citu atkritumu poligonu (izgāztuvju) apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu, kas izraisījusi vai būtu varējusi izraisīt vides piesārņošanu; par atkritumu pieņemšanas vai apglabāšanas pārskatu sagrozīšanu, izdarot nepatiesus ierakstus, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt līdz septiņsimt latiem, bet juridiskajām personām – no piecsimt līdz divtūkstoš latiem.

Par bīstamo, sadzīves vai citu atkritumu sadedzināšanas iekārtu darbības noteikumu pārkāpšanu, kas izraisījusi vides piesārņošanu, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt līdz septiņsimt latiem, bet juridiskajām personām – no piecsimt līdz divtūkstoš latiem."

 

88.pants. Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu (preparātu) izmantošanas noteikumu pārkāpšana

Par normatīvo aktu prasību pārkāpšanu, veicot darbības ar ķīmiskajām vielām vai ķīmiskajiem produktiem (preparātiem), –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divdesmit līdz trīssimt latiem, bet juridiskajām personām – no divsimt piecdesmit līdz tūkstoš latiem.

Par normatīvajos aktos noteikto ķīmisko produktu (preparātu) – laku, krāsu un transportlīdzekļu galīgās apdares materiālu realizāciju bez licences veicamajai

darbībai –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divdesmit līdz trīssimt latiem, bet juridiskajām personām – no divsimt piecdesmit līdz tūkstoš latiem.

 

 

 

 

19. Aizstāt 88.panta nosaukumā un tekstā vārdus „ķīmiskie produkti (preparāti)” (attiecīgā locījumā) ar vārdu „maisījumi” (attiecīgā locījumā).

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

Vides ministrs R.Vējonis

Izslēgt 88.panta otrajā daļā vārdus „ķīmisko produktu (preparātu)-”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīts

19. 88. pantā:

 aizstāt panta nosaukumā un tekstā vārdus „ķīmiskie produkti (preparāti)” (attiecīgā locījumā) ar vārdu „maisījumi” (attiecīgā locījumā);

 

 izslēgt otrajā daļā vārdus „ķīmisko produktu

(preparātu) –”.

 

 

 

88.4 pants. Prasību pārkāpšana, veicot darbības ar ķīmiskām vielām un ķīmiskiem produktiem

Par bīstamu ķīmisku vielu vai bīstamu ķīmisku produktu marķējuma nenodrošināšanu, par neatbilstošu (nepareizu) vai nekvalitatīvu bīstamu ķīmisku vielu vai ķīmisku produktu klasifikāciju vai marķējumu –

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no divsimt līdz tūkstoš latiem, konfiscējot šīs vielas un produktus vai bez konfiskācijas.

Par drošības datu lapas neaizpildīšanu par bīstamām ķīmiskām vielām vai bīstamiem ķīmiskiem produktiem, par nepatiesas vai nepilnīgas informācijas norādīšanu drošības datu lapā –

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no simt līdz divsimt latiem.

Par darbību veikšanu ar nepieteiktu jaunu ķīmisku vielu –

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no piecdesmit līdz septiņsimt latiem.

Par ikgadējā pārskata par darbībām ar ķīmiskām vielām un ķīmiskiem produktiem neiesniegšanu ķīmisku vielu un ķīmisku produktu datu bāzei –

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no simt līdz trīssimt latiem.

Par normatīvajos aktos noteikto prasību pārkāpšanu, veicot darbības ar biocīdiem, –

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no piecdesmit līdz septiņsimt latiem.

20. 88.pantā:

aizstāt panta nosaukumā un tekstā vārdus „ķīmiski produkti” (attiecīgā locījumā) ar vārdu „maisījumi” (attiecīgā locījumā)”;

 

izslēgt panta otro daļu;

 

izteikt trešās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu juridiskajām personām no divsimt piecdesmit līdz tūkstoš latiem."

 

 

5.

Juridiskais birojs

Papildināt likumprojekta 20.pantu ar jaunu daļu šādā redakcijā:

 „aizstāt pirmās daļas sankcijā vārdu „produktus” ar vārdu „maisījumus”.

 

atbalstīts

20. 88.pantā:

aizstāt panta nosaukumā un tekstā vārdus „ķīmiski produkti” (attiecīgā locījumā) ar vārdu „maisījumi” (attiecīgā locījumā)”;

 

aizstāt pirmās daļas sankcijā vārdu „produktus” ar vārdu „maisījumus”;

 

izslēgt otro daļu;

 

izteikt trešās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu juridiskajām personām no divsimt piecdesmit līdz tūkstoš latiem."

 

 

88.5 pants. Darbības ar bīstamām vielām, pārkāpjot noteikumus par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem

Par pieteikuma par bīstamām vielām neiesniegšanu, par drošības pārskata, rūpnieciskās avārijas novēršanas programmas neiesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojam vai objekta avārijgatavības plāna neiesniegšanu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, par informācijas par drošības un aizsardzības pasākumiem un rīcību rūpnieciskās avārijas gadījumā nesniegšanu sabiedrībai –

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no piecdesmit līdz divsimt latiem.

Par drošības pārskatā, rūpnieciskās avārijas novēršanas programmā vai objekta avārijgatavības plānā norādīto datu vai informācijas neatbilstību, par drošības sistēmas darbības neatbilstību (kā arī ja objektā nav nepieciešamā personāla un materiāltehnisko līdzekļu rūpnieciskās avārijas seku likvidēšanai un tās ietekmes uz cilvēkiem un vidi samazināšanai objekta teritorijā un ārpus objekta teritorijas), par patvaļīgu atkāpšanos no drošības pārskatā vai rūpnieciskās avārijas novēršanas programmā paredzētā, ja šī atkāpšanās var izraisīt rūpniecisko avāriju, –

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no tūkstoš līdz piectūkstoš latiem.

Par pasākumu neveikšanu, lai novērstu (nepieļautu) rūpniecisko avāriju, par pasākumu neveikšanu, lai rūpnieciskās avārijas gadījumā ierobežotu vai samazinātu tās sekas, par rūpnieciskās avārijas seku likvidēšanas pasākumu neveikšanu pēc rūpnieciskās avārijas –

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no tūkstoš līdz piectūkstoš latiem.

 

21. Izteikt 88.pantu šādā redakcijā:

"88.pants. Darbības ar bīstamām vielām, pārkāpjot noteikumus par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem

(1) Par pieteikuma par bīstamām vielām neiesniegšanu, par drošības pārskata, rūpnieciskās avārijas novēršanas programmas neiesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojam, par informācijas par drošības un aizsardzības pasākumiem un rīcību rūpnieciskās avārijas gadījumā nesniegšanu sabiedrībai –

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no trīssimt līdz divtūkstoš latiem.

(2) Par papildinātā vai pārstrādātā drošības pārskata, papildinātās vai pārstrādātās rūpnieciskās avārijas novēršanas programmas neiesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojam –

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no trīssimt līdz divtūkstoš latiem.

Par drošības pārskatā, rūpnieciskās avārijas novēršanas programmā norādīto datu vai informācijas neatbilstību, par drošības sistēmas darbības neatbilstību (kā arī ja objektā nav nepieciešamā personāla un materiāltehnisko līdzekļu rūpnieciskās avārijas seku likvidēšanai un tās ietekmes uz cilvēkiem un vidi samazināšanai objekta teritorijā un ārpus objekta teritorijas), par patvaļīgu atkāpšanos no drošības pārskatā vai rūpnieciskās avārijas novēršanas programmā paredzētā, ja šī atkāpšanās var izraisīt rūpniecisko avāriju, –

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no tūkstoš līdz piectūkstoš latiem.

Par pasākumu neveikšanu, lai novērstu (nepieļautu) rūpniecisko avāriju, par pasākumu neveikšanu, lai rūpnieciskās avārijas gadījumā ierobežotu vai samazinātu tās sekas, par rūpnieciskās avārijas seku likvidēšanas pasākumu neveikšanu pēc rūpnieciskās avārijas –

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no tūkstoš līdz desmittūkstoš latiem.”

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Vides ministrs R.Vējonis

Likumprojektā paredzētā kodeksa 88.5 panta pirmajā daļā aizstāt vārdus „pieteikuma par bīstamām" ar vārdiem „iesnieguma par bīstamajām".

 

Juridiskais birojs

Apvienot 88.5 panta pirmo un otro daļu un izteikt šādā redakcijā:

     „Par pieteikuma par bīstamām vielām neiesniegšanu, par drošības pārskata (arī papildinātā vai pārstrādātā) vai rūpnieciskās avārijas novēršanas programmas (arī papildinātās vai pārstrādātās) neiesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojam, par informācijas par drošības un aizsardzības pasākumiem un rīcību rūpnieciskās avārijas gadījumā nesniegšanu sabiedrībai –

      uzliek naudas sodu juridiskajām personām no trīssimt līdz divtūkstoš latiem.”

 

  Juridiskais birojs

Izteikt 88.5 panta trešās daļas dispozīciju šādā redakcijā:

   „Par drošības sistēmas darbības atbilstības drošības pārskatam vai rūpnieciskās avārijas novēršanas programmai nenodrošināšanu – ”.

