Likuma “Grozījumi Hipotekāro ķīlu zīmju likumā” projekts

 

LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

BUDŽETA UN FINANŠU (NODOKĻU) KOMISIJA

 

Jēkaba ielā 10/12, Rīgā, LV-1811                  tālr. 6708 7318, fakss 6708 7317

________________________________________________________________

Rīgā

2008.gada 16.oktobris

Nr.9/2 – 2 – 159 – (9/08)

 

Saeimas Prezidijam

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz pavairot un izdalīt deputātiem komisijas apkopotos priekšlikumus likumprojekta  “Grozījumi Noguldījumu garantiju likumā” (Nr.921/Lp9) izskatīšanai 2.lasījumā.

 

Pielikumā: Komisijas apkopotie priekšlikumi uz 4 lapām.

 

 

 

Godbijībā,

komisijas priekšsēdētājs                                                 K.Leiškalns

 

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Likumprojekts (steidzams) otrajam lasījumam

 

Grozījumi Noguldījumu garantiju likumā

 (Nr.921/Lp9)

 

Spēkā esošā redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi

( 1 )

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

 

Izdarīt Noguldījumu garantiju likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 13.nr.; 2001, 22.nr.; 2007, 9.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt Noguldījumu garantiju likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 13.nr.; 2001, 22.nr.; 2007, 9.nr.) šādus grozījumus:

3.pants. (1) Neatkarīgi no noguldījuma izdarīšanas dienas garantētā atlīdzība vienam noguldītājam par noguldījumu piesaistītājā izdarīto noguldījumu ir šāda:

1) no šā likuma spēkā stāšanās dienas līdz 1999.gada 31.decembrim — noguldījuma pamatsummas apmērā, bet ne vairāk kā 500 latu;

2) no 2000.gada 1.janvāra līdz 2001.gada 31.decembrim — garantētā noguldījuma apmērā, bet ne vairāk kā 1000 latu;

3) no 2002.gada 1.janvāra līdz 2003.gada 31.decembrim — garantētā noguldījuma apmērā, bet ne vairāk kā 3000 latu;

4) no 2004.gada 1.janvāra līdz 2005.gada 31.decembrim — garantētā noguldījuma apmērā, bet ne vairāk kā 6000 latu;

5) no 2006.gada 1.janvāra līdz 2007.gada 31.decembrim — garantētā noguldījuma apmērā, bet ne vairāk kā 15 000 eiro, kas pārrēķināti latos saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto valūtas kursu dienā, kad iestājas noguldījumu nepieejamības gadījums;

6) no 2008.gada 1.janvāra — garantētā noguldījuma apmērā, bet ne vairāk kā 20 000 eiro, kas pārrēķināti latos saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto valūtas kursu dienā, kad iestājas noguldījumu nepieejamības gadījums.

(2) Ja noguldītājam vienā noguldījumu piesaistītājā ir vairāki garantētie noguldījumi, visus viena noguldītāja garantētos noguldījumus summē un uzskata par vienu garantēto noguldījumu.

(3) Noguldītāja tiesības uz garantēto atlīdzību un tās viņa saistības pret noguldījumu piesaistītāju, kuru izpildes termiņš iestājas līdz šā likuma 14.pantā noteiktā noguldītāju pretenziju iesniegšanas termiņa beigām, tiek savstarpēji dzēstas ar ieskaitu, un to ņem vērā, aprēķinot garantēto atlīdzību.

(4) Garantētā atlīdzība par kopīgo noguldījumu tiek izmaksāta katrai kopīgo noguldījumu izdarījušai personai atbilstoši tās noguldījuma daļai, kas noteikta ar noguldījumu piesaistītāju noslēgtajā līgumā. Ja katras personas daļa kopīgajā noguldījumā nav noteikta, kopīgais noguldījums sadalāms vienlīdzīgās daļās.

(5) Garantēto atlīdzību izmaksā latos.

1. Izteikt 3. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Neatkarīgi no noguldījuma izdarīšanas dienas garantētā atlīdzība vienam noguldītājam par noguldījumu piesaistītājā izdarīto noguldījumu ir garantētā noguldījuma apmērā, bet ne vairāk kā 50 000 eiro, kas pārrēķināti latos saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto valūtas kursu dienā, kad iestājas noguldījumu nepieejamības gadījums.".

 

 

 

 

1. Izteikt 3. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Neatkarīgi no noguldījuma izdarīšanas dienas garantētā atlīdzība vienam noguldītājam par noguldījumu piesaistītājā izdarīto noguldījumu ir garantētā noguldījuma apmērā, bet ne vairāk kā 50 000 eiro, kas pārrēķināti latos saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto valūtas kursu dienā, kad iestājas noguldījumu nepieejamības gadījums.".