 

 

atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīts

(red. prec.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīts

 

21. Izteikt 88.pantu šādā redakcijā:

"88.pants. Darbības ar bīstamām vielām, pārkāpjot noteikumus par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem

Par iesnieguma par bīstamām vielām neiesniegšanu, par drošības pārskata (arī papildinātā vai pārstrādātā) vai rūpnieciskās avārijas novēršanas programmas (arī papildinātās vai pārstrādātās) neiesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojam, par informācijas par drošības un aizsardzības pasākumiem un rīcību rūpnieciskās avārijas gadījumā nesniegšanu sabiedrībai –

      uzliek naudas sodu juridiskajām personām no trīssimt līdz divtūkstoš latiem.

 

Par drošības sistēmas darbības atbilstības drošības pārskatam vai rūpnieciskās avārijas novēršanas programmai nenodrošināšanu –

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no tūkstoš līdz piectūkstoš latiem.

Par pasākumu neveikšanu, lai novērstu (nepieļautu) rūpniecisko avāriju, par pasākumu neveikšanu, lai rūpnieciskās avārijas gadījumā ierobežotu vai samazinātu tās sekas, par rūpnieciskās avārijas seku likvidēšanas pasākumu neveikšanu pēc rūpnieciskās avārijas –

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no tūkstoš līdz desmittūkstoš latiem.”

88.6 pants. Piesārņojošas darbības veikšana bez attiecīgas atļaujas un darbības neatbilstība normatīvo aktu prasībām

Par A kategorijas piesārņojošas darbības veikšanu bez nepieciešamās atļaujas –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt līdz trīssimt latiem, bet juridiskajām personām – no divsimt līdz divtūkstoš latiem.

Par B kategorijas piesārņojošas darbības veikšanu bez nepieciešamās atļaujas –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – no simt līdz septiņsimt latiem.

Par piesārņojošas darbības A kategorijas atļaujas nosacījum u neievērošanu –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – no simt līdz tūkstoš latiem.

Par piesārņojošas darbības B kategorijas atļaujas nosacījumu neievērošanu –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīsdesmit līdz divsimt latiem, bet juridiskajām personām – no piecdesmit līdz piecsimt latiem.

Par C kategorijas piesārņojošas darbības veikšanu, neiesniedzot paziņojumu reģionālajai vides pārvaldei, –

uzliek naudas sodu fiziskajām vai juridiskajām personām no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem.

Par piesārņojošas darbības neatbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divdesmit līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – no piecdesmit līdz tūkstoš latiem.

Par piesārņojošas darbības veikšanu bez nepieciešamās siltumnīcefekta gāzu emisijas atļaujas –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt līdz trīssimt latiem, bet juridiskajām personām – no divsimt līdz divtūkstoš latiem.

Par piesārņojošas darbības siltumnīcefekta gāzu emisijas atļaujā minēto nosacījumu neievērošanu –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – no simt līdz tūkstoš latiem.7

Par pieteikuma neiesniegšanu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā atļaujas saņemšanai A kategorijas piesārņojošas darbības turpināšanai –

uzliek naudas sodu operatoram no piecdesmit līdz trīssimt latiem.

Par pieteikuma neiesniegšanu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā atļaujas saņemšanai B kategorijas piesārņojošas darbības turpināšanai –

uzliek naudas sodu operatoram no divdesmit līdz divsimt latiem.

 

22. 88.pantā:

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – no piecsimt līdz trīstūkstoš latiem.";

 

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt piecdesmit līdz trīssimt latiem, bet juridiskajām personām – no trīssimt piecdesmit līdz divtūkstoš latiem.";

 

izteikt trešās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt līdz četrsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – no četrsimt līdz tūkstoš piecsimt latiem.";

 

izteikt ceturtās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – no divsimt līdz tūkstoš latiem.";

 

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"Par C kategorijas piesārņojošas darbības veikšanu bez darbības apliecinājuma –

uzliek naudas sodu fiziskajām vai juridiskajām personām no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem."

 

 

 

22. 88.pantā:

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – no piecsimt līdz trīstūkstoš latiem.";

 

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt piecdesmit līdz trīssimt latiem, bet juridiskajām personām – no trīssimt piecdesmit līdz divtūkstoš latiem.";

 

izteikt trešās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt līdz četrsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – no četrsimt līdz tūkstoš piecsimt latiem.";

 

izteikt ceturtās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – no divsimt līdz tūkstoš latiem.";

 

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"Par C kategorijas piesārņojošas darbības veikšanu bez darbības apliecinājuma –

uzliek naudas sodu fiziskajām vai juridiskajām personām no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem."

 

23. Papildināt kodeksu ar 88.pantu šādā redakcijā:

„88.8 pants. Normatīvajos aktos noteikto ķīmisko vielu un maisījumu reģistrēšanas, vērtēšanas, licencēšanas un ierobežošanas prasību pārkāpšana

Par ķīmisko vielu vai maisījumā vai izstrādājumos esošo ķīmisko vielu nereģistrēšanu un neziņošanu Eiropas Ķimikāliju aģentūrai –

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no piecsimt līdz tūkstoš latiem.

Par ķīmiskās drošības pārskata neesamību vai esoša ķīmiskās drošības pārskata neatjaunošanu –

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no piecsimt līdz tūkstoš latiem.

Par reģistrētāja pienākuma atjaunināt ķīmiskās vielas reģistrācijas dokumentāciju ar jaunu informāciju un iesniegt to Eiropas Ķimikāliju aģentūrai nepildīšanu –

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no trīssimt līdz septiņsimt latiem.

Par piegādātāja pienākuma nodrošināt ķīmiskās vielas vai maisījuma saņēmēju ar drošības datu lapu nepildīšanu –

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no piecsimt līdz tūkstoš latiem.

Par drošības datu lapas neaizpildīšanu par bīstamām ķīmiskajām vielām vai bīstamiem maisījumiem, par nepatiesas vai nepilnīgas informācijas norādīšanu drošības datu lapā –

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no piecsimt līdz tūkstoš latiem.

Par izgatavotāja, importētāja, pakārtota lietotāja vai izplatītāja pienākuma nepildīšanu glabāt informāciju par ķīmiskajām vielām vai maisījumiem 10 gadus –

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no piecsimt līdz tūkstoš latiem.

Par darbībām ar ķīmiskajām vielām bez licences, kura nepieciešama saskaņā ar regulu 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu, vai par attiecīgajā licencē minēto nosacījumu pārkāpšanu –

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no tūkstoš līdz trīstūkstoš latiem.

Par informācijas nesniegšanu lejup vai augšup pa piegādes ķēdi par ķīmiskajām vielām un maisījumos esošām ķīmiskajām vielām, kā arī par neziņošanu par vielām izstrādājumos, kuriem drošības datu lapa nav paredzēta, –

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no piecsimt līdz tūkstoš latiem.”

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Juridiskais birojs

Izteikt 88.8 panta nosaukumu šādā redakcijā:

‘’Ķīmisko vielu reģistrēšanas, vērtēšanas un licencēšanas prasību pārkāpšana”.

 

 

Juridiskais birojs

Aizstāt 88.8 panta otrajā daļā vārdu „neesamību” ar vārdu „nesastādīšanu”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Aizstāt 88.8 panta septītajā daļā vārdus un skaitli „regulu 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu” ar vārdiem „Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem”.

 

 

atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīts

 

 

23. Papildināt kodeksu ar 88.  un 88.pantu šādā redakcijā:

„88.8 pants. Ķīmisko vielu reģistrēšanas, vērtēšanas un licencēšanas prasību pārkāpšana

Par ķīmisko vielu vai maisījumā vai izstrādājumos esošo ķīmisko vielu nereģistrēšanu un neziņošanu par tām Eiropas Ķimikāliju    aģentūrai –

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no piecsimt līdz tūkstoš latiem.

Par ķīmiskās drošības pārskata nesastādīšanu vai esoša ķīmiskās drošības pārskata neatjaunošanu –

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no piecsimt līdz tūkstoš latiem.

Par reģistrētāja pienākuma atjaunināt ķīmiskās vielas reģistrācijas dokumentāciju ar jaunu informāciju un iesniegt to Eiropas Ķimikāliju aģentūrai nepildīšanu –

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no trīssimt līdz septiņsimt latiem.

Par piegādātāja pienākuma nodrošināt ķīmiskās vielas vai maisījuma saņēmēju ar drošības datu lapu nepildīšanu –

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no piecsimt līdz tūkstoš latiem.

Par drošības datu lapas neaizpildīšanu par bīstamām ķīmiskajām vielām vai bīstamiem maisījumiem, par nepatiesas vai nepilnīgas informācijas norādīšanu drošības datu lapā –

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no piecsimt līdz tūkstoš latiem.

Par izgatavotāja, importētāja, pakārtota lietotāja vai izplatītāja pienākuma nepildīšanu glabāt informāciju par ķīmiskajām vielām vai maisījumiem 10 gadus –

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no piecsimt līdz tūkstoš latiem.

Par darbībām ar ķīmiskajām vielām bez licences, kura nepieciešama saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem, vai par attiecīgajā licencē minēto nosacījumu pārkāpšanu –

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no tūkstoš līdz trīstūkstoš latiem.

Par informācijas nesniegšanu lejup vai augšup pa piegādes ķēdi par ķīmiskajām vielām un maisījumos esošām ķīmiskajām vielām, kā arī par neziņošanu par vielām izstrādājumos, kuriem drošības datu lapa nav paredzēta, –

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no piecsimt līdz tūkstoš latiem.

 

24. Papildināt kodeksu ar 88.pantu šādā redakcijā:

„88.pants. Normatīvajos aktos noteikto prasību pārkāpšana, veicot darbības ar dažām fluorētajām siltumnīcefekta gāzēm

Par fluorēto siltumnīcefekta gāzu noplūžu pārbaužu un šo noplūžu konstatēšanas sistēmu darbības nenodrošināšanu, normatīvajiem aktiem neatbilstoša personāla veiktu fluorēto siltumnīcefekta gāzu noplūžu pārbaudi vai fluorēto siltumnīcefekta gāzu rekuperācijas nenodrošināšanu stacionārajām saldēšanas iekārtām, gaisa kondicionēšanas iekārtām, siltumsūkņiem (ieskaitot šo iekārtu kontūru) un ugunsdrošības sistēmām, kas satur regulas Nr.842/2006 par dažām fluorētajām siltumnīcefekta gāzēm 1.pielikumā noteiktās fluorētās siltumnīcefekta gāzes, –

uzliek naudas sodu operatoram no piecdesmit līdz piecsimt latiem.

Par fluorēto siltumnīcefekta gāzu ražotāja, importētāja vai eksportētāja ziņojumu Eiropas Komisijai nesniegšanu –

uzliek naudas sodu fiziskajām un juridiskajām personām no piecdesmit līdz piecsimt latiem.

Par ražojumu un iekārtu, kurās ir fluorētās siltumnīcefekta gāzes, marķēšanas prasību nenodrošināšanu –

uzliek naudas sodu fiziskajām un juridiskajām personām no piecdesmit līdz trīssimti piecdesmit latiem.

Par iekārtu, kuru darbību nodrošina fluorētās siltumnīcefekta gāzes, neatļautu laišanu tirgū vai prasību attiecībā uz šo gāzu izmantošanas pārtraukšanas neievērošanu –

uzliek naudas sodu fiziskajām un juridiskajām personām no simt līdz piecsimt latiem.”

12.

Juridiskais birojs

Aizstāt 88.9 panta pirmajā daļā vārdus un skaitli „regulas 842/2006 par dažām fluorētajām siltumnīcefekta gāzēm 1.pielikumā” ar vārdiem „Eiropas Savienības normatīvajos aktos”.

atbalstīts

 

88.pants. Normatīvajos aktos noteikto prasību pārkāpšana, veicot darbības ar dažām fluorētajām siltumnīcefekta gāzēm

Par fluorēto siltumnīcefekta gāzu noplūžu pārbaužu un šo noplūžu konstatēšanas sistēmu darbības nenodrošināšanu, normatīvajiem aktiem neatbilstoša personāla veiktu fluorēto siltumnīcefekta gāzu noplūžu pārbaudi vai fluorēto siltumnīcefekta gāzu rekuperācijas nenodrošināšanu stacionārajām saldēšanas iekārtām, gaisa kondicionēšanas iekārtām, siltumsūkņiem (ieskaitot šo iekārtu kontūru) un ugunsdrošības sistēmām, kas satur Eiropas Savienības normatīvajos aktos noteiktās fluorētās siltumnīcefekta gāzes, –

uzliek naudas sodu operatoram no piecdesmit līdz piecsimt latiem.

Par fluorēto siltumnīcefekta gāzu ražotāja, importētāja vai eksportētāja ziņojumu Eiropas Komisijai nesniegšanu –

uzliek naudas sodu fiziskajām un juridiskajām personām no piecdesmit līdz piecsimt latiem.

Par ražojumu un iekārtu, kurās ir fluorētās siltumnīcefekta gāzes, marķēšanas prasību nenodrošināšanu –

uzliek naudas sodu fiziskajām un juridiskajām personām no piecdesmit līdz trīssimti piecdesmit latiem.

Par iekārtu, kuru darbību nodrošina fluorētās siltumnīcefekta gāzes, neatļautu laišanu tirgū vai prasību attiecībā uz šo gāzu izmantošanas pārtraukšanu neievērošanu –

uzliek naudas sodu fiziskajām un juridiskajām personām no simt līdz piecsimt latiem.”

103.9 pants. Ģenētiski modificētas gatavās produkcijas uzglabāšanas, sagatavošanas, saiņošanas un transportēšanas prasību pārkāpšana

Par ģenētiski modificētas gatavās produkcijas uzglabāšanas, sagatavošanas, saiņošanas un transportēšanas prasību pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt līdz četrsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām - no divsimt līdz tūkstoš latiem.

25. Izteikt 103.pantu šādā redakcijā:

"103.pants. Ģenētiski modificēto organismu ierobežotās izmanto­šanas noteikumu pārkāpšana

Par ģenētiski modificēto organismu ierobežotās izmantošanas noteikumu pārkāpšanu –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt līdz trīssimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – no divsimt piecdesmit līdz tūkstoš latiem."

 

 

 

24. Izteikt 103.pantu šādā redakcijā:

"103.pants. Ģenētiski modificēto organismu ierobežotās izmanto­šanas noteikumu pārkāpšana

Par ģenētiski modificēto organismu ierobežotās izmantošanas noteikumu pārkāpšanu –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt līdz trīssimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – no divsimt piecdesmit līdz tūkstoš latiem."

149.24 pants. Transportlīdzekļu tehniskā stāvokļa un iekārtojuma nosacījumu pārkāpšana

Par tāda transportlīdzekļa izmantošanu ceļu satiksmē, kuram noteiktajā termiņā nav veikta valsts tehniskā apskate, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam četrdesmit latu apmērā.

Par tāda transportlīdzekļa izmantošanu ceļu satiksmē, attiecībā uz kuru nav izdarīta tā īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no trīsdesmit līdz piecdesmit latiem.

Par norīkojuma došanu lietot transportlīdzekli, attiecībā uz kuru nav izdarīta tā īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana, –

uzliek naudas sodu personai, kas atbildīga par transportlīdzekļa ekspluatāciju, no piecdesmit līdz simt latiem.

Par braukšanu diennakts tumšajā laikā bez iedegtas avārijas gaismas signalizācijas ar transportlīdzekli, kuram nedeg viens no tuvās gaismas lukturiem, –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam desmit latu apmērā.

Par braukšanu diennakts tumšajā laikā ar transportlīdzekli, kuram nedeg neviens no tuvās gaismas lukturiem, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam trīsdesmit latu apmērā.

Par braukšanu nepietiekamas redzamības apstākļos bez iedegtas avārijas gaismas signalizācijas ar transportlīdzekli, kuram nedeg viens no tuvās gaismas lukturiem un vienlaikus kāds no priekšējiem miglas lukturiem, –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam desmit latu apmērā.

Par braukšanu nepietiekamas redzamības apstākļos ar transportlīdzekli, kuram nedeg neviens no tuvās gaismas lukturiem un vienlaikus neviens no priekšējiem miglas lukturiem, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam trīsdesmit latu apmērā.

Par braukšanu diennakts tumšajā laikā vai nepietiekamas redzamības apstākļos bez iedegtas avārijas gaismas signalizācijas ar transportlīdzekli, kuram nedeg neviens no pakaļējiem gabarītlukturiem vai neviens no bremzēšanas signāllukturiem, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam trīsdesmit latu apmērā.

Par braukšanu diennakts tumšajā laikā vai nepietiekamas redzamības apstākļos ar transportlīdzekli, kuram nedeg neviens no numura zīmes apgaismojuma lukturiem, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam divdesmit latu apmērā.

Par braukšanu diennakts gaišajā laikā bez iedegtas avārijas gaismas signalizācijas ar transportlīdzekli, kuram nedeg neviens no bremzēšanas signāllukturiem, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam divdesmit latu apmērā.

Par braukšanu lietus vai snigšanas laikā ar transportlīdzekli, kuram vadītāja pusē nedarbojas priekšējā stikla tīrītājs, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam divdesmit latu apmērā.

Par braukšanu ar transportlīdzekli, kura stūres iekārtas bojājumi vai darba bremžu sistēma neļauj vadītājam izdarīt manevru, vai par braukšanu ar transportlīdzekļu sastāvu, kura vilcēja un piekabes (puspiekabes) sakabes ierīcei ir bojājumi, kas braukšanas laikā var izraisīt sakabes pārrāvumu, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no četrdesmit līdz sešdesmit latiem.

Par braukšanu ar transportlīdzekli, kurš nav apgādāts ar avārijas zīmi, medicīnisko aptieciņu (aptieciņām) vai ugunsdzēšamo aparātu (aparātiem), –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam piecu latu apmērā.

Par braukšanu ar transportlīdzekli bez drošības jostām, ja tās ir paredzētas konstrukcijā, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam divdesmit latu apmērā.