 

Pārejas noteikumi

1. Maksājumus Noguldījumu garantiju fondā par 1998.gada ceturto ceturksni bankas veic, sākot ar 1999.gada 1.janvāri.

2. Noguldījumu garantiju fonda nodrošināšanai un Fonda pārvaldes darbības uzsākšanai:

1) Finansu ministrija veic vienreizēju iemaksu 500 000 latu apmērā saskaņā ar 1999.gada valsts budžetu;

2) Latvijas Banka veic vienreizēju iemaksu 500 000 latu apmērā.

3. Šā likuma 9.pantā noteiktais fizisko personu noguldījumu atlikums tiek samazināts par Latvijas Republikas Ministru Padomes 1992.gada 1.oktobra lēmumā nr.411 atzītā valsts parāda apjomu, par kuru 1994.gada 15.aprīlī emitētas valsts iekšējā aizņēmuma ilgtermiņa parādzīmes. Šie noteikumi ir spēkā līdz laikam, kad valsts pilnā apmērā būs dzēsusi ilgtermiņa parādzīmes.

4. Likuma 8.panta pirmās daļas noteikumi netiek piemēroti attiecībā uz:

1) noguldījumu piesaistītājiem, kuri atļauju (licenci) kredītiestādes vai krājaizdevu sabiedrības darbībai saņēmuši pirms šīs tiesību normas stāšanās spēkā;

2) noguldījumu piesaistītājiem, kuri izveidojušies, apvienojoties vienam vai vairākiem noguldījumu piesaistītājiem, kuriem apvienošanās dienā bija spēkā esoša atļauja (licence) kredītiestādes vai krājaizdevu sabiedrības darbībai;

3) ārvalstu bankas filiāli Latvijā, kura tiek izveidota, reorganizējot attiecīgās ārvalstu bankas meitasuzņēmumu — Latvijas Republikā reģistrētu banku, vai attiecībā uz ārvalstu bankas meitasuzņēmumu — Latvijas Republikā reģistrētu banku, kas tiek izveidota, reorganizējot attiecīgās ārvalstu bankas filiāli Latvijā.

2. Papildināt Pārejas noteikumus ar 5. un 6. punktu šādā redakcijā:

"5. Grozījumi likuma 3. panta pirmajā daļā (attiecībā uz garantētās atlīdzības paaugstināšanu līdz 50 000 eiro) nav attiecināmi uz bankām un krājaizdevu sabiedrībām, kas līdz šo grozījumu spēkā stāšanās dienai atzītas par likvidējamām, maksātnespējīgām vai bankrotējušām.

6. Ja noguldījumu nepieejamības gadījums ir iestājies no 1998. gada 1. oktobra līdz šā likuma 3. panta pirmās daļas grozījumu (attiecībā uz garantētās atlīdzības paaugstināšanu līdz 50 000 eiro) spēkā stāšanās dienai, garantētā atlīdzība ir tāda, kādu to likums noteica līdz šo grozījumu spēkā stāšanās dienai

 

1

 

 

 

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Aizstāt Pārejas noteikumu 6.punktā vārdus: ”kādu to likums noteica līdz šo grozījumu spēkā stāšanās dienai” ar vārdiem „kādu to likums noteica noguldījumu nepieejamības gadījuma iestāšanās dienā līdz šo grozījumu spēkā stāšanās dienai”.

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

2. Papildināt Pārejas noteikumus ar 5. un 6. punktu šādā redakcijā:

"5. Grozījumi likuma 3. panta pirmajā daļā (attiecībā uz garantētās atlīdzības paaugstināšanu līdz 50 000 eiro) nav attiecināmi uz bankām un krājaizdevu sabiedrībām, kas līdz šo grozījumu spēkā stāšanās dienai atzītas par likvidējamām, maksātnespējīgām vai bankrotējušām.

6. Ja noguldījumu nepieejamības gadījums ir iestājies no 1998. gada 1. oktobra līdz šā likuma 3. panta pirmās daļas grozījumu (attiecībā uz garantētās atlīdzības paaugstināšanu līdz 50 000 eiro) spēkā stāšanās dienai, garantētā atlīdzība ir tāda, kādu to likums noteica noguldījumu nepieejamības gadījuma iestāšanās dienā līdz šo grozījumu spēkā stāšanās dienai.”

 

 

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc izsludināšanas.

 

 

 

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc izsludināšanas.