Par braukšanu laikposmā no 1.decembra līdz 1.martam ar automobili vai autobusu, kura pilna masa nepārsniedz 3,5 tonnas un kurš nav aprīkots ar riepām, kas paredzētas braukšanai ziemas apstākļos, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam divdesmit latu apmērā.

Par braukšanu laikposmā no 1.maija līdz 1.oktobrim ar automobili vai autobusu, kuram ir riepas ar radzēm, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam divdesmit latu apmērā.

Par braukšanu ar transportlīdzekli, kurš aprīkots ar ierīci (antiradaru u.tml.), kas var uztvert braukšanas ātruma kontroles mērierīču raidītos signālus vai radīt traucējumus šo mērierīču darbībā, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam četrdesmit latu apmērā, konfiscējot attiecīgās ierīces.

Par braukšanu ar transportlīdzekli, kurš aprīkots ar speciālām ierīcēm (speciālo zilo vai sarkano bākuguni, skaņas signālu) un kuram ir speciālais krāsojums, ja saskaņā ar noteikumu un Latvijā obligāto standartu un normatīvu prasībām šādas ierīces un krāsojums ir paredzēti operatīvajiem transportlīdzekļiem, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no simt līdz trīssimt latiem, konfiscējot attiecīgās ierīces.

Par norīkojuma došanu lietot transportlīdzekļus, kam ir bojājumi, kuru dēļ aizliegts braukt, vai kam noteiktajā termiņā nav veikta valsts tehniskā

apskate, –

uzliek naudas sodu personai, kas atbildīga par transportlīdzekļu ekspluatāciju, no piecdesmit līdz simt latiem.

Par braukšanu ar automobili, kura stikli pārklāti ar pārklājumu, kas neatbilst normatīvo aktu

prasībām, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam sešdesmit latu apmērā.

26. 149.24 pantā:

 izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

„uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no četrdesmit līdz astoņdesmit latiem.”;

 

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

„uzliek naudas sodu kravas automobiļa ar pilnu masu virs 3500 kg vai autobusa vadītājam no divsimt līdz trīssimt latiem, pārējo transportlīdzekļu vadītājiem – no sešdesmit līdz astoņdesmit latiem.”;

 

izteikt trešās daļas sankciju šādā redakcijā:

„uzliek naudas sodu personai, kas atbildīga par transportlīdzekļa ekspluatāciju, no divsimt līdz trīssimt latiem.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskā komisija

Izteikt likumprojekta 26. panta otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

‘’uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no.

sešdesmit līdz astoņdesmit latiem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīts

25. 149.24 pantā:

 izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

„uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no četrdesmit līdz astoņdesmit latiem.”;

 

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

„uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no sešdesmit līdz astoņdesmit latiem.”;

 

izteikt trešās daļas sankciju šādā redakcijā:

„uzliek naudas sodu personai, kas atbildīga par transportlīdzekļa ekspluatāciju, no divsimt līdz trīssimt latiem.”

 

149.25 pants. Transportlīdzekļu reģistrācijas un numura zīmju lietošanas noteikumu pārkāpšana

Par tāda transportlīdzekļa izmantošanu ceļu satiksmē, kurš nav reģistrēts noteiktajā kārtībā, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam divdesmit latu apmērā.

Par braukšanu ar transportlīdzekli, kuram nav kādas no noteiktajām numura zīmēm vai kāda no tām ir aizsegta, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam divdesmit latu apmērā.

Par braukšanu ar transportlīdzekli, kuram nav nevienas no noteiktajām numura zīmēm vai tās ir aizsegtas, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam trīsdesmit latu apmērā.

Par braukšanu ar transportlīdzekli, kura numura zīmes neatbilst attiecīgā transportlīdzekļa reģistrācijas dokumentiem, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no četrdesmit līdz simt latiem.

Par braukšanu ar transportlīdzekli, kuram kaut viena numura zīme nav piestiprināta tai paredzētajā vietā, –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam piecu latu apmērā.

Par braukšanu ar transportlīdzekli, kuram numura zīmes nav salasāmas no noteiktā

attāluma, –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam piecu latu apmērā.

Par braukšanu ar transportlīdzekli, kuram numura zīmes nav salasāmas no attāluma, kas ir divas reizes mazāks par noteikto, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam divdesmit latu apmērā.

Par braukšanu ar tramvaju vai trolejbusu, uz kura nav uzkrāsoti reģistrācijas numuri, –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam piecu latu apmērā.

Par norīkojuma došanu lietot transportlīdzekļus, kuri nav reģistrēti noteiktajā kārtībā, –

uzliek naudas sodu personai, kas atbildīga par transportlīdzekļu ekspluatāciju, no piecdesmit līdz simt latiem.

27. Papildināt 149.25 pantu ar desmito daļu šādā redakcijā:

„Par tāda vieglā automobiļa izmantošanu ceļu satiksmē, kurš reģistrēts ārvalstīs un kura izmantošanai Latvijā nepieciešama atļauja, bet atļauja normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nav saņemta,–

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no sešdesmit līdz astoņdesmit latiem.”

 

 

 

26. Papildināt 149.25 pantu ar desmito daļu šādā redakcijā:

„Par tāda vieglā automobiļa izmantošanu ceļu satiksmē, kurš reģistrēts ārvalstīs un kura izmantošanai Latvijā nepieciešama atļauja, bet atļauja normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nav saņemta,–

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no sešdesmit līdz astoņdesmit latiem.”

 

28. Papildināt kodeksu ar 155.16 pantu šādā redakcijā:

„155.16 pants.  Ģenētiski modificēto organismu izplatīšanas tirgū reglamentējošo noteikumu pārkāpšana

Par ģenētiski modificēto organismu izplatīšanu tirgū reglamentējošo noteikumu pārkāpšanu –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecsimt līdz tūkstoš latiem, bet juridiskajām personām – no piecsimt līdz desmittūkstoš latiem.”

 

 

 

27. Papildināt kodeksu ar 155.16 pantu šādā redakcijā:

„155.16 pants.  Ģenētiski modificēto organismu izplatīšanu tirgū reglamentējošo noteikumu pārkāpšana

Par ģenētiski modificēto organismu izplatīšanu tirgū reglamentējošo noteikumu pārkāpšanu –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecsimt līdz tūkstoš latiem, bet juridiskajām personām – no piecsimt līdz desmittūkstoš latiem.”

166.10 pants. Pieļaujamā kaitīgo vielu daudzuma pārsniegšana precēs

Par tādu preču izgatavošanu, piedāvāšanu vai pārdošanu, kurās ķīmisko vielu vai elementu daudzums vai radiācijas līmenis pārsniedz normatīvajos aktos noteiktās normas, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – līdz piecsimt latiem, konfiscējot šīs preces.

29. Izteikt 166.10 panta sankciju šādā redakcijā:

„uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – no simt līdz tūkstoš latiem, konfiscējot šīs preces.”

 

 

 

28. Izteikt 166.10 panta sankciju šādā redakcijā:

„uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – no simt līdz tūkstoš latiem, konfiscējot šīs preces.”

214.pants. Valsts policijas iestādes

Valsts policijas iestādes izskata šā kodeksa 42.1, 46., 109.–114.pantā, 117.1 panta pirmajā - sestajā un desmitajā daļā, 117.2-117.9, 134.–136.pantā, 137.1 panta ceturtajā daļā, 138., 139.pantā, 139.1panta pirmajā daļā, 148.2 pantā, 149.4–149.33 pantā, 155.panta pirmajā daļā, 155.15 pantā, 159.4-159.6, 166.8 pantā, 166.20 panta pirmajā daļā, 167., 169.3, 170.1, 170.2, 170.3 pantā, 171.panta pirmajā daļā, 173.panta otrajā daļā, 174.4, 179.1, 181., 183., 183.1, 202.1, 204.4, 204.6, 204.14 un 204.15 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus valsts policijas iestāžu vārdā ir tiesīgi:

1) Valsts policijas priekšnieks un viņa vietnieki, attiecīgo policijas pārvalžu (biroju, nodaļu) priekšnieki un viņu vietnieki, Ceļu policijas priekšnieki un viņu vietnieki, policijas iecirkņu priekšnieki un viņu vietnieki – par visiem administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā panta pirmajā daļā. Operatīvās vadības struktūrvienības (dežūrdaļas) maiņas vecākais šo amatpersonu prombūtnē ir tiesīgs izskatīt lietas par visiem administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā panta pirmajā daļā, un Valsts policijas iestāžu vārdā uzlikt par tiem administratīvos sodus ārvalstu pilsoņiem, ja viņi ir pakļauti Latvijas Republikas administratīvajai jurisdikcijai, un bezvalstniekiem, kuru pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijas Republika;

2) policijas iecirkņu vecākie inspektori, inspektori un jaunākie inspektori – par administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 117.1panta pirmajā-sestajā un desmitajā daļā, 117.2-117.9 un 149.4–149.33 pantā (izņemot gadījumus, kad šo pārkāpumu rezultātā izraisīts ceļu satiksmes negadījums), ja par administratīvo pārkāpumu var izteikt brīdinājumu vai sankcijā paredzētais maksimālais naudas sods nepārsniedz astoņdesmit latus, un par administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 136., 170.1 pantā un 171.panta pirmajā daļā;

3) Valsts policijas apakšvienību komandieri, viņu vietnieki, inspektori, jaunākie inspektori, kārtībnieki, Valsts policijas struktūrvienību vecākie inspektori un inspektori – par administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 117.1 panta pirmajā-sestajā un desmitajā daļā, 117.2-117.9 un 149.4–149.33 pantā, ja par administratīvo pārkāpumu var izteikt brīdinājumu vai sankcijā paredzētais maksimālais naudas sods nepārsniedz astoņdesmit latus, izņemot gadījumus, kad šo pārkāpumu rezultātā izraisīts ceļu satiksmes negadījums;

4) Valsts policijas pilnvarotas amatpersonas – par administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 149.4 — 149.33 pantā un fiksēti ar tehniskiem līdzekļiem (fotoiekārtas vai videoiekārtas), neapturot transportlīdzekli.

30. Izteikt 214. panta otrās daļas 1. punktu šādā redakcijā:

„1) Valsts policijas priekšnieks un viņa vietnieki, attiecīgo policijas pārvalžu (biroju, nodaļu) priekšnieki un viņu vietnieki, policijas iecirkņu priekšnieki un viņu vietnieki, Valsts policijas priekšnieka pilnvarotas amatpersonas – par visiem administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā panta pirmajā daļā. Operatīvās vadības struktūrvienības (dežūrdaļas) maiņas vecākais šo amatpersonu prombūtnē ir tiesīgs izskatīt lietas par visiem administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā panta pirmajā daļā, un Valsts policijas iestāžu vārdā uzlikt par tiem administratīvos sodus ārvalstu pilsoņiem, ja viņi ir pakļauti Latvijas Republikas administratīvajai jurisdikcijai, un bezvalstniekiem, kuru pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijas Republika;”.

 

 

 

 

29. Izteikt 214. panta otrās daļas 1. punktu šādā redakcijā:

„1) Valsts policijas priekšnieks un viņa vietnieki, attiecīgo policijas pārvalžu (biroju, nodaļu) priekšnieki un viņu vietnieki, policijas iecirkņu priekšnieki un viņu vietnieki, Valsts policijas priekšnieka pilnvarotas amatpersonas – par visiem administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā panta pirmajā daļā. Operatīvās vadības struktūrvienības (dežūrdaļas) maiņas vecākais šo amatpersonu prombūtnē ir tiesīgs izskatīt lietas par visiem administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā panta pirmajā daļā, un Valsts policijas iestāžu vārdā uzlikt par tiem administratīvos sodus ārvalstu pilsoņiem, ja viņi ir pakļauti Latvijas Republikas administratīvajai jurisdikcijai, un bezvalstniekiem, kuru pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijas Republika;”.

 

215.1 pants. Valsts ieņēmumu dienests

Valsts ieņēmumu dienests izskata šā kodeksa 149.33 panta divdesmitajā daļā, 155.panta trešajā un ceturtajā daļā, 155.1, 155.2, 155.5, 155.6, 155.13, 156., 156.1, 156.2, 156.3 pantā, 156.4 panta pirmajā daļā, 156.5, 156.6, 159., 159.4, 159.7, 159.8, 159.9pantā, 160.1 panta pirmajā daļā, 165.2, 166., 166.2, 166.6 pantā, 166.9 panta otrajā daļā, 166.12 panta trešajā daļā, 166.14 pantā, 166.15 panta trešajā un ceturtajā daļā, 166.20, 166.27, 166.32, 169.3, 170.2, 190.7, 190.15, 201.10 -201.18 un 204.18 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas (izņemot lietas par pārkāpumiem tajos gadījumos, kad kontroli veikušas un administratīvo pārkāpumu protokolu par šajos pantos minētajiem pārkāpumiem sastādījušas citas institūcijas amatpersonas, kas pilnvarotas izskatīt attiecīgā administratīvā pārkāpuma lietas).

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Valsts ieņēmumu dienesta vārdā ir tiesīgi:

1) Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors un viņa vietnieki, Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālo iestāžu direktori un viņu vietnieki, Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora pilnvaroti struktūrvienību vadītāji un viņu vietnieki – par visiem administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā panta pirmajā

daļā, –

naudas sodu līdz maksimālajam šajos pantos paredzētajam naudas sodam un piemērot konfiskāciju;

2) Valsts ieņēmumu dienesta Galvenās muitas pārvaldes direktors un viņa vietnieki, Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālo iestāžu muitu priekšnieki un viņu vietnieki – par administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti 190.7 un 201.10–201.18 pantā, –

naudas sodu līdz seštūkstoš latiem un piemērot konfiskāciju;

3) pārējās Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora vai Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālo iestāžu direktoru pilnvarotas

amatpersonas –

naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem.

31. Izslēgt 215.1 panta pirmajā daļā skaitli un vārdus „155.panta trešajā un ceturtajā daļā” un skaitli „155.5”.

 

 

 

30. Izslēgt 215.1 panta pirmajā daļā skaitli un vārdus „155.panta trešajā un ceturtajā daļā” un skaitli „155.5”.

215.3 pants. Valsts darba inspekcija

Valsts darba inspekcija izskata šā kodeksa 41., 41.2, 41.3, 41.4, 41.5, 41.6 pantā, 166.7 pantā, 166.15 panta pirmajā daļā un 204.17 pantā (par pārkāpumiem darba tiesisko attiecību jomā) paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolu, izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Valsts darba inspekcijas vārdā ir tiesīgi:

1) Valsts darba inspekcijas direktors un galvenie valsts darba inspektori – izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu līdz desmittūkstoš latiem;

2) citas Valsts darba inspekcijas amatpersonas – izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu līdz piectūkstoš latiem.

32. Izteikt 215.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

„Valsts darba inspekcija izskata šā kodeksa 41., 41.2, 41.3, 41.4, 41.5, 41.6, 88.8, 103.9 un 166.7 pantā, 166.15 panta pirmajā daļā un 204.17 pantā (par pārkāpumiem darba tiesisko attiecību jomā) paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.”

 

 

 

31. Izteikt 215.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

„Valsts darba inspekcija izskata šā kodeksa 41., 41.2, 41.3, 41.4, 41.5, 41.6, 88.8, 103.9 un 166.7 pantā, 166.15 panta pirmajā daļā un 204.17 pantā (par pārkāpumiem darba tiesisko attiecību jomā) paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.”

215.4 pants. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs izskata šā kodeksa 155.panta pirmajā, otrajā, piektajā, sestajā un septītajā daļā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas tajos gadījumos, kad kontroli veikušas un administratīvo pārkāpumu protokolu par šajā pantā minētajiem pārkāpumiem sastādījušas centra amatpersonas, kā arī 99., 155.5, 155.9, 155.10, 155.11, 155.12, 155.14 pantā, 156.panta pirmajā daļā, 156.6 pantā, 166.9 panta pirmajā un trešajā daļā, 166.10, 166.11 pantā, 166.12 panta pirmajā un otrajā daļā, 166.13 pantā, 166.14 panta pirmajā daļā, 166.15 panta pirmajā daļā, 166.16, 175.9 un 204.14 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Patērētāju tiesību aiz sardzības centra vārdā ir tiesīgi:

1) Patērētāju tiesību aizsardzības centra direktors un viņa vietnieki - uzlikt naudas sodu līdz desmittūkstoš latiem un piemērot konfiskāciju;

2) Patērētāju tiesību aizsardzības centra struktūrvienību vadītāji - uzlikt naudas sodu līdz trīstūkstoš latiem un piemērot konfiskāciju;

3) pārējās Patērētāju tiesību aizsardzības centra direktora pilnvarotas amatpersonas - uzlikt naudas sodu līdz trīssimt latiem.

(Trešā daļa izslēgta ar 20.12.2007. likumu).

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs šā kodeksa 166.13 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu konstatē un administratīvo sodu uzliek ar to pašu lēmumu, ar kuru konstatē Reklāmas likuma vai Negodīgas komercprakses aizlieguma likuma pārkāpumu. Lēmumu noformē atbilstoši šā kodeksa 274.panta prasībām.

33. Papildināt 215.4 panta pirmo daļu pēc vārdiem „kā arī” ar skaitli „88.8”.

 

 

 

32. Papildināt 215.4 panta pirmo daļu pēc vārdiem „kā arī” ar skaitli „88.8”.

228.pants. Veselības inspekcija

Veselības inspekcija izskata šā kodeksa 42., 43., 45., 45.1, 45.2, 45.3 , 46.1 un 46.2 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas, kā arī 62., 63., 64., 72., 75., 76., 83. un 84.1 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu (ja tie ir higiēnas prasību pārkāpumi) lietas, 88.4 pantā, 155.panta pirmajā un otrajā daļā, 155.5 un 166.9 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu (ja tie ir pārkāpumi sadzīvē lietojamo ķīmisko vielu un ķīmisko produktu realizācijā un kosmētikas līdzekļu apritē) lietas, 166.10, 166.11 pantā, 166.13 panta trešajā daļā un 175.9 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas, 166.12 pantā, 166.14 panta pirmajā daļā un 166.15 panta pirmajā daļā paredzēto administratīvo pārkāpumu (ja tie ir pārkāpumi cilvēka dzīves vides un epidemioloģiskās drošības jomā, sadzīvē lietojamo ķīmisko vielu un ķīmisko produktu realizācijā un kosmētikas līdzekļu apritē) lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Veselības inspekcijas vārdā ir tiesīgi:

1) Veselības inspekcijas vadītājs un viņa vietnieki - naudas sodu līdz desmittūkstoš latiem un piemērot konfiskāciju;

2) Veselības inspekcijas inspektori - naudas sodu līdz tūkstoš latiem.

Veselības inspekcija šā kodeksa 46.1 panta septītajā daļā un 166.13 panta trešajā daļā paredzēto administratīvo pārkāpumu konstatē un administratīvo sodu uzliek ar to pašu lēmumu, ar kuru konstatē zāļu reklāmas noteikumu vai Negodīgas komercprakses aizlieguma likuma pārkāpumu. Lēmumu noformē atbilstoši šā kodeksa 274.panta prasībām.

34. Papildināt 228.panta pirmo daļu pēc skaitļa "88.4" ar skaitli "88.8".

 

 

 

33. Papildināt 228.panta pirmo daļu pēc skaitļa "88.4" ar skaitli "88.8".

230.pants. Pārtikas un veterinārais dienests

Pārtikas un veterinārais dienests izskata šā kodeksa 42.2, 46.1 (par pārkāpumiem veterināro zāļu un veterinārfarmaceitisko produktu apritē), 51.3, 78.1, 102., 102.2, 103.3 , 103.6, 103.9, 105., 105.5, 106., 106.1, 106.2 , 107., 108., 108.1– 108.4, 149.35 pantā, 155.panta pirmajā un otrajā daļā, 155.5, 166.2 pantā, 166.9 panta pirmajā 166.9 panta pirmajā un trešajā daļā, 166.10 pantā, 166.12 panta pirmajā un otrajā daļā , 166.14 panta pirmajā daļā, 166.15 panta pirmajā daļā un 175.9 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Pārtikas un veterinārā dienesta vārdā ir tiesīgi:

1) valsts galvenais pārtikas un veterinārais inspektors – naudas sodu līdz trīstūkstoš latiem un piemērot konfiskāciju;

2) valsts vecākie pārtikas inspektori un valsts vecākie veterinārie inspektori – naudas sodu līdz tūkstoš latiem un piemērot konfiskāciju;

3) valsts vecākie sanitārie robežinspektori – naudas sodu līdz tūkstoš latiem un piemērot konfiskāciju;

4) valsts pārtikas inspektori un valsts veterinārie inspektori – naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem;

5) valsts sanitārie robežinspektori – naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem.

Pārtikas un veterinārā dienesta Sanitārās robežinspekcijas amatpersonas ir kompetentas izskatīt šā kodeksa 42.2, 102.pantā, 102.2 panta otrajā daļā, 106., 106.1 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas, 108., 108.1, 108.3, 108.4 pantā, 149.35 panta trešajā, ceturtajā, piektajā, sestajā un septītajā daļā un 166.14 panta pirmajā daļā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas, ja pārkāpums izdarīts uz valsts (muitas) robežas vai muitas noliktavās.

35. Aizstāt 230.panta pirmajā daļā skaitļus un vārdus "103.9, 105., 105.5, 106., 106.1, 106.2, 107., 108., 108.1–108.4, 149.35 pantā, 155.panta pirmajā un otrajā daļā, 155.5" ar skaitļiem un vārdiem "103.8, 103.9, 105., 105.5, 106., 106.1, 106.2, 107., 108., 108.1–108.4, 149.35 pantā, 155.panta pirmajā un otrajā daļā, 155.5, 155.16".

 

 

 

34. Aizstāt 230.panta pirmajā daļā skaitļus un vārdus "103.9, 105., 105.5, 106., 106.1, 106.2, 107., 108., 108.1–108.4, 149.35 pantā, 155.panta pirmajā un otrajā daļā, 155.5" ar skaitļiem un vārdiem "103.8, 103.9, 105., 105.5, 106., 106.1, 106.2, 107., 108., 108.1–108.4, 149.35 pantā, 155.panta pirmajā un otrajā daļā, 155.5, 155.16".

230.5 pants. Valsts augu aizsardzības dienests

Valsts augu aizsardzības dienests izskata šā kodeksa 51.2, 78.1, 101., 101.1, 102., 102.1, 102.2, 103., 103.5, 103.7 un 103.8 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Valsts augu aizsardzības dienesta vārdā ir tiesīgi:

1) Valsts augu aizsardzības dienesta galvenie inspektori – naudas sodu līdz trīstūkstoš latiem;

2) Valsts augu aizsardzības dienesta vecākie inspektori un inspektori – naudas sodu līdz piecsimt latiem.

36. Izteikt 230.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"Valsts augu aizsardzības dienests izskata šā kodeksa 51.2, 78.1, 101., 101.1, 102., 102.1, 102.2, 103., 103.5, 103.7, 103.8 un 155.16 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas."

 

 

 

35. Izteikt 230.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"Valsts augu aizsardzības dienests izskata šā kodeksa 51.2, 78.1, 101., 101.1, 102., 102.1, 102.2, 103., 103.5, 103.7, 103.8 un 155.16 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas."

231.pants. Vides aizsardzības valsts iestādes

Vides aizsardzības valsts iestādes izskata lietas par administratīvajiem pārkāpumiem, kuri paredzēti šā kodeksa 47., 48., 51.–53., 53.2, 54.1-69., 71., 72.–88.1, 88.4–88.6, 88.7 pantā.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus vides aizsardzības valsts iestāžu vārdā ir tiesīgi:

1) Valsts vides dienesta ģenerāldirektors, ģenerāldirektora vietnieks, reģionālās vides pārvaldes vai Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes, īpaši aizsargājamās dabas teritorijas administrācijas direktors un direktora vietnieks -

uzlikt naudas sodu līdz maksimālajam šajos pantos paredzētajam naudas sodam, atņemt zvejas tiesības un piemērot konfiskāciju;

2) Valsts vides dienesta daļas vai sektora

vadītājs -

uzlikt naudas sodu līdz piectūkstoš latiem un piemērot konfiskāciju;

3) Valsts vides dienesta un īpaši aizsargājamo dabas teritoriju administrācijas valsts vides

inspektors -

uzlikt naudas sodu līdz divtūkstoš latiem un piemērot konfiskāciju.

Par pārkāpumiem, kuri paredzēti šā kodeksa 61., 82., 82.1 un 82.2 pantā, ja tos pieļāvuši peldošo līdzekļu kapteiņi vai komandējošā sastāva personas:

1) šā panta otrās daļas 1. un 2.punktā minētās amatpersonas uzliek naudas sodu līdz maksimālajam šajos pantos paredzētajam naudas sodam;

2) šā panta otrās daļas 3.punktā minētās amatpersonas uzliek naudas sodu līdz divtūkstoš latiem.

Naudas sodu līdz divdesmit latiem, ja pārkāpējs neapstrīd viņam uzlikto naudas sodu, šajā pantā minētās amatpersonas var iekasēt pārkāpuma izdarīšanas vietā.

37. 231.pantā:

aizstāt pirmajā daļā skaitļus un vārdu "88.4–88.6, 88.pantā" ar skaitļiem un vārdu "88.4–88.9, 103.pantā";

 

izteikt otrās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2) Valsts vides dienesta daļas vai sektora vadītājs –

uzlikt naudas sodu līdz piectūkstoš latiem un piemērot konfiskāciju, bet par šā kodeksa 82.pantā paredzētajiem pārkāpumiem – uzlikt naudas sodu līdz maksimālajam minētajā pantā paredzētajam naudas sodam;";

 

izslēgt trešo daļu.

14.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

Vides ministrs R.Vējonis

Aizstāt 231 .panta otrās daļas 1.punktā vārdus „īpaši aizsargājamās dabas teritorijas administrācijas direktors un direktora vietnieks" ar vārdiem „Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektors un ģenerāldirektora vietnieks, Dabas aizsardzības pārvaldes teritoriālās struktūrvienības direktors un direktora vietnieks”.

 

Vides ministrs R.Vējonis

Aizstāt 231 .panta 3.punktā vārdus „īpaši   aizsargājamo dabas teritoriju administrācijas" ar vārdiem „Dabas aizsardzības pārvaldes”.

 

atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīts

36. 231.pantā:

aizstāt pirmajā daļā skaitļus un vārdu "88.4–88.6, 88.pantā" ar skaitļiem un vārdu "88.4–88.9, 103.pantā";

 

aizstāt otrās daļas 1.punktā vārdus „īpaši aizsargājamās dabas teritorijas administrācijas direktors un direktora vietnieks" ar vārdiem „Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektors un ģenerāldirektora vietnieks, Dabas aizsardzības pārvaldes teritoriālās struktūrvienības direktors un direktora vietnieks”;

 

 

izteikt otrās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2) Valsts vides dienesta daļas vai sektora vadītājs –

uzlikt naudas sodu līdz piectūkstoš latiem un piemērot konfiskāciju, bet par šā kodeksa 82.pantā paredzētajiem pārkāpumiem – uzlikt naudas sodu līdz maksimālajam minētajā pantā paredzētajam naudas sodam;";

 

aizstāt otrās daļas 3.punktā vārdus „īpaši   aizsargājamo dabas teritoriju administrācijas" ar vārdiem „Dabas aizsardzības pārvaldes”;

 

izslēgt trešo daļu.

236.11 pants. Sociālo pakalpojumu pārvalde

Sociālo pakalpojumu pārvalde izskata šā kodeksa 204.13 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolus, izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Sociālo pakalpojumu pārvaldes vārdā ir tiesīgs Sociālo pakalpojumu pārvaldes direktors un viņa pilnvarotas amatpersonas.

 

16.

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt 236.11 pantu šādā redakcijā:

„236.11 pants. Labklājības ministrija

Labklājības ministrija izskata šā kodeksa 204.13 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolus, izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Labklājības ministrijas vārdā ir tiesīgs Labklājības ministrijas valsts sekretārs un viņa pilnvarotas amatpersonas.”

atbalstīts

37. Izteikt 236.11 pantu šādā redakcijā:

„236.11 pants. Labklājības ministrija

Labklājības ministrija izskata šā kodeksa 204.13 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolus, izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Labklājības ministrijas vārdā ir tiesīgs Labklājības ministrijas valsts sekretārs un viņa pilnvarotas amatpersonas.”


251.pants. Pārkāpēja atvešana

Lai sastādītu protokolu par administratīvo pārkāpumu, ja to nevar sastādīt uz vietas un ja protokola sastādīšana ir obligāta, pārkāpēju var nogādāt policijā, Zemessardzes vai Robežsardzes dienesta telpās vai pagasta valdē policists, zemessargs, robežsargs vai karavīrs.

Ja izdarīti transporta līdzekļu lietošanas noteikumu pārkāpumi vai kustības kārtības un drošības noteikumu pārkāpumi, kravu saglabāšanas noteikumu pārkāpumi transportā, ugunsdrošības, sanitāri higiēnisko un sanitāri pretepidēmisko noteikumu pārkāpumi transportā, pārkāpēju var nogādāt policijā uz to pilnvarota persona, ja pārkāpējam nav personas dokumentu un nav liecinieku, kuri var sniegt nepieciešamās ziņas par viņu.

Ja pārkāpti meža ugunsdrošības noteikumi, kā arī citi likumdošanas akti par vides aizsardzību un dabas resursu izmantošanu, protokola noformēšanai (ja pārkāpēja personu nevar noskaidrot pārkāpuma vietā) vides aizsardzības valsts iestāžu, Valsts meža dienesta amatpersonas, kā arī attiecīgi pilnvarotas to iestāžu amatpersonas, kuras realizē uzraudzību pār medību noteikumu ievērošanu, kontroli pār dzīvnieku aizsardzību un izmantošanu realizējošo citu iestāžu amatpersonas, rezervātu un citu īpaši aizsargājamo teritoriju amatpersonas, kā arī zemessargi var nogādāt pārkāpēju policijas, Zemessardzes vai pašvaldību institūciju dienesta telpās.

Ja šā panta otrajā un trešajā daļā minētie administratīvie pārkāpumi izdarīti valsts robežas šķērsošanas vietās vai pierobežā, pārkāpēju attiecīgajās dienesta telpās var nogādāt arī robežsargs.

Nogādāšana jāizdara iespējami īsākā laikā.

 

17.

Vides ministrs R.Vējonis

Aizstāt 251.panta  trešajā daļā vārdus   „rezervātu un citu īpaši

aizsargājamo teritoriju" ar vārdiem „Dabas aizsardzības pārvaldes”.

atbalstīts

38. Aizstāt 251.panta  trešajā daļā vārdus   „rezervātu un citu īpaši

aizsargājamo teritoriju" ar vārdiem „Dabas aizsardzības pārvaldes”.

254.pants. Institūcijas (amatpersonas), kurām ir tiesības izdarīt administratīvo aizturēšanu

Administratīvā kārtā aizturēt personu, kura izdarījusi administratīvo pārkāpumu, drīkst tikai institūcijas (amatpersonas), kuras tam pilnvarotas ar likumu, tas ir:

1) policijas darbinieki (amatpersonas) – ja neatļautās vietās tirgo alkoholiskos dzērienus, spirtu, ja organizē tirdzniecību neatļautās vietās, ja izdarīts sīkais huligānisms, ja notikusi ļaunprātīga nepakļaušanās policijas darbinieka vai zemessarga, kā arī karavīra likumīgajam rīkojumam vai prasībai, ja pārkāpta sapulču, gājienu un piketu organizēšanas vai norises kārtība, ja persona bez dibināta iemesla nav ieradusies pēc izziņas izdarītāja, prokurora, tiesneša vai tiesas aicinājuma, ja lietoti alkoholiski dzērieni sabiedriskās vietās vai ja persona parādījusies sabiedriskā vietā dzēruma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu un sabiedrisko tikumību, ja pārkāpti satiksmes noteikumi, medību, zvejas noteikumi, ja pārkāpti citi likumdošanas akti par dzīvnieku aizsardzību un izmantošanu, kā arī citos likumdošanas aktos tieši paredzētajos gadījumos;

2) Valsts robežsardzes amatpersonas – ja izdarīti administratīvie pārkāpumi, kuru izskatīšana ir Valsts robežsardzes kompetencē, kā arī citi administratīvie pārkāpumi, kurus, veicot savus dienesta pienākumus, konstatējuši robežsargi.

3) Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora vai viņa vietnieku, Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālo iestāžu direktoru vai viņu vietnieku pilnvarotas amatpersonas – ja izdarīti muitas noteikumu pārkāpumi vai pārkāpumi valsts ieņēmumu jomā;

4) Valsts vides dienesta un īpaši aizsargājamo dabas teritoriju amatpersonas, kā arī pašvaldību attiecīgi pilnvarotas personas – ja izdarīti pārkāpumi, kas saistīti ar medību, zvejas, makšķerēšanas noteikumu pārkāpšanu, meža ugunsdrošības noteikumu pārkāpšanu vai ļaunprātīgu nepakļaušanos minēto vides aizsardzības valsts iestāžu amatpersonu likumīgam rīkojumam vai prasībai;

5) lidostas aviodrošības dienests – ja izdarīti lidostas drošības noteikumu pārkāpumi;

6) Valsts elektrosakaru inspekcijas amatpersonas – ja tiek ievestas, uzstādītas, būvētas, pārdotas vai lietotas radioviļņus izstarojošas iekārtas bez Valsts elektrosakaru inspekcijas atļaujas, kā arī izdarīti citi radiosakaru noteikumu pārkāpumi;

7) Ieslodzījuma vietu pārvaldes valsts specializētā civildienesta ierēdņi — ja pārkāpti noteikumi par vielu, priekšmetu un izstrādājumu ienešanu un nodošanu ieslodzījuma vietā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vides ministrs R.Vējonis

Aizstāt 254.panta 4.punktā vārdus „īpaši aizsargājamo dabas teritoriju

ar vārdiem „Dabas aizsardzības pārvaldes”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39. Aizstāt 254.panta 4.punktā vārdus „īpaši aizsargājamo dabas teritoriju

ar vārdiem „Dabas aizsardzības pārvaldes”.

 

304.pants. Institūcijas un iestādes, kas izpilda lēmumus par konfiskāciju

Lēmumu par administratīvā pārkāpuma priekšmeta vai izdarīšanas rīka konfiskāciju izpilda:

1) tiesu izpildītāji – ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 156.panta otrajā daļā, 173.2 pantā, 204.5 pantā, kā arī ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 201.10–201.15 pantā, ja Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonas nevar izpildīt lēmumu par konfiskāciju;

2) policijas iestāžu pilnvarotas amatpersonas – ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 148.2 pantā, 149.24 panta septiņpadsmitajā un astoņpadsmitajā daļā, 155.panta septītajā daļā, 155.1 panta ceturtajā daļā, 155.2 panta otrajā daļā, 155.4-155.6 pantā, 155.pantā, 156.panta otrajā daļā, 156.panta otrajā daļā, 156.2 panta trešajā daļā, 159.4 pantā, 166.panta trešajā daļā, 166.10 pantā, 166.14, 166.15, 166.17 pantā, 166.20, 169.3, 170.1, 170.2, 176.1,  178., 179.1, 204.4 un 204.14 pantā;

 

3) Valsts vides dienesta, īpaši aizsargājamo dabas teritoriju administrāciju pilnvarotas amatpersonas – ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 58., 75., 78.–80.2 un 88.4 pantā;

4) meža dienesta un Valsts vides dienesta pilnvarotas amatpersonas – ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 69. panta otrajā un trešajā daļā;

5) (izslēgts ar 20.12.2001. likumu);

6) Veselības inspekcijas amatpersonas – ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 46.1 pantā;

7) civilās aviācijas institūciju pilnvarotas amatpersonas, ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 112.pantā;

8) Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora pilnvarotas amatpersonas – ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 42.2, 46.1, 102.2, 108.1, 108.3 pantā, 155.1 panta trešajā un ceturtajā daļā, 155.2 panta otrajā daļā, 155.6 pantā, 156.panta otrajā daļā, 156.1 panta otrajā daļā, 156.2 panta trešajā daļā, 156.3 panta otrajā daļā, 159.4, 166.2 pantā, 166.9 panta otrajā un trešajā daļā, 166.10 pantā, 166.14 panta pirmajā daļā, 166.15, 166.20, 169.3, 170.2 un 201.10– 201.15 pantā;

9) Satiksmes ministrijas Sakaru departamenta amatpersonas – ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 146.pantā, 146.1 panta otrajā un trešajā daļā, 146.2 panta otrajā daļā;

10) Valsts augu aizsardzības dienesta pilnvarotas amatpersonas – ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 101.1, 102., 102.2 un 103.7 pantā;

11) Pārtikas un veterinārā dienesta amatpersonas – ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 51.3, 103.3, 106., 106.1 pantā, 108.panta otrajā daļā un 155.5 pantā;

12) Datu valsts inspekcijas pilnvarotas amatpersonas – ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 204.7 un 204.9 pantā;

13) Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja pilnvarotas amatpersonas – ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 166.31 un 166.34 pantā;

14) Valsts robežsardzes pilnvarotas amatpersonas – ja izdarīts pārkāpums, kas paredzēts šā kodeksa 149.24 panta septiņpadsmitajā daļā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vides ministrs R.Vējonis

Aizstāt 304.panta 3.punktā vārdus „īpaši aizsargājamo dabas teritoriju administrāciju" ar vārdiem „Dabas aizsardzības pārvaldes".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40. Aizstāt 304.panta 3.punktā vārdus „īpaši aizsargājamo dabas teritoriju administrāciju" ar vārdiem „Dabas aizsardzības pārvaldes".

309.pants. Kārtība, kādā izpildāms lēmums par transportlīdzekļu vadīšanas tiesību atņemšanu

Lēmumu par transportlīdzekļu vadīšanas tiesību atņemšanu izpilda, izdarot attiecīgu ierakstu transportlīdzekļu un transportlīdzekļu vadītāju valsts reģistrā un traktortehnikas un tās vadītāju informatīvajā sistēmā un izņemot transportlīdzekļu vadītāja apliecību.

Ja transportlīdzekļa vadītājam atņemtas transportlīdzekļu vadīšanas tiesības, bet transportlīdzekļu vadītāja apliecība nav izņemta, transportlīdzekļa vadītājam ir pienākums 10 dienu laikā no lēmuma paziņošanas dienas nodot nederīgo vadītāja apliecību lēmumā norādītajai institūcijai.

Izpildot lēmumu par transportlīdzekļu vadīšanas tiesību atņemšanu, izņem visu transportlīdzekļu kategoriju vadītāja apliecības, izņemot velosipēda vadītāja apliecību.

[Ceturtā daļa] (Izslēgta ar 03.07.2008. likumu).

38. Aizstāt 309.panta otrajā daļā vārdus „lēmumā norādītajai institūcijai” ar vārdiem „Ceļu satiksmes drošības direkcijai, Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrai vai Valsts policijai”.

 

 

 

41. Aizstāt 309.panta otrajā daļā vārdus „lēmumā norādītajai institūcijai” ar vārdiem „Ceļu satiksmes drošības direkcijai, Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrai vai Valsts policijai”.

309.2 pants. Kārtība, kādā izpildāms lēmums par atpūtas kuģu vadīšanas tiesību atņemšanu

Lēmumu par atpūtas kuģu vadīšanas tiesību atņemšanu izpilda, izdarot attiecīgu ierakstu transportlīdzekļu un transportlīdzekļu vadītāju valsts reģistrā un izņemot atpūtas kuģu vadītāja apliecību.

Ja atpūtas kuģa vadītājam atņemtas atpūtas kuģu vadīšanas tiesības, bet atpūtas kuģu vadītāja apliecība nav izņemta, atpūtas kuģa vadītājam ir pienākums 10 dienu laikā no lēmuma paziņošanas dienas nodot nederīgo vadītāja apliecību lēmumā norādītajai institūcijai.

Izpildot lēmumu par atpūtas kuģu vadīšanas tiesību atņemšanu, izņem visu atpūtas kuģu veidu vadītāja apliecības.

39. Aizstāt 309.2 panta otrajā daļā vārdus „lēmumā norādītajai institūcijai” ar vārdiem „Ceļu satiksmes drošības direkcijai vai Valsts policijai”.

 

 

 

42. Aizstāt 309.2 panta otrajā daļā vārdus „lēmumā norādītajai institūcijai” ar vārdiem „Ceļu satiksmes drošības direkcijai vai Valsts policijai”.

Pārejas noteikumi

(11.12.2003. likuma redakcijā ar grozījumiem,
kas izdarīti ar 09.09.2004. likumu)

 

1. Kodeksa 12.1 pants, 210.panta trešā daļa, 238.1 panta pirmās daļas 4.punkts, 268.panta 6.punkts, 269.panta ceturtā daļa, kā arī ar audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu nepilngadīgajiem saistītie grozījumi 275.pantā un 283.panta pirmajā daļā stājas spēkā vienlaikus ar likumu "Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem".

 

2. Kodeksa 88.6 panta septītā un astotā daļa stājas spēkā 2005.gada 1.janvārī.

(09.09.2004. likuma redakcijā)

 

3. Līdz Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas izveidei šā kodeksa 172.2 un 172.3 pantā (par pārkāpumiem, ko izdarījušas institūciju amatpersonas vai darbinieki) paredzētās administratīvo pārkāpumu lietas izskata pašvaldību administratīvās komisijas vai šo komisiju bērnu lietu apakškomisijas.

(22.12.2004. likuma redakcijā)

 

4. Kodeksa 190.15 pants un grozījums 215.1 pantā par papildināšanu ar 190.15 pantu stājas spēkā 2006.gada 1.jūlijā.

(22.12.2005. likuma redakcijā)

 

5. Kodeksa 103.8 un 103.9 pants, grozījums 230.pantā par papildināšanu ar 103.9 pantu un grozījums 230.5 pantā par papildināšanu ar 103.8 pantu stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.

(22.06.2006. likuma redakcijā)

 

6. Kodeksa 204.16 pants un grozījums 236.10 pantā par papildināšanu ar 204.16 pantu stājas spēkā 2007.gada 1.jūnijā.

(22.06.2006. likuma redakcijā)

 

7. Kodeksa 117.1-117.11 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas Valsts robežsardze izskata ar 2007.gada 1.oktobri.

(17.05.2007. likuma redakcijā)

 

8. Kodeksa 257.panta astotā daļa stājas spēkā 2007.gada 1.augustā.

(17.05.2007. likuma redakcijā)

 

9. Kodeksa 258.panta trešā daļa stājas spēkā 2008.gada 1.janvārī.

(17.05.2007. likuma redakcijā)

 

10. Šā kodeksa 155.15 pants piemērojams pēc tam, kad stājies spēkā Eiropas Padomes lēmums par robežkontroles atcelšanu uz Eiropas Savienības iekšējām robežām.

(20.12.2007. likuma redakcijā)

 

11. Ja apelācijas tiesvedība par rajona (pilsētas) tiesas tiesneša nolēmumu, kas pieņemts saskaņā ar šā kodeksa 213.pantu, Administratīvajā apgabaltiesā ierosināta pirms 2009.gada 1.janvāra, Administratīvā apgabaltiesa turpina minētās lietas izskatīšanu, ievērojot šā kodeksa un Administratīvā procesa likuma noteikumus, un šo lietu izskatīšana jāpabeidz līdz 2009.gada 31.decembrim. Uz Administratīvo apgabaltiesu nav attiecināms šā kodeksa 284.pantā noteiktais lietas izskatīšanas termiņš - 15 dienas.

(09.10.2008. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 18.12.2008. likumu)

 

12. Ja Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments līdz 2009.gada 1.janvārim ierosinājis tiesvedību par Administratīvās apgabaltiesas nolēmumu iesniegtās kasācijas sūdzības vai blakus sūdzības izskatīšanai, Senāts turpina lietas izskatīšanu, ievērojot Administratīvā procesa likuma noteikumus.

(09.10.2008. likuma redakcijā)

 

13. Grozījumi šā kodeksa 238.1 panta trešajā daļā, 280.panta pirmajā daļā un 281.panta pirmajā daļā par administratīvo pārkāpumu lietu piekritības maiņu no Administratīvās rajona tiesas uz rajona (pilsētas) tiesām stājas spēkā 2012.gada 1.janvārī.

(09.10.2008. likuma redakcijā)

40. Papildināt pārejas noteikumus ar 11.punktu šādā redakcijā:

"11. Šā kodeksa 88.panta septītā daļa stājas spēkā 2009.gada 1.jūnijā."

20.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojekta 40.pantu.

 

 

atbalstīts

 

 

 

21.

Juridiskā komisija

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

 

atbalstīts

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.